Čísla v našom živote

Matematika nepatrí v škole medzi obľúbené predmety, ale bez čísel si už hádam ani nevieme bežný život predstaviť. Pomocou nich určujeme dátum nášho narodenia, koľko máme rokov, číslo domu, v ktorom žijeme,… Čísla sa nachádzajú aj v Bibli a často majú symbolický význam.

1  Číslo jeden je najmenšie číslo, ktorým určujeme počet vecí, ľudí, udalostí… Prvé prikázanie z desiatich Božích prikázaní hovorí o tom, že Pán Boh je len jeden.

2 Pán dvoch stvoril prvých ľudí – boli dvaja: Adam a Eva. Noe vzal do korába zvieratá vždy v pároch.

3 Číslo tri je zaujímavé tým, že spojením troch bodov vzniká trojuholník, ktorý má tri strany. Aj tri božské osoby OTEC, SYN a DUCH SVÄTÝjedným Bohom. Pán Ježiš zomrel o tretej hodine popoludní. Na tretí deň vstal Pán Ježiš z mŕtvych.

4 Máme štyroch evanjelistov Marka, Matúša. Lukáša a Jána. V prírode sa striedajú štyri ročné obdobia.

5 V podobenstve o desiatich pannách Pán Ježiš hovorí o piatich rozumných a piatich nerozumných pannách.

6 Pán Boh stvoril našu zem za šesť dní a na siedmy deň oddychoval. Prvý zázrak urobil Pán Ježiš na svadbe v Káne Galilejskej, keď v šiestich nádobách premenil vodu na víno. Kocka má šesť strán.

7 V Biblii znamená číslo sedem plnosť. Máme odpustiť nie 7 ráz, ale 77 ráz. Máme sedem sviatostí. Jeden týždeň má sedem dní.

8 Pán Ježiš na vrchu pri Kafarnaume vyslovil osem blahoslavenstiev.

9 Novéna (z latinského novemdeväť) je modlitba, ktorú sa modlíme deväť po sebe nasledujúcich dní. Po nanebovstúpení Pána Ježiša sa apoštoli spoločne deväť dní modlili a na desiaty deň na Turíce na nich zostúpil Duch Svätý.

10 Boh nám dal desať prikázaní. Školský rok trvá desať mesiacov.

Článok publikovaný v spolupráci s www.rebrik.sk