Materská dovolenka – nárok na rodičovský príspevok, výpočet materskej

materska-dovolenka

Materská či rodičovská dovolenka je obdobie pracovného voľna, ktoré sa poskytuje rodičovi pred narodením dieťaťa a po ňom. V závislosti od situácie zamestnanca môže rodičovská dovolenka trvať niekoľko týždňov až rok alebo viac. Kto má nárok na rodičovský príspevok a ako funguje výpočet materskej?

V dnešnej dobre sú deti luxusom pre rodičov, ale nevyhnutnosťou pre spoločnosť. Pre pracujúce matky je materská dovolenka nevyhnutnou výhodou, ktorá im zabezpečí, že sa budú môcť riadne starať o svoje novorodené deti a zároveň pokračovať v kariére.

Rodičovská dovolenka

Rodičovská dovolenka je druh pracovného voľna, ktoré si zamestnanec berie na starostlivosť o dieťa po jeho narodení alebo osvojení. Rodičovskú dovolenku môže čerpať matka alebo otec. Forma rodičovskej dovolenky, ktorú čerpá otec, sa nazýva otcovská dovolenka.

Zmyslom rodičovskej dovolenky je poskytnúť rodičom čas na zblíženie sa s novorodencom alebo čerstvo adoptovaným dieťaťom, ako aj čas na starostlivosť o dieťa podľa potreby.

Zamestnávatelia môžu počas rodičovskej dovolenky ponúkať rôzne výhody, ako je platená dovolenka, neplatená dovolenka, dovolenka chránená zamestnaním a flexibilný pracovný čas.

  • Platená dovolenka môže byť poskytnutá ako paušálna suma alebo ako percento z platu zamestnanca.
  • Neplatené voľno môže byť k dispozícii, ale zvyčajne je obmedzené na určitý čas.
  • Dovolenka s ochranou práce znamená, že pracovné miesto zamestnanca zostane otvorené až do jeho návratu a môže byť k dispozícii pružný pracovný čas, ktorý pomôže prispôsobiť sa potrebám zamestnanca a rodiny.

Rodičovská dovolenka môže byť dôležitým prínosom pre zamestnancov. Môže poskytnúť rodičom čas na zblíženie sa s dieťaťom, ako aj čas na starostlivosť o dieťa podľa potreby. Môže tiež pomôcť zmierniť časť finančnej záťaže spojenej s výchovou dieťaťa, ako aj poskytnúť istotu zamestnania.

Materská dovolenka

Keď sa žena pripravuje na príchod svojho novorodenca na svet, je dôležité presne vedieť, čo si vezme so sebou do nemocnice. V tom môže budúcim mamičkám pomôcť zoznam potrieb do pôrodnice.

Význam materskej dovolenky pre pracujúce matky nemožno podceňovať. Výskumy neustále dokazujú, že ak nové matky nemajú prístup k materskej dovolenke, častejšie trpia popôrodnou depresiou a inými problémami s duševným zdravím. Okrem toho nedostatok materskej dovolenky vystavuje nové matky riziku straty zamestnania a môže byť hlavným zdrojom finančnej záťaže.

Hodnota materskej dovolenky presahuje aj rámec jednotlivých matiek. Štúdie zistili, že spoločnosti s veľkorysou politikou rodičovskej dovolenky majú tendenciu mať vyššiu morálku zamestnancov a lepšiu mieru ich udržania. To je dôležité najmä v odvetviach, v ktorých sú vysokokvalifikovaní a skúsení zamestnanci veľmi žiadaní a môžu byť ťažko nahraditeľní.

V neposlednom rade môže byť materská dovolenka významným faktorom, ktorý pomáha odstraňovať rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. Nedostatok platenej dovolenky neúmerne ovplyvňuje ženy, ktoré si častejšie ako muži berú voľno na starostlivosť o novorodenca. To môže viesť k tomu, že ženy zaostávajú vo svojej kariére, čo má za následok nižšie platy a menšie možnosti kariérneho postupu.

Už aj štát myslí viac na ženy (resp. rodičov) po materskej alebo rodičovskej dovolenke. Ak ostali nezamestnaní, pri hlásení na úrade práce po novom spadajú do kategórie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Tento krok má motivovať zamestnávateľov, aby zamestnávali rodičov po materskej či rodičovskej dovolenke a štát im pritom umožní zapojiť sa do rôznych projektov či poberať príspevky na týchto zamestnancov.

Materská dovolenka je pre pracujúce matky životne dôležitou výhodou a mala by byť pre zamestnávateľov prioritou. Pomáha nielen zabezpečiť, aby sa nové matky mohli starať o svoje deti bez obáv z finančných dôsledkov, ale je prínosom aj pre zamestnávateľov, pretože zvyšuje morálku a mieru udržania zamestnancov.

Kto má nárok na rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a nie je nastavená ideálna váhu dieťaťa. Kto je oprávnenou osobou na poberanie rodičovského príspevku a koľko je výška tohto príspevku?

Oprávnená osoba je:

  • rodič dieťaťa
  • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
  • manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti

Na získanie príspevku musia rodičia predložiť úplnú žiadosť vrátane kópie občianskeho preukazu, dokladu o príjme a údajov o svojich deťoch. Žiadosť musí schváliť príslušný sociálny úrad a príspevok sa vypláca priamo na bankový účet rodiča.

Nárok na rodičovskú dovolenku a rodičovský príspevok má matka i otec dieťaťa.
Nárok na rodičovskú dovolenku a rodičovský príspevok má matka i otec dieťaťa.

Koľko je rodičovský príspevok?

Každého rodiča prirodzene zaujíma otázka, koľko je rodičovský príspevok. Výška rodičovského príspevku v roku 2023 je:

  1. 301 € mesačne
  2. 412,60 € mesačne (ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte)

Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne.

Ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti, rodičovský príspevok sa zníži o 50 %

Okrem rodičovského príspevku sú rodinám k dispozícii aj iné formy finančnej podpory. Patrí medzi ne podpora starostlivosti o deti, príspevok na starostlivosť o dieťa, školské stravovanie a bezplatná zdravotná starostlivosť pre deti.

Rodičovský príspevok a práca

Popri rodičovskej dovolenke môže oprávnená osoba vykonávať prácu a zároveň poberať rodičovský príspevok. Na druhu pracovného pomeru ani na type úväzku pritom nezáleží. Matka môže dokonca podnikať. Rovnako nie je obmedzená ani výška príjmu zo zárobkovej činnosti.

Rodičovský príspevok je dôležitou dávkou pre mnohých rodičov na Slovensku a môže byť veľkou pomocou pri poskytovaní finančnej podpory rodinám. Je dôležité pochopiť, že rodičia môže poberať rodičovský príspevok súčasne s výplatou za ich prácu.

Výpočet materskej dávky počas materskej dovolenky

Materská sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pri zamestnancoch je to hrubá mzda, z ktorej platia sociálne odvody. Pri živnostníkoch a dobrovoľne poistených, napríklad dobrovoľne nezamestnaný, je to vymeriavací základ.

Kalkulačka materskej prevádza aj výpočet výšky materskej dávky, na ktorú majú nárok živnostníci. Musia však do nej zadať svoj vymeriavací základ, z ktorého platia odvody. Percentuálna výška materskej je 75 % DVZ od prvého dňa. Sumy materskej sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor.

Výška materskej dávky má aj svoju maximálnu hranicu. Určuje ju maximálny denný vymeriavací základ, ktorý sa mení vždy k 1. januáru daného roka. Z určeného maximálneho denného vymeriavacieho základu sa potom počíta maximálna výška za deň. Po výpočte tak vzniknú aj maximálna možná materská dávka počas materskej dovolenky za 30-dňový mesiac a maximálna možná dávka za mesiac, ktorý má 31 dní.

Výpočet materskej dovolenky sa odvíja od 75 % denného vymeriavacieho základu, ktorý je pre rok 2023 maximálne 79,6274 €. V tom prípade je 75 % z tejto sumy, teda maximálny denný vymeriavací základ, 59,7206 €. Pre 31-dňový mesiac bude maximálna materská 1 851,40 €, pre 30-dňový 1 791,70 €.

Minimálna výška materského nie je zákonom o sociálnom poistení určená. Avšak platí, že v prípade, ak výška materského nedosahuje ani sumu rodičovského príspevku, tak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny doplatí osobe, ktorá žiada o materské rozdiel medzi výškou vypočítanej materskej a sumou rodičovského príspevku.

Počas materskej dovolenky majú rodičia nárok na plný plat, ako aj na zdravotné poistenie a starostlivosť o dieťa.
Počas materskej dovolenky majú rodičia nárok na plný plat, ako aj na zdravotné poistenie a starostlivosť o dieťa.

Nárok na materskú

Rodičia majú nárok až na 24 mesiacov platenej materskej dovolenky. Túto dovolenku je možné čerpať kedykoľvek do troch rokov po narodení dieťaťa a môže si ju vybrať ktorýkoľvek z rodičov alebo si ju môžu rozdeliť. Počas materskej dovolenky majú rodičia nárok na plný plat, ako aj na ďalšie výhody, ako je zdravotné poistenie a starostlivosť o dieťa.

Okrem platenej dovolenky majú rodičia nárok aj na celý rad ďalších výhod, ako je predĺžená zdravotná dovolenka, príspevky na bývanie a dodatočné daňové úľavy. Tieto výhody majú rodičom uľahčiť starostlivosť o deti a zabezpečiť bezpečné domáce prostredie.

Na to, aby mali rodičia nárok na materskú dovolenku, musia spĺňať určité kritériá. Obaja rodičia musia byť občanmi Slovenska a musia byť zamestnaní na Slovensku najmenej 12 mesiacov pred narodením dieťaťa. Matka musí byť zamestnaná najmenej 6 mesiacov pred narodením dieťaťa, zatiaľ čo otec musí byť zamestnaný najmenej 3 mesiace.

Rodičovská dovolenka je dôležitou súčasťou záväzku krajiny poskytovať rodičom finančnú a emocionálnu pomoc. Tým, že krajina poskytuje rodičom bezpečné a podporné prostredie na výchovu detí, pomáha vytvárať lepšie výsledky pre deti aj rodičov.

Otec na materskej dovolenke

Otcovia sa čoraz viac zapájajú do rodičovstva a využívajú veľkorysú politiku materskej dovolenky. Prijatím nového zákona sa materská dovolenka pre otcov predĺžila z 10 na 14 týždňov a zvýšila sa aj suma vyplácaná počas dovolenky. Tento zákon sa považuje za významný krok vpred v oblasti rodovej rovnosti na pracovisku, pretože umožňuje otcom rovnocenne sa podieľať na starostlivosti o novorodenca.

Rozhodnutie slovenskej vlády predĺžiť materskú dovolenku pre otcov je dôležitou súčasťou snahy krajiny podporovať pracujúce rodiny a presadzovať rodovú rovnosť. Je to tiež rozhodujúci krok k odstráneniu rodových mzdových rozdielov, pretože umožňuje otcom vziať si voľno z práce, aby sa mohli starať o svoje deti a prispieť k finančnej stabilite svojej rodiny.

Cieľom predĺženej materskej dovolenky pre otcov je poskytnúť obom rodičom rovnakú príležitosť starať sa o novorodenca. Tým, že tento zákon umožňuje otcom vziať si dlhšie pracovné voľno na starostlivosť o deti, pomáha znížiť ekonomické zaťaženie matiek, ktoré si potom môžu vziať voľno a vrátiť sa do práce.

Materská dovolenka pre otcov tiež poskytuje rodinám dôležitú príležitosť na vytvorenie väzieb a vzťahov s ich novými deťmi. Počas tohto obdobia môžu byť otcovia na materskej prítomní pri dôležitých míľnikoch, ako sú prvé krôčiky a slová dieťaťa. Taktiež môžu poskytovať útechu a podporu v ťažkých chvíľach, ktoré môžu nastať v prvých týždňoch rodičovstva.

Celkovo je predĺžená dovolenka pre otcov na materskej znakom toho, že krajina robí pokrok v poskytovaní rovnakých príležitostí pre oboch rodičov. Pri starostlivosti o deti pomáha odstraňovať rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. Predĺžená materská dovolenka pre otcov už mala pozitívny vplyv na rodiny na Slovensku a očakáva sa, že v nasledujúcich rokoch bude pokračovať.

Pôžička na materskej

Stane sa, že sa rodič nedokáže na príchod dieťaťa vopred dostatočne finančne zabezpečiť. Prípadne ho zastihnú nečakané výdavky, ktoré nezvláda pokryť a príspevok na dieťa je jednoducho nepostačujúci.

Stále existujú pôžičky, ktoré uľavia rodinnému rozpočtu. Napríklad pôžička bez dokladovania príjmu alebo pôžička pre nezamestnaných. Získať ju môže byť počas materskej o čosi náročnejšie, keďže človek musí mať dostatočnú bonitu alebo ručiteľa. Pôžičku na materskej však poskytujú rovnako bankové a nebankové spoločnosti. Ide však skôr o nižšie sumy, získať pôžičku vo výške hypotéky možné nie je.

Zvyčajne ide o krátkodobé pôžičky, ktoré každý vyrieši jednoducho z pohodlia domova online. Strop požičanej sumy bežne neprekračuje 1 000 €. Každého poskytovateľa si však treba vopred overiť a netreba zabúdať ani na výpočet úrokovej sadzby, aby sa človek do problémov ešte viac nezahĺbil.