Živnostenský register – živnosť, výpis, OSVČ

Založenie živnosti je najjednoduchší krok ako začať podnikať. Podnikanie na živnosť sa týka predovšetkým jednotlivcov a malých skupín ľudí, ktorí sa zaujímajú o podnikanie a chcú začať legálne a nezávisle poskytovať svoje služby alebo predávať svoje produkty. Čo je to živnostenský register? Aké druhy živnosti sú?

V prvom rade je dôležité, aby si živnostník premyslel v akom odvetví chce podnikať. Svoje podnikanie môže orientovať na predaj tovaru, poskytovanie rôznych služieb,umeleckú činnosť alebo rôzne iné podnikateľské aktivity.

Živnosť – čo je živnosť

Živnosť predstavuje druh podnikania, jeho najjednoduchšiu formu, čo z nej robí najobľúbenejšiu formu podnikania v rôznych krajinách. Živnostenské podnikanie upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní – živnostenský zákon. Všetci živnostníci sú zodpovední plne za svoje podnikanie a svoje podnikateľské záväzky.

Ručia za ne celým svojim majetkom. To, že osoba je za svoje podnikanie plne zodpovedná, odlišuje živnosť od iných foriem podnikania ako napríklad obchodné spoločnosti s.r.o. alebo a.s. alebo družstvá. Je dôležité podotknúť, že zákon nevymedzuje presne, ktoré činnosti možno vykonávať ako živnosť, ale striktne určuje, ktoré činnosti nie sú živnosťou. To v praxi znamená, že niektoré aktivity môžu byť vykonávané len v rámci iných foriem podnikania, vyžadujú inú formu licencie alebo povolanie.

Živnostenský register

Živnostenský register predstavuje verejný zoznam podnikateľov pôsobiacich ako OSVČ. Tento register obsahu informácie o ich prevádzkach a živnostiach. Taktiež obsahuje informácie o právnických osobách a slúži na evidenciu obchodných vzťahov.

Ide o dôležitý nástroj, ktorý pomáha s evidenciou podnikateľov a ich činností na Slovensku. Živnostenský register je dôležitou súčasťou právneho rámca pre živnostníkov a poskytuje informácie o ich činnosti.

Živnosť predstavuje druh podnikania, jeho najjednoduchšiu formu, čo z nej robí najobľúbenejšiu formu podnikania v rôznych krajinách.

Živnostenský register osôb

Slúži ako oficiálna evidencia obchodných aktivít a pomáha zabezpečiť transparentnosť a právnu istotu v obchodných záležitostiach.

Účelom živnostenského registra osôb je zabezpečiť ľahkú identifikáciu a overenie podnikateľov a fyzických osôb vykonávajúcich živnosť alebo podnikateľskú činnosť. Pomáha chrániť záujmy zákazníkov, obchodných partnerov a širokej verejnosti poskytovaním informácií o jednotlivcoch stojacich za podnikaním.

V Živnostenskom registri osôb, ktorý je verejným dokumentom, sú zapísané informácie o živnostníkom a to mená živnostníkov, ich kontaktné údaje, povolenia na vykonávanie určitých druhov živnosti a iné relevantné údaje.

Živnostenský register osôb má niekoľko dôležitých funkcií:

 • Transparentnosť: registre sú verejnými dokumentmi takže je možné do nich kedykoľvek nahliadnuť podnikateľskými orgánmi, tým sa podporuje transparentnosť živnostníkov
 • Daňová evidencia: register slúži na evidenciu živnostníkov SZČO pre výpočet daní a odvodov; takto dohliada na podnikateľov, aby si plnili svoje daňové povinnosti
 • Regulácia a licencovanie: Na určité vykonávanie živnosti je potreba licencie, registre pomáhajú s evidenciou týchto licencií a špeciálnych povolení
 • Ochrana spotrebiteľov: verejnosť môže skontrolovať informácie o živnostníkoch, čo pomáha spotrebiteľom robiť informované rozhodnutia pri výbere služieb alebo tovarov.

Informácie obsiahnuté v živnostenskom registri osôb sa môžu líšiť v závislosti od jurisdikcie, ale vo všeobecnosti zahŕňajú podrobnosti, ako je meno jednotlivca, adresa, kontaktné informácie, obchodné meno, registračné číslo a ďalšie relevantné obchodné údaje. Môže obsahovať aj ďalšie informácie, ako je typ podnikania, dátum založenia, účtovná závierka a akékoľvek právne kroky alebo sankcie prijaté proti danej osobe alebo jej podniku.

Výpis zo živnostenského registra

Register živnostníkov je dôležitým zdrojom informácii pre podnikateľov na Slovensku. Ako už bolo vyššie spomenuté, obsahuje cenné informácie o živnostníkoch a ich službách. 

Výpis zo živnostenského registra je oficiálnym dokumentom, ktorý sa viaže ku konkrétnej živnostenskej činnosti a obsahuje informácie o tejto živnosti.

 • Údaje o živnostníkovi: Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia a iné osobné údaje prevádzkovateľa živnosti.
 • Popis živnostenskej činnosti: Stručný popis činnosti, ktorú živnostník vykonáva.
 • Identifikačné údaje o živnosti: IČO (identifikačné číslo živnosti), obchodné meno, adresa prevádzky živnosti, a ďalšie relevantné údaje o živnosti.
 • Dátum zápisu do registra: Informácia o dátume, kedy bola živnosť zaregistrovaná.
 • Dátum výpisu: Dátum, kedy bol výpis zo živnostenského registra vyhotovený.

Je potrebné dbať na tento právny dokument. Pomáha nielen živnostníkom pri ich činnosti, ale aj verejnosti, ktorá sa zaujíma o služby živnostníka. Výpis zo živnostenského registra môže byť užitočný pri rôznych právnych úkonoch či transakciách.

OSVČ živnostenský register

OSČV predstavuje skratku pre Osoba samostatne výdělečně činná, čo predstavuje ekvivalent pre Živnostensky register v iných krajinách. OSČV majú napríklad v Českej republike. Každý živnostník má za povinnosť registrovať sa v živnostenskom registri pred začatím svojej živnosti.

Proces založenia živnosti zahŕňa vypísanie určitých dokumentov, zaplatenie registračného poplatku a predloženie dokladov ako občiansky preukaz. Po uskutočnení všetkých týchto krokov živnostník získava živnostenské oprávnenie a následne môže vykonávať svoju živnosť. 

OSVČ živnostenský register je nástrojom na ochranu a reguláciu podnikateľskej činnosti v Českej republike. Má na starosti dohliadať na živnostníkov, aby plnili svoje povinnosti, platili dane a odvádzali odvody, ktoré sú spojené s podnikateľskou činnosťou. Registrácia v OSČV prináša živnostníkom aj radu výhod ako napríklad možnosť získať úver ako živnostník alebo je živnostník viac dôveryhodný v očiach svojich klientov. 

Obchodný register a živnostenský register

Obchodný register poskytuje rôzne zainteresované strany širokú škálu výhod. Pre podnikateľov ponúka právnu ochranu a dôveryhodnosť, keďže registrácia preukazuje ich existenciu a sprístupňuje ich údaje verejnosti. Umožňuje tiež spoločnostiam obchodovať, podpisovať zmluvy a nadväzovať obchodné vzťahy s inými subjektmi.

Obchodný register disponuje s informáciami o obchodných spoločnostiach a taktiež právnických osobách v danej krajine. Ide o informácie ako je názov spoločnosti, sídlo, právne formy a informácie o konateľoch. Obchodný register spravujú príslušné orgány na to určené.

Na území Slovenskej republiky je Obchodný register upravený Obchodným zákonníkom §27. Obsahom Obchodného registra sú napríklad nasledovné:

 • obsah zbierky listín 
 • ukladanie listín do zbierky listín 
 • identifikačné číslo
 • predmet podnikania alebo činnosti
 • právna forma právnickej osoby a iné.

Živnostenský register sa na druhej strane zameriava na údaje o konkrétnych živnostníkov. V tomto registri sú k nahliadnutiu informácie o jednotlivých živnostníkoch, ktorí majú oprávnenie na vykonávanie živnosti. 

Hlavným rozdielom medzi Živnostenským registrom a obchodným registrom je ten, že obchodný register sa sústreďuje na právnické osoby a informácie o nich, zatiaľ čo živnostenský register sa sústredí na informácie o konkrétnych živnostníkov a ich živnosti.

Výpis zo živnostenského registra je oficiálnym dokumentom, ktorý sa viaže ku konkrétnej živnostenskej činnosti a obsahuje informácie o tejto živnosti.

Živnostenský register firiem – živnostenský register nahliadania

Živnostenský register firiem má hneď niekoľko úloh a funkcií. V prvom rade ide o transparentnosť, ktorú ponúka, Verejnosť si tak môže cez nahliadnutie do živnostenského registra overiť, či je firma alebo spoločnosť legitímna a je riadne registrovaná a oprávnená vykonávať svoju živnosť. 

Ďalšou funkciou živnostenského registra firiem je identifikácia. Pomocou tohto registra môžu úrady identifikovať živnostníka a ľahko sa dostať k informáciám, ktoré práve o živnostníkovi potrebujú. V neposlednom rade živnostenský register firiem slúži aj ako podpora podnikania s tým, že široká verejnosť môže nahliadať do tohto registra a získať dať dôležité informácie o konkurencii na trhu.

Informácie sú prístupné na oficiálnych právnych webových stránkach alebo aj rôznych nezávislých stránkach ako napríklad ifinancie.sk alebo vpeniaze.sk. Na týchto webových stránkach sa záujemcovia o živnosť a živnostenský register môžu dočítať a získať tak väčší prehľad o danej problematike.