Rodičovský príspevok – žiadosť, pôžička a príspevok na rodičovský dôchodok

rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je dôležitou štátnou sociálnou dávkou, ktorá poskytuje finančnú podporu oprávneným osobám pri starostlivosti o dieťa. S komplexným nastavením upravuje poskytovanie tejto dávky zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, známy aj ako „zákon o rodičovskom príspevku“. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) je orgánom, ktorý zabezpečuje vyplácanie tohto príspevku oprávneným osobám.

Tento článok preskúma svet rodinných financií, ako aj širokú škálu tém od žiadosti o rodičovský príspevok, cez jeho výšku až po pôžičku na rodičovský príspevok.

Koľko je rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok je dôležitou formou štátnej finančnej podpory, zabezpečujúcej riadnu starostlivosť o dieťa v jeho rannom veku. Táto dávka je poskytovaná oprávnenej osobe, často rodičovi dieťaťa, a to do veku 3 rokov, ale najdlhšie do veku 6 rokov, v prípade, že dieťa má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Novinkou od roku 2023 je možnosť poberať rodičovský príspevok aj v prípade, že sa dieťa nepodarilo umiestniť do spádovej škôlky.

To, koľko je rodičovský príspevok je upravené podľa toho, či sa rodičovi pred nárokom na rodičovský príspevok vyplácalo materské alebo nie. Ak bolo materské vyplácané, vyšší rodičovský príspevok je vo výške 473,30 eur (platné od 1.8.2023 aj v roku 2024). V prípade, že materské neexistovalo a rodič žiada o rodičovský príspevok od narodenia dieťaťa, suma je nižšia, konkrétne 345,20 eur.

V prípade dvojičiek sa výška rodičovského príspevku pre matku, ktorá poberala materské, pohybuje na úrovni 591,60 eur, zatiaľ čo pre matku, ktorá materské nepoberala, je suma nižšia, a to 431,50 eur.

Nárok na rodičovský príspevok

Podľa platného zákona môže rodičovský príspevok v roku 2024 žiadať a poberať určitá skupina oprávnených osôb. Týmito osobami sú:

 • Rodič dieťaťa: Otec alebo matka dieťaťa má nárok na rodičovský príspevok.
 • Fyzická osoba so zvereným dieťaťom: Ak dôjde k zvereniu dieťaťa do starostlivosti nahradzujúcej rodičov na základe súdneho rozhodnutia alebo rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), táto osoba môže žiadať a poberať rodičovský príspevok.
 • Manžel/manželka rodiča dieťaťa: V prípade, že žije s rodičom dieťaťa v spoločnej domácnosti, je oprávnený požiadať a prijímať rodičovský príspevok.

Oprávnená osoba, ako napríklad matka, môže poberať rodičovský príspevok pre dieťa v nasledovných prípadoch:

 • Do troch rokov veku dieťaťa.
 • Do šiestich rokov veku, ak dieťa trpí dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.
 • Do šiestich rokov veku, ak je dieťa zverené do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov, a to najviac po dobu troch rokov od právoplatnosti prvého súdneho rozhodnutia o zverení dieťaťa.
 • Do šiestich rokov veku, a to najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom dieťa začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie, označované ako predĺžený rodičovský príspevok.

V situácii, keď sú v rodine viaceré deti, nárok vzniká len na jeden rodičovský príspevok a jednej oprávnenej osobe. Čiže aj v prípade, ak sú v domácnosti dve alebo viac detí vo veku do 3 rokov, oprávnená osoba dostane iba jeden rodičovský príspevok.

rodičovský príspevok
V prípade striedavej osobnej starostlivosti o dieťa si môžu rodičia uplatniť nárok na rodičovský príspevok striedavo počas kalendárnych mesiacov. Ak sú rodičia v spoločnej osobnej starostlivosti, príspevok sa vypláca striedavo každému rodičovi počas troch kalendárnych mesiacov.

Predĺžený rodičovský príspevok a škôlka

Nárok na predĺžený rodičovský príspevok platí pre rodičov detí do troch rokov, ktorí z dôvodu kapacitných obmedzení nedostali miesto v materskej škole.

Rodič má nárok na tento príspevok do začiatku školského roka, v ktorom jeho dieťa začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie. Toto vzdelávanie je povinné pre deti, ktoré dosiahli päť rokov do 31. augusta predchádzajúceho školského roka a budú od tohto dátumu povinné chodiť do základnej školy.

MPSVR objasnilo, že všeobecne sa deti prijímajú na predprimárne vzdelávanie od troch rokov, s výnimkou prípadov, kedy môže byť prijaté dieťa už od dvoch rokov. Starostlivosť o deti do troch rokov sa zabezpečuje prostredníctvom doteraz vyplácaného rodičovského príspevku. Rodič má možnosť slobodnej voľby, či sa rozhodne osobne starať o dieťa alebo využije služby zariadenia.

Nárok na príspevok sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti o rodičovský príspevok na príslušnom Úrade práce podľa trvalého pobytu. Pri žiadosti je potrebné predložiť rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, pričom rozhodnutie nesmie byť staršie ako 12 mesiacov.

Platnosť predĺženého rodičovského príspevku je viazaná na školský rok, teda od 1. septembra do 31. augusta nasledujúceho školského roka.

Nárok zaniká v prípade, že dieťa bude prijaté do inej materskej školy alebo nastúpi na povinné predprimárne vzdelávanie. Rodič je povinný informovať príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do ôsmich dní o prijatí dieťaťa do materskej školy zriadenej územnou samosprávou.

S predĺženým rodičovským príspevkom nie je možné súčasne poberať materské dávky, rodičovský príspevok na mladšie dieťa, príspevok na starostlivosť a dávku v nezamestnanosti.

Ako podať žiadosť o rodičovský príspevok na Úrade práce?

O oprávnenie na rodičovský príspevok musí požiadať oprávnená osoba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska žiadateľa (alebo prechodného pobytu u cudzincov) nasledujúcimi spôsobmi:

 • Osobne alebo poštou:
  • Podanie písomnej žiadosti osobne na príslušnom ÚPSVaR.
  • Zaslanie žiadosti poštou na adresu príslušného ÚPSVaR.
 • Elektronickým spôsobom:
  • Podanie žiadosti elektronicky cez portál slovensko.sk.
  • Vyžaduje sa čítačka, občiansky preukaz s čipom a softvérové vybavenie pre elektronický kvalifikovaný podpis.

Oprávnená osoba nemá nárok na rodičovský príspevok automaticky; musí aktívne podať žiadosť. Žiadosti sú k dispozícii na pobočkách a webe ÚPSVaR. Informácie, ktoré sa vyžadujú pri vyplňovaní žiadosti, zahŕňajú:

 • Údaje o žiadateľovi (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, štátna príslušnosť, kontaktné údaje).
 • Sociálne postavenie žiadateľa (zamestnanec, SZČO, dôchodca, nezamestnaný).
 • Údaje o druhom rodičovi a jeho sociálnom postavení (ak je relevantné).
 • Vzťah žiadateľa k dieťaťu (rodič, osoba zverená do starostlivosti, manžel/manželka rodiča).
 • Informácie o dieťati (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa atď.).
 • Spôsob výplaty, vrátane IBAN pre prevod, prípadne informácie o výplate v hotovosti.

Žiadosť obsahuje aj ďalšie vyhlásenia, napríklad o neprijatí dieťaťa do inej štátnej materskej školy. Pri podaní žiadosti sú povinné prílohy, vrátane rodného listu dieťaťa, potvrdenia o nároku na materské (ak bolo vyplácané v cudzine) a pod.

O priznaní, zvýšení alebo zániku nároku na rodičovský príspevok nie je vydané písomné rozhodnutie. Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti ovplyvňujúce nárok, výšku a výplatu príspevku a tieto skutočnosti písomne oznámiť príslušnému ÚPSVaR do ôsmich dní.

žiadosť rodičovský príspevok
Osoba môže podať žiadosť o rodičovský príspevok aj spätne, najviac však za obdobie posledných šiestich mesiacov.

Diagnózy na predĺžený rodičovský príspevok

Existuje niekoľko diagnóz, ktoré môžu mať vplyv na nárok na predĺžený rodičovský príspevok. Tieto diagnózy sú podrobené dôkladnej analýze a overeniu s cieľom zabezpečiť spravodlivé prideľovanie príspevku iba tým, ktorí ho naozaj potrebujú. Medzi bežné diagnostické prípady patria:

 • Závažné zdravotné postihnutie dieťaťa: V prípade, že dieťa trpí závažným fyzickým alebo duševným postihnutím, môže to byť dôvod na predĺženie rodičovského príspevku.
 • Chronická alebo vážna choroba dieťaťa: Ak má dieťo diagnostikovanú chronickú chorobu alebo vážny zdravotný stav, rodina môže byť oprávnená k dlhodobému príspevku.
 • Oneskorený vývoj dieťaťa: V prípade, že má dieťa oneskorený vývoj a vyžaduje si špeciálnu starostlivosť, môže mu byť prideľený predĺžený rodičovský príspevok.
 • Závislosť od starostlivosti inej osoby: Ak je dieťa odkázané na neustálu starostlivosť inej osoby kvôli svojmu zdravotnému stavu, môže to byť zohľadnené pri poskytnutí príspevku.
Aké dokumenty sú potrebné pri žiadosti o predĺžený rodičovský príspevok?Pri podávaní žiadosti o predĺžený rodičovský príspevok je nevyhnutné predložiť lekárske potvrdenie o diagnóze dieťaťa a jeho potrebách. Môžu byť požadované aj ďalšie dokumenty týkajúce sa rodiny a finančnej situácie.
Ako dlho môže trvať posúdenie žiadosti?Čas na posúdenie žiadosti sa môže líšiť, ale je dôležité byť pripravený na to, že to môže trvať niekoľko týždňov. Je vhodné podať žiadosť v dostatočnom predstihu.
Môžem žiadať o predĺžený rodičovský príspevok aj pri dočasnej chorobe dieťaťa?Áno, ak má dieťa dočasnú vážnu chorobu, ktorá vyžaduje špeciálnu starostlivosť, môže byť rodina oprávnená na predĺžený rodičovský príspevok počas obdobia, kedy je dieťa choré.

Čo je to jednorázový rodičovský príspevok?

Cieľom jednorázového rodičovského príspevku, teda príspevku pri narodení dieťaťa je krytie nákladov, ktoré vznikajú rodičom v súvislosti so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Tento príspevok predstavuje formu štátnej sociálnej dávky, na ktorú má nárok buď matka, ktorá dieťa porodila, alebo otec dieťaťa v prípade, že matka zomrela, bola vyhlásená nezvestnou, alebo ak jej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Podmienkou pre poskytnutie príspevku je narodenie dieťaťa, a druhou podmienkou je, že žiadateľ (matka/otec) má trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky.

Príspevok je vyplácaný jednorázovo, a pre rok 2024 predstavuje nasledovné sumy:

 • 829,86 € – v prípade dieťaťa narodeného z prvého až štvrtého pôrodu
 • 151,37 € – v prípade dieťaťa narodeného z piateho a ďalšieho pôrodu

V prípade narodenia viacerých detí súčasne sa suma príspevku zvyšuje o ďalších 75,69 € na každé dieťa.

jednorázový rodičovský príspevok
O poskytnutie jednorázového rodičovského príspevku nie je potrebné žiadať, pretože vyplatenie prebieha automaticky (na účet alebo formou poštovej poukážky).

Príspevok na rodičovský dôchodok

Rodičovský dôchodok bude v roku 2024 vyplácaný, avšak so zmenami v časovom režime a maximálnom základe. V porovnaní s minulým rokom sa navyšuje maximálna suma rodičovského dôchodku.

Na konci roku 2022 bola prijatá novela zákona o sociálnom poistení, ktorá priniesla viaceré úpravy v oblasti dôchodkov vrátane zavedenia príspevku na rodičovský dôchodok (často označovaného aj ako rodičovský bonus) od roku 2023.

Hoci aktuálna vláda uvažovala o jeho zrušení a náhrade systémom, kde by dieťa mohlo prispievať 2 % svojej dane rodičovi, tieto plány sa neuskutočnili. Rodičovský bonus tak zostáva v platnosti aj pre rok 2024.

Kto si môže uplatniť nárok na príspevok na rodičovský dôchodok?

Rodičovský dôchodok udeľuje Sociálna poisťovňa rodičovi vlastného alebo osvojeného dieťaťa alebo osobe, ktorá vychovala dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Tento rodičovský dôchodok môže byť udelený rodičom, ktorí sú zároveň príjemcami:

 • starobného dôchodku
 • invalidného dôchodku vyplácaného po dosiahnutí dôchodkového veku
 • výsluhového dôchodku vyplácaného po dosiahnutí dôchodkového veku (pre bývalých profesionálnych vojakov, policajtov atď.)
 • invalidného výsluhového dôchodku po dosiahnutí dôchodkového veku

Je však dôležité spĺňať podmienku, že dieťa tohto dôchodcu musí byť v roku 2022 dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni alebo byť zapojené do systému sociálneho zabezpečenia pre policajtov alebo bývalých profesionálnych vojakov. Ak bol starobný dôchodok zamietnutý, nemá rodič nárok ani na príspevok na rodičovský dôchodok.

Ako bude riešené rozhodnutie o rodičovskom dôchodku v roku 2024? Rozhodnutie o priznaní rodičovského dôchodku na rok 2024 bude vydávané a doručované iba vtedy, ak dôchodca spĺňa všetky podmienky nároku. Napríklad, ak dôchodcovi vznikol nárok na rodičovský dôchodok v roku 2023 a naďalej spĺňa všetky podmienky, rozhodnutie bude vydávané na začiatku roku 2024.

Vianočný rodičovský príspevok

V decembri 2023 dostali dôchodcovia na Slovensku jednorázový príspevok vo výške 300 eur. Tento vianočný rodičovský príspevok bol schválený vládou a parlamentom v novembri 2023. Bol určený pre všetkých poberateľov dôchodkových dávok, bez ohľadu na výšku dôchodku.

Pôvodne sa počítalo s tým, že tento vianočný rodičovský príspevok bude vo výške 150 eur, ale po rokovaniach medzi vládou a opozičnými stranami sa jeho výška zvýšila na 300 eur. Príspevok bol vyplácaný Sociálnou poisťovňou v decembri 2023 automaticky, bez potreby podávania žiadosti.

Mal slúžiť ako kompenzácia za zdražovanie a ako podpora dôchodcov v sviatočnom období.

Nebanková pôžička na rodičovský príspevok

Finančné zabezpečenie v očakávaní prírastku do rodiny môže predstavovať výzvu, a preto si niektorí rodičia hľadajú možnosti, ako zabezpečiť financie. Hoci sa niektorí môžu spoliehať na dávky zo Sociálnej poisťovne a príjem druhého rodiča, nie všetci majú túto výhodu. Mnohí rodičia sa preto uchýlia k rôznym formám pôžičiek na rodičovský príspevok.

Samotná pôžička na rodičovský príspevok prakticky neexistuje. Matky na rodičovskej dovolenke však majú možnosť získať rôzne typy nebankových pôžičiek na rodičovský príspevok.

Nebankové pôžičky na rodičovský príspevok sú zvyčajne krátkodobé a poskytované okamžite. Ich výška je obvykle obmedzená podľa podmienok konkrétneho poskytovateľa. Tieto krátkodobé pôžičky sa často využívajú na pokrytie bežných nákladov spojených s narodením a starostlivosťou o malé dieťa, ako napríklad náklady na zdravotnú starostlivosť, oblečenie a iné potreby.

Žiadosť o pôžičku na rodičovský príspevok je zvyčajne možné podať online, najmä v nebankových inštitúciách. Je však dôležité uvedomiť si, že termín „pôžička na rodičovský príspevok“ neexistuje ako samostatný finančný produkt. Ide skôr o rôzne druhy pôžičiek, predovšetkým o krátkodobé pôžičky s okamžitým schválením a bez nutnosti dokladovať príjem, ako napr. mini SMS pôžička a iné nebankové úvery.