Záznam o nehode – poistná aj škodová udalosť, ako spísať záznam

Každý deň sa na cestách stretávame s nekonečnou rôznorodosťou udalostí a situácií. Medzi týmito, často rutinnými jazdnými skúsenosťami, však niekedy vystupuje tragédia – dopravná nehoda. Nehody na cestách sú žiaľ príliš častým javom, ktorý má nielen osobný, ale aj spoločenský a ekonomický dosah. Sústreďujú v sebe nielen hmotné straty, ale aj emocionálnu a psychologickú záťaž pre všetkých zúčastnených. Ako však spísať záznam o dopravnej nehode? 

Záznam o nehode predstavuje kľúčovú dokumentáciu s mnohými využitiami. Slúži na zachytenie detailov dopravnej udalosti, čo je nevyhnutné pre potreby poistenia, právnych aspektov alebo zabezpečenia bezpečnosti.


Obsah článku


Čo je dopravná nehoda

Podľa platného zákona o cestnej premávke, konkrétne č. 8/2009, dopravná nehoda, často nazývaná aj len nehoda, sa definuje ako udalosť, ktorá sa vyskytne v súvislosti s premávkou vozidla a spĺňa nasledujúce kritériá:

 • poškodenie alebo zranenie osoby,
 • poškodenie cesty alebo verejného zariadenia,
 • únik nebezpečných látok, alebo
 • hmotná škoda na vozidle, ktorá pravdepodobne prevyšuje 1,5-násobok väčšej škody podľa trestného zákona

Pri každej dopravnej nehode je potreba, aby účastníci spísali správu o nehode. Mali by tak urobiť všetci účastníci dopravnej nehody. 

Povinné zmluvné poistenie – havarijné poistenie

Každé vozidlo, ktoré používa cestnú komunikáciu musí mať podľa zákona uzatvorené povinné zmluvné poistenie PZP. To vychádza zo zákona o povinnom zmluvnom poistení č. 381/2001

Poistenie zabezpečuje finančnú ochranu pre vodiča, držiteľa alebo majiteľa motorového vozidla v prípade, že poškodený uplatní nárok na náhradu škody na zdraví, úmrtie, majetok alebo ušlý zisk, ktoré spôsobil poisteným vozidlom. V prípade udelenia poistného plnenia, to je vždy vyplatené priamo poškodenému, nikdy nie poistenému.

Havarijné poistenie je na druhej strane nepovinné, no odporúča sa ho mať. Havarijné poistenie je forma poistenia motorových vozidiel, ktorá poskytuje ochranu v prípade poškodenia vozidla v dôsledku dopravnej nehody, či už ide o kolíziu s iným vozidlom, náraz do pevnej prekážky, alebo inú nehodu. 

Toto poistenie kryje náklady na opravu alebo náhradu poškodeného vozidla, a to aj v prípade, že škodu spôsobí poistený vodič.

Pri každej dopravnej nehode je potreba, aby účastníci spísali správu o nehode. Mali by tak urobiť všetci účastníci dopravnej nehody. 

Povinnosti účastníka dopravnej nehody

Účastníci dopravnej nehody majú niekoľko povinností, ktoré sú zahrnuté v rôznych legislatívnych predpisoch a sú súčasťou správneho správania sa na cestách. Niektoré z týchto povinností zahŕňajú:

 • Poskytnutie pomoci: Účastník nehody má povinnosť poskytnúť prvú pomoc zraneným osobám, ak je to možné, a zabezpečiť ich bezpečnosť. Je dôležité, aby každé vozidlo disponovalo s autolekárničkou.
 • Nahlásenie nehody: Ak je to potrebné podľa miestnych predpisov, účastník nehody musí nahlásiť udalosť príslušným úradom alebo polícii.
 • Zachovanie miesta nehody: Účastníci musia zachovať miesto nehody nezmenené do príchodu polície, aby bolo možné správne vyšetriť príčiny a okolnosti nehody.
 • Poskytnutie informácií: V prípade zúčastnenia sa účastník dopravnej nehody má povinnosť poskytnúť svoje kontaktné informácie a informácie o svojom vozidle ostatným zúčastneným stranám.
 • Spolupráca s vyšetrovateľmi: Ak polícia alebo iné vyšetrovateľské orgány vykonávajú vyšetrovanie, účastník nehody má povinnosť spolupracovať a poskytnúť všetky potrebné informácie.

Dodržiavanie týchto povinností je dôležité nielen pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ale aj pre zabezpečenie spravodlivej a úplnej vyšetrovacej procedúry v prípade dopravnej nehody.

Záznam o dopravnej nehode

Záznam o nehode je dokument, ktorý by mal mať vodič vždy k dispozícii v aute, hoci zákon to nevyžaduje. Je to preventívna opatrnosť, pretože nikdy nie je možné predvídať, kedy môže dôjsť k dopravnej nehode. Tento dokument slúži na zaznamenanie udalostí pri nehode a vždy by ho mal vyplniť vodič, ktorý bol jej účastníkom, ak nie sú splnené určité kritériá. Tieto kritériá zahŕňajú:

 • škodu na vozidle do výšky 3 990 €
 • absenciu zranení alebo úmrtí osôb
 • absenciu škôd na majetku tretích strán

Záznam o nehode slúži ako dôkazný materiál pre poisťovňu, čo je obvyklý postup pri povinnom zmluvnom poistení. Ak k nehode došlo v zahraničí, vodič by mal vyplniť Európsky formulár alebo Európsku správu o dopravnej nehode, ktoré sú dostupné online a platia pre všetky krajiny EÚ. Dôležité je mať na pamäti, že aj stretnutie so zverou by malo byť zaznamenané, pretože sa to posudzuje ako škoda na majetku tretích strán.

Účastník nehody musí nahlásiť udalosť príslušným úradom alebo polícii.

Allianz – poistná udalosť

Poisťovňa Allianz predstavuje poprednú univerzálnu poisťovňu na Slovensku. Poisťovňa svojim klientom ponúka veľmi prehľadné informácie o poistných udalostiach a ich možnostiach sledovania či samotného nahlasovania. 

Poistnú udalosť alebo škodovú udalosť je možné:

 • telefonicky nonstop na Infolinke 0800 122 222, zo zahraničia +421 2 496 15 677
 • prostredníctvom webu allianzsp.sk/poistne-udalosti

Po skontaktovaní sa s poisťovňou bude poistná udalosť zdokumentovaná. Allianz sa snaží o to, aby všetky udalosti boli vybavené čo najrýchlejšie.

Po úspešnom nahlásení poistnej udalosti, bude môcť poistenec sledovať likvidáciu poistnej udalosti a všetky ostatné informácie o poistnej udalosti priamo na webe Allianz

Správa o nehode Allianz

Správa o nehode Allianz je dokument používaný poisťovňou Allianz na zaznamenanie informácií o dopravnej nehode. Obsahuje dôležité údaje o nehode a zúčastnených stranách a slúži ako základný dokument pre riešenie nárokov na poistnom plnení.

 • Informácie o zúčastnených stranách: Zahrnuje údaje o vodičoch a ich vozidlách, ako sú mená, adresy, registračné čísla vozidiel a poistné informácie.
 • Popis nehody: Obsahuje podrobný opis udalostí vedúcich k nehode, ako aj informácie o mieste, dátume a čase, poveternostných podmienkach a stavu ciest.
 • Škody a zranenia: Zaznamenáva škody na vozidlách a majetku, ako aj akékoľvek zranenia alebo poškodenia zdravia, ktoré sa vyskytli u osôb zúčastnených v nehode.
 • Podpisy a svedkovia: Obsahuje podpisy vodičov a svedkov, ak sú k dispozícii, a ich kontaktné údaje.
 • Fotografie a prílohy: Prípadne môže obsahovať fotografie nehody a škôd na vozidlách a majetku ako dôkazy.

Správa o nehode Allianz je dôležitým dokumentom pri riešení nárokov na poistnom plnení a môže byť použitá pri vyšetrovaní prípadov nehôd. Poisťovňa Allianz často poskytuje formuláre na vyplnenie tejto správy prostredníctvom svojej webovej stránky alebo priamo svojim klientom.

Správa o nehode Kooperativa

Správa o nehode od poisťovne Kooperativa, podobne ako v prípade Allianzu, slúži na dokumentovanie detailov dopravnej nehody a je dôležitým krokom pri riešení nárokov na poistnom plnení.

Záznam o nehode obsahuje podrobný opis udalostí, ktoré predchádzali, sprevádzali a nasledovali po nehode. Zahrnuje informácie o mieste, dátume a čase nehody, ako aj o poveternostných podmienkach a stave ciest. Okrem toho zaznamenáva údaje o vodičoch a ich vozidlách, vrátane registračných čísiel, poistných zmlúv a kontaktov.

Dôležitou súčasťou správy o nehode sú aj informácie o škodách a zraneniach. Tieto údaje pomáhajú posúdiť rozsah škôd na majetku a zdraví a určiť potrebné kroky na vyriešenie nárokov na poistnom plnení.

Tlačivá potrebné na vyplnenie správy o nehode Kooperativa sú na webových stránkach poisťovne

Dopravná nehoda sa považuje za škodovú udalosť, ak vodič zúčastneného vozidla bol pod vplyvom alkoholu.

Kooperativa nahlásenie škodovej udalosti

Poisťovňa Kooperativa ponúka svojim klientom výhodné povinné poistenie vozidla. V Kooperativa sa cena poistného vypočíta podľa škodovej histórii klienta. Čím menej škôd, tým lepšia cena. 

Nahlásenie poistnej udalosti v Kooperativa je možné prostredníctvom:

 • mobilnej aplikácie Kooperativa
 • online formuláru
 • telefonického dohovoru

Pri nahlásení poistnej udalosti Kooperativa je potrebné predložiť určité dokumenty. Je potrebné, aby poistenec predložil číslo poistnej zmluvy, technický preukaz, kde sú informácie ako EČV auta, VIN číslo; dátum a miesto vzniku škody. Pre viac informácii môže klient priamo kontaktovať poisťovňu alebo dohľadať všetky potrebné informácie na webových stránkach poisťovne.

Dopravná nehoda vs škodová udalosť

Dopravná nehoda sa považuje za škodovú udalosť v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak niektorý z účastníkov udalosti nedodržal niektorú z povinností spojených so škodovou udalosťou.
 • Ak vodič zúčastneného vozidla bol pod vplyvom alkoholu, iných návykových látok, alebo odmietol podstúpiť vyšetrenie na zistenie ich prítomnosti.
 • Ak sa účastníci nezhodli na zavinení škody.

Ostatné udalosti v cestnej premávke, ktoré spôsobili škodu v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa nepovažujú za dopravné nehody, ale za škodové udalosti. Jedným z hlavných rozdielov medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou je výška hmotnej škody na zúčastnených vozidlách, vrátane prepravovaných vecí alebo hmotných škôd na inom majetku. Za dopravnú nehodu sa považuje hmotná škoda, ktorá prevyšuje sumu 3 990 eur.