Vlastné EČV – aká je ich cena a ako ich získať?

Každý, kto vlastní motorové vozidlo, či už ide o osobné auto, motocykel alebo nákladné vozidlo, musí mať evidenčné číslo vozidla. Toto číslo je jedinečné pre každé vozidlo a hrá dôležitú úlohu vo viacerých aspektoch vlastníctva a používania vozidla. Okrem náhodne pridelených značiek je tu však aj možnosť získať značku s vlastným textom.

Evidenčné číslo vozidla, často označované ako EČV alebo registračné číslo, je jedinečné identifikačné číslo pridelené každému motorovému vozidlu registrovanému na cestách. Toto číslo slúži na jednoznačnú identifikáciu vozidla medzi množstvom iných vozidiel. Evidenčné číslo vozidla je zvyčajne zložené z alfanumerických znakov a môže obsahovať kombináciu písmen a čísel.

Prečo je evidenčné číslo vozidla dôležité?

Evidenčné číslo vozidla má niekoľko dôležitých funkcií. Štandardná aj vlastná ŠPZ jednoznačne identifikuje vozidlo medzi ostatnými na cestách. Toto je nevyhnutné pre vlastníkov vozidiel, pretože umožňuje úradom rýchlo identifikovať a kontrolovať vozidlá pri rôznych príležitostiach, ako sú kontrolné zástavy alebo parkovanie.

Pre vládne orgány a inštitúcie je evidenčné číslo vozidla dôležité pre evidenciu vozidiel v krajine. Pomáha im udržiavať databázu registrovaných vozidiel a monitorovať ich stav a históriu.

V prípade krádeže vozidla môže evidenčné číslo pomôcť pri jeho rýchlej identifikácii a nájdení. Tiež umožňuje policajným zložkám kontrolovať, či je vozidlo registrované a či nemá žiadne problémy s evidenciou. Viac pozornosti samozrejme upúta vlastná ŠPZ.

Celkovo je evidenčné číslo vozidla neoddeliteľnou súčasťou vlastníctva a používania motorových vozidiel. Je dôležité, aby vodiči a majitelia vozidiel boli informovaní o význame a povinnostiach súvisiacich s týmto číslom, aby mohli bezpečne a legálne prevádzkovať svoje vozidlá.

Ako je pridelené evidenčné číslo vozidla?

Zásadné zmeny v evidencii vozidiel a priraďovaní evidenčných čísel vozidiel, ktoré novela zákona o cestnej premávke avizovala už v roku 2021, vstúpili do platnosti od 1.1.2023. Tieto zmeny prinášajú niekoľko dôležitých a praktických noviniek, ktoré ovplyvnia držiteľov vozidiel a vodičov po celej krajine. Týkajú sa aj ŠPZ na mieru.

Ponechanie evidenčného čísla a ŠPZ na mieru na vozidle

Jednou z hlavných zmien je možnosť ponechať evidenčné číslo vozidla na vozidle, aj keď došlo k zmene majiteľa alebo vozidla samotného. Toto znamená, že evidenčné číslo môže ostať nezmenené počas celej doby prevádzky vozidla a nezáleží na tom, kto je jeho aktuálnym majiteľom.

Táto zmena prináša väčšiu flexibilitu a pohodlie pre majiteľov vozidiel, ktorí sa nemusia starať o výmenu tabuliek s evidenčným číslom pri každej zmene. Zmena poteší najmä tých, ktorí majú vlastné EČV.

Identifikácia majiteľa už nie je viazaná na okres

Ďalšou zásadnou zmenou je fakt, že nové evidenčné čísla už neobsahujú skratky okresov, týka sa to aj vlastného EČV. Namiesto toho sa používa nový formát AA000AA, pričom prvým vydaným evidenčným číslom je tvar AA001AA.

Táto zmena znamená, že na prvý pohľad už nie je možné identifikovať, z akého okresu daný vodič pochádza. Tým sa odstraňuje starý systém viazania evidenčného čísla na konkrétny okres a umožňuje sa väčšia sloboda výberu evidenčných čísel aj pri ŠPZ s vlastným textom.

Zásadnou zmenou je fakt, že nové evidenčné čísla už neobsahujú skratky okresov, týka sa to aj vlastného EČV.

Prenositeľnosť evidenčného čísla na iné vozidlo sa týka aj ŠPZ s vlastným textom

Pre majiteľov vozidiel, ktorí si želajú ponechať svoje pôvodné evidenčné číslo, je novela zákona tiež priaznivá. Môžu tak urobiť pri predaji svojho vozidla a pridať svoje staršie evidenčné číslo na nové vozidlo, čím si ušetria náklady na výmenu číselných tabuliek. Táto možnosť je k dispozícii počas jedného roka od predaja vozidla. Môžu si tak ponechať aj ŠPZ s vlastným textom.

Voliteľná ŠPZ a zmeny

Pre tých, ktorí majú osobitné požiadavky na svoje evidenčné čísla, ako je voliteľná ŠPZ, novela umožňuje zachovať si túto možnosť. Špeciálne ŠPZ na Slovensku môžu obsahovať až sedem znakov, pretože už nie sú potrebné dva znaky pre skratku okresu.

Novela zákona o cestnej premávke prináša značné zmeny v oblasti evidencie vozidiel a priraďovania evidenčných čísel vozidiel. Tieto zmeny prinesú viac flexibility a jednoduchosti pre majiteľov vozidiel, zjednodušia identifikáciu vodičov na základe evidenčného čísla a umožnia vlastniť špeciálne ŠPZ na Slovensku s viac znakmi. Návrh vlastnej ŠPZ je tak flexibilnejší.

Všetky tieto zmeny majú za cieľ zlepšiť systém evidencie vozidiel a urobiť ho efektívnejším pre všetkých zúčastnených.

Cena vlastnej ŠPZ

Cena vlastnej ŠPZ závisí od toho, či sa vybavuje osobne alebo ide o žiadosť o vlastnú ŠPZ online. Pokiaľ sa rieši vlastná ŠPZ online, je možné ušetriť výraznú sumu peňazí.

Osobne*331 €2×165,50 €vydanie 2 ks plechových tabuliek s vlastným EVČ (osobné, nákladné vozidlo)
Elektronicky**191 €  2×95,50 €
Osobne*165,50 €1×165,50 €vydanie 1 ks plechovej tabuľky s vlastným EVČ  (motocykel)
Elektronicky**95,50 €1×95,50 €
* osobne – rozumie sa na pracovisku evidencie vozidiel
** elektronicky – rozumie sa prostredníctvom elektronických služieb MV SR na Žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel (minv.sk) alebo eVozidlá (minv.sk)

Žiadosť o pridelenie evidenčného čísla vozidla

Zmeny v postupe výmeny tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) od 1.1.2023 prinášajú výrazné zjednodušenie a flexibilitu pre majiteľov vozidiel. Majiteľ vozidla pri odhlasovaní auta uvedie, čo sa má stať s pôvodnými tabuľkami, teda či si ich ponechá alebo ich odovzdá.

Pri žiadosti o nové evidenčné číslo sa žiadateľ rozhodne, či chce prideliť náhodné číslo, vlastnú ŠPZ alebo značky, ktoré si ponechal zo svojho staršieho vozidla. Pri žiadosti o nové evidenčné číslo sa môže taktiež rozhodnúť o štandardnej lehote pre výrobu a doručenie osvedčenia o evidencii alebo o skrátenej lehote do dvoch pracovných dní.

V prípade skráteného termínu bude potrebné uhradiť dodatočný poplatok vo výške 30 €. Je dôležité si uvedomiť, že skrátená lehota platí len na vydanie osvedčenia o evidencii časť I, ktoré sa začne vyrábať až po vydaní papierového osvedčenia o evidencii časť II.

Čo obsahuje žiadosť o vydanie evidenčného čísla špeciálnej ŠPZ na Slovensku

Je dôležité poznať všetky potrebné dokumenty a podmienky pre tento proces. Nižšie sú uvedené podrobnosti a kritériá, ktoré by mali žiadatelia zvážiť.

Dokumenty potrebné pri žiadosti o tabuľky s evidenčným číslom (TEČ):

  • platný doklad totožnosti – preukaz totožnosti je nevyhnutný pre overenie identity pri žiadosti o TEČ.
  • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – toto potvrdenie zabezpečuje, že má poistenie na prípad nehody alebo škody spôsobené prevádzkou vozidla, teda PZP.
  • osvedčenie o evidencii časť II (osvedčenie o evidencii) alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla – tieto dokumenty potvrdzujú, že vozidlo je registrované a spôsobilé na používanie na cestách.
  • čipová karta osvedčenia o evidencii časť I – ak už je vydané osvedčenie o evidencii časť I vo forme čipovej karty, je potrebné ju predložiť.
  • pôvodné TEČ – ak má žiadateľ pôvodné tabuľky s evidenčným číslom a odovzdáva ich v súvislosti s výmenou, tiež ich musí predložiť.
  • čestné vyhlásenie o strate alebo krádeži – ak žiadateľ stratil alebo mu boli ukradnuté pôvodné doklady alebo TEČ, bude musieť predložiť čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti. Môže to urobiť aj na základe oznámenia vydaného iným útvarom Policajného zboru.
  • doklad o zriadení právnickej osoby (v prípade právnickej osoby) – ak žiada o TEČ v mene právnickej osoby, budete potrebovať príslušný dokument, ktorý potvrdzuje zriadenie tejto osoby na účely právnych úkonov.

Všetky uvedené dokumenty je potrebné predložiť pri prepise vozidla.

Pri žiadosti o nové evidenčné číslo sa žiadateľ rozhodne, či chce prideliť náhodné číslo, vlastnú ŠPZ alebo značky, ktoré si ponechal zo svojho staršieho vozidla.

Obmedzenia pri výbere vlastného evidenčného čísla

Existujú určité obmedzenia pri výbere TEČ, ktoré treba zohľadniť. Nemôže sa požiadať o pridelenie TEČ, ktoré už boli v minulosti vydané inému vozidlu, TEČ nesmie obsahovať hanlivé, urážlivé, alebo politické výrazy, ani propagovať nenávisť alebo diskrimináciu.

Okrem toho platí aj zákaz písmen s diakritikou alebo malými písmenami. Tieto informácie pomôžu lepšie porozumieť procesu výmeny a pridelenia evidenčných čísel vozidiel. Je dôležité dodržiavať všetky požadované podmienky a dokumenty, aby ste mohli úspešne získať nové TEČ podľa vašich preferencií.

Výhody vlastnej ŠPZ

Vlastné evidenčné číslo vozidla prináša niekoľko výhod pre jeho držiteľa a majiteľa vozidla. Vlastné EČV umožňuje majiteľom vozidiel personalizovať svoje vozidlá a urobiť ich unikátnymi, vyjadriť svoje emócie, záľuby alebo záujmy prostredníctvom čísel a písmen na svojich vozidlách.

Vlastná ŠPZ môže pomôcť ľahšie identifikovať vozidlo v prípade, že je hľadané na parkovisku alebo v plnej premávke. Tiež môže byť efektívnym nástrojom na propagáciu podnikania alebo značky, môže prispieť k štýlovému vzhľadu vozidla, zdobiť ho a dodávať mu jedinečný charakter.