Rekreačný poukaz – podmienky, uplatnenie, preplatenie a žiadosť

Základnou ideou rekreačného poukazu je poskytnúť zamestnancom príspevok na rekreáciu, čo môže zahŕňať rôzne formy voľnočasových aktivít od wellness pobytov po športové vyžitie. Aké všetky výhody a novinky prináša rekreačný poukaz?


Obsah článku


Ako sa dá uplatniť rekreačný príspevok a aké podmienky na to platia?

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE:

 • Zamestnanec má nárok na príspevok na rekreáciu, ak jeho zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov a zamestnanec má nepretržite trvajúci pracovný pomer najmenej 24 mesiacov.
 • Rekreačný poukaz môže byť využitý na služby cestovného ruchu s ubytovaním, pobytové balíky, ubytovanie s možnosťou stravovania a organizované aktivity počas školských prázdnin pre deti zamestnanca.
 • Zamestnávateľ má možnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu vo forme preplatenia oprávnených výdavkov alebo vo forme rekreačného poukazu, pričom výška príspevku je 55 % oprávnených výdavkov s maximálnou sumou 275 eur za kalendárny rok.

Rekreačný poukaz a podmienky

Kedy si môže zamestnanec nárokovať na príspevok na rekreáciu? Na túto otázku existujú jasne stanovené podmienky, ktoré musia byť splnené zamestnávateľom i zamestnancom.

 • Počet zamestnancov: Zamestnávateľ musí mať viac ako 49 zamestnancov, aby mal povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu. Pri určovaní počtu zamestnancov sa vychádza z priemeru evidenčného počtu zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Pri výpočte sa neberú do úvahy pracovníci s dohodami o dielo alebo tí, ktorí sú na rodičovskej dovolenke.
 • Trvanie pracovného pomeru: Zamestnanec musí mať nepretržite trvajúci pracovný pomer najmenej 24 mesiacov. Tento časový rámec je kritickým faktorom pre získanie nároku na príspevok na rekreáciu. Dôležité je poznamenať, že nárok na príspevok na rekreáciu má len zamestnanec v pracovnom pomere, nie tí, ktorí pracujú na základe dohôd o dielo.

Okrem týchto základných podmienok je vhodné mať na pamäti, že zákon umožňuje zamestnávateľom s menším počtom zamestnancov dobrovoľne poskytnúť príspevok na rekreáciu, aj keď nespĺňajú stanovený počet 49 zamestnancov.

Ak by zamestnanec spĺňal podmienky na rekreačný poukaz u viacerých zamestnávateľov, môže oň požiadať len u jedného z nich.

Rekreačný poukaz a uplatnenie

Príspevok na rekreáciu môže zamestnanec využiť na rôzne rekreačné aktivity za určitých podmienok. Uplatnenie rekreačného preukazu, teda oprávnené výdavky, predstavujú:

 • Služby cestovného ruchu s ubytovaním: Tieto služby musia byť spojené s ubytovaním na najmenej dve noci na území Slovenska. Je jedno, či ide o západné, stredné alebo východné Slovensko.
 • Pobytové balíky: Obsahujúce ubytovanie na najmenej dve noci a služby stravovania alebo iné súvisiace rekreačné služby na Slovensku.
 • Ubytovanie s možnosťou stravovania: Ubytovanie na najmenej dve noci na Slovensku, ktoré môže zahŕňať aj služby stravovania. Je to skvelá možnosť navštíviť napr. vodné plochy na Slovensku.
 • Organizované aktivity počas školských prázdnin: Pre deti zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom na Slovensku. Sem patria aj zotavovacie podujatia.

Zákon umožňuje, aby si so sebou zamestnanec na rekreáciu zobral aj svoju rodinu, a v takom prípade sú tieto výdavky na rodinných príslušníkov preplatené zamestnávateľom. Oprávnené výdavky predstavujú aj tie, ktoré sa týkajú manžela/manželky, vlastných detí, detí zverených zamestnancovi do náhradnej starostlivosti alebo do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, a ďalších osôb žijúcich so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Príspevok na rekreáciu alebo rekreačný poukaz?

Rozhodovanie o spôsobe poskytovania príspevku na rekreáciu je v kompetencii zamestnávateľa. Zamestnanec môže mať nárok na príspevok na rekreáciu vo forme preplatenia oprávnených výdavkov alebo vo forme rekreačného poukazu.

Forma poskytovaniaPopis
Príspevok na rekreáciuZamestnanec si najprv uhradí náklady na rekreáciu a následne mu zamestnávateľ preplatí tieto náklady na základe predložených dokladov.
Rekreačný PoukazZamestnávateľ poskytne zamestnancovi rekreačný poukaz, ktorý je platobným prostriedkom na úhradu oprávnených výdavkov na rekreáciu u zmluvných poskytovateľov služieb na Slovensku.

Postup pri preplatení oprávnených výdavkov:

 1. Zamestnanec zaplatí náklady: Zamestnanec si hradí náklady na rekreáciu.
 2. Predloženie dokladov: Zamestnanec do 30 dní od skončenia rekreácie predloží zamestnávateľovi účtovné doklady, ktoré preukazujú jeho náklady na rekreáciu.
 3. Výpočet a poskytnutie príspevku: Zamestnávateľ vypočíta výšku príspevku na rekreáciu a poskytne ho zamestnancovi v najbližšom výplatnom termíne.

Postup pri poskytnutí rekreačného poukazu:

 1. Nákup poukazu: Zamestnávateľ zakúpi rekreačný poukaz.
 2. Odovzdanie zamestnancovi: Zamestnávateľ odovzdá zamestnancovi rekreačný poukaz, ktorým môže zamestnanec platiť za oprávnené výdavky na rekreáciu u zmluvných poskytovateľov služieb.
príspevok na rekreáciu
Rozhodnutie o vhodnej forme poskytovania príspevku na rekreáciu by malo brať do úvahy potreby a preferencie zamestnanca, ako aj politiky a možnosti zamestnávateľa.

Rekreačný príspevok a jeho výška

Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnanca predstavuje 55 % oprávnených výdavkov na rekreáciu, s maximálnou sumou 275 eur za kalendárny rok.

Vypočítaná suma rekreačného príspevku zaokrúhľujú na najbližší eurocent nahor. Zvyšných 45 % oprávnených výdavkov na rekreáciu si hradí zamestnanec.

Pre dosiahnutie maximálneho príspevku na rekreáciu musí hodnota rekreácie alebo viacerých rekreácií zamestnanca za kalendárny rok dosiahnuť minimálne 500 eur. Zvyšnú časť, teda 225 eur (alebo viac, ak hodnota rekreácie presahuje 500 eur), si hradí zamestnanec.

Zamestnávateľ môže nad rámec zákonného 55 % príspevku poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu zo sociálneho fondu.

Pre zamestnanca s dohodnutým pracovným pomerom na kratší pracovný čas sa maximálna suma rekreačného príspevku znižuje v pomere k jeho pracovnému času. Napríklad pri polovičnom pracovnom úväzku je maximálna suma zamestnávateľovho príspevku na rekreáciu 137,50 eur ročne.

Preplatenie rekreačného poukazu – dane a odvody

Z hľadiska daní a odvodov je rekreačný poukaz, ktorý zamestnanec získa od svojho zamestnávateľa, považovaný za príjem oslobodený od dane z príjmov. Na túto sumu sa neuplatňujú ani sociálne ani zdravotné odvody. To konkrétne znamená, že ak zamestnanec obdrží od zamestnávateľa rekreačný poukaz vo forme „preplatenia“ oprávnených výdavkov, dostane v plnej výške túto sumu v hrubej mzde.

Pre zamestnávateľa je poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnancovi podľa Zákonníka práce zaradené medzi daňové výdavky. Avšak, je nevyhnutné dodržať všetky podmienky uvedené v tomto predpise, vrátane:

 • určenia výšky príspevku
 • povahy oprávnených výdavkov
 • požiadaviek na zamestnanca

Prípadné príspevky na rekreáciu nad rámec Zákonníka práce, poskytnuté zo sociálneho fondu, sa považujú za daňový výdavok zamestnávateľa. Ako v prípade zamestnanca, aj zamestnávateľ je oslobodený od platenia sociálnych a zdravotných odvodov z vyplatených príspevkov na rekreáciu.

Príspevok na rekreáciu a zákon

Právo na príspevok na rekreáciu podľa zákona majú rôzne kategórie osôb vrátane zamestnancov, rodinných príslušníkov zamestnanca a iných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, ktoré sa zamestnancom zúčastňujú na rekreácii. Toto právo sa vzťahuje aj na matky na materskej alebo rodičovskej dovolenke, ak splnia podmienky týkajúce sa trvania ich pracovného pomeru a pracovnej histórie.

Podnikatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) majú tiež možnosť uplatniť si príspevok na rekreáciu. Postup je podobný ako u zamestnancov, a účtovný doklad (napríklad faktúra) môže SZČO osoba zaradiť do nákladov na zníženie základu dane.

V prípade, že niekto zakúpi rekreačný voucher ako darček pre svojich blízkych, ako sú manžel/manželka, partner/partnerka alebo rodičia, s ktorými žije v jednej domácnosti, môže aj on čerpať príspevok na rekreáciu. Dôležitou podmienkou podľa zákona o príspevku na rekreáciu je, aby:

 • sa zúčastnil na pobyte
 • platba bola realizovaná z jeho účtu

Kto nemá právo na príspevok na rekreáciu podla zákona?

Osoby pracujúce na dohodu nemajú oprávnenie čerpať príspevok na rekreáciu. Poplatky za psa nepatria pod výdavky na rekreáciu, keďže nesúvisia priamo s rekreáciou zamestnanca alebo sprievodnej osoby.

Fyzické osoby s príjmami z podnikania alebo iných samostatných zárobkových činností budú môcť výdavky na rekreáciu zaradiť do svojich daňových výdavkov v súlade so zákonom o dani z príjmov.

Novela Zákonníka práce zakazuje zamestnávateľom znevýhodňovať zamestnancov, ktorí si žiadajú o príspevok na rekreáciu, oproti tým, ktorí o neho nepožiadajú.

Žiadosť o rekreačný poukaz

Pre využitie rekreačného poukazu treba podať žiadosť u zamestnávateľa. V rámci žiadosti zamestnanec vyhlasuje, že požiadal o príspevok iba u jedného zamestnávateľa.

Podmienky uplatnenia príspevku na rekreáciu by mali byť dostupné aj u zamestnávateľa, aby sa zamestnanec s nimi mohol oboznámiť. Ak má teda záujem o rekreačný príspevok, musí svojmu zamestnávateľovi podať žiadosť o rekreačný poukaz, pretože nie je poskytovaný automaticky. Zároveň naň majú zamestnanci nárok bez ohľadu na to, či pracujú v súkromných alebo štátnych firmách.

Zamestnávateľovi musí zamestnanec, okrem žiadosti o rekreačný poukaz, predložiť potrebné účtovné doklady na preplatenie:

 • zálohovú faktúru
 • vystavenú faktúru (zamestnanec ju obdrží po skončení pobytu, ale je potrebné o ňu požiadať, keďže nie všetci klienti si chcú uplatniť rekreačný príspevok)
 • ubytovací poukaz, na ktorom je potvrdenie o absolvovaní pobytu, ktoré si zamestnanec môže nechať potvrdiť v ubytovacom zariadení, že na pobyte naozaj bol
žiadosť o rekreačný poukaz
Doklad o zaplatení miestnej dane odovzdá zamestnanec spolu s dokladom o ubytovaní zamestnávateľovi. Je na zamestnávateľovi, či doklad o zaplatení miestnej dane uzná, keďže musí spĺňať náležitosti, ktoré stanovuje zákon.

Vianočné pobyty a rekreačný poukaz

Vianočné obdobie predstavuje ideálny čas na oddych a relaxáciu po náročnom pracovnom roku. Pre zamestnancov ide o príležitosť na načerpanie nových síl a vyplnenie sviatočných dní pohodovým a príjemným spôsobom. S rekreačným poukazom od zamestnávateľa môžu využiť množstvo rekreačných možností a zažiť nezabudnuteľné vianočné pobyty.

Zamestnanci si môžu vybrať napríklad wellness pobyty, lyžovačky v zimných strediskách, romantické víkendy v horských chatách alebo pobyt pri termálnych kúpeľoch. Využitie rekreačného poukazu na vianočné pobyty predstavuje jednoduchý proces. Stačí tak isto podať žiadosť o rekreačný poukaz u zamestnávateľa a vybrať si vhodný termín a miesto pre pobyt.

Zaujímavosťou je možnosť úhrady nákladov na tzv. silvestrovské pobyty, teda pobyty, ktoré začínajú v jednom kalendárnom roku a pokračujú nepretržite do ďalšieho kalendárneho roku. Tento typ pobytu sa považuje za rekreáciu v roku, v ktorom sa pobyt začal.