Konštantný symbol – čo to je, využitie a daň z príjmu

Konštantný symbol v bankovníctve je identifikačné číslo priradené konkrétnej inštitúcii, organizácii alebo osobe na účely identifikácie finančných transakcií. Tento symbol sa často používa spolu s inými informáciami, ako sú čísla účtov, kód banky alebo kód krajiny, aby sa zabezpečilo jednoznačné a presné identifikovanie pri prevode peňazí alebo pri iných bankových operáciách. Čo je konštantný symbol? Aké je jeho využitie?

Konštantný symbol je kľúčovým prvkom v bankovníctve, ktorý slúži na jednoznačnú identifikáciu príjemcu finančných prostriedkov a riadenie interných operácií v bankovom systéme. Jeho správne použitie a uvádzanie sú dôležité pre bezchybné vykonanie bankových transakcií a zabezpečenie efektívneho fungovania bankového systému.


Konštantný symbol

 • slúži na jednoznačnú identifikáciu prevodu a priraďuje ho k určitému účelu alebo transakcii
 • je unikátny identifikátor používaný pri prevodoch peňazí medzi bankovými účtami
 • používa sa pri platbách, faktúrach, alebo iných finančných operáciách na identifikáciu zámeru prevodu alebo pôvodu finančnej transakcie

Čo je konštantný symbol?

Konštantný symbol vo finančnom kontexte sa často vyskytuje v rámci faktúr, platobných pokynov a ďalších dokumentov používaných pri finančných transakciách. Je to špecifický identifikačný kód, ktorý je priradený jedinečne každému príjemcovi platby alebo konkrétnej transakcii.

Banky, firmy a ďalší subjekty ho využívajú na interné účely a kontrolu transakcií. Jeho správne použitie minimalizuje riziko chýb pri prevodoch peňazí a zabezpečuje efektívne fungovanie finančného systému. Konštantný symbol sa zvyčajne uvádza spolu s inými údajmi v platobných formulároch alebo faktúrach.

Ako sa tvorí konštantný symbol 

Konštantný symbol v platobnom styku na Slovensku pozostáva zo štvormiestneho čísla, pričom prvých troch miest je základnou časťou, ktorá charakterizuje platbu, a štvrté miesto je variabilnou časťou, označenou ako X, ktorá určuje spôsob platenia alebo zúčtovania.

Konštantné symboly sú zoradené do 10. tried (od 0 do 9):

 • 0 – platby za tovar a služby
 • 1 – vzťahy k štátnemu rozpočtu a rozpočtom ostatných zložiek verejného rozpočtu
 • 2 – platby za dodávky investičnej povahy
 • 3 – mzdové a ostatné osobné náklady
 • 4 – príjmy štátneho rozpočtu a rozpočtov ostatných zložiek verejného rozpočtu z daní a poplatkov
 • 5 – ostatné finančné platby
 • 6 – prevody medzi účtami toho istého klienta
 • 7 – pokladničné príjmy
 • 8 – rezerva
 • 9 – vzťahy bánk alebo pobočiek zahraničných bánk (ďalej len „banka“) ku klientom

Premenná časť konštantného symbolu, ktorá sa označuje X, sa taktiež zaraďuje do 10. skupín (od 0 do 9):

 • 0 – platby podľa osobitnej dispozície banky
 • 1 – platby na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu1) s označením „B“
 • 2 – úverovateľné prepravné a úverovateľné platby dodávateľom
 • 3 – výplaty hotovostí na zmluvnom základe v banke, ktorá nevedie účet klienta
 • 4 – prednostné platby
 • 5 – opravné zúčtovanie z podnetu banky s označením „B“
 • 6 – dobropisy (vratky) na platby bežného roka
 • 7 – dobropisy (vratky) na platby minulého roka
 • 8 – ostatné bezhotovostné platby
 • 9 – hotovostné platby

Výhradne banky využívajú konštantné symboly s identifikátorom „B“ len pri vykonávaní prevodných príkazov.

Konštantný symbol vo finančnom kontexte sa často vyskytuje v rámci faktúr, platobných pokynov a ďalších dokumentov používaných pri finančných transakciách.

Konštantný symbol – využitie

Konštantný symbol v bankovníctve je identifikačné číslo priradené konkrétnej inštitúcii, organizácii alebo osobe na účely identifikácie finančných transakcií. Tento symbol sa často používa spolu s inými informáciami, ako sú čísla účtov, kód banky alebo kód krajiny, aby sa zabezpečilo jednoznačné a presné identifikovanie pri prevode peňazí alebo pri iných bankových operáciách.

Konštantný symbol má niekoľko dôležitých funkcií v bankovom systéme:

 • Identifikácia príjemcu: Keď klient vykonáva bankovú transakciu, konštantný symbol sa používa na jednoznačnú identifikáciu príjemcu peňazí. Tým sa minimalizuje riziko chýb pri posielaní finančných prostriedkov.
 • Riadenie interných operácií: Banky často používajú konštantné symboly na interné účely, napríklad na rozlišovanie rôznych typov transakcií alebo na sledovanie pohybu peňazí medzi rôznymi oddeleniami alebo účtami.
 • Zabezpečenie jednoznačnosti: Použitie konštantného symbolu prispieva k zabezpečeniu jednoznačnosti a transparentnosti v bankových operáciách. Každá inštitúcia alebo klient má svoj jedinečný konštantný symbol, čo uľahčuje identifikáciu a sledovanie transakcií.

Konštantný symbol sa zvyčajne uvádza spolu s ďalšími údajmi, ako sú číslo účtu, kód banky a kód krajiny, v rámci bankových formulárov alebo online platobných systémov. Pri prevode peňazí je dôležité, aby klient správne zadal všetky tieto informácie, aby bola transakcia úspešne dokončená a aby finančné prostriedky dorazili k cieľovému príjemcovi.

Konštantný symbol – daň z príjmu

Konštantný symbol daňového úradu na Slovensku slúži na jednoznačnú identifikáciu platby dane z príjmu. Ide o špecifický identifikačný kód, ktorý je priradený jedinečne každému plátcovi dane

Tento symbol je nevyhnutný pri platbách dane z príjmu, pretože pomáha daňovému úradu identifikovať, ku ktorej dane a ktorému plátcovi daní patria finančné prostriedky.

Pri platení daní na Slovensku je konštantný symbol dôležitou súčasťou platobného príkazu. Konštantný symbol slúži na identifikáciu príslušného daňového úradu a dane, ktorú platíte. Každý daňový subjekt má svoj vlastný konštantný symbol. 

Pri platení daní je dôležité správne uviesť tento symbol, aby bola platba doručená na správnu adresu a bola riadne identifikovaná a zaúčtovaná.

Pre každý druh dane existuje konkrétny konštantný symbol. Pri platení daní je nevyhnutné overiť si správny konštantný symbol pre daný daňový úrad a konkrétnu daňovú povinnosť. Bez správneho konštantného symbolu by mohlo dôjsť k omeškaniu platby alebo k nesprávnemu zaúčtovaniu platby, čo by mohlo viesť k možným pokutám alebo iným komplikáciám.

Tu je niekoľko užitočných konštantných symbolov pri platení daní:

 • 1144 – bežná platba, preddavok na daň
 • 1344 – doúčtovanie daní za predchádzajúce obdobie 
 • 1744 – vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie DPFO a DPPO
 • 1944 – zúčtovanie preddavkov dane z príjmu závislej činnosti
 • 2144 – dodatočne vyrubená daň
 • 3344 – sankčný úrok, penále
 • 5344 – nadmerný odpočet
 • 6344 – pokuta z kontroly
 • 6544 – pokuta zo správy
 • 7344 – úrok pri odklade platenia
 • 7544 – exekučné náklady
 • 7944 – blokové pokuty od daňového úradu
 • 8144 – platba (účtovaná súčasne s predpisom)

Vyhláška nezaväzuje k povinnosti použiť konštantný symbol pri platbe, keďže platba je dostatočne identifikovaná prostredníctvom predčíslia účtu, čísla účtu a variabilného symbolu.

Medzi najpoužívanejšie konštantné symboly v elektronickom platobnom styku na Slovensku patria: 

 • 1744 konštantný symbol – vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie DPFO a DPPO
 • 0008 konštantný symbol – Platby za tovar (okrem platieb pod symbolmi 010x)
 • 0308 konštantný symbol – platby za služby
 • 0558 konštantný symbol – finančné platby ostatné

Ak vynecháte konštantný symbol pri vykonávaní platby, nie je to taká závažná chyba. Konštantný symbol sa najčastejšie využíva firmami, ako aj malými a strednými podnikmi, najmä pri interakciách so štátnymi orgánmi.

Bez správneho konštantného symbolu by mohlo dôjsť k omeškaniu platby alebo k nesprávnemu zaúčtovaniu platby, čo by mohlo viesť k možným pokutám alebo iným komplikáciám.

Variabilný symbol 

Pri finančných transakciách sa taktiež používa variabilný symbol. Variabilný symbol je unikátny identifikačný kód, ktorý slúži na jednoznačnú identifikáciu platby v rámci danej organizácie, inštitúcie alebo úradu. Každá platba, ktorá je posielaná alebo prijatá, má svoj vlastný variabilný symbol, ktorý umožňuje presné zaúčtovanie finančných prostriedkov a sledovanie pohybu peňazí.

Variabilný symbol predstavuje identifikačný kód platby pre príjemcu finančných prostriedkov. Tento symbol umožňuje príjemcovi identifikovať platiteľa a predmet platby. Napríklad, pri nákupe tovaru na internetovom obchode môžete uviesť číslo objednávky ako variabilný symbol. 

Variabilný symbol má maximálne 10 znakov. Jeho vyplnenie nie je povinné, avšak vynechanie tohto údaja pri bezhotovostnej platbe môže spôsobiť problémy s identifikáciou zaplatenej faktúry.

Okrem toho sa variabilné symboly používajú aj pri komunikácii s finančnými inštitúciami, ako napríklad s Finančnou správou SR. Pri platení daní je nevyhnutné použiť špecifický variabilný symbol, ktorý nájdete v Zozname variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov.

Špecifický symbol

Špecifický symbol je desaťmiestne číslo, ktoré sa v platobnom procese používa ako doplnkový identifikačný prvok. Jeho využitie je užitočné najmä pri opakovaných platbách od rovnakého odosielateľa. Môže mať formu čísla zmluvy, rodného čísla, identifikačného čísla pre daňové účely a podobne. Je dôležité poznamenať, že tento symbol nie je zahrnutý medzi povinné údaje pri platbách. 

Špecifický symbol môže byť vyžadovaný pri rôznych bankových operáciách, ako sú platby faktúr, prevody medzi účtami alebo iné finančné transakcie. Jeho účelom je minimalizovať riziko chýb a zabezpečiť presnú identifikáciu platby v bankovom systéme. Je dôležité mať na pamäti, že každá platba môže mať svoj vlastný špecifický symbol, ktorý slúži na jednoznačnú identifikáciu tejto konkrétnej transakcie.