Otcovská dovolenka – výška, žiadosť, podmienky

otcovska-dovolenka

Otcovská dovolenka je od 1. novembra 2022 zákonný nárok, ktorý umožňuje otcovi dieťaťa na Slovensku byť 2 týždne na materskej dovolenke spolu s dieťaťom. Kto má nárok na otcovskú dovolenku a aká je jej výška?

V dnešnom modernom svete sa otcom konečne dostáva uznania a dôležitosti, ktorú si zaslúžia ako neoddeliteľná súčasť výchovy dieťaťa. Jedným z najlepších spôsobov, ako si otcovia môžu zabezpečiť účasť na výchove svojho dieťaťa, je využiť osobitný čas, ktorý poskytuje otcovská dovolenka. Aká je výška otcovskej dovolenky?

Otcovská dovolenka

Otcovská dovolenka je forma rodičovskej dovolenky, ktorú otec čerpá po narodení alebo osvojení dieťaťa – uznaní otcovstva. Často sa považuje za predĺženie materskej dovolenky pre matku a obdobie, kedy sa otec môže aktívnejšie podieľať na starostlivosti o nové dieťa.

Otcovia, ktorí si berú toto voľno, sú schopní lepšie poskytovať potrebnú emocionálnu podporu svojim partnerkám, ako aj svojim deťom. Pre zamestnávateľov je ponuka otcovskej dovolenky dôležitým faktorom pri udržaní dobrých zamestnancov. Taktiež je dôležitým aspektom pri vytváraní prostredia, v ktorom sa zamestnanci cítia podporovaní a oceňovaní.

Okrem toho otcovia, ktorí si berú otcovskú dovolenku, majú tendenciu viac sa zapájať do života svojich detí. To zahŕňa pomoc pri starostlivosti o deti až po poskytovanie finančnej a emocionálnej podpory.

Otcovská dovolenka je čoraz dôležitejšia, pretože čoraz viac otcov hľadá spôsoby, ako sa viac zapojiť do života svojich detí. Poskytuje im príležitosť vytvoriť si vzťah so svojimi deťmi, ukázať svojim partnerkám, že sú skutočne oddaní rodičovstvu, a zostať aktívni a zapojení do vývoja svojich detí.

Otcovská dovolenka – podmienky

Otcovia na Slovensku môžu využiť 2 týždne otcovskej dovolenky po narodení dieťaťa. Počas tohto obdobia a po splnení podmienok budú mať nárok na tzv. „otcovské“.

Uvedené znamená, že po novom môžu otcovia stráviť 2 týždne s dieťaťom už tesne po jeho narodení, najneskôr však do šiestich týždňov od pôrodu.

Čerpaním otcovskej dovolenky po narodení dieťaťa otcovia nedostávajú 14 dní voľna navyše, pretože čerpaním otcovskej dovolenky sa im skráti o 2 týždne prípadné čerpanie materského.

Otcovská dovolenka – výhody

Otcovská dovolenka má mnoho sociálnych výhod pre otcov aj dieťa:

 • otcovia môžu tráviť čas so svojim dieťaťom a pomôcť matkám pri starostlivosti o neho
 • pomáha to posilniť väzbu medzi otcom a dieťaťom
 • otcovia môžu získať cenné skúsenosti so starostlivosťou o dieťa a pochopiť, čo všetko patrí do starostlivosti o novonarodené dieťa
 • zlepšuje sa rovnováha medzi pracovným a súkromným životom otca

Vďaka týmto výhodám sa už mnoho otcov rozhodlo čerpať otcovskú dovolenku a vybudovať si tak pevný vzťah so svojim dieťaťom.

Otcovská dovolenka – dávka vyplácaná Sociálnou poisťovňou

Ak sa otec rozhodne, že chce využiť zákonnú možnosť a ostať tak doma s matkou a dieťaťom 14 dní, má nárok počas tohto obdobia na tzv. „otcovské“.

Tzv. „otcovské“ je nemocenská dávka zo sociálneho poistenia, ktorú otcovi dieťaťa vyplatí Sociálna poisťovňa, pričom v podstate je to čerpanie časti materskej dovolenky (ak má na ňu nárok).

Využitie tzv. „otcovského“ je možnosťou, nie povinnosťou. Ak teda otec nechce alebo z individuálnych dôvodov nemôže čerpať 14 dní otcovskej dovolenky v období najneskôr 6 týždňov po narodení dieťaťa, môže naďalej využiť možnosť, ktorá je stále platná, a to čerpanie materského.

Čerpanie otcovskej dovolenky počas prvých týždňov života dieťaťa umožňuje formovanie rodinných vzťahov.

Výška otcovskej dovolenky

Výška dávky počas otcovskej dovolenky je 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Rovnaká výška platí aj v prípade dávky materské.

Vypočítaný denný vymeriavací základ však nesmie presiahnuť 75 % zákonom stanoveného maximálneho denného vymeriavacieho základu, to znamená, že nesmie presiahnuť 75 % z 79,6274 €, t. j. 59,7206 €.

Otec tak môže za 14 dní otcovskej dovolenky dostať maximálne 836,10 €. Spolu s príspevkom na starostlivosť o dieťa to pomôže mnohým rodinám s výchovou ich nového potomka.

Denný vymeriavací základ sa vypočíta ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých otec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia.

To znamená, že pre výpočet denného vymeriavacieho základu treba vedieť, čo spadá do rozhodujúceho obdobia a následne ak je rozhodujúce obdobie známe, možno zistiť výšku vymeriavacích základov.

Otcovská dovolenka na 14 dní – kto má nárok na otcovské?

Otcovské je nový typ dávky materské, ktoré sa poskytuje otcovi z dôvodu starostlivosti o svoje dieťa maximálne 14 dní v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa.

Nárok na otcovské má otec dieťaťa:

 • zamestnanec
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO)
 • fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na otcovské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Nárok na platenú otcovskú dovolenku štát odsúhlasil aj pre otcov, ktorí pracujú pre štát. Jedná sa o:

 • policajtov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru a záchranárov, ktorí budú mať nárok na otcovskú dovolenku v trvaní 14 kalendárnych dní
 • profesionálnych vojakov a príslušníkov finančnej správy, ktorí budú mať nárok na otcovskú dovolenku v trvaní 10 služobných (v prípade vojaka), resp. pracovných (v prípade príslušníka finančnej správy) dní

Rovnako aj pre týchto otcov platí, že otcovskú dovolenku môžu vyčerpať pri narodení dieťaťa, najneskôr do 6 týždňov od narodenia dieťaťa.

Otcovská dovolenka pri narodení dieťaťa – podmienky

Nárok na otcovské sa posudzuje ku dňu vzniku dôvodu na jeho poskytnutie. Týmto dňom je deň, od ktorého otec žiada o priznanie otcovského. O to môže požiadať v období od narodenia dieťaťa do šiestich týždňov po narodení dieťaťa (tzv. 6-týždňové podporné obdobie).

Toto obdobie sa predlžuje o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky, ak deň prijatia spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

K tomuto dňu musí otec spĺňať nasledujúce podmienky:

 • je osobou poskytujúcou dieťaťu starostlivosť a ideálnu váhu dieťaťa
 • je nemocensky poistený alebo mu plynie ochranná lehota po skončení poistenia
 • má najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie otcovského
 • nesleduje sa, či matka dieťaťa zároveň poberá materské alebo rodičovský príspevok

Ak otec spĺňa všetky tieto podmienky, vzniká mu nárok na platenú otcovskú dovolenku pri narodení dieťaťa.

Otcovskú dávku môžu otcovia čerpať maximálne 14 kalendárnych dní v období 6 týždňov po narodení dieťaťa.

Otcovská dávka

Po dvojtýždňovom poberaní dávky otcovské môžu otcovia poberať aj dávku materské.

Na čerpanie materského pre to isté dieťa po poberaní otcovského zostane otcom v zásade 26 týždňov. Uplatniť si ju môžu do troch rokov veku dieťaťa.

Dávka materské sa pre otcov rozdeľuje na dve časti:

 • obdobie max. 2 týždňov v období 6 týždňov po narodení dieťaťa (otcovské)
 • ďalších v zásade 26 týždňov pri starostlivosti o jedno dieťa do troch rokov veku dieťaťa

Ak si otec nárok na otcovské neuplatní, môže po splnení zákonných podmienok čerpať dávku materské na celé obdobie 28 týždňov. Táto leho sa predĺži na 31 týždňov ak ide o osamelého otca alebo na 37 týždňov, ak sa stará o dve alebo viac narodených detí.

Otcovská dávka sa môže uplatniť najskôr šesť týždňov od pôrodu, ak už matka nepoberá na to isté dieťa materské a nepoberá ani rodičovský príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Otcovi dieťaťa, ktorý si uplatní nárok na materské najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu, vznikne nárok na materské. Tento nárok vznikne bez ohľadu na to, či v predchádzajúcom období mal nárok na otcovské.

Otcovská dovolenka – žiadosť

Ak si chce otec uplatniť nárok na novú dávku „otcovské“, môže tak urobiť podaním žiadosti o otcovskú dovolenku s názvom Žiadosť iného poistenca o materské. Táto žiadosť o otcovskú dovolenku je dostupná na webových stránkach Sociálnej poisťovne.

Po doručení žiadosti príslušná pobočka Sociálnej poisťovne rozhodne o nároku na dávku v zákonom stanovenej 60-dňovej lehote. Ak poistenec spĺňa všetky zákonné podmienky nároku, dávku mu prizná a vyplatí mu ju do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom trval nárok na dávku.