Príspevok na starostlivosť o dieťa – výška, podmienky, ako požiadať

Štát v starostlivosti o dieťa pomáha aj pracujúcim rodičom. Nie každá rodina si totiž môže dovoliť, aby jeden z rodičov bol doma s malým dieťaťom celé tri roky. Obaja rodičia sú teda v zamestnaní a dieťa nastúpi do jaslí, škôlky či ho zveria opatrovateľke, prípadne starým rodičom, ktorí už nepracujú. A práve pracujúcim rodičom detí do 3 rokov štát môže poskytnúť príspevok na starostlivosť o dieťa. Pre koho je určený a aké sú podmienky nároku na neho?

Príspevok sa poskytuje pracujúcim rodičom detí do 3 rokov, v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu do 6 rokov veku dieťaťa.

Suma príspevku sa pohybuje od 41 eur do 280 eur mesačne podľa toho, kto v čase neprítomnosti rodičov zabezpečuje starostlivosť o dieťa. Môže tak ísť o príspevok na jasle či príspevok na škôlku, ale aj príspevok na opatrovateľku či finančnú výpomoc pre starých rodičov, ktorí sa o vnúča denne starajú, kým sú rodičia v práci.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Nie každý rodič má možnosť zostať so svojim dieťaťom či viacerými deťmi doma až do 3 rokov veku či dlhšie. Ak musí matka nastúpiť do práce skôr, môže štát požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa.

Ide o dávku, ktorú štát poskytuje rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti. Príspevok na dieťa je určený na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa poskytuje:

 • do troch rokov veku dieťaťa
 • do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom

Tento príspevok na dieťa môže rodič získať v prípade, ak jeho dieťa navštevuje jasle, materskú školu či zariadenie vytvorené alebo upravené na starostlivosť o dieťa. Príspevok možno získať aj na opatrovateľku, či ak sa o dieťa starajú starí rodičia, kým rodičia sú v práci.

Pod starostlivosťou o dieťa sa rozumie poskytovanie starostlivosti dieťaťu v záujme jeho fyzického a psychického vývinu tak v čase, keď rodič pracuje alebo študuje. Musí sa pritom rešpektovať najlepší záujem a práva dieťaťa.

Môže ísť o starostlivosť o dieťa doma, v zariadení vytvorenom na starostlivosť o dieťa alebo v domácnosti toho, kto starostlivosť o dieťa v čase neprítomnosti rodičov zabezpečuje.

Podmienky získania príspevku na dieťa

Rodičia môžu svoje dieťa počas svojej neprítomnosti zveriť škôlke či jasliam. Môžu si najať opatrovateľku či využiť pomoc starých rodičov alebo iných blízkych, ktorí budú ich dieťa opatrovať v domácom prostredí.

Podmienkou však je, že nemajú iné zamestnanie a plnohodnotne sa v čase, kým rodičia sú v zamestnaní, venujú starostlivosti o dieťa. Nepotrebujú na to špeciálne vzdelanie ani osvedčenie.

Poskytovať starostlivosť o dieťa teda môže:

 • zariadenie, ktoré funguje podľa predpisov školského zákona
 • právnická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť o dieťa (napríklad nezisková organizácia)
 • opatrovateľka (vyžaduje sa živnostenské oprávnenie)
 • iná osoba, ak sa jej nevypláca rodičovský príspevok
 • rodič, ktorý síce vykonáva zárobkovú činnosť, ale súčasne nezabezpečí starostlivosť o svoje dieťa poskytovateľom uvedeným v zákone o príspevku na starostlivosť o dieťa

Príspevok na dieťa môže poberať rodič alebo rodič, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti súdnym rozhodnutím. Príspevok sa poskytuje na každé dieťa, ktoré spĺňa podmienky nároku.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa má oprávnená osoba, ak:

 • vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej alebo vysokej škole
 • starostlivosť dieťaťu sa poskytuje na území Slovenska
 • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a
 • dieťa má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky

Nárok naopak nevzniká osobe, ktoré poberá materské alebo podobnú dávku v cudzine. Príspevok nemožno poberať ani na dieťa, na ktoré jedna z oprávnených osôb alebo manžel/manželka oprávnenej osoby poberá za celý mesiac príspevok na služby pre rodinu s deťmi.

V prípade striedavej starostlivosti sa príspevok vypláca podľa písomnej dohody rodičov. Ak sa rodičia nedohodnú, príspevok sa môže vyplácať buď striedavo.

Ako požiadať o príspevok na jasle a príspevok na škôlku

O príspevok na starostlivosť o dieťa treba požiadať písomnou žiadosťou na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska. Starostlivosť o dieťa v čase, keď sú rodičia v zamestnaní, môžu vykonávať jasle, súkromná škôlka, opatrovateľka či niekto z príbuzných alebo priateľov.

Možno teda povedať, že ide o príspevok na jasle alebo príspevok na škôlku pre pracujúcich rodičov detí do 3 rokov, prípadne pri dlhodobo zhoršenom zdravotnom stave do 6 rokov veku dieťaťa.

Žiadosť o príspevok na dieťa možno podať aj elektronicky, avšak treba k tomu zaručený elektronický podpis oprávnenej osoby.

K žiadosti treba pripojiť:

 • originál a fotokópiu rodného listu
 • v prípade, ak je rodič študentom treba potvrdenie zo školy
 • doklad potvrdzujúci výkon zárobkovej činnosti (napríklad pracovná zmluva)
 • zmluvu alebo dohodu, v ktorej je uvedená suma, ktorú rodič platí za škôlku, jasle, opatrovateľku a tiež na aké dieťa a na aké obdobie (v prípade starostlivosti blízkej osoby doklad netreba)
 • v prípade príspevku na škôlku, príspevku na jasle či opatrovateľku treba pripojiť aj čestné vyhlásenie k bankovému účtu

Žiadosť možno doručiť na príslušný úrad práce v mieste bydliska osobne, poštou, elektronicky (vyžaduje sa kvalifikovaný elektronický podpis) alebo e-mailom (scan podpísanej žiadosti).

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa

Suma, ktorú môže rodič získať na úhradu výdavkov spojených so starostlivosťou o dieťa v čase, keď je v zamestnaní je mesačne:

 • príspevok na jasle a príspevok na škôlku (súkromnú) vo výške najviac 280 eur
 • v prípade, že starostlivosť zabezpečuje opatrovateľka na základe živnosti, prípadne ide o starostlivosť o dieťa v detskej skupine, je suma príspevku najviac 160 eur
 • ak starostlivosť zabezpečuje štátna škôlka ide o sumu najviac 80 eur
 • ak sa o dieťa starajú starí rodičia či iná fyzická osoba a nevypláca sa jej rodičovský príspevok, suma príspevku je 41,10 eur

Sumy príspevku na starostlivosť o dieťa môže upraviť k 1. januáru kalendárneho roka vláda Slovenskej republiky nariadením.

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa vypláca oprávnenej osobe za celý kalendárny mesiac. Výplata príspevku sa zastaví, ak treba preveriť, či oprávnená osoba má ďalej nárok na daný príspevok.

Príspevok môže úrad oprávnenej osobe odňať, ak prestala spĺňať podmienky, prípadne ak sa príspevok vypláca neprávnom. Ak oprávnená osoba poberá príspevok neprávom, bude musieť vyplatenú sumu vrátiť.

Ďalšie príspevky na dieťa

Rodičia maloletých detí majú možnosť získať viacero príspevkov, ktoré im pomôžu zvládať výdavky spojené s výchovou a starostlivosťou o deti. Popri príspevku na jasle a príspevku na škôlku, ktoré sú spomenuté vyššie, štát pomáha aj pri narodení dieťaťa či pri narodení viacerých súčasne narodených detí.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje totiž niekoľko príspevok na podporu rodín s deťmi. Medzi nimi sú:

 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • príspevok na viac súčasne narodených detí
 • prídavok na dieťa
 • príplatok k prídavku na dieťa
 • rodičovský príspevok

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov na zabezpečenie nevyhnutných potrieb novorodenca. Výška príspevku je takmer 830 eur na prvé až štvrté dieťa. Na dieťa narodené z piateho a ďalšieho pôrodu ide o sumu 151 eur. Ak sa súčasne narodí viac detí, suma príspevku sa zvýši o 75,69 eur.

Rodičia môžu získať príspevok aj v prípade viacdetných tehotenstiev. Ak do rodiny pribudnú trojčatá či viac súčasne narodených detí môže si rodina prilepšiť o jednorazovo o 110 eur.

Rodičovský príspevok a prídavok na dieťa

Rodičovským príspevkom štát prispieva rodičom na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov, v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu do veku šesť rokov.

Výška rodičovského príspevku v roku 2023 je:

 • 301 eur mesačne, ak matka nepoberala materskú dávku
 • 412,60 eur mesačne, ak bola matke vyplácaná materská dávka

V prípade dvoch a viac súčasne narodených detí sa rodičovský príspevok zvyšuje o 25 percent na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne.

Prídavok na dieťa je dávka, ktorou štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb pri plnení školských povinností nezaopatreného dieťaťa.

Prídavok na dieťa sa vypláca každý mesiac, najdlhšie do 25 rokov veku dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti – teda stále denne študuje. Výška prídavku na dieťa je v tomto roku 60 eur. Pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy sa za september zvýši o prídavok o 110 eur.

„Krúžkovné 2023“ sa nekonalo

Na jar 2022 vláda Slovenskej republiky schválila tzv. rodinný balíček – finančnú pomoc pre rodičov detí do 18 rokov. Rodinný balíček sa stretol s veľkou kritikou a dvihol vlnu nesúhlasu.

Rodičia si podľa návrhu mali v roku 2023 prilepšiť o 200 eur mesačne, štát chcel okrem iného prispievať napríklad na záujmové krúžky detí.

Kontroverzné bolo napríklad tzv. „krúžkovné“ – príspevok na záujmové krúžky pre deti. „Krúžkovné 2023“ mal byť príspevok určený výhradne na krúžky pre deti. Cieľom bolo zabezpečiť, aby rodičia použili tieto financie v športových kluboch či komunitných centrách, kde by ich deti trávili zmysluplne voľný čas.

„Krúžkovné 2023“ malo byť vyplácané vo výške 60 eur, avšak nakoniec z návrhu zišlo a príspevok na krúžky pre deti sa zrušil.