Hlásenie na úrade práce – evidencia, novinky

Mnohí absolventi škôl či ľudia, ktorí prídu o zamestnanie, volia možnosť evidovať sa na úrade práce. Ide o dobrovoľnú možnosť. Avšak výhodou je, že ak je občan zaradený do evidencie úradu práce, zdravotné poistenie za neho v tom čase odvádza štát.

Hlásenie na úrade práce po novom nie je nutné len v mieste trvalého bydliska, ale možno tak urobiť aj v mieste obvyklého pobytu.

Avšak na mieste je aj otázka, čo potrebujem na úrad práce. K registrácii na úrade práce stačia zvyčajne základné doklady, a to občiansky preukaz a kópia výpovede či dokladu o ukončení štúdia.

Úrad práce potrebuje o uchádzačoch evidovať aktuálne údaje, preto treba každú zmenu údaju úradu ohlásiť. A do koľkých dní treba nahlásiť zmenu na úrade práce? Tak ako vo väčšine inštitúcii, aj tu má na to uchádzač lehotu 8 dní.

Zaradenie do evidencie úradu práce

Zrejme každý, kto skončí v zamestnaní či už po dohode alebo výpoveďou uvažuje, čo má ďalej podniknúť. Možností je niekoľko – jednou z nich je napríklad prihlásiť sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie príslušného úradu práce.

So zaradením do evidencie úradu práce sú samozrejme spojené povinnosti uchádzača o prácu, ktoré si musí plniť. V opačnom prípade ho môže úrad práce z evidencie vyradiť.

Povinnosťou uchádzača o zaradenie do evidencie úradu práce je:

  • aktívne si hľadať zamestnanie a preukazovať to v dohodnutých termínoch príslušnému úradu práce
  • zúčastňovať sa dohodnutých pracovných pohovorov
  • zúčastňovať sa na dohodnutých programoch odborného poradenstva a programoch aktívnych opatrení na trhu práce
  • do 8 pracovných dní písomne oznámiť úradu práce každú zmenu v údajoch v evidencii úradu práce

Výhodou v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce je, že za uchádzača o prácu v tom čase odvádza povinné zdravotné poistenie štát.

Hlásenie na úrade práce po novom

Registrácia na úrade práce pre nových uchádzačov je od začiatku roka o čosi jednoduchšia. Štát totiž zjednodušil niektoré podmienky pre žiadateľov o registráciu na úrade práce.

Hlásenie na úrade práce po novom netreba robiť len v mieste trvalého bydliska. Uchádzači sa tak môžu do evidencie na úrade práce prihlásiť na ktoromkoľvek úrade práce na Slovensku, nemusí to byť len v mieste trvalého pobytu.

Po prihlásení sa na úrade práce bude v tomto mieste uchádzač aj plniť svoje povinnosti voči úradu počas celej doby evidencie na úrade práce.

Hlásenie na úrade práce po novom je možné aj pre spoločníkov a konateľov spoločností v likvidácii, či pre poslancov obce alebo vyššieho územného celku, ak ich príjem nie je vyšší ako životné minimum.

Novela Zákona o službách zamestnanosti priniesla aj predĺženie lehoty na zaradenie do evidencie úradu práce zo 7 na 10 dní od skončenia pracovného pomeru, ukončenia podnikania alebo štúdia.

Ďalšou zmenou je aj to, že rodičia, ktorí ukončili poberanie materského alebo rodičovského príspevku patria medzi znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Tento krok má motivovať zamestnávateľov, aby zamestnávali rodičov po materskej či rodičovskej dovolenke a štát im pritom umožní zapojiť sa do rôznych projektov či poberať príspevky na týchto zamestnancov.

Ako sa zaevidovať na úrade práce

Uchádzačom o zamestnanie sa človek stáva vtedy, ak chce a môže pracovať. Zároveň sa môže prihlásiť na úrade práce do evidencie uchádzačov. Prihlásenie sa na úrade práce je dobrovoľné.

Avšak človek ostane bez práce a neregistruje sa na úrade práce, stáva sa dobrovoľne nezamestnaným. V takom prípade musí uchádzač hradiť zdravotné poistenie sám.

Ako sa zaevidovať na úrade práce? Najprv treba podať písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie možno podať na ktoromkoľvek úrade práce, nemusí byť v mieste trvalého bydliska.

Žiadosť o registráciu na úrade práce možno podať:

  • osobne na ktoromkoľvek úrade práce
  • elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom portálu www.slovensko.sk
  • alebo odoslaním žiadosti prostredníctvom prístupového mieste, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu občana

Ak uchádzač podá žiadosť o zaradenie do evidencie úradu práce do 10 dní od skončenia pracovného pomeru, ukončenia podnikania či štúdia, tak platí na úrade práce prihlásenie od nasledujúceho dňa po skončení zamestnania a podobne.

Ak požiada až po uplynutí 10 dní, bude úrad práce prihlásenie evidovať až dňom osobného podania žiadosti.

Ako sa zaevidovať na úrade práce online

Najrýchlejší spôsob ako sa zaevidovať na úrade práce je priniesť žiadosť osobne. Možností ako sa zaevidovať na úrad práce online veľa nie je.

Žiadosť o zaradenie do evidencie úradu práce online možno poslať buď cez portál www.slovensko.sk. Avšak k tomu treba kvalifikovaný elektronický podpis.

Ďalšou možnosťou ako sa zaevidovať na úrade práce online je odoslať žiadosť prostredníctvom prístupového miesta. Avšak takáto žiadosť o zaradenie do evidencie úradu práce online si vyžaduje úspešnú autentifikáciu občana.

Čo potrebujem na úrade práce k evidencii

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov možno podať v mieste trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu (teda v mieste, kde sa občan obyčajne zdržiava a je mimo adresy trvalého pobytu).

Keď už je jasné, kde možno požiadať o registráciu na úrade práce, na mieste je otázka čo potrebujem na úrade práce k evidencii?

Občan spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie úradu práce predkladá aj:

  • platný občiansky preukaz
  • kópiu dokladu o rozviazaní pracovného pomeru
  • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, diplom)

Po podaní žiadostí o zaradenie do evidencie úradu práce zvykne úrad uchádzača informovať aj o tom, či má nárok na dávku v nezamestnanosti.

Ako dlho môžem byť na úrade práce

Evidencia na úrade práce je pre každého občana dobrovoľná. Avšak v prípade prihlásenia sa na úrade práce za nezamestnaného odvádza zdravotné poistenie štát. Ak sa občan rozhodne byť dobrovoľne nezamestnaný a neeviduje sa na úrade práce, musí zdravotné poistenie hradiť sám.

Povinnosťou uchádzača na úrade práce je hľadať si aktívne prácu a toto hľadanie úradu v dohodnutých termínoch dokladovať. V prípade, že si povinnosti plniť nebude, môže byť z evidencie vyradený.

Ako dlho môžem byť na úrade práce? Uchádzač môže byť v evidencii úradu práce, ak plní dohodnuté povinnosti. Samozrejme nemôže byť nikde zamestnaný. Môže pracovať na dohodu, avšak nesmie presiahnuť 40 dní v kalendárnom roku a nesmie zarobiť viac ako predstavuje životné minimum.

Odpovedať teda na otázku „ako dlho môžem byť na úrade práce“ sa jednoznačne nedá. Evidencia na úrade práce nemá totiž časové obmedzenie. Ako bolo vyššie spomenuté, uchádzača z evidencie vyradia, keď si nájde zamestnanie alebo v prípade, že neplní povinnosti a s úradom nespolupracuje.

Ak uchádzač nastupuje do zamestnania, treba túto skutočnosť úradu práce oznámiť čo najskôr a priniesť o tom aj potvrdenie. Ide o pracovnú zmluvu, živnosť alebo v prípade nástupu na štúdium potvrdenie o zápise.

Uchádzač o zamestnanie môže požiadať o vyradenie z evidencie aj z vlastnej vôle a bez udania dôvodu. Tým sa však stáva dobrovoľne nezamestnaným a musí za seba platiť zdravotné odvody. Opätovne sa môže do evidencie úradu práce evidovať až po 3 mesiacoch.

Úrad práce však môže uchádzača z evidencie vyradiť, ak porušuje podmienky evidencie alebo nespolupracuje s úradom. V niektorých prípadoch, napríklad ak vykonáva nelegálnu prácu počas evidencie, môže úrad práce vyradiť uchádzača aj sankčne, a to na dobu šiestich mesiacov.

Vyradiť z evidencie možno uchádzača na pol roka aj v prípade nespolupráce s úradom. Za nespolupracovanie sa považuje, ak uchádzač odmieta ponuky vhodného zamestnania od úradu bez vážnych dôvodov, prípadne do sprostredkovaného zamestnania nenastúpi.

Sankcia v podobe vylúčenia z evidencie úradu práce na pol roka hrozí aj tým, ktorí sa odmietajú zúčastniť na aktívnych opatreniach na trhu práce a podobne.

Každú zmenu v údajoch treba hlásiť na úrade práce

Úrad práce potrebuje evidovať o svojich uchádzačoch aktuálne a platné údaje. Preto, ak sa u uchádzača niečo zmení, musí to oznámiť úradu práce.

Uchádzač zmenil meno či priezvisko alebo trvalú adresu? Začal brigádovať, prípadne dohodu ukončil? Aj o tom musí úrad práce vedieť.

Do koľkých dní treba nahlásiť zmenu na úrade práce? Každú zmenu údajov alebo inú dôležitú zmenu treba úradu práce, v ktorého evidencii sa uchádzač nachádza, oznámiť do 8 dní od kedy sa zmena udiala.