Darovanie krvi – podmienky, kto môže darovať krv

Darcovstvo krvi je nezištný čin, ktorý môže zachrániť životy a zlepšiť zdravie ľudí v núdzi. Zahŕňa dobrovoľné darovanie časti seba samého na pomoc iným počas naliehavých lekárskych zákrokov, operácií a rôznych zdravotných ťažkostí.

Akt darovania krvi je pozoruhodným prejavom súcitu, ducha komunity a záväzku zachraňovať životy. Tento článok sa zaoberá podmienkami darovania krvi, procesom odberu krvi, a mnohými výhodami, ktoré poskytuje darcom aj príjemcom.

Darovanie krvi – podmienky

Na zaistenie bezpečnosti darcu aj príjemcu majú centrá pre darcovstvo krvi špecifické kritériá spôsobilosti, ktoré musia potenciálni darcovia spĺňať. Hoci sa požiadavky na to, kto môže darovať krv, môžu mierne líšiť v závislosti od regiónu a darcovského centra, tu je niekoľko všeobecných podmienok, ktoré darcovia zvyčajne musia spĺňať:

 • Vek: Od darcov sa zvyčajne vyžaduje, aby mali aspoň 18 rokov. V niektorých krajinách môžu so súhlasom rodičov darovať krv aj osoby vo veku 16 až 17 rokov.
 • Hmotnosť: Od darcov sa zvyčajne vyžaduje, aby spĺňali požiadavku minimálnej hmotnosti, ktorá sa často pohybuje okolo 50 kg. Toto kritérium pomáha zabezpečiť, aby darca bezpečne znášal odber objemu krvi počas procesu darovania. Niektoré centrá môžu pri posudzovaní vhodnosti darcu na darovanie krvi zohľadniť aj jeho BMI.
 • Celkový zdravotný stav: Darcovia musia byť v čase darovania v dobrom celkovom zdravotnom stave. Nemali by mať žiadne akútne ochorenia, infekcie ani príznaky nákazlivých chorôb. Stavy ako prechladnutie a chrípka, horúčka alebo nedávny chirurgický zákrok môžu jednotlivca dočasne diskvalifikovať z darovania krvi, kým sa úplne nezotaví.
 • Zdravotná anamnéza: Od darcov sa vyžaduje, aby poskytli presné a úplné informácie o svojej zdravotnej anamnéze. Určité zdravotné stavy alebo liečba, ako napríklad ochorenie srdca, vysoký krvný tlak, rakovina, poruchy krvi, HIV/AIDS, hepatitída a nedávne tetovanie alebo piercing, môžu dočasne alebo trvalo ovplyvniť spôsobilosť. Konkrétne usmernenia týkajúce sa zdravotnej anamnézy sa v jednotlivých darcovských centrách líšia a sú zavedené s cieľom chrániť zdravie darcu aj príjemcu.
 • Lieky: Niektoré lieky môžu ovplyvniť bezpečnosť darovania krvi alebo kvalitu darovanej krvi. Darcovia sú zvyčajne požiadaní, aby oznámili všetky lieky, ktoré v súčasnosti užívajú alebo v poslednom čase užívali. V závislosti od liekov a ich vplyvu na bezpečnosť krvi sa môže vhodnosť darcovstva určiť individuálne.
 • Cestovanie a expozícia: Darcovia môžu byť požiadaní o informáciu o nedávnom cestovaní do určitých regiónov alebo krajín s vyšším rizikom infekčných ochorení, ako je malária, vírus Zika alebo variant Creutzfeldt-Jakobovej choroby (vCJD). Okrem toho môžu mať osoby, ktoré boli potenciálne vystavené infekčným chorobám, ako napríklad poranenia injekčnou ihlou alebo sexuálny kontakt s osobou, ktorá má hepatitídu alebo HIV, dočasný alebo trvalý odklad darovania krvi.
Počas darovania krvi je môžné skrátiť si čas čakania počúvaním hudby či inými nenáročnými aktivitami, pri ktorých ostane ruka v pokoji.

Odber krvi – proces

Proces darovania krvi zahŕňa niekoľko krokov, ktoré zabezpečia bezpečný a efektívny odber krvi. Odber krvi zvyčajne zahŕňa tieto kroky:

1. Skríning

Pred darovaním krvi sa jednotlivci podrobia skríningu, aby sa určila ich spôsobilosť. Tento skríning zvyčajne zahŕňa otázky týkajúce sa zdravotnej anamnézy, životných návykov, nedávneho cestovania a možného vystavenia infekčným chorobám. Účelom tohto skríningu je zabezpečiť bezpečnosť darcu krvi aj príjemcu darovanej krvi. Môžu sa tiež skontrolovať životné funkcie darcu, ako napríklad krvný tlak, pulz a hladina hemoglobínu, aby sa zabezpečilo, že sú v prijateľnom rozmedzí pre darcovstvo.

2. Registrácia

Po ukončení skríningového procesu sa darcovia musia zaregistrovať v centre darovania krvi. Môže byť potrebné, aby predložili preukaz totožnosti a vyplnili všetky potrebné dokumenty alebo formuláre súhlasu.

3. Zdravotná kontrola pred darovaním

Pred samotným darovaním darcovia zvyčajne absolvujú krátku zdravotnú prehliadku. Môže zahŕňať meranie teploty, kontrolu hladiny hemoglobínu a uistenie sa, že darca je v dobrom zdravotnom stave, aby mohol pokračovať v darovaní.

4. Darovanie

Samotné darovanie zahŕňa odber krvi z ruky darcu. Sterilná ihla sa zavedie do žily, zvyčajne na ruke, a krv sa odoberie do špecializovaného vrecka alebo nádoby. Množstvo odobratej krvi je zvyčajne okolo 450 mililitrov, hoci sa môže líšiť v závislosti od protokolov alebo špecifických požiadaviek darcovského centra.

5. Oddych a občerstvenie

Po ukončení odberu sa darcom odporúča, aby si krátko oddýchli a občerstvili sa. Pomôže im to obnoviť energiu a minimalizovať prípadné vedľajšie účinky. Je bežné, že darcovské centrá poskytujú občerstvenie a nápoje na doplnenie tekutín a pomáhajú darcovi cítiť sa pohodlne.

6. Starostlivosť po darovaní

Darcom sa odporúča, aby sa o seba po darovaní krvi starali. Zvyčajne sú poučení, aby sa niekoľko hodín vyhýbali akýmkoľvek namáhavým fyzickým aktivitám, udržiavali miesto odberu čisté a suché a pili veľa tekutín na doplnenie hydratácie. Darcovské centrá často poskytujú osobitné pokyny po darovaní, aby sa zabezpečila pohoda darcu krvi.

7. Dôvernosť a súkromie

Centrá pre darcovstvo krvi uprednostňujú dôvernosť a súkromie darcov. Osobné údaje vrátane anamnézy sú prísne dôverné a používajú sa len na účely skríningu a zabezpečenia bezpečnosti darovanej krvi.

8. Opakované odbery

Darovanie krvi je nepretržitý proces a pravidelní darcovia sú vysoko cenení. Frekvencia, s akou môže jednotlivec darovať krv, závisí od miestnych predpisov a smerníc. Vo väčšine prípadov môžu jednotlivci darovať plnú krv každých 8 až 12 týždňov, čo ich telu poskytne dostatok času na doplnenie darovaných krviniek.

Darovaná krv prejde podrobnými testami pred tým, ako sa dostane od darcu k vhodnému príjemcovi.

Dotazník darcu krvi

Pred darovaním krvi sa od potenciálnych darcov zvyčajne vyžaduje, aby v rámci skríningového procesu vyplnili dotazník darcu krvi. Cieľom dotazníka je zhromaždiť základné informácie o zdravotnej anamnéze darcu, jeho životnom štýle a potenciálnych rizikových faktoroch, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a vhodnosť jeho darovania krvi.

Dotazník darcu krvi obsahuje niekoľko kľúčových aspektov, na ktoré je nutné pravdivo odpovedať:

 1. osobné údaje
 2. posúdenie zdravotného stavu
 3. infekčné choroby
 4. údaje o cestovaní
 5. vysoko rizikové správanie
 6. životné návyky
 7. tehotenstvo a menštruácia

Poskytnuté informácie sú dôverné a slúžia výlučne na posúdenie spôsobilosti a zabezpečenie bezpečnosti darovanej krvi. Vyplnením dotazníka sa darcovia aktívne zúčastňujú na procese skríningu, čím pomáhajú identifikovať všetky potenciálne rizikové faktory a zabezpečujú integritu darovanej krvi.

Výsledky krvi zo skríningu

Skríning zahŕňa rôzne laboratórne testy, ktoré vyšetrujú krv darcu na špecifické markery, stanovujú podmienky darovania krvi a určia, kto môže darovať krv. Výsledky krvi zohrávajú kľúčovú úlohu pri určovaní vhodnosti darcu, kvality darovanej krvi a poskytujú informácie o:

 • hladine hemoglobínu v krvi
 • infekčných chorobách
 • krvnej skupine
 • hladine železa a protilátok
 • genetických poruchách krvi
 • iných chorobách a poruchách

Prísny skríningový proces a dodržiavanie protokolov pre výsledky krvi pomáhajú zachovať integritu zásob krvi a chrániť zdravie darcov aj príjemcov.

Ľudská krv sa skladá z niekoľkých častí, ktoré sa môžu podávať príjemcom podľa potreby aj oddelene.

Krvné doštičky – význam

Krvné doštičky, známe aj ako trombocyty, sú malé, bezfarebné bunkové fragmenty prítomné v krvi. Trombocyty zohrávajú kľúčovú úlohu v hemostáze, procese prevencie krvácania a podpory zrážania krvi pri poškodení ciev.

Keď je cieva poškodená, krvné doštičky sa ponáhľajú na miesto poškodenia a iniciujú tvorbu zrazeniny. Prilepia sa na obnažené kolagénové vlákna cievnej steny a vytvoria dočasnú zátku, ktorá pomáha zastaviť krvácanie. Tento mechanizmus je kľúčový pri prevencii nadmernej straty krvi a podpore hojenia rán.

Trombocyty sa podieľajú nielen na tvorbe zrazeniny, ale zohrávajú úlohu aj pri obnove a hojení ciev. Keď je cieva poškodená, trombocyty uvoľňujú rastové faktory a cytokíny, ktoré stimulujú migráciu hladkých svalových buniek a fibroblastov na miesto poškodenia.

Podieľajú sa na imunitnej odpovedi organizmu, najmä v boji proti infekciám. Obsahujú receptory, ktoré rozpoznávajú a viažu sa na rôzne patogény vrátane baktérií, vírusov a parazitov. Trombocyty môžu tieto patogény pohlcovať a ničiť alebo uvoľňovať antimikrobiálne peptidy a chemokíny, ktoré priťahujú imunitné bunky do miesta infekcie.

Transfúzia krvi

Transfúzia krvi sa bežne sa používa na nahradenie straty krvi, liečbu špecifických zdravotných stavov a zlepšenie celkového stavu pacientov.

Hlavným účelom transfúzie krvi je obnoviť dostatočný prísun zdravých krvných buniek a zložiek do tela príjemcu. Môže to byť potrebné v situáciách, ako je silné krvácanie v dôsledku úrazu alebo operácie, alebo v prípadoch, keď telo nie je schopné produkovať alebo udržiavať dostatočný počet krvných buniek.

Proces transfúzie krvi zvyčajne zahŕňa niekoľko krokov:

 1. porovnanie darcu s príjemcom na zabezpečenie kompatibility
 2. rozdelenie odobratej krvi na samostatné zložky v závislosti od potrieb príjemcu
 3. podávanie krvi priamo do konkrétnej telesnej dutiny transfúziou
 4. sledovanie príjemcu a nežiaducich reakcií

Transfúzie sa vo všeobecnosti považujú za bezpečné a účinné vďaka pokrokom v oblasti krvného bankovníctva a skríningových postupov. Ako pri každom lekárskom zákroku, aj tu však existujú potenciálne riziká.

V posledných rokoch sa kladie čoraz väčší dôraz na minimalizáciu zbytočných transfúzií krvi a presadzovanie alternatív, kedykoľvek je to možné. Cieľom tohto prístupu, známeho ako manažment krvi pacienta, je optimalizovať vlastné zásoby krvi pacienta, minimalizovať straty krvi počas operácií a rozumne využívať transfúzie krvi.

Jednotlivé časti krvi majú rôzne podmienky skladovania, aj to je dôvodom rozdelenia krvi. Krvné doštičky sa týždeň skladujú pri izbovej teplote, zatiaľ čo plazma vydrží zmrazená v -36 °C aj 5 rokov.

Odmena za darcovstvo krvi – plakety za darovanie krvi

Odmeňovanie jednotlivcov, ktorí darujú krv, je dôležitým aspektom programov darcovstva krvi. Aj keď hlavnou motiváciou pre darovanie krvi je často nezištná pomoc druhým, poskytnutie prejavu vďaky môže povzbudiť k darovaniu krvi a oceniť cenný prínos pre systém zdravotnej starostlivosti.

Jednou z bežných foriem odmeny za darovanie krvi je odovzdávanie plakiet za darovanie krvi. Plakety za darovanie krvi sú pamätné predmety, ktoré sa zvyčajne dávajú jednotlivcom, ktorí uskutočnili významný počet odberov krvi alebo dosiahli významný míľnik na ceste darcovstva. Tieto plakety slúžia na viaceré účely a majú niekoľko výhod:

 • uznanie a ocenenie
 • motivácia a povzbudenie
 • informovanosť a propagácia
 • udržanie darcov a lojalita
 • spomienka a osobný význam

Účasťou na darovaní krvi sa jednotlivci citeľne podieľajú na živote pacientov v núdzi. Každé darovanie má potenciál zachrániť život, nech už ide o rôzne prípady. Nezištnosť a súcit darcov krvi prispievajú ku kolektívnemu úsiliu o vybudovanie spoľahlivých zásob krvi, ktoré podporujú systémy zdravotnej starostlivosti.