Žiadosť o rozvod, vzor 2024 –⁠ ako napísať žiadosť o rozvod?

Spísanie a podanie žiadosti o rozvod manželstva ako aj samotný rozvod je zložitý proces, ktorý vyžaduje čas a energiu. K žiadosti je nutné priložiť viaceré listiny. Tiež je potrebné mať na pamäti, že rozvod stojí peniaze. Ako napísať žiadosť o rozvod a ako podať žiadosť o rozvod?

Nástrahy partnerských vzťahov v súčasnosti môžu nejeden pár dotlačiť ku krajnému riešeniu. Ak pri rozvrate manželstva zostane posledná možnosť, ktorou je rozvod, manželov čaká súdny proces.

Pri vzájomnej dohode prebieha jednoduchšie, no pri spore sa môže stať nepríjemnou skúsenosťou. Na rozvod je preto vhodné sa čo najlepšie pripraviť.

Žiadosť o rozvod –⁠ postup podania

Spôsob ako podať žiadosť o rozvod môže byť zložitý, ale existujú kroky, ktoré je možné podniknúť, aby podanie prebehlo čo najjednoduchšie a najrýchlejšie. Je niekoľko bodov, ktoré je vhodné splniť, keď sa píše a podáva žiadosť o rozvod. Postup je:

 • získanie informácií – pred začatím procesu podávania žiadosti o rozvod je dôležité porozumieť zákonom štátu; je potrebné oboznámiť sa s procesom, nákladmi a možnými výsledkami rozvodu
 • výber právnika – je dobré najať si právnika, ktorý môže pomôcť s návrhom žiadosti o rozvod aj samotným procesom; právnik poskytuje dôležité právne rady, pomáha zabezpečiť ochranu práv a v prípade potreby poskytne zastupovanie na súde. Je dôležité spísať splnomocnenie na zastupovanie v rozvodovom konaní. Text na splnomocnenie poskytne právnik alebo advokát.
 • zhromaždenie potrebných dokumentov – dôležitým dokumentom je sobášny list, tiež sa predkladá výpis o poslednom spoločnom trvalom pobyte, v prípade spoločných detí ich rodné listy (v súdnom procese sa jedná aj o nasledujúcej starostlivosti o deti a o ich výživnom)
 • podanie žiadosti – nasleduje napísanie a podanie konkrétneho dokumentu žiadosti o rozvod; o presnom obsahu je nutné sa informovať, určite by mala obsahovať dôvody rozvodu, navrhované rozdelenie majetku po rozvode, návrh starostlivosti o deti a návrh výšky výživného
 • doručenie písomnosti – žiadosť o rozvod sa podáva na okresný súd, v ktorého okrese manželia naposledy spolu bývali
 • zúčastniť sa pojednávania – počas pojednávania sudca posúdi predložené dôkazy a vydá rozhodnutie

Podanie žiadosti o rozvod nie je jednoduchý proces, ale so správnou prípravou a pomocou sa nemusí zbytočne predĺžiť. Získanie informácií o podaní žiadosti o rozvod a znalosť procesu môže pomôcť k hladkému ukončeniu manželstva.

Obsah žiadosti o rozvod

Na žiadosť o rozvod sa musia uviesť nevyhnutné informácie:

 • osobné údaje oboch manželov – meno, priezvisko (u ženy aj rodné), dátum narodenia, trvalé bydlisko, štátne občianstvo
 • osobné údaje detí – v prípade spoločných neplnoletých detí sa uvádzajú aj ich mená a dátumy narodenia (rodné listy)
 • informácie o manželstve (sobášny list)
 • dôvody podania žiadosti o rozvod, požadovaný výsledok rozvodu
 • dátum podania žiadosti, podpis navrhovateľa/oboch manželov
 • adresa okresného súdu

Je nutné uviesť dôvody rozvodu. Napríklad nevera či nezhody v vo významných rozhodnutiach. Môže to byť čokoľvek od neprekonateľných rozdielov až po domáce násilie. Pri písaní žiadosti o rozvod je vhodné vyhnúť sa všeobecným a stručným opisom dôvodov. Sudca musí byť presvedčený o tom, že manželstvo je nadobro rozvrátené.

Aj pri obojstrannej dohode je potrebné svoje dôvody zrozumiteľne a presvedčivo vysvetliť. Súd totiž nemusí pristúpiť na rozvod manželstva, aj keď sa manželia na rozvode dohodli a chcú sa obaja skutočne rozviesť.

Uvádza sa tiež požadovaný výsledok rozvodu. To zahrňuje žiadosti o starostlivosť o deti, výživné medzi manželmi, rozdelenie majetku.

Súd potrebuje poznať hodnotu manželského majetku, ako je manželský dom, bankové účty, investície a akýkoľvek iný majetok nadobudnutý počas manželstva. Okrem toho sa uvádzajú informácie o všetkých dlhoch, ktoré manželom vznikli, vrátane dlhov z kreditných kariet, študentských pôžičiek a iných úverov.

Pri písaní a podávaní žiadosti o rozvod je vhodné dohodnúť sa na rozdelení majetku.

Rozvod môže byť zdĺhavý a zložitý, najmä ak ide o deti. Okrem základných informácií potrebných na podanie žiadosti o rozvod, ako sú meno, adresa a kontaktné údaje každej strany, je potrebné uviesť dôvody podania žiadosti o rozvod, návrh o rozdelení majetku či návrh o starostlivosti o deti.

Potrebné dokumenty pri podávaní žiadosti o rozvod

Listiny potrebné k rozvodu je vhodné zhromaždiť pred podaním žiadosti o rozvod. Dostatočná príprava na proces môže rozvod urýchliť.

K žiadosti sa prikladá sobášny list, výpis o poslednom spoločnom bydlisku a prípadne aj rodné listy detí. Počas rozvodu sa predkladajú aj finančné výpisy, informácie o majetku a dlhoch. Tie sú potrebné pre spravodlivé rozdelenie spoločného majetku a rozhodnutie o výživnom na deti.

Ak sa manželia nedohodnú na rozdelení majetku a výške výživného, súd o tom rozhodne na základe podaných finančných výpisov. Vo výške výživného na dieťa môže hrať rolu aj výpis mesačných výdavkov na dieťa.

Trvanie rozvodu po podaní žiadosti

Trvanie podania žiadosti o rozvod a trvanie samotného rozvodu závisí od toho, či sa manželia vo všetkom navzájom dohodnú alebo budú viesť spory. Kríza vo vzťahu musí ísť bokom a je potrebné nájsť priestor pre pokojný rozhovor.

Najrýchlejšie súdny proces prebehne vtedy, keď sa manželia zhodnú na tom, že je ich manželstvo rozvrátené a predložia presvedčivé dôkazy. Rozvod sa urýchli aj podaním komplexných návrhov o rozdelení majetku a starostlivosti o deti.

Každá nezhoda je komplikáciou rozvodu. Súd sa predlžuje, ak je podanie žiadosti o rozvod jednostranné – teda ak jeden z manželov s rozvodom nesúhlasí. Problémom je rovnako spor o zverenie dieťaťa do starostlivosti, o výživnom či spor o rozdelení spoločného majetku.

Proces rozvodu sa predlžuje aj v prípade, keď je žiadosť o rozvod nesprávne spísaná. Súd je nútený návrh poslať späť na prepracovanie. Pred napísaním a podaním žiadosti o rozvod je preto dôležite zistiť si všetky potrebné informácie, aby proces prebehol čo najjednoduchšie.

Kde podať žiadosť o rozvod

Ďalšou dilemou je, kde podať žiadosť o rozvod. Podáva na okresný súd v obvode, v ktorom mali manželia posledný spoločný trvalý pobyt. To je však možné iba v prípade, ak v tomto okrese stále býva jeden z manželov.

Ak v tejto oblasti už ani jeden z manželov nebýva, návrh sa podáva v okrese, v ktorom žije odporca (manžel, proti ktorému je návrh podaný). Až v prípade, že neprichádza do úvahy táto možnosť, nasleduje súd v okrese navrhovateľa rozvodu – teda toho manžela, ktorý podáva žiadosť o rozvod.

Cena podania žiadosti o rozvod a cena rozvodu

Keď je žiadosť o rozvod dobre spísaná a podaná, cena rozvodu sa môže vyšplhať iba do výšky 66 €. Žiadosť o rozvod elektronicky stojí 33 €. Od poplatkov sa dá oslobodiť len v prípade materiálnej núdze.

Do ceny rozvodu je nutné započítať aj prípadné využitie právnych služieb. Právnika zabezpečí štát zdarma iba v prípade, že je človek v materiálnej núdzi.

Rozvod sa môže predražiť využitím ďalších služieb, ako je napr. vypracovanie znaleckého posudku pri rozhodovaní o starostlivosti o dieťa (v prípade, že sa manželia nedohodli), využitie poradcov pri rozvode a pod.

Počas rozvodu je možné využiť služby rôznych poradcov.

Správne napísaná a podaná žiadosť o rozvod nielenže urýchli celý súdny proces, ale ušetrí aj peniaze. Dôležitá je tiež vzájomná dohoda manželov o požadovanom výsledku rozvodu.

Žiadosť o rozvod elektronicky

Žiadosť o rozvod sa dá podať elektronicky vtedy, keď človeka zastupuje právnik, ktorý môže byť vtedy prítomný na pojednávaní namiesto navrhovateľa či navrhovateľov.

Elektronická žiadosť o rozvod vyžaduje rovnaké informácie ako písomne podaná žiadosť. Tiež je nutné priložiť všetky listiny potrebné na rozvod, ako sú sobášny list, výpis posledného spoločného bydliska, rodné listy detí, výpisy príjmov manželov.

Žiadosť o rozvod podaná online napokon požaduje elektronický podpis. Všetky informácie o úkonoch spojených s podaním elektronickej žiadosti o rozvod poskytuje právnik.

Žiadosť o rozvod –⁠ vzor PDF

Ľudia si môžu napísanie žiadosti uľahčiť jednoduchým vyhľadaním predpísaných tlačív. Dá sa vyhľadať aj konkrétne žiadosť o rozvod vzor 2024. Vzory však majú často predpísané aj dôvody rozvodu, na ktoré je dobré dať si pozor. Sú totiž písané veľmi všeobecne a znejú „otrepane“.

Žiadosť o rozvod, vzor PDF 2024 je možné stiahnuť si tu:

Vzor PDF: Žiadosť o rozvod vzor PDF

Vzor vo formáte DOCX (Word): Žiadosť o rozvod vzor vo Worde

Žiadosť o rozvod –⁠ vzor môže poslúžiť ako základná forma, kde sa dopíšu napr. osobné údaje, no dôvody rozvodu je vhodné poriadne si premyslieť a presvedčivo ich v tlačive uviesť. Súd tak uvidí, že ide o skutočný individuálny problém, pre ktorý je nutné manželstvo rozviesť.

Ako urýchliť proces rozvodu

Zložitý proces rozvodu sa dá urýchliť niekoľkými spôsobmi. Na začiatok je nutné zistiť si všetky informácie potrebné na správne napísanie a podanie žiadosti o rozvod aj s prílohami. Ak je súd nútený návrh na rozvod vrátiť, proces sa predĺži.

Ďalšou dôležitou súčasťou rozvodu je vzájomná dohoda manželov. Súdny proces sa značne predĺži, ak návrh o rozvod podáva iba jeden z manželov a druhý nesúhlasí. Preto je vhodné, aby sa manželia o svojom vzťahu úprimne porozprávali a spolu rozhodli, či má zmysel v manželstve zotrvať.

Rozvod trvá dlhšie, aj keď sa vedú iné spory. Proces teda prebehne rýchlejšie, keď sa žiadosť o rozvod podáva s dohodou o rozdelení majetku, o starostlivosti o deti a o výške ich výživného. Návrh požadovaného výsledku rozvodu môže pri súde tiež pomôcť.

O napísaní a podaní žiadosti o rozvod sa dajú vyhľadať mnohé informácie. Cestou k hladkému priebehu rozvodu je prieskum v oblasti zákonov a naštudovanie ďalších informácií o podávaní návrhu o rozvod a tiež porada s právnikom, ktorý môže manželov celým procesom previesť.

Udeliť generálne splnomocnenie advokátovi na zastupovanie pri rozvodovom konaní môže takisto urýchliť samotný proces rozvodu.

V prípade rozvodu je možné sa rozhodnúť pre zmenu priezviska a prevziať tak späť svoje dievčenské priezvisko. Táto zmena priezviska po rozvode môže byť symbolom nového začiatku a možnosťou nadviazať na život pred manželstvom.