Depresia – príznaky, test, prejavy, ako sa jej zbaviť

Depresia, rozšírená a často nepochopená porucha duševného zdravia, je v živote mnohých ľudí hrozivo prítomná. Vplyv depresie môže byť hlboký a vyčerpávajúci, pričom zďaleka nejde len o prchavý smútok alebo dočasné blues. Tento článok vysvetlí, čo je táto choroba a prejavy depresie, ale aj ako sa zbaviť depresie.

Tento stav nie je znakom osobnej slabosti alebo charakterovej chyby. Je to zdravotný stav, ktorý ovplyvňuje zložitú chémiu mozgu, narúša jeho rovnováhu neurotransmiterov a mení spôsob, akým jednotlivci vnímajú a prežívajú svet okolo seba.

Čo je depresia?

Mnoho ľudí úplne nevie, čo je depresia. Depresívna porucha (známa aj ako depresia) je bežná duševná porucha. Zahŕňa depresívnu náladu alebo stratu potešenia či záujmu o činnosti počas dlhého obdobia.

Depresia sa líši od bežných zmien nálady a pocitov z každodenného života. Môže ovplyvniť všetky aspekty života vrátane vzťahov s rodinou, priateľmi a komunitou. Môže byť dôsledkom alebo viesť k problémom v škole a v práci.

Vyplývať môže z rôznych životných problémov alebo tráum. Ide o komplikácie spôsobené vonkajšími vplyvmi, ako sú zlé životné podmienky, chudoba, Aspergerov syndróm v rodine alebo obmedzeniami jednotlivca, ako je dyslexia či dysgrafia.

Depresia môže postihnúť každého. Ľudia, ktorí prežili zneužívanie, ťažké straty alebo iné stresujúce udalosti, majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa u nich vyvinie depresia. Ženy majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať depresiu ako muži.

Pre zaujímavosť, depresia a syndróm vyhorenia majú niekoľko spoločných znakov, ako je únava, znížená motivácia a izolácia. Pre niektorých jednotlivcov môže syndróm vyhorenia dokonca viesť k depresii, pretože dlhodobý stres a vyčerpanosť môžu zhoršiť psychický stav.

Prejavy depresie

Počas depresívnej epizódy človek prežíva prejavy depresie (cíti sa smutný, podráždený, prázdny). Môže pociťovať stratu radosti alebo záujmu o činnosti. Depresívna epizóda sa líši od bežných výkyvov nálady. Trvajú väčšinu dňa, takmer každý deň, najmenej dva týždne.

Prítomné sú aj ďalšie príznaky depresie, ktoré môžu zahŕňať:

 • slabú koncentráciu
 • pocity nadmernej viny alebo nízkej sebaúcty
 • beznádej ohľadom budúcnosti
 • myšlienky na smrť alebo samovraždu
 • nekvalitný spánok
 • zmeny chuti do jedla alebo hmotnosti
 • pocit veľkej únavy alebo nízkej energie

Depresívnu epizódu možno klasifikovať ako miernu, stredne ťažkú alebo ťažkú v závislosti od počtu a závažnosti prejavov depresie, ako aj od vplyvu na fungovanie jednotlivca.

Fyzické príznaky depresie

Depresia ovplyvňuje nielen myseľ a emócie, ale môže sa objaviť aj vo forme fyzických príznakov depresie. Hoci sa primárne považuje za duševnú poruchu, jej vplyv sa môže prejaviť rôznymi somatickými príznakmi depresie, ktoré môžu byť znepokojujúce a často zostávajú nepovšimnuté alebo sa pripisujú iným príčinám. Pochopenie a rozpoznanie týchto fyzických príznakov depresie je kľúčové pri identifikácii a komplexnom riešení depresie.

Únava a nízka energia

Jedným z najčastejších somatických príznakov depresie je pretrvávajúca únava a celkový pocit nízkej energie. Jednotlivci sa môžu cítiť vyčerpaní aj po celonočnom spánku a je pre nich ťažké získať motiváciu na vykonávanie každodenných činností.

Poruchy spánku

Depresia môže narušiť normálny spánkový režim, čo vedie k ťažkostiam so zaspávaním, udržaním spánku alebo k nadmernej ospalosti. Nespavosť alebo hypersomnia (nadmerný spánok) sú častými poruchami spánku spojenými s depresiou.

Zmeny chuti do jedla a hmotnosti

Depresia môže ovplyvniť chuť do jedla, čo vedie k výrazným zmenám stravovacích návykov. Niektorí jedinci môžu pociťovať stratu chuti do jedla, čo vedie k úbytku hmotnosti, zatiaľ čo iní sa môžu obracať k jedlu ako k zdroju útechy a pociťovať zvýšenú chuť na jedlo, čo môže viesť k nárastu hmotnosti.

Fyzické bolesti

Depresia sa môže prejaviť ako fyzické nepohodlie, pričom jedinci hlásia pretrvávajúce bolesti hlavy, svalov, žalúdka a iné telesné bolesti. Tieto príznaky sú často nevysvetliteľné a odolné voči bežnej liečbe.

Tráviace problémy

Myseľ a črevá sú úzko prepojené a depresia sa môže prejavovať rôznymi tráviacimi problémami. Jedinci môžu pociťovať bolesti žalúdka, tráviace ťažkosti, zápchu alebo hnačku, čo môže ešte viac prehĺbiť pocity nepohody a utrpenia.

Nedostatočný pohyb alebo nepokoj

Niektorí jedinci s depresiou môžu vykazovať zmeny vo svojich fyzických pohyboch. Môže sa u nich vyskytnúť psychomotorická retardácia, ktorá sa vyznačuje spomalenou rečou, spomalenými pohybmi tela a celkovým pocitom ospalosti. U iných sa môže prejaviť agitovanosť, nepokoj alebo nervozita.

Existuje mnoho spôsobov, ako sa dostať z depresie. Najúčinnejšou formou liečby pri vážnejších prejavoch ostáva liečba antidepresívami.

Depresia test

Na diagnostikovanie neexistuje žiadny definitívny test depresie, pretože sa diagnostikuje predovšetkým na základe dôkladného posúdenia príznakov, anamnézy a osobných skúseností. Zdravotnícki pracovníci však v rámci psychologického testu DASS (depresia, úzkosť, stres) často používajú štandardizované hodnotiace nástroje na zhromažďovanie informácií a hodnotenie závažnosti depresívnych príznakov.

Jedným z bežne používaných testov depresie a hodnotiacich nástrojov je Beckov dotazník depresie (Beck Depression Inventory, BDI), dotazník, ktorý sa zostavuje sám a meria závažnosť depresívnych príznakov, ktoré jednotlivec prežíva.

BDI pozostáva zo série otázok týkajúcich sa rôznych emocionálnych, kognitívnych a fyzických symptómov depresie. Jednotlivci hodnotia intenzitu svojich symptómov na škále od 0 do 3 alebo od 0 do 4 v závislosti od verzie dotazníka. Skóre sa potom sčítajú a poskytujú celkové hodnotenie závažnosti depresie.

Sú k dispozícii rôzne online testy depresie, ktoré môžu poskytnúť predbežné informácie o príznakoch depresie. Tieto testy sú navrhnuté tak, aby pomohli jednotlivcom posúdiť prítomnosť a závažnosť depresívnych príznakov a môžu slúžiť ako užitočný východiskový bod pre sebareflexiu a diskusiu so zdravotníckym pracovníkom.

Depresia – rôzne druhy

Depresia zahŕňa celý rad rôznych typov, z ktorých každý má svoje vlastné jedinečné charakteristiky a špecifické diagnostické kritériá. Pochopenie rôznych typov depresie môže jednotlivcom a zdravotníckym pracovníkom pomôcť rozpoznať a riešiť špecifické podtypy tohto ochorenia.

Je dôležité poznamenať, že uvedené typy nie sú vyčerpávajúcim zoznamom a môžu sa vyskytovať variácie a kombinácie depresívnych symptómov, ktoré sa nedajú presne zaradiť do konkrétnej kategórie.

Každý typ depresie si môže vyžadovať odlišné liečebné prístupy, preto je vyhľadanie odbornej pomoci kľúčové pre presné stanovenie diagnózy a vypracovanie individuálneho liečebného plánu.

1. Popôrodná depresia prejavy

Popôrodná depresia (PPD) je typ depresie, ktorá sa vyskytuje po pôrode. Môže postihnúť každú ženu, ktorá porodila, bez ohľadu na vek, etnickú príslušnosť alebo sociálno-ekonomické zázemie. PPD sa zvyčajne objaví počas prvých týždňov alebo mesiacov po pôrode, ale môže sa vyskytnúť až o rok neskôr.

Medzi prejavy popôrodnej depresie patrí intenzívny smútok, strata záujmu, podráždenosť, zmeny chuti do jedla a spánku, ťažkosti s nadväzovaním väzieb s dieťaťom a myšlienky na sebapoškodzovanie alebo ubližovanie dieťaťu. Medzi rizikové faktory patrí osobná alebo rodinná anamnéza depresie, stresujúce životné udalosti a hormonálne zmeny.

2. Úzkostno-depresívna porucha

Úzkostno-depresívna porucha (úzkostná depresia), známa aj ako zmiešaná úzkostno-depresívna porucha (MADD), kombinuje príznaky depresie aj úzkosti. Zahŕňa chronickú a pretrvávajúcu úzkosť a depresívne príznaky, ktoré môžu výrazne ovplyvňovať každodenné fungovanie. Príčiny a rizikové faktory úzkostnej depresie sa často prekrývajú, vrátane osobnej alebo rodinnej anamnézy úzkosti alebo depresie a chronického stresu.

Diagnostika zahŕňa dôkladné zhodnotenie odborníkom na duševné zdravie a liečba zvyčajne zahŕňa terapiu a lieky na depresiu. Dôležité sú aj postupy sebaobsluhy a podpora zo strany blízkych. S vhodnou podporou a liečbou môžu jedinci s úzkostno-depresívnou poruchou pocítiť zmiernenie príznakov a zlepšenie kvality života.

Pri ľahších prejavoch úzkosti možno siahnuť po voľnopredajných liekoch, akým je napríklad aj Guajacuran.

Spoločným prejavom depresie u každého typu je pocit smútku a strata potešenia z každodenných činností.

3. Ťažká depresia

Ťažká depresia (MDD), inak nazývaná aj klinická depresia, je závažné duševné ochorenie charakterizované pretrvávajúcimi pocitmi smútku, stratou záujmu alebo potešenia z činností a rôznymi emocionálnymi a fyzickými zmenami.

Medzi hlavné znaky ťažkej depresie patrí depresívna nálada, strata záujmu alebo potešenia, zmeny chuti do jedla a hmotnosti, poruchy spánku, únava, pocity bezcennosti alebo nadmernej viny, ťažkosti so sústredením a rozhodovaním a v závažných prípadoch opakované myšlienky na smrť alebo samovraždu.

Liečba MDD zvyčajne zahŕňa kombináciu psychoterapie, liekov a podporných intervencií. Vyhľadanie odbornej pomoci je nevyhnutné na presnú diagnózu a individuálny plán liečby.

4. Maniodepresia (Bipolárna afektívna porucha)

Bipolárna porucha (predtým známa ako maniodepresia) je chronické duševné ochorenie charakterizované striedaním epizód extrémnych výkyvov nálad. Tieto výkyvy nálad zahŕňajú manické epizódy (intenzívna elácia, zvýšená energia) a depresívne epizódy (hlboký smútok, beznádej).

Manické epizódy zahŕňajú zvýšenú náladu, zvýšenú mieru aktivity a impulzívne správanie, zatiaľ čo hypomanické epizódy sú menej závažné. Depresívne epizódy sa podobajú epizódam ťažkej depresívnej poruchy.

Maniodepresiu možno klasifikovať v troch stupňoch, pričom liečba každého typu zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov (stabilizátory nálady, antipsychotiká) a psychoterapie (CBT, IPT), na stabilizáciu nálady a zvládnutie príznakov.

Ako sa zbaviť depresie?

Na to, ako sa zbaviť depresie, existuje účinná liečba. Patrí medzi ne psychologická liečba a lieky. Pri príznakoch depresie je nutné vyhľadať lekársku starostlivosť.

Psychologická liečba

Psychologická liečba je prvou liečbou depresie. Pri stredne ťažkej a ťažkej depresii sa môžu kombinovať s antidepresívami. Antidepresíva nie sú potrebné pri miernej depresii.

Psychologické liečby môžu naučiť nové spôsoby myslenia, zvládania alebo vzťahov s ostatnými. Môžu zahŕňať terapiu rozhovorom s odborníkmi a laickými terapeutmi pod dohľadom. Rozhovorová terapia môže prebiehať osobne alebo online. Psychologické liečby môžu byť dostupné prostredníctvom svojpomocných príručiek, webových stránok a aplikácií.

Medzi účinné psychologické liečby depresie patria:

 • behaviorálna aktivácia
 • kognitívno-behaviorálna terapia
 • interpersonálna psychoterapia
 • terapia zameraná na riešenie problémov
Skupinová terapia poskytuje, v ktorom sa jednotlivci môžu podeliť o svoje skúsenosti a naučiť sa stratégie zvládania depresie.

Liečba antidepresívami

Antidepresíva zahŕňajú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), ako je fluoxetín.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by mali mať na pamäti možné nežiaduce účinky spojené s antidepresívnymi liekmi, možnosti poskytnutia jednej alebo druhej intervencie (z hľadiska odbornosti a/alebo dostupnosti liečby) a individuálne preferencie.

Antidepresíva by sa nemali používať na liečbu depresie u detí a nie sú prvou líniou liečby u dospievajúcich, u ktorých by sa mali používať s mimoriadnou opatrnosťou. Pri bipolárnej poruche sa používajú rôzne lieky a liečby.

Lieky na depresiu

Existujú rôzne druhy liekov na depresiu. Tak ako všetky lieky, aj lieky na depresiu môžu mať vedľajšie účinky. Neodporúča sa prestať užívať lieky bez toho, aby sa pacient predtým poradil so svojím lekárom. Je nutné informovať svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o všetkých problémoch, ktoré sa naskytnú, vrátane myšlienok na samovraždu. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pomôže nájsť ten najlepší liek na depresiu.

Aj nedostatok horčíka spôsobuje depresiu, preto liečivo Magnosolv zlepšuje jeho prítomnosť v tele. Tento liek je na lekársky predpis, avšak môže účinne pomôcť v boji proti depresii.

Otázky, ktoré možno položiť svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti:

 • Aký liek užívam?
 • Aké sú možné vedľajšie účinky?
 • Akým iným liekom na predpis by som sa mal vyhnúť, keď užívam liek na depresiu?
 • Akým potravinám, bylinkám (napríklad ľubovníku bodkovaného) alebo voľnopredajným liekom by som sa mal vyhnúť?
 • Kedy mám užívať jednotlivé lieky?
 • Koľkokrát denne mám užívať jednotlivé lieky?
 • Môžem užívať liek, ak som tehotná alebo dojčím?

Je možné sa z depresií dostať aj bez liekov?

Ako sa dostať z depresie bez liekov?

Starostlivosť o seba môže zohrávať dôležitú úlohu pri zvládaní príznakov depresie a podpore celkovej pohody. Ako sa dostať z depresie bez liekov?

 • pokúsiť sa pokračovať v činnostiach, ktoré boli predtým zábavné
 • zostať v kontakte s priateľmi a rodinou
 • pravidelne sa hýbať, aj keby to malo byť len krátke cvičenie v prírode
 • dodržiavanie pravidelných stravovacích a spánkových návykov
 • vyhýbanie sa alkoholu a nelegálnym drogám, ktoré môžu depresiu ešte zhoršiť
 • rozvohor o svojich pocitoch s niekým, komu človek dôveruje
 • vyhľadať pomoc poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • budovanie silnej psychohygieny, čo spočíva v aktívnom skúmaní svojich myšlienok, pocitov a presvedčení.

Možností je teda viac a človek si môže vybrať z tých, ktoré sú mu najbližšie.