Samovražda – ako rozpoznať riziko, kto je ohrozený, možnosti riešenia

Samovražda, závažný a často tragický akt, ktorý zanecháva hlboké jazvy nielen v životoch tých, ktorí ho spáchajú, ale aj vo svojom okolí. Je to téma, ktorá sa týka všetkých, pretože ovplyvňuje spoločnosť ako celok. S rastúcim počtom prípadov samovrážd je dôležité venovať pozornosť faktorom, ktoré k nim vedú, ako aj možnostiam prevencie a liečby duševných ťažkostí, ktoré s nimi súvisia.


Obsah článku


Tieto otázky si vyžadujú hlboké zamyslenie a riešenie zo strany spoločnosti, zdravotníckych pracovníkov a jednotlivcov samotných. Samovražedné myšlienky často súvisia s duševnými poruchami, ako je napríklad depresia. Rozpoznanie týchto myšlienok a reakcia na ne môžu byť rozhodujúce pre záchranu života.

Samovražda – prehľad a základné pojmy

Samovražda, ako vedomé ukončenie života, je posledným krokom v procese suicidálneho vývoja. Samovražedný pokus, kde sa subjekt usiluje o smrť, ale úmrtie nenastane, môže byť zastavené zásahom z okolia alebo zvolením neefektívneho spôsobu.

 • Parasuicídium, označované aj ako „demonštratívna“ samovražda, môže byť pokusom o pozornosť či pomoc, keď subjekt nevie, ako inak zvládnuť stresujúcu situáciu. Väčšinou chýba plánovanie a konanie je impulzívne.
 • Sebazabitie je akt, ktorý vedie k smrti jednotlivca bez jasného úmyslu zomrieť, často sa vyskytuje u duševne chorých jedincov pod vplyvom halucinácií alebo bludov.
 • Rozšírená samovražda zahŕňa pokus o zabitie blízkej osoby pred vlastnou samovraždou.
 • Sebaobetovanie a sebapoškodzovanie sú ďalšie formy, kde jedinec ubližuje sebe alebo sa vystavuje nebezpečným situáciám s rôznymi účelmi, či už manipulatívnymi alebo vyplývajúcimi zo snahy vyhnúť sa stresu.

Samovražda – štatistické prehľady a rizikové skupiny

Samovražda je globálnym fenoménom, ktorý sa dotýka mnohých krajín vrátane Maďarska, Ruska, či Fínska. V USA sa stala samovražda najčastejšou príčinou úmrtia medzi 15 a 24 rokmi veku.

S vekom sa zvyšuje aj počet samovrážd. Vrchol sa dosahuje nad 65 rokov, pričom obdobie stredného veku je tiež vysokorizikové. Muži majú vyšší počet dokonaných samovrážd, ale počet pokusov je vyšší u žien. Adolescenti a mladé ženy predstavujú najohrozenejšiu skupinu, pričom rizikové faktory zahŕňajú duševné choroby, závislosti, ale aj sociálne a rodinné faktory.

samovražda
Veľká väčšina obetí samovrážd má psychiatrickú diagnózu. Zvyšujúci sa trend v samovražednom správaní u adolescentov je spojený s depresiou, užívaním psychoaktívnych látok a rodinnou nestabilitou.

Samovražedné myšlienky a motívy

Samovražedné myšlienky často pramenia z rôznych súvislostí vrátane vzťahových, pracovných a ekonomických faktorov. Podľa motivácií je možné samovraždy rozdeliť na nasledujúce kategórie:

Existenciálne samovraždy:Subjekt sa domnieva, že neriešiteľný problém môže vyriešiť iba skončením života a prebudením sa v lepšom svete, kde problémy neexistujú.
Bilančné samovraždy:Motívom môže byť ukončenie neznesiteľnej bolesti, nevyliečiteľného ochorenia alebo beznádejnej životnej situácie.
Pseudobilančné samovraždy:Osoba sa rozhodne pre samovraždu v dôsledku „tunelového videnia“, kedy vníma iba svoj nevyriešiteľný problém a nezohľadňuje dôvody na život, ako sú partner, deti alebo iné pozitívne aspekty.
Patologické samovraždy: Tieto samovražedné myšlienky sa vyskytujú najmä pri duševných ochoreniach, ako je ťažká depresia. Samovražda vyplýva z masívnych, ale potláčaných, nevedomých agresívnych fantázií voči objektu, ktorého si jedinec ctí alebo naopak, má ambivalentný vzťah.

Myšlienky „ako sa zabiť“ a ich vývoj

Ten, kto uvažuje ako sa zabiť, často prechádza skúsenosťami, ktoré sú označované ako suicidálny vývoj. Pri psychických krízach tento proces prebieha veľmi rýchlo.

Suicidálny vývoj sa skladá z troch fáz:

 1. Únikové štádium: Človek vníma samovraždu ako únik z neriešiteľných problémov, verí, že nový svet bude lepší a bezproblémový.
 2. Ambivalentné štádium: V tejto fáze dochádza k boju medzi túžbou po samovražde a zachovaním života. Môžu sa objaviť samovražedné myšlienky, vyhrážky alebo kontaktovanie s odborníkmi.
 3. Stabilizačné štádium: Myšlienky ako sa zabiť sú buď úplne vylúčené, odložené na určitý čas alebo iba hrané, pričom jedinec stále uvažuje o ukončení svojho života.

Túžba „chcem zomrieť“ a typológia

Pacienti ohrození myšlienkou „chcem zomrieť“ sa delia do troch skupín. Ide o tzv. interakčnú typológiu suicidálnych pacientov.

Interaktívne bohatý typ:Tieto osoby sa sústredia na svoj úmysel samovraždy a často ho zveria blízkym alebo lekárom. Manipulatívne zdôrazňujú nebezpečenstvo túžby „chcem zomrieť“, aby si zabezpečili pozornosť a podporu. Ich správanie môže vyvolať rozmanité emócie ako zlosť, hnev alebo úzkosť.
Interaktívne uzavretý typ:Títo jedinci mlčia o svojich samovražedných myšlienkach a môžu vyvolávať pocity prázdnoty, rezignácie alebo apatie. Pri tomto type je potrebná veľká opatrnosť, pretože riziko spáchania samovraždy je vysoké a príznaky alarmujúcej krízy často chýbajú.
Pseudo-stabilný typ:Osoby, ktoré sa rozhodli pre samovraždu, sa správajú pokojne a vyrovnane, pretože toto rozhodnutie im prináša úľavu. V takomto prípade je riziko samovraždy najvyššie, pretože zdanie stability môže skrývať hlboko zakorenenú krízu.

Čo je asistovaná samovražda?

Eutanázia a asistovaná samovražda sú témami, ktoré v mnohých krajinách vyvolávajú silné diskusie a etické dilemy. Na Slovensku je eutanázia považovaná za trestný čin a je klasifikovaná ako vražda. Asistovaná samovražda je taktiež nezákonná a považuje sa za trestný čin spoluúčasti. Často sú však tieto pojmy zamieňané.

Eutanázia predstavuje usmrtenie pacienta na jeho vlastnú žiadosť, pričom smrtiacu látku aplikuje lekár. Naopak, pri asistovanej samovražde je zodpovednosť za konečný čin na pacientovi, ktorý si musí sám podať látku na usmrtenie. Asistent v tomto prípade pomáha iba s organizáciou, zabezpečením potrebných látok a ich prípravou.

Pri asistovanej samovražde pacient dostáva pomoc od iného jedinca, ktorý zabezpečuje prostriedky na ukončenie života. V krajinách, kde je to legálne, sa takéto aktivity vykonávajú vo vybraných zdravotníckych centrách.

asistovaná samovražda
Rozhodnutie o ukončení života musí prísť vždy zo strany pacienta, ktorý musí mať plné informácie o svojom ochorení a dôsledkoch ukončenia života. V krajinách, kde je to povolené, sú presne definované podmienky a procedúry pre vykonanie.

Aké sú znaky depresie?

Znaky depresie sú kľúčovými prvkami, ktoré sa spájajú s rizikom samovraždy a vyžadujú pozornosť z hľadiska prevencie a liečby. Depresia je závažný psychický stav charakterizovaný útlmom nálady, stratením záujmu a potešenia zo života. A často súvisí s myšlienkami na sebapoškodzovanie alebo samovraždu.

V kontexte samovraždy môžu znaky depresie fungovať ako predchodcovia, ktorí signalizujú zvýšené riziko pre jednotlivca.

Medzi typické znaky depresie patria:

 • Nízka nálada a strata záujmu: Postihnutý jedinec často trpí intenzívnym pocitom smútku, beznádeje a prázdnoty, čo vedie k strate záujmu o bežné aktivity, ktoré predtým považoval za príjemné alebo dôležité.
 • Znížená energetická úroveň: Depresiu môže sprevádzať chronická únava a pocit všeobecného vyčerpania, čo vedie k výraznému zníženiu fyzického a psychického výkonu.
 • Poruchy spánku: S depresiou sú často spojené problémy so zaspávaním, prerušovaným spánkom alebo nadmerným spánkom. Tieto poruchy môžu ešte zhoršiť celkový stav jednotlivca a jeho schopnosť zvládať každodenné úlohy.
 • Zmeny v hmotnosti a strate chuti do jedla: Niekedy sa prejavuje ako značná strata alebo zvýšenie hmotnosti, ktorá nie je spojená s úmyselnými úpravami stravy. Tieto zmeny môžu mať negatívny vplyv na celkové fyzické aj psychické zdravie.
 • Znížená koncentrácia a rozhodovacia schopnosť: Depresia často ovplyvňuje kognitívne funkcie jednotlivca, čo sa prejavuje zníženou schopnosťou sústrediť sa, rozhodovať a pamätať si informácie.
 • Zvýšené pocitové reakcie: Ľudia s depresiou môžu prejavovať zvýšenú citlivosť, podráždenosť alebo agresivitu v súvislosti s drobnými situáciami alebo udalosťami, ktoré by inak považovali za bežné.
 • Myšlienky na sebapoškodzovanie alebo samovraždu: Jedným z najzávažnejších znakov depresie sú myšlienky typu „chcem zomrieť“. Tieto myšlienky môžu byť explicitné alebo skryté, ale je dôležité brať ich vážne a hľadať pomoc a podporu.
znaky depresie
Nie každá osoba s depresiou prejavuje všetky uvedené symptómy. Intenzita a pretrvávanie týchto znakov depresie sa môžu u jednotlivcov líšiť.

Aký je najlepší liek na depresiu

Napriek tomu, že depresia môže byť závažným a zložitým ochorením, existuje niekoľko účinných metód liečby, ktoré môžu pomôcť jednotlivcom zvládnuť to a zlepšiť ich kvalitu života. Medzi najlepšie lieky na depresiu patria:

Antidepresíva:Antidepresíva sú bežne predpisované lieky na liečbu depresie. Patria sem rôzne typy, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), inhibítory spätného vychytávania noradrenalínu a serotonínu (SNRI), tricyklické antidepresíva (TCA) a atypické antidepresíva. Tieto lieky môžu pomôcť zlepšiť náladu, znížiť úzkosť a zmierniť iné znaky depresie.
Psychoterapia:Psychoterapia, ako napríklad kognitívno-behaviorálna terapia alebo interpersonálna terapia, môže byť veľmi účinná pri liečbe depresie. Tieto terapeutické metódy pomáhajú jednotlivcom identifikovať a zmeniť negatívne myšlienkové vzory a naučiť sa zvládať stresujúce situácie.
Fyzická aktivita:Pravidelná fyzická aktivita má preukázateľné pozitívne účinky na náladu a celkový duševný stav. Aeróbne cvičenie, ako je beh (kľudne aj pas na behanie), plávanie alebo jazda na bicykli, môže stimulovať produkciu endorfínov a iných chemikálií v mozgu spojených s dobrou náladou.
Zdravá životospráva:Zdravé stravovanie a dostatok spánku môžu výrazne ovplyvniť depresiu. Treba sa vyhnúť alkoholu a drogám, ktoré môžu zhoršiť symptómy depresie.
Podpora a sociálna integrácia:Udržiavanie zdravých sociálnych vzťahov a hľadanie podpory od rodiny, priateľov a terapeutov môže byť najlepší liek na depresiu. Zapojenie sa do komunity a podpora od iných, ktorí prechádzajú podobnými skúsenosťami, môže poskytnúť dôležitú oporu a porozumenie.

Každý jednotlivec môže mať inú reakciu na liečbu, a preto je dôležité, aby sa prispôsobovala individuálnym potrebám a okolnostiam.

Alkoholizmus a jeho prejavy

Alkoholizmus môže byť takisto závažné ochorenie, ktoré má vážne dôsledky na fyzické aj duševné zdravie jednotlivca. Jeho prejavy môžu byť takisto spojené so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok a súčasne môžu komplikovať liečbu depresie. Niektoré z prejavov alkoholizmu, ktoré môžu zvýšiť riziko samovraždy, sú:

 • Zhoršenie depresívnych symptómov: Alkohol môže dočasne potlačiť symptómy depresie, ale dlhodobé užívanie alkoholu môže viesť k ich zhoršeniu.
 • Znížená inhibícia a impulzivita: Konzumácia alkoholu môže viesť k znižovaniu inhibícií a zvýšenej impulzivite, čo môže viesť k neuváženým činom vrátane pokusov o samovraždu.
 • Zlomené vzťahy a sociálna izolácia: Alkoholizmus často vedie k problémom v rodinných a sociálnych vzťahoch a môže spôsobiť, že jednotlivec sa cíti izolovaný a bez podpory. Táto izolácia a pocit osamelosti môžu prispieť k pocitom beznádeje a zúfalstva, čo môže zvýšiť riziko samovraždy.
 • Zhoršené rozhodovanie: Alkohol ovplyvňuje schopnosť jednotlivca robiť informované a zdravé rozhodnutia. Pri intoxikácii môžu ľudia robiť rozhodnutia, ktoré by za normálnych okolností nerobili.
 • Zhoršené duševné zdravie: Alkoholizmus môže tiež spôsobiť ďalšie duševné problémy, ako je úzkosť a paranoidná porucha.

Spalovanie alkoholu je pre organizmus náročné, čo často vedie aj k príbytku hmotnosti, čo tiež nepridáva na dobrom psychickom rozpoložení.

Alkoholizmus a depresia sú často vzájomne prepojené a môžu sa navzájom zhoršovať. Liečba alkoholizmu a depresie by mala byť komplexná a zahrňovať odbornú lekársku starostlivosť a psychoterapiu. Tieto osoby by mali vyhľadať pomoc od odborníkov na duševné zdravie, aby sa minimalizovalo riziko samovraždy a aby sa zabezpečila najlepšia možná starostlivosť.

Najlepšia psychiatria na Slovensku

Nájsť najlepšiu psychiatriu na Slovensku môže byť zložitá úloha, pretože to závisí od individuálnych potrieb a preferencií každého pacienta. Avšak, existujú niektoré renomované psychiatrické zariadenia, liečebne a kliniky, ktoré sú známe svojou kvalitnou starostlivosťou a odborným personálom.

Jedným z takýchto zariadení je Psychiatrická klinika DFNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, ktorá je považovaná za jedno z najvýznamnejších psychiatrických centier na Slovensku. Klinika ponúka komplexnú liečbu pre rôzne duševné poruchy a disponuje modernými zariadeniami a vyškoleným personálom.

Ďalším významným zariadením je Psychiatrická klinika LF UK a UNB v Bratislave, ktorá je súčasťou Univerzitného nemocničného centra Bratislava. Táto klinika poskytuje širokú škálu služieb vrátane ambulantnej starostlivosti, hospitalizácie a rôznych terapeutických programov.

Tieto psychiatrické liečebne ponúkajú starostlivosť a liečbu pre pacientov s rôznymi duševnými poruchami a závislosťami na rôznych miestach na Slovensku.

Názov liečebneAdresaWebová stránka
Psychiatrická nemocnica Veľké ZálužieRinok 334, 951 35 Veľké Zálužiewww.pnvz.sk
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v PlešivciGemerská 233, 049 11 Plešivecwww.pl-plesivec.sk
Psychiatrická liečebňa SučanyHradiská 23, 038 52 Sučanywww.plsucany.sk
Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o.Predná Hora 126, 049 01 Muráňwww.olup-prednahora.sk
Detská psychiatrická liečebňa n.o. HraňHraň 447, 076 03 Hraňwww.dplhran.sk

Pri výbere najlepšej psychiatrie na Slovensku je dôležité zvážiť faktory ako odbornosť a skúsenosti personálu, dostupnosť služieb, typy poskytovaných terapií a spokojnosť predchádzajúcich pacientov.