Karma – ako funguje, ako sa vráti, význam

Karma, slovo s pôvodom v starovekej indickej filozofii, je často chápaná ako zákon akcie a reakcie – že to, čo človek dá do sveta, sa k nemu v určitom okamihu vráti. Pre mnohých predstavuje karma nevyhnutný mechanizmus vyváženia energií vo vesmíre, zatiaľ čo pre iných je to len povrchný výmysel. Napriek rôznym názorom však koncept karmy vo svojej podstate obsahuje dôležitú myšlienku zodpovednosti za svoje činy a ich dôsledky.

Karma – tajomný a rozporuplný koncept, ktorý sprevádza ľudskú myseľ a kultúru po stáročia. Od starovekých filozofií a náboženstiev po moderné duchovné hnutie, karma zostáva fascinujúcou a často kontroverznou témou. Čo presne znamená karma a ako ovplyvňuje ľudské životy?

Hlavné myšlienky článku

Každý čin, či už pozitívny alebo negatívny, zanecháva karmickú stopu.

Podľa karmickej doktríny majú činy nevyhnutné dôsledky, ktoré sa môžu vrátiť jednotlivcovi.

Cvičenie jógy podporuje uvedomenie sa, etické správanie a sebadisciplínu, čo vedie k tvorbe pozitívnej karmy a prekonaniu negatívnej karmy z minulosti.

Karma – pôvod a história

Karma, koncept pôvodom z hinduistickej filozofie, sa zakladá na predstave o zákone príčiny a následku, ktorý ovplyvňuje životy ľudí. Jeho pôvod je hlboko zakorenený v starovekých textoch, najmä v hinduistických Védach a epickom texte Mahábhárata. V týchto textoch je karma popísaná ako zákon, ktorý určuje, že naše činy a správanie majú dôsledky, ktoré sa nám vrátia buď v tomto živote alebo v budúcich životoch.

Sanskrt a Karma

Karma, v sanskrte znamenajúca akcia alebo čin, je taktiež spojená so súvisiacimi koncepciami samsáry a mokšy. Samsára je cyklus znovuzrodenia, v ktorom sa duše neustále prejavujú v rôznych formách života, a mokša je oslobodenie z tohto cyklu, ktorého dosiahnutie je cieľom mnohých hľadajúcich duchovný rozvoj.

Hinduistická filozofia a karma

V hinduistickej filozofii sa karma často spája s kategóriami sat, rajas a tamas, ktoré zastupujú rôzne formy energie a ľudského správania. Satické činy sú tie, ktoré sú motivované čistými úmyslami a prispievajú k duchovnému rozvoju, zatiaľ čo rajaské a tamaské činy sú spojené s egoizmom, vášňami a temnotou mysle.

Budhizmus a karma

Karma a jej koncepcie sa rozšírili aj do budhizmu, kde sa chápe ako zákon príčiny a dôsledku, ktorý ovplyvňuje cyklus znovuzrodenia. Podľa budhistického chápania môže byť karma prekonaná osvietením a dosiahnutím nirvány, stavu oslobodenia od utrpenia a cyklu znovuzrodenia.

Karma – význam 

Karma je koncept, ktorý pochádza z hinduistickej a budhistickej filozofie a náboženstva. V základnom ponímaní znamená, že každá akcia, ktorú vykonáme, má svoje dôsledky, a tieto dôsledky ovplyvňujú našu budúcnosť, či už v tomto živote alebo v ďalšom.

HinduizmusKarma je spojená s ideou reinkarnácie, teda opakovania cyklu zrodenia a smrti, ktorého cieľom je dosiahnutie oslobodenia, osvietenia alebo dosiahnutie vyššej úrovne existencie.
BudhizmusBudhistická doktrína kladie väčší dôraz na súčasnú existenciu a to, ako ľudské skutky ovplyvňujú súčasnú skúsenosť. Karmické zákony sú v budhizme spojené so zákonom závislého vzniku.

V oboch prípadoch karma predstavuje zákon príčiny a následku, ktorý odráža etickú zodpovednosť a uvádza, že ľudské skutky majú dôsledky nielen pre ľudí, ale aj pre ostatných žijúcich tvorov. Tento koncept tiež zdôrazňuje slobodnú vôľu a možnosť výberu, ktorý umožňuje ovplyvniť  budúcnosť prostredníctvom skutkov a rozhodnutí.

Karma – tajomný a rozporuplný koncept, ktorý sprevádza ľudskú myseľ a kultúru po stáročia.

Ako funguje karma 

V hinduizme a budhizme je karma ústredným konceptom, kľúčom k pochopeniu cyklu zrodenia, smrti a znovuzrodenia (samsára). Každý náš čin, či už úmyselný alebo neúmyselný, zanecháva v tejto sieti odtlačok, karmickú stopu.


Pozitívne činy, naplnené láskou, súcitom a nesebeckosťou, zanechávajú svetlé stopy, ktoré prinášajú šťastie, mier a prosperitu. Naopak, negatívne činy poznačené hnevom, chamtivosťou a nenávisťou zanechávajú tmavé stopy, ktoré vedú k utrpeniu a prekážkam.


Karma však nie je systém odmien a trestov. Je to skôr učebný nástroj, ktorý ľuďom pomáha uvedomiť si následky  konania a rásť z týchto skúseností. Každá výzva, každý pád a každý vzostup dáva ľuďom príležitosť prebudiť sa k múdrosti a súcitnému srdcu.

Cieľom karmy je dosiahnuť oslobodenie (mokša/nirvána), stav, kedy sa človek zbaví pút utrpenia a zlúči sa s nekonečným. Cesta k tomuto oslobodeniu spočíva v uvedomelom a etickom konaní, v kultivovaní pozitívnych vlastností a v prečistení karmy.

Ako funguje karma v praxi

 • Myšlienky: Aj keď sa činy nemusia prejaviť navonok, myšlienky a úmysly zanechávajú silné karmické stopy. Nenávistná myšlienka môže mať rovnako zničujúci vplyv ako hrubý čin.
 • Vedomie: Čím viac si človek uvedomuje svoje činy a ich následky, tým silnejší je jeho karmický dopad. Nevedomé konanie môže mať nepredvídané a ďalekosiahle dôsledky.
 • Voľba: Vždy má človek na výber, ako bude reagovať na rôzne situácie. Karma dáva slobodu voliť si myšlienky, slová a činy a niesť zodpovednosť za ich následky.

Karma nie je osud vytesaný do kameňa. Je to dynamický proces, ktorý sa neustále mení v závislosti od myšlienok a činov. Pochopením fungovania karmy a uvedomelým životom môže človek ovplyvniť svoj osud a smerovať k pozitívnejšej budúcnosti pre seba aj pre svet okolo neho.

Ako sa vráti karma

Karma, koncepcia dôsledkov našich skutkov, je základným princípom v mnohých náboženských a filozofických systémoch. V súlade s týmto učením sa verí, že činy a rozhodnutia majú nevyhnutné dôsledky, ktoré sa môžu vrátiť nám samým. 

Tento návrat karmy môže prebiehať rôznymi spôsobmi, vrátane prirodzených dôsledkov našich skutkov, karmickej retribúcie alebo prostredníctvom konceptu reinkarnácie.

Nezáleží na tom, či sú tieto dôsledky viditeľné okamžite alebo sa prejavia v budúcnosti, dôležité je si uvedomiť, že ľudia sú zodpovední za svoje činy a že etika a morálka majú významný vplyv na životy.

Karma vyzýva ľudí k uváženému jednaniu a kultivácii pozitívnych hodnôt, aby mohli žiť v harmónii so sebou a so svetom okolo nich.

Karma je zdarma 

Jeden zo zaujímavých spôsobov uvažovania o karme je „Karma je zdarma“. Je to stručný a úderný spôsob, ako vyjadriť myšlienku, že dobré skutky nemusia priniesť okamžitú odmenu, zatiaľ čo za zlé skutky nevyhnutne príde trest.

 • Karma nie je len o odmenách a trestoch: Karma je skôr o učení sa a raste. Následky činov pomáhajú pochopiť, ako konanie ovplyvňuje svet okolo nás.
 • Karma nemusí byť vždy okamžitá: Následky činov sa nemusia vždy prejaviť hneď. Niekedy to trvá dlhšie, kým sa karma prejaví.

Ide skôr o povedačku medzi ľuďmi, ktorá sa stala veľmi populárnou.

Cieľom karmy je dosiahnuť oslobodenie, stav, kedy sa človek zbaví pút utrpenia a zlúči sa s nekonečným.

Karma a horoskop

Niektorí ľudia veria, že horoskop môže naznačovať karmické problémy z minulého života, ktoré sa môžu prejaviť v tomto živote. Napríklad, ak má človek v horoskope veľa napätých aspektov, mohlo by to znamenať, že má v tomto živote na čom pracovať kvôli nerovnováhe z minulosti.

Je však dôležité poznamenať, že toto je len interpretácia a nie je vedecky podložená. Horoskopy by sa skôr mali brať ako všeobecný prehľad a nie ako pevný osud.

Ako teda karma a horoskop spolu súvisia?

 • Karma ovplyvňuje život a horoskop môže ponúknuť pohľad na možné karmické témy.
 • Uvedomenie si potenciálnych karmických oblastí z horoskopu môže pomôcť zamerať sa na sebarozvoj a vyrovnať sa s nimi.
 • Karma je o slobodnej vôli, takže aj keď horoskop môže naznačovať výzvy, je na jedincovi, aby sa rozhodol, ako na ne bude reagovať.

Horoskop a karma sú samostatné koncepty, ktoré môžu spolu súvisieť, pokiaľ ide o pochopenie života a životnej cesty.

Karma a cvičenie jógy

Cvičenie jógy a karma majú prepojenie na niekoľkých úrovniach, ktoré podporujú vzájomný rozvoj.

Karma je univerzálny zákon príčiny a následku. Myšlienky, slová a činy majú karmické dôsledky, ktoré ovplyvňujú život.

Jóga je starodávna indická disciplína, ktorá spája telo, myseľ a ducha. Jej cieľom je dosiahnuť harmóniu a oslobodenie (mokša). Jóga zahŕňa rôzne praktiky, vrátane ásan (fyzické pozície), pranajamy (dýchacie techniky), meditácie a etických zásad (yama a niyama).

Ako teda cvičenie jógy ovplyvňuje karmu?

 • Joga vedie k uvedomelejšiemu životu, etickému správaniu, sebadisciplíne a odpútanosti.
 • Tieto vlastnosti pomáhajú vytvárať pozitívnu karmu a prekonávať negatívnu karmu z minulosti.
 • Cvičenie jógy tak pomáha na ceste k duchovnému oslobodeniu, ktoré je cieľom mnohých náboženstiev a filozofických systémov, ktoré pracujú s konceptom karmy.

Jóga a karma sa navzájom dopĺňajú. Jóga poskytuje praktické nástroje na zmenu seba samých a karma ponúka rámec na pochopenie dôsledkov činov.