Rodičovský dôchodok – výpočet, kalkulačka, bonusy

Od 1. novembra 2022 sa zaviedla inovatívna forma dôchodkovej podpory – rodičovský dôchodok. Možnosť požiadať o tento rodičovský dôchodok nadobudla účinnosť až s účinnosťou od 1. januára 2023.

Ústava SR od 1. januára 2023 zabezpečuje, že každý poistenec má právo rozhodnúť o prerozdelení časti svojich daňových odvodov alebo platieb súvisiacich so systémom primeraného hmotného zabezpečenia v starobe. Táto časť prostriedkov sa vyplatí osobe, ktorá ju vychovala, a to bez ohrozenia primeraného hmotného zabezpečenia v starobe.

Týmto spôsobom Ústava Slovenskej republiky zaručuje, že priznanie rodičovského dôchodku nebude mať negatívny vplyv na dôchodok potomka. (Táto legislatívna úprava rodičovského dôchodku bola zavedená v reakcii na ústavný zákon č. 422/2022 Z. z., ktorým sa doplnil čl. 39 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky).

Čo je rodičovský dôchodok?

Rodičovský dôchodok, známy aj ako rodičovský bonus, je inováciou, ktorá umožňuje deťom od 1. 1. 2023 prispievať k rozšíreniu dôchodku svojich rodičov. Sociálna poisťovňa udeľuje rodičovský dôchodok tým, ktorí majú nárok na starobný dôchodok, invalidný dôchodok po dosiahnutí dôchodkového veku a výsluhový dôchodok po dosiahnutí dôchodkového veku.

Okrem toho je potrebné, aby dieťa tohto dôchodcovia prispievalo do dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne v roku 2021, aby mohol byť rodičovský dôchodok udelený. Rodičovský dôchodok má pomôcť so zvýšením kvality života, napríklad aj na pokrytie rôznych aktivít pre seniorov.

Vyplácanie rodičovského dôchodku

Ak do 28. februára 2023 dieťa nepodalo žiadne vyhlásenie, že nemá nárok na rodičovský dôchodok pre svojho rodiča, Sociálna poisťovňa automaticky rozhodne o nároku na tento dôchodok do 30. septembra 2023 a vyplácanie rodičovského dôchodku za rok 2023 uskutoční jednorazovo.

V budúcich rokoch budú dôchodcovia dostávať rodičovský dôchodok v rovnakých mesačných termínoch, ako dostávajú svoj hlavný dôchodok, a rovnakým spôsobom – buď v hotovosti prostredníctvom pošty alebo na ich bankový účet, alebo do zariadenia sociálnych služieb.

Rodičovský dôchodok, známy aj ako rodičovský bonus, je inováciou, ktorá umožňuje deťom od 1. 1. 2023 prispievať k rozšíreniu dôchodku svojich rodičov.

Výška rodičovského dôchodku

Balík, ktorý je určený na rodičovský dôchodok, predstavuje 3 % zo všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2021. Tento balík je následne rozdelený medzi rodičov, pričom matka má nárok na maximálne 1,5 % a otec taktiež na maximálne 1,5 %.

Výška rodičovského dôchodku je rôzna. Ak dieťa napríklad v roku 2021 zarábalo 1 000 eur hrubého mesačne ako zamestnanec, balík na rodičovský dôchodok pre tento rok by bol vypočítaný nasledovne:

3 % z všeobecného vymeriavacieho základu (1 000 eur × 12 mesiacov) = 360 eur.

Tento balík bude rodičovi vyplatený v roku 2023 ako jednorazová suma. Od roku 2024 bude rodičovský dôchodok vyplácaný každý mesiac v rovnakom výplatnom termíne, ako dostáva svoj hlavný dôchodok.

Ak je vymeriavací základ pracujúceho dieťaťa napríklad 12 000 eur za rok 2021, potom suma rodičovského dôchodku v roku 2023 bude 15 eur mesačne. V roku 2023 vyplatí Sociálna poisťovňa tento rodičovský dôchodok jednorazovo, čo v tomto prípade predstavuje 15 eur × 12 mesiacov = 180 eur pre každého rodiča.

Rodičovský dôchodok – kalkulačka

Kalkulačka rodičovského dôchodku je dostupná na stránke Sociálnej poisťovne. Výpočet rodičovského bonusu je jednoduchý:

Súčet vymeriavacích základov (hrubých miezd dieťaťa za rok 2021) × percentuálny podiel = Mesačný rodičovský dôchodok

Do kalkulačky rodičovského dôchodku je potrebné zadať súčet všetkých vymeriavacích základov (hrubé mzdy dieťaťa) za rok 2021, resp. za príslušný rok.

Údaje o vymeriavacom základe, čo spravidla predstavuje hrubú mzdu, môžu byť získané z rôznych zdrojov:

  • výplatná páska – zamestnanci môžu nájsť informácie o vymeriavacom základe na svojej výplatnej páske, ktorá obsahuje údaje o ich príjmoch a odvodoch na Sociálnu poisťovňu a dôchodkové poistenie.
  • daňové priznanie SZČO – samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu nájsť tieto údaje vo svojom daňovom priznaní, ktoré predkladajú príslušným daňovým úradom.
  • elektronický účet poistenca – poistení jednotlivci môžu tieto údaje získať aj cez svoj Elektronický účet poistenca, ktorý je k dispozícii prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Aktivovaním tohto účtu majú prístup k svojim osobným informáciám o sociálnom poistení vrátane vymeriavacích základov a iných údajov.

Tieto údaje budú nevyhnutné pre výpočet rodičovského dôchodku, ak naň vzniká nárok. Je dôležité udržiavať záznamy o príjmoch a daňových povinnostiach presné a aktuálne, aby bolo možné uplatniť práva na sociálne dávky a dôchodky v súlade s platnými predpismi.

Nárok na rodičovský bonus, alebo dôchodok, nevzniká ak z príjmu dieťaťa nebolo odvedené poistné na dôchodkové poistenie. Týka sa to napríklad ľudí s uzavretou dohodou o vykonaní práce s odvodovou úľavou, SZČO počas prvého roka prevádzkovania živnosti, kedy sa nemusí odvádzať na dôchodkové poistenie, alebo ak je dieťa nezamestnané a podobne.

Do kalkulačky rodičovského dôchodku je potrebné zadať súčet všetkých vymeriavacích základov (hrubé mzdy dieťaťa) za rok 2021, resp. za príslušný rok.

Maximálna výška rodičovského dôchodku

V druhej polovici marca 2023 začala posudzovať sociálna poisťovňa rodičovský dôchodok. Týkalo sa hlavne nových žiadateľov o starobný dôchodok. V krátkom čase doručila týmto žiadateľom prvé rozhodnutia o rodičovskom dôchodku s rozhodnutiami o starobnom dôchodku.

Tieto rozhodnutia o priznaní rodičovského dôchodku obsahujú aj informácie o tom, aký vymeriavací základ mali ich deti pred dvoma rokmi, teda koľko zarábali v danom roku. Ak bol priemerný vymeriavací základ dieťaťa vyšší ako 1 453,20 eur, čo je suma vyššia ako 1,2-násobok priemernej mesačnej mzdy z roku 2021, presná suma príjmov dieťaťa nebude uvedená v rozhodnutí.

Namiesto toho sa uvádza, že rodičovský dôchodok predstavuje 21,80 eura za jedno dieťa, čo je maximálna výška rodičovského dôchodku.

Okrem rozhodnutia o priznaní rodičovského dôchodku Sociálna poisťovňa taktiež zasiela poberateľovi starobného dôchodku informačný list, v ktorom je vysvetlené čo je rodičovský dôchodok.

Na základe analytických údajov sa odhaduje, že nárok na rodičovský dôchodok by mohlo mať približne 800 tisíc dôchodcov. Maximálna výška tohto dôchodku v roku 2023 je 21,80 eura mesačne, čo znamená 261,60 eur ročne pre každé dieťa (1 rodič za 1 dieťa).

Výpočet rodičovského bonusu sa ale môže meniť, pretože sa odvíja od výšky príjmu dieťaťa aj priemernej mesačnej mzdy. Maximálny rodičovský dôchodok sa v ďalšom roku môže zvyšovať, napríklad ak sa bude zvyšovať aj priemerná mzda.

Kto má nárok na rodičovský príspevok?

Nárok na rodičovský bonus, teda dôchodok, môže uplatniť osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku po dosiahnutí dôchodkového veku a výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Poberateľ predčasného dôchodku nemá nárok na rodičovský bonus.

Tento poberateľ dôchodku musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • byť rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa, pričom dieťa do 31. augusta kalendárneho roku predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku nesmie vyhlásiť, že nárok na rodičovský dôchodok nevznikne.
  • alebo byť fyzickou osobou, ktorá vychovala dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, pričom dieťa do 31. augusta kalendárneho roku predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku musí vyhlásiť, že nárok na rodičovský dôchodok vznikne.
  • fyzická osoba musí spĺňať podmienku výchovy dieťaťa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení (§ 60a ods. 1 písm. a), b) alebo d)).
  • dieťa musí byť dôchodkovo poistené v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Napríklad, ak sa poberateľ dôchodku snaží uplatniť nárok na rodičovský dôchodok v roku 2023, dieťa muselo byť dôchodkovo poistené v roku 2021. Táto podmienka je splnená aj v prípade, ak bolo dieťa poistené len jeden deň.

Fyzickou osobou, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, môže byť napríklad:

  • osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti
  • osoba, ktorej bolo dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti
  • poručník, ak sa osobne staral o dieťa

Príslušným kalendárnym rokom je kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje, či boli splnené vyššie uvedené podmienky na vznik nároku na rodičovský bonus do Sociálnej poisťovne.

Nárok na rodičovský bonus, teda dôchodok, môže uplatniť osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku po dosiahnutí dôchodkového veku a výsluhového dôchodku.

Kedy zaniká nárok na rodičovský bonus?

Nárok na rodičovský dôchodok môže trvať neobmedzene, pokiaľ sú splnené zákonom stanovené podmienky. Sociálna poisťovňa bude pravidelne posudzovať, či tieto podmienky naďalej platia.

Zároveň, nárok na rodičovský dôchodok môže zaniknúť, ak dieťa urobí vyhlásenie o tom, že chce, aby nárok naň zanikol. V takomto prípade zanikne nárok na rodičovský dôchodok najskôr od 1. januára kalendárneho roku, ktorý nasleduje po piatich kalendárnych rokoch od posledného vzniku nároku.

Dieťa musí urobiť toto vyhlásenie najneskôr do 31. augusta kalendárneho roku, ktorý predchádza piatim kalendárnym rokom od posledného vzniku nároku na rodičovský dôchodok.

Tieto pravidlá majú za cieľ zabezpečiť, aby nárok na rodičovský dôchodok bol udržiavaný len v prípade, že sú stále splnené podmienky naň a aby sa zabránilo zneužívaniu tohto systému.

Napríklad ak vznikol rodičovi 1. januára 2023 nárok na rodičovský dôchodok a dieťa vyhlási 2. februára 2026, aby nárok na rodičovský dôchodok zanikol, tento zanikne od 1. januára 2028, nakoľko rok 2028 je piaty rok od posledného vzniku nároku na rodičovský dôchodok.

Nárok ale môže aj opäť vzniknúť potom, čo už zanikol. Dieťa ale musí do 31. augusta kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku vyhlásiť, že nárok má opäť vzniknúť. Rodičovský bonus bude opäť vyplácaný od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.