Pestúnska starostlivosť a jej význam v rámci zákona o rodine

pestúnska starostlivosť

V dnešnej dobe sa stretávame s rôznymi formami rodinných vzťahov a situáciami, ktoré môžu vyvolať potrebu pestúnskej starostlivosti. Pestúnska starostlivosť zohráva dôležitú úlohu v ochrane a starostlivosti o deti v prípadoch, kedy biologickí rodičia nemôžu alebo nemajú schopnosť zabezpečiť potrebnú starostlivosť.

Článok sa bude venovať pestúnskej starostlivosti, jej významu v rámci zákona o rodine a aspektom týkajúcich sa finančných výdavkov a dávok.

Pestúnska starostlivosť: Pomoc deťom v náhradnej starostlivosti

Pestúnska starostlivosť je jednou z dôležitých foriem náhradnej starostlivosti o deti. Vzniká z rôznych dôvodov, no jej podstata spočíva v tom, aby deti, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, mali bezpečný domov, lásku a starostlivosť. Definovaná v Zákone o rodine (č. 36/2005 Z. z.), táto forma starostlivosti má za cieľ chrániť práva a záujmy detí, ktoré nemôžu vyrastať v biologických rodinách.

Pestúnska starostlivosť nie je iba o poskytovaní strechy nad hlavou a zabezpečení materiálnych potrieb, zahŕňa aj psychickú a emocionálnu podporu pre deti v ťažkej životnej situácii.

Formy pestúnskej starostlivosti

Pestúnska starostlivosť na Slovensku môže byť dočasná alebo trvalá.

 • Dočasná pestúnska starostlivosť sa poskytuje na dobu, kým sa nevyrieši situácia v biologickej rodine dieťaťa a dieťa nemôže naspäť do svojej rodiny.
 • Trvalá pestúnska starostlivosť pokrýva obdobie, kým dieťa nedosiahne plnoletosť alebo kým sa nenaplní účel tejto starostlivosti.

Taktiež existujú ďaľšie formy pestúnskej starostlivosti: náhradná a súrodenská.

 • Náhradná pestúnska starostlivosť je určená deťom, ktoré nemajú žiadnu biologickú rodinu alebo ich biologická rodina je nefunkčná.
 • Súrodenská pestúnska starostlivosť je poskytovaná súrodencom, ktorí sa nemôžu vrátiť do svojej biologickej rodiny.

Princípy pestúnskej starostlivosti

Pestúnska starostlivosť sa riadi niekoľkými dôležitými princípmi. Medzi ne patria:

Dôvernosť:Pestún má právo na informácie o dieťati a jeho biologickej rodine, no len v rozsahu nevyhnutnom pre starostlivosť a výchovu dieťaťa.
Spolupráca:Pestún by mal spolupracovať s biologickou rodinou dieťaťa, ak je to možné, s cieľom udržať pre dieťa kontinuitu a puto so svojou biologickou identitou.
Integrácia:Pestún by mal vytvoriť také prostredie, v ktorom sa dieťa cíti ako súčasť svojej pestúnskej rodiny a spoločnosti ako celku.

Pestúnska starostlivosť je financovaná štátom a pestúni majú nárok na príspevok na úhradu nákladov spojených s výchovou a starostlivosťou o dieťa. Jej cieľom je poskytnúť deťom, ktoré nemôžu vyrastať v biologickej rodine, šancu na šťastný a zdravý život.

pestúnska starostlivosť
Pestúnska starostlivosť je dôležitý systém, ktorý ochraňuje práva a záujmy detí a poskytuje im príležitosť na lepší začiatok života.

Plat pri pestúnskej starostlivosti

Pestúni, ktorí sa dobrovoľne starajú o deti v rámci pestúnskej starostlivosti, majú nárok na rôzne finančné príspevky a náhrady, ktoré zohľadňujú ich záväzky a starostlivosť o dieťa.

Pestúni majú nárok na príspevok na úhradu nákladov spojených s výchovou a starostlivosťou o dieťa, ktorý je vyplácaný v pravidelných mesačných splátkach. Výška tohto príspevku závisí od veku dieťaťa a je nasledovná:

 • Pre dieťa do 3 rokov veku: 1 200 eur
 • Pre dieťa od 3 do 6 rokov veku: 1 100 eur
 • Pre dieťa od 6 do 15 rokov veku: 1 000 eur
 • Pre dieťa od 15 do 18 rokov veku: 900 eur

Plat pri pestúnskej starostlivosti majú za cieľ podporiť pestúnov vo výkone ich dôležitej úlohy a zabezpečiť, aby deti mali dostatok lásky, starostlivosti a materiálnej podpory.

Pestúnska starostlivosť a iné príspevky

Okrem toho má pestún nárok na príspevok na úhradu cestovných nákladov spojených s prevozom dieťaťa do školy, lekára alebo iných zariadení. Výška týchto príspevkov je stanovená osobitným predpisom a slúži na krytie nákladov, ktoré pestúni vynakladajú na zabezpečenie mobility a bezpečnosti detí.

Pestúnovi je tiež poskytovaná náhrada za stratu príjmu, ak sa musí vzdať zamestnania alebo podnikania z dôvodu starostlivosti o dieťa v rámci pestúnskej starostlivosti. Táto náhrada za stratu príjmu je vyplácaná v rovnakej výške ako príspevok na úhradu nákladov spojených s výchovou a starostlivosťou o dieťa.

Je dôležité poznamenať, že príspevky na úhradu nákladov spojených s výchovou a starostlivosťou o dieťa a náhrada za stratu príjmu sú daňovo oslobodené, čo znamená, že pestúni nemusia platiť dane z týchto finančných prostriedkov. Tým sa zabezpečuje, že pestúni majú dostatočné zdroje na starostlivosť o deti a na svoje vlastné životné potreby.

Výška príspevku na úhradu nákladov spojených s výchovou a starostlivosťou o dieťa je stanovená vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 339/2022 Z. z. o výške príspevkov na úhradu nákladov spojených s výchovou a starostlivosťou o dieťa v pestúnskej starostlivosti.

pestúnska starostlivosť
Výška príspevku sa každoročne upravuje podľa vývoja životných nákladov. V roku 2023 došlo k zvýšeniu príspevku o 5 % oproti roku 2022.

Pestúnska starostlivosť a dávky

Pestúni, ktorí sa venujú tejto zodpovednej úlohe, majú nárok na rôzne druhy dávok a príspevkov. Tie sú navrhnuté tak, aby pomohli pokryť náklady spojené s výchovou a starostlivosťou o tieto deti. Zhrňme si niektoré z týchto dávok a príspevkov, ktoré sú súčasťou systému pestúnskej starostlivosti v Slovenskej republike.

 • Príspevok na úhradu nákladov spojených s výchovou a starostlivosťou o dieťa: Tento príspevok je určený na pokrytie základných potrieb dieťaťa, ako je strava, oblečenie, bývanie, zdravotná starostlivosť a vzdelávanie. Výška príspevku závisí od veku dieťaťa.
 • Príspevok na cestovné náklady spojené s prevozom dieťaťa do školy, lekára alebo iných zariadení: Tento príspevok je určený na pokrytie nákladov spojených s prevozom dieťaťa do školy, lekára alebo iných zariadení, ktoré dieťa navštevuje.
 • Príspevok na úhradu nákladov spojených s výchovou a starostlivosťou o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom: Tento príspevok je určený na pokrytie nákladov spojených s výchovou a starostlivosťou o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.
 • Náhrada za stratu príjmu: Tento príspevok je určený na pokrytie straty príjmu pestúna, ak sa musí vzdať zamestnania alebo podnikania v dôsledku starostlivosti o dieťa v pestúnskej starostlivosti.

Ak má človek záujem o pestúnsku starostlivosť a dávky, môže sa obrátiť na miestny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde mu poskytnú potrebné informácie a pomoc.

Zákon o rodine a pestúnska starostlivosť v skratke

Tento zákon poskytuje jasné usmernenia pre rozhodnutia súdov, ktoré ovplyvňujú životy detí a pestúnov. Tu sú niektoré z dôležitých ustanovení tohto zákona:

Článok 48 – Zverenie do pestúnskej starostlivosti

 • Ak rodičia nemôžu zabezpečiť starostlivosť o dieťa, môže súd rozhodnúť o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti fyzickej osoby s výhodou pre dieťa.
 • Pestúnom môže byť len osoba so sídlom na Slovensku, s potrebnými schopnosťami a záujmom o dieťa.

Článok 49 – Súhlas rodičov

 • Maloleté dieťa možno zveriť budúcim pestúnom iba so súhlasom jeho rodičov.
 • Ak pestúni v troch mesiacoch nepodajú návrh na zverenie dieťaťa, dočasné zverenie zaniká.

Článok 50 – Práva a povinnosti pestúna

 • Pestún má rovnaké práva a povinnosti ako rodičia, s výnimkou zvláštnych vecí.
 • Pestún musí spravovať majetok dieťaťa primerane.

Článok 51 – Výživné a vyživovacia povinnosť

 • Súd určí výživné na dieťa a vyživovaciu povinnosť rodičov alebo iných osôb starajúcich sa o dieťa.

Článok 52 – Zánik pestúnskej starostlivosti

 • Pestúnska starostlivosť končí plnoletosťou dieťaťa, smrťou, umiestnením do inštitúcie, rozvodom rodičov, alebo rozhodnutím súdu.
 • Súd môže ukončiť pestúnsku starostlivosť z vážnych dôvodov, na návrh pestúna.
 • V niektorých prípadoch môže súd ponechať dieťa starostlivosti bývalého manžela, ak je to v jeho záujme.

Článok 53 – Príspevky pestúnskej starostlivosti

 • Podmienky a výšku príspevkov upravuje osobitný zákon.

Zákon o Rodine (č. 36/2005 Z. z.) je základný právny rámec, ktorý upravuje pestúnsku starostlivosť a všetky súvisiace aspekty.

zákon o rodine
Zákon o rodine je základným dokumentom, ktorý rieši práva a povinnosti týkajúce sa aj pestúnskej starostlivosti.

Výdavky na dieťa pre súd

Výdavky na dieťa pre súd sú náklady, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Tieto náklady zahŕňajú:

 • Strava: Dieťa musí mať prístup k dostatočnému množstvu zdravej stravy.
 • Oblečenie: Dieťa musí mať dostatok oblečenia na všetky ročné obdobia.
 • Bývanie: Dieťa musí mať prístup k bezpečnému a hygienickému bývaniu.
 • Zdravotná starostlivosť: Dieťa musí mať prístup k pravidelnej zdravotnej starostlivosti.
 • Vzdelávanie: Dieťa musí mať prístup k vzdelaniu.
 • Kultúrne aktivity: Dieťa by malo mať prístup k kultúrnym aktivitám.
 • Iné náklady: Môžu zahŕňať náklady na cestovné, aktivity voľného času, hračky a iné potreby dieťaťa.

Výdavky na dieťa pre súd sú dôležité, pretože zabezpečujú, aby dieťa malo prístup k všetkým potrebným veciam na to, aby sa mohlo rozvíjať a dosiahnuť svoj plný potenciál.

Pri určovaní výšky výdavkov na dieťa pre súd, súd zvažuje tieto faktory:

 • vek a zdravotný stav dieťaťa
 • životný štýl dieťaťa
 • výdavky na dieťa v biologickej rodine
 • výdavky na dieťa v pestúnskej starostlivosti

Výška výdavkov na dieťa pre súd sa môže líšiť v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. Sú zvyčajne stanovené na základe znaleckého posudku. Znalec zhodnotí potreby dieťaťa a na základe toho stanoví výšku výdavkov. Sú uhrádzané z prostriedkov štátneho rozpočtu.

pestúnska starostlivosť
Súd pri rozhodovaní o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti berie do úvahy schopnosť zabezpečiť dieťaťu riadnu starostlivosť, vrátane finančnej podpory.

Náhradná starostlivosť o dieťa

Náhradná starostlivosť o dieťa je forma starostlivosti o deti, ktoré nemôžu vyrastať v biologickej rodine. Môže byť v podobe:

 • pestúnskej starostlivosti
 • adopcie
 • ústavnej starostlivosti

Porovnanie foriem náhradnej starostlivosti o dieťa

KritériumPestúnska starostlivosťAdopciaÚstavná starostlivosť
DefiníciaForma náhradnej starostlivosti, v ktorej sa pestún stará o dieťa ako o svoje vlastnéForma náhradnej starostlivosti, v ktorej sa dieťa stáva plnoprávnym členom rodiny adoptívnych rodičovForma náhradnej starostlivosti, v ktorej je dieťa umiestnené v detskom domove alebo v inej inštitúcii
CieľZabezpečiť deťom, ktoré nemôžu vyrastať v biologickej rodine, lásku, starostlivosť a podporu, ktoré potrebujú na to, aby sa mohli rozvíjať a dosiahnuť svoj plný potenciálZabezpečiť deťom, ktoré nemôžu vyrastať v biologickej rodine, lásku, starostlivosť a podporu, ktoré potrebujú na to, aby sa mohli rozvíjať a dosiahnuť svoj plný potenciálZabezpečiť deťom, ktoré nemôžu vyrastať v biologickej rodine, základné potreby a ochranu
TypyPestúnska starostlivosť na neurčitú dobu, pestúnska starostlivosť na prechodnú dobuAdopcia natrvalo, adopcia na skúšobnú dobuÚstavná starostlivosť na neurčitú dobu, ústavná starostlivosť na prechodnú dobu
Práva a povinnostiPestún má právo a povinnosť starať sa o dieťa, poskytovať mu výchovu, vzdelanie a starostlivosťAdoptívni rodičia majú rovnaké práva a povinnosti ako biologickí rodičiaDieťa má právo na starostlivosť, ochranu a výchovu
DávkyPestún má nárok na príspevky na úhradu nákladov spojených s výchovou a starostlivosťou o dieťaAdoptívni rodičia nemajú nárok na žiadne dávkyDieťa má nárok na príspevky na úhradu nákladov spojených s výchovou a starostlivosťou o dieťa
Konečný cieľDieťa sa stáva plnoprávnym členom rodiny pestúnaDieťa sa stáva plnoprávnym členom rodiny adoptívnych rodičovDieťa sa vráti do biologickej rodiny alebo bude umiestnené v inej forme náhradnej starostlivosti

Každá forma náhradnej starostlivosti má svoje výhody a nevýhody. Pestúnska starostlivosť poskytuje deťom možnosť vyrastať v rodinnom prostredí, ale pestún nemá rovnaké práva a povinnosti ako biologickí rodičia.

Adopcia poskytuje deťom úplnú rodinu, ale môže byť náročný proces. Ústavná starostlivosť poskytuje deťom základné potreby a ochranu, ale nie je to ideálna forma náhradnej starostlivosti.