Dohoda o vykonaní práce – vzor, odvody, počet hodín

dohoda-o-vykonani-prace

Dohoda o vykonaní práce predstavuje jednu z častých foriem zamestnávania mimo štandardného pracovného pomeru. Dôvody, prečo firmy uprednostňujú tento typ práce, sú iné odvody, počet odpracovaných hodín aj charakter práce. 

Sezónne či iné príležitostné práce možno vykonávať na základe dohôd mimo pracovného pomeru. Tie majú svoje pravidlá a zákonné limity, ktoré sa týkajú ich uzatvárania. Ako vyzerá vzor dohody o vykonaní práce?

Dohoda o vykonaní práce

Dohoda o vykonaní práce je právny dokument, v ktorom sú uvedené podmienky práce medzi zamestnávateľom a zamestnancom alebo dodávateľom.

Táto dohoda môže pomôcť chrániť obe strany v prípade sporu a zaručuje, že všetky očakávania sú jasne definované. Je dôležité uistiť sa, že obe strany plne rozumejú všetkým prvkom zmluvy a súhlasia s nimi ešte pred jej podpísaním.

Zmluva dohody o vykonaní práce by mala zahŕňať všetky tieto aspekty:

 • povinnosti a zodpovednosti
 • pracovný čas
 • odmeňovanie a všetky ďalšie ustanovenia
 • dátum uzavretia dohody
 • mená zúčastnených strán

Splatnosť odmeny je nastavená na vykonanie pracovnej úlohy, t. j. po dokončení a odovzdaní pracovnej úlohy.

Zamestnávatelia používajú pracovný posudok zamestnanca na meranie výkonu a stanovenie cieľov. Tento typ správy umožňuje manažérovi získať celkový prehľad o práci zamestnanca, ako aj o jeho silných a slabých stránkach.

Dohoda o vykonaní práce v roku 2023

Dohoda o vykonaní práce zakladá pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorého účelom je vykonanie určitej pracovnej úlohy. Rozsah vykonanej práce na dohodu je aj v roku 2023 limitovaný 350 hodinami v kalendárnom roku.

To, že dohody predstavujú v podstate menej prísny režim v porovnaní s pracovnými zmluvami neznamená, že ich Zákonník práce nejakým spôsobom nelimituje.

Všeobecne platí, že na dohodu nemožno v priebehu 24 hodín odpracovať viac ako 12 hodín (u mladistvého zamestnanca viac ako 8 hodín). Na základe dohody taktiež nemožno dohodnúť prácu nadčas či pracovnú pohotovosť.

Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1.11.2022 zaviedla do úpravy výkonu práce na základe dohôd mimo pracovného pomeru nové ustanovenie, konkrétne § 223a, ktorým zamestnávateľom uložila povinnosť poskytovať zamestnancom – dohodárom pri uzatvorení dohody písomnú informáciu o tom:

 • v ktorých dňoch a časových úsekoch možno od zamestnanca vyžadovať vykonávanie práce a
 • v akej lehote má byť zamestnanec informovaný o výkone práce pred jej začiatkom, pričom nesmie byť kratšia ako 24 hodín

Zmenu týchto údajov musí zamestnávateľ oznámiť najneskôr v deň nadobudnutia jej účinnosti.

Okrem toho podľa novej úpravy majú dohodári v roku 2023 právo na náhradu najmenej v sume 30 % odmeny v prípade, ak zamestnávateľ v lehote kratšej ako v lehote ním určenej na informovanie zamestnanca o vykonaní práce, zruší zamestnancovi výkon práce.

Dohoda o vykonaní práce – počet hodín

Dohoda o vykonaní práce je druh zamestnávania medzi zamestnávateľom a fyzickou osobu, ktorý spadá mimo štandardný pracovný pomer. Dohodu o vykonaní práce môže zamestnávateľ uzatvoriť iba z fyzickou osobu, nie s inou spoločnosťou.

Pri dohode o vykonaní práce je dôležitý počet odpracovaných hodín. Ten je zo zákona ohraničený časovým fondom 350 hodín počas jedného kalendárneho roka. Táto doba je samozrejme maximálna. Dohodár môže odpracovať aj oveľa menšie obdobie.

Zamestnávateľ je zároveň povinný viesť evidenciu pracovného času. V nej je treba, aby sa zaznamenala dĺžka časového úseku, dátum a počet hodín pracovníka zamestnaného na dohodu o vykonaní práce. 

Ľudia zamestnaní na dohodu nesmú odpracovať viac ako 350 hodín za rok.

Dohoda o vykonaní práce – vzor

DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE

uzatvorená podľa § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov medzi

zamestnávateľom: [ ]

a

zamestnancom: [ ]

 I.
Predmet dohody

 1. Predmetom dohody je vymedziť vzájomné práva a povinnosti oboch zmluvných strán.
 2. Zamestnanec sa zaväzuje, že pre zamestnávateľa vykoná prácu na pracovnej pozícii: [ ]

 II.
Rozsah práce

 1. Rozsah pracovnej úlohy v hodinách spolu: [ ]
 2. Pracovná úloha bude vykonaná do [ ]
 3. Dohoda o vykonaní prace nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.

III.
Odmena za vykonanú prácu

 1. Dohodnutá odmena: [ ] €
 2. Splatnosť odmeny: Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce.

 IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Na základe tejto dohody oboznámil zamestnávateľ zamestnanca s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na vykonávanú prácu a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 2. Zamestnávateľ sa zaväzuje vytvoriť pracovné podmienky zaisťujúce riadny a bezpečný výkon práce, zaplatiť dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné podmienky tak, ako boli dohodnuté.
 3. Zamestnanec sa zaväzuje vykonať dohodnutú prácu osobne, riadne a včas a dodržiavať podmienky dohodnuté v súlade s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na jej výkon, najmä právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 4. Ostatné práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce a ostatnými pracovnoprávnymi predpismi.

 V.
Záverečné ustanovenia

 1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
 2. Dohoda je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
 3. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov. V otázkach touto dohodou neupravených sa použijú subsidiárne ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 4. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpisujú.

V [ ] dňa [ ]

Zamestnanec: [ ]                                                      Zamestnávateľ: [ ]

Dohoda o vykonaní práce – tlačivo PDF

Ako vyzerá PDF tlačivo dohody o vykonaní práce? Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V dohode o vykonaní práce musí byť:

 • vymedzená pracovná úloha
 • dohodnutá odmena za jej vykonanie
 • doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať
 • predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy

Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce. Tlačivo (PDF formát) dohody o vykonaní práce možno nájsť online na mnohých webových stránkach. Vzor tlačiva sa podobá vzoru dohody o vykonaní práce uvedenom vyššie.

Každá dohoda o vykonaní práce sa uzatvára výlučne písomne najneskôr deň pred začiatkom výkonu práce.

Dohoda o vykonaní práce s právom na pravidelný príjem

Dohoda o vykonaní práce existuje v dvoch formách. Buď ide o vykonaní práce s právom na pravidelný alebo na nepravidelný príjem.

Pri posudzovaní pravidelnosti príjmu však netreba vychádzať z toho, či dohodár pacuje pravidelne každý mesiac, resp. kedy odmenu dostane, nakoľko je dôležité vychádzať práve z obsahu uzatvorenej dohody.

V prípade pravidelného príjmu sú odvody zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne 25,2 % odvody zamestnanca 9,40 %. Zamestnávateľ odvádza odvody na starobné, invalidné, nemocenské, garančné a úrazové poistenie, rezervný fond aj poistenie v nezamestnanosti. Zamestnanec na všetky, okrem garančného, úrazového a do fondu.

Pri dohode s právom na pravidelný príjem je odmena dohodára vyplácaná pravidelne mesačne po skončení mesiaca, v ktorom dohodár prácu vykonal.

Dohoda o vykonaní práce s právom na nepravidelný príjem

Pri dohode o vykonaní práce s právom na nepravidelný príjem je odmena dohodára vyplácaná inak, než pravidelne každý mesiac. Môže ísť o vyplácanie odmeny napríklad štvrťročne, polročne alebo po vykonaní určitej dohodnutej časti práce, resp. po odovzdaní celej časti práce.

Dohodou s právom na nepravidelný príjem je aj uzatvorená jednorazová dohoda o vykonaní práce na obdobie jedného mesiaca či na obdobie kratšie ako jeden mesiac, nakoľko sa príjem z takejto dohody vypláca jednorazovo.

Ak je príjem z dohody o vykonaní práce nepravidelný, je zaťaženie nižšie. Zamestnávateľ odvádza do Sociálnej poisťovne 22,8 %, zamestnanec 7 %. Oproti sociálnemu poisteniu pri pravidelnom príjme neplatia zamestnávateľ  ani zamestnanec nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Výška ostatných poistení je zhodná.

Jednorazová dohoda o vykonaní práce

Ako už bolo spomenuté, dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť aj jednorazovo – na obdobie jedného mesiaca či dokonca na obdobie kratšie ako jeden mesiac. Môže ísť napríklad aj o prácu z domu či iný spôsob vykonávania zaestnania. Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce.

Dohoda o vykonaní práce – odvody

Akú výšku odvodov zaplatia ľudia zamestnaní na dohodu o vykonaní práce v roku 2023?

Výška odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2023 u klasických dohodárov, ktorí uzatvorili dohodu o vykonaní práce sa líši tým, či je táto dohoda s právom na pravidelný príjem alebo s právom na nepravidelný príjem. 

 • Klasickí dohodári, ktorým plynie príjem z dohody s právom na pravidelný príjem, platia odvody v rovnakej výške ako zamestnanci s trvalým pracovným pomerom.
 • Klasickí dohodári, ktorým plynie príjem z dohody s právom na nepravidelný príjem, neplatia odvody na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Okrem odvodov pre sociálne poistenie sa z dohody o vykonaní práce odvádzajú aj zdravotné odvody.

Pri platení zdravotných odvodov z práce na dohodu platí, že bez ohľadu na to, či ide o pravidelný alebo o nepravidelný príjem, vzniká povinnosť platiť zdravotné odvody, pokiaľ ich za dohodára neplatí štát. Zamestnávateľ odvádza do zdravotnej poisťovne preddavky na odvody vo výške 10 % a dohodár vo výške 4 %.