Pracovný posudok a hodnotenie zamestnanca

pracovny-posudok

Keďže spoločnosti hľadajú spôsoby, ako si udržať konkurencieschopnosť v neustále sa meniacom podnikateľskom prostredí, koncept pracovného posudku zamestnanca sa stáva čoraz bežnejším. Na čo slúži tento dokument a ako vyzerá vzor pracovného hodnotenia zamestnanca?

Pracovný posudok predstavuje typ správy, ktorá dokumentuje pracovné úspechy a činnosti zamestnanca od prijatia do zamestnania až po ukončenie pracovného pomeru. Správy o zamestnaní sa používajú na zaznamenávanie dosiahnutých výsledkov, sledovanie výkonnosti súvisiacej s prácou a preskúmanie zručností a schopností potrebných pre budúci výkon.

Čo je to pracovný posudok?

Zamestnávatelia používajú pracovný posudok zamestnanca na meranie výkonu a stanovenie cieľov. Tento typ správy umožňuje manažérovi získať celkový prehľad o práci zamestnanca, ako aj o jeho silných a slabých stránkach. Môže tiež poskytnúť prehľad o tom, ako zamestnanec reaguje na rôzne typy pracovných činností, ako sa prispôsobil práci, alebo ako si prispôsobil svoj work-life balance.

Pracovné posudky zamestnanca (vzor nižšie) sú zvyčajne štruktúrované tak, aby odrážali niekoľko rôznych kategórií:

 • podrobnosti o minulosti zamestnanca
 • popis výkonnosti zamestnanca
 • analýza úspechov súvisiacich s prácou a iných dôležitých úspechov
 • podrobnosti o akýchkoľvek problémoch alebo otázkach, ktoré zamestnanec počas svojho pôsobenia zažil
 • či zamestnanec splnil alebo prekročil očakávania, pokiaľ ide o pracovné úlohy
 • záznam o školeniach a vzdelávaní, ktoré zamestnanec absolvoval

Pracovné posudky sú základným nástrojom pre podniky všetkých veľkostí. Pomáhajú stanoviť jasné očakávania pre zamestnancov a môžu byť skvelou motiváciou, pretože poskytujú komplexný záznam, ku ktorému sa zamestnávateľ môže vrátiť, kedykoľvek to potrebuje.

Je to tiež praktický spôsob, ako porovnať minulé výkony so súčasnými úspechmi. Informácie obsiahnuté v správe o zamestnaní zamestnanca možno použiť na monitorovanie pokroku zamestnanca a stanovenie budúcich cieľov a úloh. Pracovný posudok je účinný aj pre zamestnancov vykonávajúcich prácu z domu.

Referencie – vzor

Referencia (vzor nižšie) je písomné alebo telefonické zhodnotenie pracovných výsledkov, zručností ale aj osobnostných schopností z pohľadu predchádzajúcich zamestnávateľov a kolegov. Používajú sa aj názvy ako odporúčanie, odporúčací list alebo pracovný posudok

Referencie sú súčasťou výberového procesu a mali by byť súčasťou prípravy na pracovný pohovor. Dobrá referencia by mala byť objektívna a dokáže misky váh pri rozhodovaní nakloniť na stranu zamestnanca. 

Nižšie je uvedený vzor referencie, resp. pracovného posudku zamestnanca.

Pracovný posudok dokumentuje pracovné úspechy a činnosti zamestnanca.

Pracovný posudok – vzor

Zamestnávateľ: [ ] 
vydáva 
zamestnancovi: [ ] 
tento pracovný posudok:

Zamestnanec nastúpil do zamestnania v našej spoločnosti XYZ, s.r.o., na pozíciu asistent obchodného manažéra 1. 8. 2016, hneď po ukončení štúdia na [ ]. Hlavnou náplňou jeho práce bola komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi, kalkulácia cien, komunikácia s logistikou, príprava podkladov na fakturáciu a podieľanie sa na príprave propagačných aktivít. 

Po dvoch rokoch pôsobenia na uvedenej pozícii sa prihlásil do interného výberu na miesto obchodného manažéra, v ktorom bol úspešný. Pozíciu obchodného manažéra zastával od 15. 9. 2018. Na tejto pozícii viedol tím troch obchodných zástupcov a jedného asistenta.

Jeho náplňou bola predovšetkým komunikácia so zahraničnými dodávateľmi, vyhodnocovanie ich obchodných ponúk, dohadovanie obchodných podmienok, kalkulácia cien, komunikácia s odberateľmi, uzatváranie obchodných zmlúv, zodpovednosť za komunikáciu s domácimi obchodnými partnermi, propagačné aktivity. 

Vzor 1 – ukážkový zamestnanec

Zamestnanec dosahoval na tejto pozícii vynikajúce výsledky vďaka proaktívnemu prístupu, vyhľadávaniu nových príležitostí, strategickému mysleniu, kreativite, cieľavedomosti, dôslednosti a vysokej miere zodpovednosti.

Pozitívne sme hodnotili aj jeho schopnosť viesť ľudí, vytvárať prostredie podporujúce vznik nových nápadov, komunikáciu s podriadenými aj organizačné schopnosti. Zamestnanec je otvorený zmenám, ďalšiemu vzdelávaniu i rozvíjaniu manažérskych kompetencií a má nepochybne vysoký pracovný potenciál. 

Vzor 2 – veľmi dobrý zamestnanec

Zamestnanec mal pre pozíciu obchodného manažéra potrebné vedomosti a schopnosti. Vďaka nim dosahoval požadované výsledky, čím pomáhal napĺňať víziu spoločnosti. Snažil sa o zlepšovanie kvality a efektívnosti v každej oblasti svojej práce. Od podriadených vyžadoval hlavne lojalitu, plnenie úloh a dodržiavanie termínov. 

Vzor 3 – priemerný zamestnanec

Výsledky jeho práce na pozícii obchodného manažéra zodpovedali reálnym schopnostiam zamestnanca. Zamestnanec riešil problémy, ktoré práve vznikli, aplikoval štandardné metódy práce, často sa venoval detailom.

Udržiaval komunikáciu s obchodnými partnermi, k podriadeným pristupoval kamarátsky, ich prácu nekritizoval. Zúčastňoval sa manažérskych školení nevyhnutných pre zvládnutie pracovných úloh. 

Pracovný posudok sa vydáva na žiadosť zamestnanca. 

S pozdravom [ ]
Košice 11. 08. 2023 

                                                          pečiatka zamestnávateľa a podpis zodpovedného zamestnanca 

Hodnotenie zamestnanca

Hodnotenie zamestnancov predstavuje efektívny nástroj pre riadenie výkonu zamestnancov. Veľmi úzko súvisí s motiváciou zamestnancov a ich ďalším profesionálnym rozvojom. Bolo by obrovskou chybou, keby zamestnanci nemali spätnú väzbu od svojho nariadeného na svoju prácu, či pracovný výkon. Pracovný posudok môže pomôcť predísť syndrómu vyhorenia a zároveň zlepšiť work-life balance.

Správne nastavený systém hodnotenia im totiž poskytuje toľko potrebnú spätnú väzbu a ukazuje smer, ktorým sa majú vydať, aby dosiahli lepšie pracovné výsledky. Nadriadeným hodnotenie do rúk vkladá účinný nástroj smerujúci k efektívnejšiemu vedeniu a riadeniu. Ako teda napísať efektívne hodnotenie zamestnanca?

Hodnotenie zamestnancov môže zlepšiť ich pracovný výkon a nasadenie.

Ako napísať hodnotenie zamestnanca?

Napísanie účinného hodnotenia zamestnancov zabezpečuje spravodlivé a konzistentné hodnotenie, ktoré môže mať mnohé výhody, ako napríklad zlepšenie vzťahov so zamestnancami, zvýšenie spokojnosti s prácou a zvýšenie produktivity. Ako napísať vzor pracovného hodnotenia zamestnanca?

Tu je sedem krokov, ako napísať efektívne hodnotenie zamestnancov:

 1. Vytvorenie systému hodnotenia: Pred začatím akéhokoľvek hodnotenia výkonu by mal zamestnávateľ vytvoriť bodovací systém na hodnotenie rôznych kritérií. Odporúča sa zvážiť faktory, ako je dochádzka, kvalita práce, tímová práca, komunikačné zručnosti a prístup.
 2. Rozhovor so zamestnancom: Zamestnávateľ by mal požiadať zamestnanca o prehľad toho, ako si myslí, že sa jeho výkon v hodnotenom období vyvíjal. Poskytne mu to náhľad na ich vlastné vnímanie svojej práce.
 3. Zhromaždenie údajov: Zhromaždenie údajov je dôležité na objektívne posúdenie výkonu zamestnanca. Mali by sem patriť všetky údaje o hodnotení, ktoré má zamestnávateľ k dispozícii, napríklad kvantitatívne ciele, ktoré dosiahli (alebo nedosiahli), poznámky z verejných aktivít, ako aj spätná väzba od kolegov a neformálne údaje.
 4. Zamerať sa na pozitíva: Rovnako dôležité ako identifikácia nedostatkov zamestnancov je vyzdvihnúť to, čo urobili dobre. Pomôže to budovať morálku a vytvárať tímové prostredie.
 5. Jasnosť a stručnosť: Hodnotenie zamestnanca by malo byť ľahko zrozumiteľné a nemalo by obsahovať žiadne dvojzmyselné formulácie. Zamestnancovi to pomôže pochopiť, ako sa má zlepšiť, a porozumieť, prečo mu zamestnávateľ poskytuje túto spätnú väzbu.
 6. Poskytnúť zmysluplnú spätnú väzbu: Je dôležité poskytnúť zamestnancovi zmysluplnú spätnú väzbu o tom, ako zlepšiť svoj výkon, a vymenovať konkrétne úlohy, ktoré môže urobiť, aby to dosiahol. To im pomôže udržať si sústredenie a motiváciu na dosiahnutie svojich cieľov.
 7. Podpis: Hodnotenie zamestnanca by malo byť ukončené podpisom a uvedením dátumu jeho vydania.

Napísanie efektívneho pracovného hodnotenia zamestnancov (vzor nižšie) je dôležitým krokom pri rozvoji a udržaní úspešného a produktívneho tímu.

Pracovné hodnotenie zamestnanca – vzor

Zamestnanec: [ ]

Pozícia: Obchodný zástupca

Hodnotené obdobie: 1. november 2019 – 31. december 2019

Zamestnanec [ ] v posledných dvoch mesiacoch naďalej dosahoval vynikajúce výsledky na pozícii obchodného zástupcu. Jeho predajné čísla neustále patria medzi najlepšie v tíme a pravidelne poskytuje efektívne služby zákazníkom.

[ ] je tiež pracovitý a spoľahlivý člen tímu, často sa dobrovoľne ujíma úloh a pomáha pri administratívnych projektoch na zefektívnenie procesov. Plne prijíma základné hodnoty spoločnosti a dokazuje ich svojím nasadením a oddanosťou. Celkovo je John veľkým prínosom pre náš tím a odporúčam, aby pokračoval vo svojej súčasnej pozícii.

V [ ] dňa [ ]

Podpis zamestnávateľa

Záver

Pracovný posudok je písomné vyhlásenie bývalého zamestnávateľa, kolegu alebo klienta, ktoré potvrdzuje pracovný výkon, charakter a/alebo celkový prínos osoby pre projekt alebo organizáciu. 

Pracovné posudky často používajú uchádzači o zamestnanie, aby vyzdvihli svoju kvalifikáciu a úspechy pri uchádzaní sa o zamestnanie alebo povýšenie. Posudok je obvykle pozitívny, zamestnanca popisuje ako človeka s vysokým pracovným aj osobnostným potenciálom. 

Pracovné posudky sú skvelým nástrojom na hodnotenie schopností zamestnanca a sú veľmi účinné pre jeho ďalšie uchádzanie sa o zamestnanie a jeho kariéru.