Práca z domu z pohľadu manažéra

Posledné roky priniesli nový fenomén v pracovnom prostredí – home office. Práca z domu sa rozšírili najmä počas pandémia ochorenia covidu19. Mnoho firiem však pri čiastočnom home office ostali dodnes.

Možnosť pracovať z domu môže byť neuveriteľne výhodná pre zamestnancov aj zamestnávateľov, je však dôležité, aby boli manažéri na tento prechod a jedinečné aspekty spojené s riadením distribuovaného tímu primerane pripravení.

Ako však pristupovať k práci z domu z pozície manažéra? Zamestnancov kontrolovať alebo radšej im dôverovať, že pri práci z domu si budú plniť svoje povinnosti rovnako poctivo ako v kancelárii?

Ako funguje homeoffice

Práca na diaľku alebo práca z domu (často označovaná ako homeoffice) je v mnohých odvetviach čoraz populárnejšia. Vďaka rozšíreniu vysokorýchlostného internetu, výkonných prenosných počítačov, telefónov a nespočetných nástrojov, ktoré sú k dispozícii na pomoc profesionálom pri práci na diaľku, môže byť práca z pohodlia domova efektívna a produktívna.

Výsledkom je cenovo dostupné a flexibilné pracovné riešenie, ktoré môže zamestnancom umožniť pracovať odkiaľkoľvek, kde im to najviac vyhovuje.

Pred začatím dohody o práci na diaľku je potrebné zvážiť niekoľko kľúčových otázok:

  1. zamestnávatelia aj zamestnanci sa musia rozhodnúť, aké komunikačné nástroje majú pre ich projekt najväčší zmysel
  2. stanovenie očakávaní vopred pomáha stanoviť hranice a zabezpečiť, aby boli ciele splnené včas a k spokojnosti oboch strán
  3. prediskutovanie myšlienok, ako napríklad, v akých hodinách budú zamestnávateľ aj zamestnanec k dispozícii, ako často by malo dochádzať ku kontrolným stretnutiam a každá úloha, ktorú treba splniť, môže pomôcť udržať všetkých na rovnakej vlne

Práca z domu si vyžaduje aj určité základné vybavenie. V závislosti od práce môžu tieto základné veci zahŕňať prenosný počítač, monitor a iné elektrické zariadenia.

Ak si práca vyžaduje dlhé telefonické hovory, môže byť užitočný mikrofón a tichý priestor mimo rušivých vplyvov.

Okrem toho mnohí profesionáli, ktorí pravidelne pracujú z domu, využívajú ergonomický nábytok, ktorý podporuje pohodlie a pomáha predchádzať telesnej únave.

Práca zamestnanca je často spojená s rôznymi povinnosťami a zodpovednosťami. Jednou z nich je dohoda o hmotnej zodpovednosti za škodu, ktorú môže spôsobiť svojmu zamestnávateľovi. Tento aspekt sa často v rámci home officeu nerieši.

Správny prístup môže mať veľký vplyv na to, ako dobre sa práca na diaľku využíva. Okamžité správy uľahčujú kontrolu počas práce, ale je dôležité zachovať hranice, aby ste sa mohli sústrediť na danú úlohu.

Dodržiavanie konzistentného rozvrhu môže pomôcť zabezpečiť dosiahnutie stanovených cieľov a zvládanie stresu je pre pracovníkov na diaľku rovnako dôležité ako pre pracovníkov s tradičnejším usporiadaním kancelárií.

Na záver možno povedať, že pri práci z domu je potrebné zvážiť niekoľko aspektov, ktoré môžu pomôcť zabezpečiť úspešnú prácu na diaľku. So správnymi nástrojmi, správnym prístupom a dôslednou komunikáciou môže práca z domu ponúknuť cenovo dostupné a flexibilné riešenia, s ktorými môžu byť spokojní zamestnávatelia aj zamestnanci.

Práca z domu z pohľadu zamestnávateľa

Práca z domu je čoraz populárnejšia, pretože technológie napredujú a čoraz viac spoločností využíva možnosti práce na diaľku.

Možnosť pracovať z domu môže byť neuveriteľne výhodná pre zamestnancov aj zamestnávateľov, je však dôležité, aby boli manažéri na tento prechod a jedinečné aspekty spojené s riadením distribuovaného tímu primerane pripravení.

V prvom rade je kľúčové zabezpečiť, aby zamestnanci mali k dispozícii potrebné zdroje na to, aby boli produktívni. Manažéri by mali zohľadniť technologické potreby svojho tímu, ktoré môžu zahŕňať vzdialený prístup k e-mailom, súborom alebo softvéru, a zabezpečiť, aby bol k dispozícii príslušný hardvér a nástroje.

Mali by sa zaviesť aj bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov zamestnancov a mali by sa zaviesť vhodné systémy komunikácie a spolupráce.

Dôležité je tiež stanoviť jasné očakávania a usmernenia. Práca z domu môže často rozostriť hranice medzi osobným a pracovným životom, preto je dôležité poskytnúť zamestnancom jasné očakávania týkajúce sa produktivity, komunikácie, pracovného času a termínov.

Mali by sa zaviesť aj pravidlá, ktoré zabezpečia, aby zamestnanci udržiavali zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, a zabránia akémukoľvek zneužívaniu systému.

Manažéri budú musieť vytvoriť aj pocit spolupatričnosti v rámci vzdialeného pracovného prostredia svojho tímu. Dôležité sú primerané príležitosti na sociálnu interakciu, budovanie tímu a spätnú väzbu, aby sa zachoval pocit spolupatričnosti a zabezpečilo sa, že zamestnanci sa budú cítiť prepojení medzi sebou navzájom a so spoločnosťou ako celkom. Systém tiež treba nastaviť tak, aby sa predchádzalo prípadnému mobingu, ten sa totiž môže diať aj online.

Napokon, manažéri by mali mať na pamäti, ako bude ich správanie vnímané pri práci z domácej kancelárie. Manažéri by napríklad mali dbať na profesionalitu a zdvorilosť pri komunikácii s členmi tímu a mali by navrhovať jasné a účinné riešenia, keď čelia problémom alebo náročným rozhovorom.

Práca na diaľku sa stáva čoraz bežnejšou možnosťou pre mnohé podniky a manažéri zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní dobrej pripravenosti a podpory svojho tímu. So správnymi zdrojmi, očakávaniami a zmyslom pre kamarátstvo môže byť riadenie tímu z domácej kancelárie obohacujúcou skúsenosťou.

TIP: Moderný spôsob home office práce je aj pozícia – virtuálna asistentka. Môže pomôcť v mnohých oblastiach, ako sú správa emailov, organizácia diára, správa sociálnych sietí, tvorba obsahu pre blogy a weby, správa webových stránok, spracovanie dát, účtovné doklady, personálna agenda, online prieskumy a oveľa viac.

Kontrola zamestnancov vs. dôvera

Otázka, ako sa vysporiadať s predpismi a dôverou na pracovisku v prípade osôb pracujúcich z domu, je zložitá. S pribúdajúcim počtom podnikov, ktoré prechádzajú na vzdialenejšie pracovné prostredie sa vynárajú otázky, ako najlepšie zabezpečiť produktivitu a čo najvyššiu úroveň práce v spoločnosti.

Ako zamestnancov, ktorí pracujú z domu, kontrolovať a či je vôbec potrebné ich kontrolovať? Niektorí manažéri napríklad vyžadujú, aby im podriadení posielali na konci dňa reporty, na čom všetkom pracovali. Ďalší zase dali svojim zamestnancom vypracovať plán aktivít na celé obdobie, počas ktorého budú na homeoffice s tým, že po návrate do kancelárie si urobia ich odpočet.

Ako teda manažovať tím počas homeoffice? Dôverovať podriadeným, že nebudú situáciu zneužívať alebo ich kontrolovať?

Staré známe – dôveruj, ale preveruj – je v tomto kontexte úplne postačujúcim základom. Nebáť sa prejaviť dôveru zamestnancom tým, že s nimi nadriadený otvorene prediskutuje, čo majú robiť, dokedy je potrebné, aby odovzdali vypracované veci a prečo je dôležité termín dodržať a čo sa stane, ak úlohu nesplnia.

Stovky firiem a milióny zamestnancov už dnes bežne fungujú na flexibilnom pracovnom čase, kedy je viac-menej na nich, ako si zorganizujú deň.

Ľudia v takýchto firmách si flexibilitu vážia a sú efektívni. Áno, samozrejme, aj tu sa nájdu výnimky, ktoré sa doma „zašívajú“ a prácu flákajú, ale ak zamestnanec takto strávi polovicu pracovnej doby, na výsledku sa to prejaví.

Dôvera a ústretovosť vedú k lepším výkonom

Jedna strana argumentuje tým, že je dôležité, aby podnik vykonával určitú úroveň kontroly. Môže to zahŕňať pravidelné kontroly, používanie systému sledovania na monitorovanie výkonnosti alebo súbor noriem, ktoré musia zamestnanci dodržiavať, keď sú mimo kancelárie.

V závislosti od podniku môžu manažéri stanoviť aj usmernenia týkajúce sa prestávok a počtu hodín, ktoré môžu zamestnanci odpracovať.

Zamestnávatelia používajú pracovný posudok zamestnanca na meranie výkonu a stanovenie cieľov. Tento typ správy umožňuje manažérovi získať celkový prehľad o práci zamestnanca, ako aj o jeho silných a slabých stránkach.

Ďalším argumentom je stanoviť pravidlá a potom veriť, že zamestnanci ich budú dodržiavať. Podniky môžu mať očakávania požadovaných výsledkov a ak sa tieto výsledky nedostavia, môže byť potrebné stanoviť prísnejšie predpisy.

Spoliehanie sa na dôveru však môže viesť aj k dobrým výsledkom. Keď zamestnanci cítia, že sa môžu spoľahnúť na podporu podniku a že sa im pri práci dôveruje, môže to viesť k vyššej miere kreativity a angažovanosti.

Namiesto toho, aby sa lídri obávali ako skontrolovať či všetci robia to čo majú, by sa mali sústrediť na to, ako udržať tímového ducha aj vtedy, keď zamestnanci pracujú z domu.

Ako však predísť tomu, aby sa zamestnanci pri home office „neflákali“? Treba byť ústretový a prejaviť dôveru ako prvý. Ukázať zamestnancom, že im manažér verí, že nebudú klamať.

Ak by niekto home office začal zneužívať, tak si s tým vie manažér poradiť v podstate rovnakým spôsobom, ako keby si zamestnanec neplnil svoje povinnosti v kancelárii. Odrazí sa to totiž na výsledku jeho práce.

Pre zaujímavosť je dobre spomenúť komplexný a závažný problém v pracovnom prostredí – mobing. Ide o pracovné týranie, ktoré ovplyvňuje nielen výkon zamestnancov, ale aj ich fyzické a psychické zdravie. Môže sa objavovať aj pri práci z domu.

Bossing je potrebné odhaliť čo najskôr a následne riešiť pomocou spolupracovníkov, v prípade potreby aj právne.