Mobbing na pracovisku: Kedy sa práca mení na nočnú moru

mobbing

Pracovisko by malo byť miestom, kde človek trávi väčšinu dňa vykonávaním svojich povinností a stretáva sa s kolegami. Ide o miesto, kde by mal cítiť podporu, motiváciu a mieru komfortu, ktoré mu umožnia efektívne pracovať a napredovať. Bohužiaľ, nie vždy je to tak. Pre mnohých je pracovisko miestom, kde sa stretáva s nepriateľským prostredím a neustálym tlakom – niekedy dokonca aj s psychickým a emocionálnym týraním.

Tento článok sa zameriava na tému „mobingu na pracovisku“ – tichého zabijaka produktivity a duševného zdravia. Čo mobing vlastne znamená a aké sú jeho rôzne formy a dôsledky? Čo môže človek urobiť, ak sme s ním konfrontovaný na pracovisku?

Čo je mobbing

Mobbing, často nazývaný aj pracovným týraním, je komplexný a závažný problém v pracovnom prostredí, ktorý ovplyvňuje nielen výkon zamestnancov, ale aj ich fyzické a psychické zdravie. Tento termín označuje opakujúce sa negatívne správanie, ktoré je zamerané na konkrétneho zamestnanca alebo skupinu zamestnancov.

Mobbing sa neprejavuje len jednorazovými konfliktami alebo nepriateľským správaním; je to dlhodobý proces, počas ktorého je obeť systematicky vystavovaná šikanovaniu, ponižovaniu, vylučovaniu alebo iným formám psychického alebo emocionálneho týrania.

Tieto útoky môžu byť otvorené alebo skryté, čo robí mobing veľmi ťažko identifikovateľným a riešiteľným. Jeho vplyv na obete je však nesmierne škodlivý. Mobbing môže viesť k chronickému stresu, úzkostným poruchám, depresii a dokonca aj fyzickým problémom.

V dôsledku toho môže mať zničujúci efekt na kvalitu života jednotlivca aj na produktivitu a atmosféru na pracovisku ako celku. Preto je dôležité venovať pozornosť tejto záležitosti, pochopiť jej rôzne formy a učiť sa, ako sa brániť proti mobingu na pracovisku.

Rôzne formy mobingu

Mobing, hoci je často spojený s pracoviskom, nie je obmedzený iba na túto oblasť. Existuje niekoľko rôznych foriem mobingu, ktoré sa môžu vyskytovať nielen v práci, ale aj v škole, rodine a dokonca aj v online prostredí.

Pracovný mobingToto je asi najznámejšia forma mobingu a vyskytuje sa v pracovnom prostredí. Zahrňuje ponižovanie, šikanovanie, ignorovanie, nepriateľské poznámky a iné formy psychického či emocionálneho násilia voči zamestnancom.
Školský mobingMobing môže postihnúť aj študentov, to môže zahŕňať fyzické alebo psychické násilie zo strany spolužiakov.
Rodinný mobingMobing sa žiaľ môže vyskytovať aj v rodinách. Ide o zneužívanie a manipuláciu medzi členmi rodiny.
CybermobingV súčasnej dobe je stále častejší mobing aj v online prostredí. Zahrňuje zneužívanie na sociálnych médiách, v e-mailoch a iných online komunikačných kanáloch.
Náboženský mobingTáto forma sa vyskytuje, keď sú ľudia zneužívaní alebo diskriminovaní kvôli svojej náboženskej viere.
Rasový mobingMobing môže byť aj rasový, kde sú ľudia zneužívaní alebo diskriminovaní kvôli svojej rase alebo etnickému pôvodu.

Tieto sú len niektoré z foriem mobingu, ktoré môžu postihnúť ľudí v rôznych oblastiach ich života.

mobbing
Mobing má vážne psychické a emocionálne dôsledky pre obete, preto je dôležité byť obozretný a bojovať proti nemu vo všetkých jeho formách.

Ako sa brániť proti mobbingu (nielen) na pracovisku

Mobbing môže mať zničujúce dôsledky, ale existujú spôsoby, ako sa brániť a chrániť pred touto formou psychického týrania. Tu je niekoľko krokov, ktoré môže človek podniknúť:

 1. Identifikovať šikanu. Prvým krokom je rozpoznať, že sa deje samotná šikana. Mobbing sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi, vrátane:
  • slovných útokov, ako sú urážky, vyhrážky alebo ponižovanie
  • fyzického násilia alebo vyhrážok násilím
  • sociálnej izolácie alebo vylúčenia z pracovného kolektívu
  • vytvárania nepriaznivých pracovných podmienok, ako je prideľovanie neprimeraných úloh alebo zamedzenie prístupu k informáciám
 2. Zbierať dôkazy. Ak sa človek rozhodne, že sa chce brániť proti mobbingu, je dôležité zbierať dôkazy. To môže zahŕňať e-maily, listy, nahrávky alebo svedectvá iných ľudí. Tieto dôkazy môžu pomôcť dokázať, že sa šikana naozaj deje. Pomôže to pri podaní sťažnosti na zamestnávateľa alebo obrátenie sa na súd.
 3. Porozprávať sa s agresorom. Ak je to možné, človek by sa mal skúsiť porozprávať s agresorom o tom, ako sa ho jeho správanie dotýka. Je potrebné byť priamy a stručný a informuovať ho, že jeho správanie je neprijateľné. Ak je ochotný počúvať a zmeniť svoje správanie, môže to byť riešenie.
 4. Porozprávať sa so svojím nadriadeným. Ak sa s agresorom nedá porozprávať, je dobré sa obrátiť na svojho nadriadeného alebo na iného zástupcu zamestnávateľa. Treba byť úprimný a informovať ho o tom, čo sa deje. Zamestnávateľ má povinnosť zabrániť šikane na pracovisku a musí podniknúť kroky na ochranu svojich zamestnancov.
 5. Podať sťažnosť na zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ neprijme žiadne kroky na riešenie šikany, človek môže podať sťažnosť na odbory alebo na inú organizáciu, ktorá sa zameriava na ochranu zamestnancov.
 6. Vyhľadať odbornú pomoc. Ak sa človek cíti psychicky vyčerpaný alebo vystresovaný z mobbingu, môže vyhľadať odbornú pomoc u psychológa alebo psychoterapeuta. Môžu pomôcť vyrovnať sa s ťažkými emóciami a vypracovať stratégiu, ako sa brániť proti šikane.
mobing
Ako sa brániť proti mobbingu? Identifikovať šikanu, zbierať dôkazy a podniknúť kroky na jej ukončenie.

Príznaky mobingu

Mobing na pracovisku môže prebiehať rôznymi spôsobmi a nie vždy je ľahké ho identifikovať. Nižšie uvádzame niektoré z príznakov, na ktoré by si mal dať človek pozor, ak má podozrenie, že je obeťou mobingu.

Systémová kritikaObeť mobingu je neustále kritizovaná, najčastejšie za drobnosti, ktoré by inak boli zanedbateľné. Kritika je neprimerane tvrdá a často verejná.
IzoláciaMobing môže zahŕňať izoláciu z obecnej komunikácie alebo vylúčenie z dôležitých rozhodnutí a stretnutí.
Sprevádzajúce fyzické príznakyObeť mobingu môže trpieť zdravotnými problémami spojenými so stresom, ako je nespavosť, chronická únava, bolesti hlavy alebo žalúdka.
Strata záujmu o prácuPostupná strata nadšenia a záujmu o prácu je bežným príznakom. Obeť môže začať cítiť, že nemá žiadnu kontrolu nad svojimi pracovnými povinnosťami.
Chronický stres a úzkosťMobing spôsobuje dlhodobý stres a úzkosť. Obeť sa môže cítiť vyčerpane a vyhorele.
Znížené sebavedomiePostupným ponižovaním sa obeť stratiť sebavedomie a sebahodnotenie. Môže mať pocit, že je nekompetentná.
Fyzická násilnosť alebo hrozbaV extrémnych prípadoch môže mobing zahŕňať fyzickú násilnosť alebo hrozbu násilím.
Zmena vzťahovObeť môže začať mať problémy s interakciou s kolegami a zažívať problémy v osobných vzťahoch.
Únik z pracoviskaObeť sa môže pokúšať vyhnúť mobingu únikom z pracoviska, ako je častá neprítomnosť, choroba alebo dokonca výpoveď.
OpakovanieMobing je často dlhodobým vzorom správania. Ak sa tieto príznaky vyskytujú opakovane a dlhodobo, môže ísť o mobing.
mobing
Je dôležité si uvedomiť, že mobing môže byť subtilný a postupný, a preto nie vždy jasne viditeľný.

Spoločne proti mobbingu

Mobbing je vážnym problémom na pracovisku, ktorý ovplyvňuje nielen psychické, ale aj fyzické zdravie obetí. Na zastavenie tohto škodlivého vzoru správania, je dôležité, aby spoločnosť, ale aj jednotlivci, urobili kroky k jeho predchádzaniu. To zahŕňa vzdelávanie zamestnancov a manažérov o tom, čo mobing je a ako ho rozpoznať. Kultivovanie zdravých pracovných vzťahov a podpora komunikácie na pracovisku môžu významne prispieť k tomu, aby mobing nemal miesto v živote ako takom.

Mobbing nie je iba problémom obetí, ale aj celého pracovného prostredia a spoločnosti ako takej. V boji proti mobbingu (nielen) na pracovisku, je dôležitá solidarita. Je potrebné spolupracovať, aby ľudia zaistili, že pracovné miesto bude miestom, kde sa každý cíti vítaný a rešpektovaný. Malými krokmi a vzájomnou podporou je možné dosiahnuť veľké zmeny.

Na záver, prevencia je kľúčom k eliminácii mobingu. Je potrebné vytvoriť si kultúru práce, kde je nulová tolerancia voči šikane a kde je každý jednotlivec hodnotený na základe svojich schopností a kvalít. V takomto prostredí vedia ľudia dosiahnuť nielen úspech vo svojich pracovných povinnostiach, ale aj osobnej spokojnosti a pohody.