Extrovert – kto to je a ako ho rozlíšiť od introverta?

V psychológii existujú rôzne kategórie osobností, medzi ktorými sú najznámejšie introverti a extroverti. Tieto termíny, popisujúce odlišné osobnostné rysy, získali popularitu v modernej psychológii a sociológii. Rozdiely medzi introvertmi a extrovertmi sú významné, no zároveň ukazujú bohatstvo rozmanitosti v ľudskej osobnosti.

Rozdelenie na introvertov a extrovertov je užitočným nástrojom na pochopenie rôznych typov osobností. Je dôležité rešpektovať preferencie oboch typov a uvedomiť si, že každý z nich má svoje silné a slabé stránky.

Kto je extrovert

Pojem introvert a extrovert sa používa na rozdelenie ľudí do dvoch kategórií na základe ich preferencií v oblasti získavania energie.

Kto je extrovert? Je to osoba, ktorá získava energiu z interakcie s ostatnými ľuďmi. Extrovertov baví tráviť čas v spoločnosti, sú komunikatívni, radi sa zabávajú a vyhľadávajú nové zážitky. Pre extroverta je charakteristická schopnosť ľahko sa prispôsobiť novým situáciám, vynikajúca komunikácia s inými ľuďmi a potreba sociálneho kontaktu na nabíjanie energie.

Medzi ich typické vlastnosti extroverta patria:

 • Spoločenský: Extroverti si užívajú spoločnosť iných ľudí a ľahko sa s nimi zoznamujú.
 • Komunikatívny: Majú radi rozhovory a ľahko sa vyjadrujú.
 • Energetický: Extroverti sú zvyčajne plní energie a entuziazmu.
 • Akčný: Majú radi aktivitu a pohyb.
 • Optimista: Extroverti sú optimistický a ľahko sa nadchnú pre nové veci.

Extroverti sú príťažliví a energickí v sociálnych situáciách. Radi komunikujú, nadväzujú nové vzťahy a sú otvorení rôznym skúsenostiam. Spoločenské akcie, večierky a tímová práca sú pre nich stimulujúce. Sú schopní ľahko a spontánne komunikovať s inými. Extroverti môžu byť výbornými rečníkmi a majú tendenciu rýchlo reagovať na nové podnety.

Sú pripravení vyskúšať nové veci, experimentovať a hľadať dobrodružstvo. Majú radosť z neistoty a nepoznaného. V pracovnom prostredí sú extroverti často aktívnymi členmi tímu. Majú tendenciu využívať kolektívnu energiu a sú ochotní pracovať s ostatnými.

Význam extroverta

Extrovert má význam pre spoločnosť, pretože v nej hrá dôležitú úlohu, a to najmä v oblastiach, kde je potrebná otvorená komunikácia a dynamický prístup k práci. V obchode, verejnom vystupovaní a tímových projektoch môžu extroverti excelovať. Vlastnosti extroverta sú v týchto prípadoch výhodou.

Ich schopnosť nadväzovať kontakty a byť spoločensky príťažlivými môže prispieť k tvorbe silnej komunikačnej siete a povzbudzovať kolektívnu energiu. Však je dôležité si uvedomiť, že vlastnosti extroverta a introverta nie sú vzájomne vylučujúce. Mnoho ľudí leží niekde medzi týmito dvoma extrémami a má vlastnosti oboch typov osobností.

Extrovert má význam pre spoločnosť, pretože v nej hrá dôležitú úlohu, a to najmä v oblastiach, kde je potrebná otvorená komunikácia a dynamický prístup k práci.

Silné a slabé stránky extroverta

Každý jednotlivec, vrátane extrovertov, má svoje silné a slabé stránky. Extroverti sú charakterizovaní svojou otvorenosťou, spoločenskosťou a schopnosťou ľahko nadväzovať vzťahy. Tu sú niektoré z ich silných a slabých stránok:

Silné stránky extroverta:

 • Komunikačné zručnosti: Extroverti sú výborní v komunikácii. Sú schopní vyjadriť svoje myšlienky jasne a otvorene, čo im pomáha nadväzovať silné medziľudské vzťahy.
 • Schopnosť nadväzovať vzťahy: Extroverti majú tendenciu nadväzovať ľahko nové priateľstvá a budovať silné sociálne siete. Ich spoločenskosť a schopnosť nadviazať kontakty ich robia príťažlivými pre iných.
 • Energetický prístup k práci: Extroverti sú schopní získavať energiu z interakcií s ostatnými. Táto vlastnosť ich môže motivovať a povzbudiť ich pracovné úsilie, najmä v tímovom prostredí.
 • Otvorenosť novým skúsenostiam: Extroverti majú radi nové výzvy a zážitky. Sú ochotní skúšať nové aktivity a hľadať dobrodružstvo, čo môže prispieť k ich osobnému rozvoju.
 • Dobrá práca v tíme: Svojou spoločenskou povahou extroverti často prispievajú k pozitívnej atmosfére v tíme. Sú schopní vytvárať pozitívnu energiu a podporovať ostatných.

Slabé stránky extroverta:

 • Nedostatok samostatnosti: Extroverti môžu mať tendenciu závisieť od sociálneho prostredia na získanie energie, čo môže viesť k neistote a neschopnosti pracovať samostatne.
 • Nedostatok vnútorného premýšľania: Kvôli ich spoločenskej povahe môžu extroverti občas podceňovať vnútorné premýšľanie a hľadanie riešení nezávisle od ostatných.
 • Riziko nesprávneho postavenia: Extroverti sa môžu pripisovať veľkú hodnotu spoločenským interakciám, niekedy na úkor odpočinku alebo súkromia. To môže viesť k vyčerpaniu alebo strate rovnováhy.
 • Menej vhodní pre úlohy vyžadujúce samotu: Práce, ktoré vyžadujú koncentráciu a samostatné premýšľanie, môžu byť pre extrovertov náročnejšie. Ich potreba spoločnosti a komunikácie sa môže v týchto situáciách prejaviť ako nevýhoda.
 • Riziko povrchnosti: V snahe udržiavať mnoho vzťahov môžu extroverti občas nevenovať dostatočnú pozornosť jednotlivým vzťahom a ponechať ich povrchnými.

Je dôležité si uvedomiť, že každý človek, bez ohľadu na svoju osobnosť, má jedinečné silné a slabé stránky. V prípade extrovertov tieto charakteristiky ovplyvňujú ich spôsob interakcie s okolím a prístup k práci a vzťahom.

Test – introvert alebo extrovert?

Test na rozlíšenie medzi introvertom a extrovertom môže poskytnúť orientačný pohľad na osobnostnú charakteristiku. Je však dôležité si uvedomiť, že žiadny neodborný test osobnosti nemôže presne určiť kompletný obraz osobnostného spektra.

Pri absolvovaní testu treba byť úprimný a nechajte vyniknúť prirodzené reakcie. Tu je jednoduchý test, ktorý sa dá vyskúšať:

Otázky:

 1. Aký druh spoločenských aktivít uprednostňujete? a) Skupinové aktivity, večierky b) Samostatné aktivity, čítanie, sledovanie filmov
 2. Ako sa cítite po dlhšom čase strávenom v spoločnosti? a) Energetický, nabité pozitívnou energiou b) Unavený, potrebujete čas na oddych a regeneráciu
 3. Ako reagujete na nových ľudí alebo neznáme situácie? a) Otvorenosť, ochota zoznámiť sa b) Rezervovanosť, potreba času na prispôsobenie sa
 4. Ako trávite svoj voľný čas? a) S priateľmi a ľuďmi b) Sami alebo s malou skupinou blízkych ľudí
 5. Ako reagujete na stres? a) Potrebujete zdieľať svoje pocity s inými b) Potrebujete si odpočinúť sami
 6. Ako sa cítite na veľkých spoločenských akciách alebo stretnutiach? a) Pohodlne a vytvárate nové kontakty b) Trochu neisto, preferujete menšie skupiny
 7. Ako opisujete svoj pracovný štýl? a) Aktívny, radi pracujete v tíme b) Samostatný, radi pracujete sami

Vyhodnotenie:

Pre každú odpoveď ‚a‘ sa priráta 1 bod a pre každú odpoveď ‚b‘ prirátajú 2 body. Tu je vyhodnotenie:

 • 7 – 10: Extrovert
 • 11 – 14: Vyvážený alebo ambivertný
 • 15 – 21: Introvert

Tento test je jednoduchý nástroj, ktorý môže naznačiť preferencie, ale výsledky by nemali byť považované za absolútne. Osobnosť je komplexná a môže sa meniť v závislosti na situáciách a životných okolnostiach. Profesionálny psychologický test introvert/extrovert môže poskytnúť hlbší pohľad na osobnosť a je vhodný pre tých, ktorí sú zvedaví na viac presné hodnotenie.

Extroverti majú tendenciu nadväzovať ľahko nové priateľstvá a budovať silné sociálne siete. Ich spoločenskosť a schopnosť nadviazať kontakty ich robia príťažlivými pre iných.

Introvert a extrovert – hlavné rozdiely

Hlavné rozdiely medzi introvertmi a extrovertmi sú zamerané na to, ako ľudia získavajú energiu, ako reagujú na spoločenské situácie a akým spôsobom preferujú stráviť čas. Tu sú hlavné rozdiely:

 1. Zdroj energie:
  • Introverti: Získavajú energiu tým, že sú sami, v tichu a bez väčšieho množstva spoločenských interakcií. Potrebujú čas na odpočinok a obnovenie svojej energie.
  • Extroverti: Získavajú energiu zo spoločenských situácií a interakcií s inými ľuďmi. Cítia sa oživení a nabité pozitívnou energiou v prítomnosti ostatných.
 2. Reakcia na spoločenské situácie:
  • Introverti: Môžu byť rezervovaní alebo opatrní v nových situáciách alebo v prítomnosti veľkých skupín ľudí. Preferujú hlboké a osobné konverzácie s malým počtom blízkych priateľov.
  • Extroverti: Sú otvorení a energickí v spoločnosti. Ľahko nadväzujú nové kontakty, sú prirodzene spoločenskí a pohodlní v rôznych situáciách.
 3. Strávenie času:
  • Introverti: Radšej trávia čas sami alebo s malou skupinou blízkych priateľov. Môžu si vyberať aktivity, ktoré vyžadujú ticho a samostatnosť, ako čítanie alebo kreatívne projekty.
  • Extroverti: Vyžadujú sociálnu interakciu na nabíjanie energie a radšej trávia čas v spoločnosti. Majú radi aktivity, ktoré zahŕňajú iných ľudí, ako napríklad večierky, tanečné podujatia alebo tímové športy.
 4. Prístup k práci a tímovej spolupráci:
  • Introverti: Sú schopní vykonávať skvelú prácu samostatne, preferujú prácu v tichej a súkromnej atmosfére. Môžu byť opatrní v tímovej spolupráci, ale prispievajú svojou hĺbkou a reflexiou.
  • Extroverti: Radi pracujú v tíme a sú schopní zapojiť a motivovať ostatných. Majú tendenciu byť otvorení nápadom a energicky prispievajú k dynamike tímu.
 5. Preferencie vo vzťahoch:
  • Introverti: Hľadajú hlboké a významné vzťahy s malým počtom blízkych priateľov. Môžu byť selektívni v prístupe k ľuďom.
  • Extroverti: Majú tendenciu mať širšie kruhy priateľov a radi sa zapájajú do spoločenských aktivít. Sú otvorení novým vzťahom a príležitostiam.

Je dôležité poznamenať, že introverti a extroverti nie sú absolútne kategórie. Mnoho ľudí patrí do tzv. „ambivertnej“ kategórie, kde majú vlastnosti oboch. Osobnosť je komplexná a môže sa meniť v závislosti od rôznych faktorov a životných okolností.

Záver

Extroverti, charakterizovaní svojou otvorenosťou, energiou a schopnosťou ľahko nadväzovať kontakty, hrajú v spoločnosti dôležitú úlohu. Ich prístup k životu môže prispieť k rozmanitosti a dynamike prostredia, a preto sa ich vlastnosti často hodnotia ako pozitívne. Rozdiely medzi introvertmi a extrovertmi sú významné, no zároveň ukazujú bohatstvo rozmanitosti v ľudskej osobnosti.