Typy osobnosti – sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik

Hovorí sa, že neexistujú na svete dvaja rovnakí ľudia. Líšia sa nielen fyzickými rozdielmi, ale aj povahou či osobnosťou. Vo všeobecnosti možno ľudí rozdeliť do viacerých typov osobnosti. Asi tým najznámejším modelom sú 4 typy osobnosti – sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik.

Existujú však aj ďalšie spôsoby, ako rozdeliť ľudí podľa typov temperamentu. Jedným z najrozšírenejších a všeobecne uznávaných systémov je Myers-Briggsov typový indikátor (MBTI). Je založený na štyroch samostatných osiach psychologických vlastností. Tieto dimenzie jednotlivo hodnotia preferencie človeka a potom sa dajú skombinovať do 16 typov osobnosti, ktoré sa zvyčajne označujú písmenami (napr. ISTJ alebo ENFP).

Typy osobnosti podľa rôznych modelov

Typy osobnosti predstavujú spôsob klasifikácie ľudí podľa ich individuálnych psychologických vlastností a správania. Rôzne typy charakterizujú silné a slabé stránky človeka.

Hoci neexistuje jednotný dohodnutý systém osobnostných typov, existuje niekoľko všeobecných modelov, ktoré sa bežne používajú na kategorizáciu ľudí.

Jedným z najrozšírenejších a všeobecne uznávaných systémov je Myers-Briggsov typový indikátor (MBTI). Stojí na štyroch samostatných osiach psychologických vlastností, medzi ktoré patrí:

 • extraverzia alebo introverzia – kam ľudia sústreďujú svoju pozornosť a energiu
 • vnímanie alebo intuícia – ako ľudia spracúvajú informácie
 • myslenie alebo cítenie – ktoré kognitívne funkcie uprednostňujú
 • usudzovanie alebo vnímanie – ako štruktúrujú svoj život

Tieto dimenzie jednotlivo hodnotia preferencie človeka a potom sa dajú skombinovať do 16 typov osobnosti, ktoré sa zvyčajne označujú písmenami (napr. ISTJ alebo ENFP).

Model osobnosti Big Five je vedecký model, ktorý rozdeľuje osobnosť do piatich dimenzií:

 • otvorenosť voči skúsenosti
 • svedomitosť
 • extraverzia
 • súhlasnosť
 • neurotizmus

Každá z týchto čŕt meria iný aspekt osobnosti človeka a ich kombináciou možno získať podrobnejší opis individuálnych charakteristík.

Enneagram je ďalší populárny systém osobnostných typov. Rozdeľuje osobnosť na deväť odlišných vzorcov alebo typov:

 • perfekcionista
 • pomocník
 • úspešný človek
 • romantik
 • pozorovateľ
 • spýtavý človek
 • dobrodruh
 • individualista
 • vodca

Podobne ako MBTI a Big Five, aj typológia osobnosti Enneagram čerpá svoje poznatky z individuálnych čŕt povahy človeka, hoci je oveľa menej vedecký.

Napokon, osobnostný profil Discus predstavuje model osobnosti, ktorý bol prvýkrát vyvinutý na použitie v podnikaní. Tvoria ho štyri dimenzie:

 • dominancia (D)
 • vplyv (I)
 • stabilita (S)
 • súlad (C)

Každá z týchto dimenzií opisuje iný súbor vzorcov správania a ľudia sa prirodzene vyznačujú výraznejšou charakteristikou jednej alebo dvoch z nich.

Celkovo existuje mnoho rôznych modelov pre typy osobnosti, z ktorých každý ponúka jedinečný spôsob typológie osobnosti na základe ich individuálnych psychologických vlastností a povahy človeka.

4 typy osobnosti – sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik

Rôzne typy osobnosti môžu byť užitočné pri pochopení nuáns sociálnej interakcie. Je užitočné rozpoznať tieto typy osobnosti a ich vzájomnú interakciu. Podľa povahy človeka možno rozlíšiť 4 typy osobnosti – a to sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik.

Prvým typom osobnosti je sangvinik. Osoby s týmto typom osobnosti majú tendenciu byť spoločenské, sociálne a optimistické. Toto sú silné stránky človeka – sangvinika. Radi sa pohybujú v blízkosti ľudí a zdieľajú ich problémy a úspechy. Majú tendenciu rýchlo reagovať na situácie, takže môžu pôsobiť trochu unáhlene alebo impulzívne.

Druhým typom je cholerik. Osoby s týmto typom osobnosti majú zvyčajne silnú vôľu, sú nezávislé a sebavedomé. Radi majú všetko pod kontrolou a často sú vodcami skupín, pretože dokážu byť dosť presvedčiví. Majú však problém vcítiť sa do pocitov iných ľudí a môžu pôsobiť arogantne alebo egoisticky.

Tretím typom je melancholik. Títo ľudia majú tendenciu byť reflexívni a analytickí. Sú tiež náchylnejší na náladovosť a smútok ako ostatné typy osobnosti. Vynikajú v chápaní emócií a motivácií druhých a vo vzťahoch môžu byť obzvlášť intuitívni.

Posledným typom je flegmatik. Osoby s týmto typom osobnosti bývajú pokojné, uvoľnené, trpezlivé a diplomatické. Radi sa dozvedia, čo si myslia iní ľudia, skôr než vyjadria svoj vlastný názor a málokedy preberajú iniciatívu. Môžu byť pomerne sympatickí, empatickí a lojálni.

Celkovo môže byť užitočné porozumieť týmto 4 typom osobnosti a ich vzájomnej interakcii. Poznanie tejto typológie osobnosti a rozdelenie na 4 typy osobnosti – sangvinika, cholerika, flegmatika a melancholika – môže uľahčiť orientáciu v sociálnych situáciách a zlepšiť vzťahy medzi ľuďmi.

Môže tiež pomôcť pri pochopení rozdielov na pracovisku alebo dokonca v blízkych vzťahoch. Bez ohľadu na to, aký typ človeka niekto je, treba si uvedomiť si rôzne silné a slabé stránky človeka spojené s rôznymi typmi temperamentu a osobnosti a nájsť spôsoby, ako navzájom produktívne a s rešpektom spolupracovať.

Sangvinikove vlastnosti sú najmä optimistická a veselá povaha

Keď sa hovorí o osobnostiach, výraz sangvinik umožňuje nahliadnuť do jedinečného typu človeka. Pojem sangvinik je odvodený od latinského slova pre krv (sanguis). Charakteristickými sangvinikovými vlastnosťami sú optimistická, veselá a spoločenská povaha.

Sangvinici majú tendenciu prejavovať nadšenie, živosť a optimizmus. Hoci presnú príčinu ich správania možno ťažko určiť, často spočíva v ich silnej vnútornej túžbe neustále vyhľadávať výzvy a rozširovať si obzor.

Pokiaľ ide o medziľudské vzťahy, sangvinici majú zvyčajne radi podnetné prostredie, kde sa komunikácia točí okolo spoločného nadšenia. Majú tendenciu prospievať ku kultúre priateľských debát, ktoré zahŕňajú intelektuálne príspevky, konštruktívnu kritiku a slovné prestrelky. Ľudia s týmto typom osobnosti sa často stanú lepidlom, ktoré spája protichodné názory, formuje názory a utvára celkovú dynamiku skupiny.

Vo svete podnikania dosahujú sangvinici veľký úspech tým, že prejavujú silné vodcovstvo a energické ambície. To sú výrazne sangvinikove vlastnosti.

Patria medzi typy odhodlané dokončiť prácu a zároveň vyžarujú pocit sebadôvery a pozitivizmu. Vynikajú schopnosťou dobre sa rozhodovať a vedia prevziať spoločenskú zodpovednosť pri kritických úlohách.

Pokiaľ ide o súkromné záležitosti, sangvinici často vedú emocionálne naplnený život. Vďaka svojmu silnému zmyslu pre spojenie a empatiu majú tendenciu mať zdravé vzťahy s rodinou aj priateľmi.

Súťaživosť, sila, panovačnosť – najčastejšie cholerikove vlastnosti

Cholerici sú známi svojou silnou vôľou a často panovačnou povahou. Bývajú považovaní za vznetlivých, ľahko sa rozčúlia, sú súťaživí a silní. Hoci sa cholerici často považujú za neemotívnych, v hĺbke duše majú veľké emócie a citlivosť. Práve toto sú pre cholerika vlastnosti, podľa ktorých ho možno charakterizovať.

Dominantná povaha cholerikov často pramení z ich ambicióznosti. Cieľavedomosť, pevnosť v názoroch, ale aj panovačnosť – to sú pre cholerika vlastnosti, ktoré ho najčastejšie charakterizujú.

Cholerici bývajú mimoriadne cieľavedomí, poháňaní dosiahnuť akýkoľvek cieľ, ktorý si stanovia. Niekedy budú svoje ciele vnucovať ostatným a snažiť sa ich viesť, aj keď niekto nemá záujem ich nasledovať. Toto vedenie má zvyčajne podobu konštruktívnej kritiky. Cholerici častejšie dávajú priamu spätnú väzbu, ktorá môže mať namiesto konštruktívneho tónu skôr hnevlivý charakter.

Ďalšou kľúčovou charakteristikou cholerika je, že je veľmi silný komunikátor, vie posúdiť situáciu a navrhnúť riešenie. To je jedna zo silných stránok človeka – cholerika. Svoje myšlienky, názory a nápady často prezentujú otvorene a vo svojich názoroch bývajú veľmi pevní. Cholerici tiež vedia, kedy treba mlčať, pretože dokážu vycítiť a predvídať blížiacu sa búrku a rozhodnú sa ju prečkať.

Cholerici zvyknú na seba vyvíjať veľký tlak, aby uspeli, ale často cítia aj potrebu vyvíjať tlak na svoje okolie. Tento panovačný postoj môže často viesť k zlému imidžu alebo zlej povesti. Pre cholerikov je veľmi dôležité naučiť sa prijímať a ovládať svoj hnev.

Cholerici majú veľa pozitívnych vlastností, ale musia sa naučiť ovládať svoje emócie. Sú to veľmi cieľavedomí, vášniví a otvorení ľudia.

Flegmatik býva často kotvou

Flegmatik je jedným zo 4 typov temperamentu, ktoré definovali raní grécki lekári. Tento typ osobnosti sa vyznačuje emocionálnou stabilitou a pokojným a trpezlivým správaním. Uprednostňujú pomalší a vyrovnanejší prístup k životu a dávajú prednosť harmónii pred hlučnými a vzrušujúcimi momentmi.

Flegamtik – vlastnosti:

 • uvoľnený – neradi sa ponáhľajú životom, ale radšej sa neponáhľajú a skúmajú všetky drobné detaily. Zostávajú pokojní aj v tých najchaotickejších situáciách a často majú hlboký pocit vnútorného pokoja.
 • odhodlanie – flegmatik môže pôsobiť trochu introvertne a často ho možno nájsť samého pri čítaní kníh alebo pri pozorovaní okolitého sveta. Nie sú to nijako zvlášť spoločenskí jedinci a často im viac vyhovujú rozhovory v malých skupinkách ako veľké stretnutia.
 • efektívny – hoci sa radi spomaľujú a nikam neponáhľajú, flegmatici sú často veľmi efektívni, pokiaľ ide o úlohy, ktoré ich bavia. Vynikajú v organizovaní a dokončovaní projektov bez zbytočného rozruchu.
 • respektívny – flegmatická osobnosť býva často pripravená skutočne vypočuť ostatných a ponúknuť pokojný a vyvážený názor alebo riešenie. Často sa na nich možno spoľahnúť, že poskytnú nezaujatú a úprimnú radu.
 • opatrný – flegmatici si často nájdu čas na analýzu situácie a zvážia dôsledky svojich rozhodnutí skôr, ako sa do nej vrhnú po hlave. Preto sú často veľmi úspešní vo všetkom, čo si zaumienia.

Vo všeobecnosti patrí flegmatický typ osobnosti k tým, s ktorými je ľahšie vychádzať. Flegmatikove vlastnosti nemajú extrémne vzostupy ani pády a často môžu byť pre skupinu kotvou, keď sa veci začnú vymykať spod kontroly.

Melancholici sú konzervatívni a introvertní

Melancholické osobnosti sú konzervatívne, introvertné a náchylné k hlbokej melanchólii. Práve toto sú pre melancholika vlastnosti, ktoré ho najčastejšie charakterizujú.

Melancholici sú mnohými považovaní za najzaujímavejšie zo všetkých typov osobností, pretože bývajú hlbokými mysliteľmi s mimoriadnou schopnosťou pozorovať a hodnotiť akúkoľvek situáciu z jedinečného a často hlbokého uhla pohľadu.

Tento typ osobnosti sa vyznačuje tichou rozvahou, čo často vedie k rezervovanému a introvertnému postoju. Melancholik vlastnosti často skrýva a skôr je uzavretý do seba. Vďaka tomu sú citliví na pocity druhých a neuveriteľne pozorní na všetky nuansy. Nechopia sa rýchlo príležitosti, ale skôr si nájdu čas na ich posúdenie, aby si boli istí svojím rozhodnutím.

Okrem toho, keďže sú konzervatívnej povahy, melancholici pravdepodobne nebudú riskovať ani sa púšťať do nových podnikov. To môže spôsobiť, že sa im bude zdať, že uviazli vo svojej komfortnej zóne a možno ich bude treba presvedčiť, aby boli ochotní vymaniť sa zo svojej rutiny.

Melancholici môžu byť náchylní na náladovosť a depresie. Preto potrebujú čas na spracovanie udalostí a rozhovorov, ako aj pokojnejšie situácie, aby sa cítili pokojne.

Pokiaľ ide o vzťahy, melancholici nie sú známi svojimi sociálnymi schopnosťami. Skôr sú viac naladení na počúvanie a dokážu poskytnúť zmysluplné a podporné rady. To z nich robí vynikajúcich priateľov a poradcov, ktorých treba mať.

A napokon, melancholici často disponujú vrodenou inteligenciou a majú bystrý vtip, čo z nich robí bystrých a kreatívnych mysliteľov. Ich analytický pohľad z nich robí vynikajúcich riešiteľov problémov a majú tendenciu pozerať sa dopredu na potenciálne problémy a riešenia skôr, než nastanú.

Celkovo sa môže zdať, že melancholici sú navonok ťažko čitateľní, ale pri hlbšom skúmaní je tento typ osobnosti neuveriteľne hlboký a komplexný. Ich kontemplatívna povaha, kreativita a silný prehľad z nich robia cenný prínos pre každý tím a ich citlivosť a empatia zaručujú, že budú aj lojálnymi a starostlivými priateľmi.

MBTI metóda rozdeľuje ľudí na 16 typov osobnosti

Myers-Briggsov typový indikátor (MBTI) je psychologická metóda hodnotenia založená na teórii psychologických typov Carla Junga. Je to nástroj vytvorený na meranie psychologických preferencií jednotlivca v tom, ako vníma svet a prijíma rozhodnutia. Tieto preferencie sú rozdelené do 16 typov osobnosti zoskupených do štyroch širokých polarít, známych aj ako dichotómie.

Prvou z nich sú preferencie introverzie a extraverzie, ktoré opisujú spôsob, akým človek dobíja svoju energiu – buď smerom k vonkajšiemu svetu, alebo dovnútra. Tí, ktorí uprednostňujú introverziu, majú tendenciu žiť vo svojom vnútornom svete a venujú čas premýšľaniu pred tým, ako začnú konať.

Zatiaľ čo tí, ktorí uprednostňujú extraverziu, majú tendenciu žiť viac navonok, vyhľadávajú interakcie a aktivity s ľuďmi a prostredím okolo seba.

Druhým zo 16 typov osobnosti podľa typológie MBTI sú preferencie vnímania a intuície. Tieto preferencie opisujú spôsob, akým jednotlivec spracováva informácie. Tí, ktorí uprednostňujú vnímanie, sa pozerajú na praktické a faktické aspekty sveta. Zatiaľ čo tí, ktorí uprednostňujú intuíciu, sú otvorení vnímaniu možností, ktoré presahujú dostupné informácie.

Ďalej sú preferencie myslenia a cítenia, ktoré súvisia s tým, ako sa jednotlivci rozhodujú. Tí, ktorí uprednostňujú myslenie, používajú pri rozhodovaní logický prístup. Zatiaľ čo tí, ktorí uprednostňujú cítenie, berú pred rozhodovaním do úvahy subjektívne informácie, ako sú hodnoty a presvedčenia.

A napokon preferencie posudzovania a vnímania opisujú spôsob, akým jednotlivec pristupuje k vonkajšiemu svetu. Tí, ktorí uprednostňujú usudzovanie, uprednostňujú poriadok a štruktúru, zatiaľ čo tí, ktorí uprednostňujú vnímanie, uprednostňujú flexibilitu a otvorenosť.

4 typy osobnosti test

Pokiaľ ide o pochopenie osobnostných typov a ich identifikáciu, skvelým začiatkom môže byť použiť na rozdelenie 4 typov osobnosti test. Testy osobnosti môžu pomôcť určiť, aký typ osobnosti človek má, ako aj to, aký typ kariéry alebo vzťahov by pre neho mohol byť vhodnejší.

Vo väčšine prípadov test osobnosti vyžaduje, aby človek odpovedal na sériu otázok. Ak človek použite na zistenie jedného zo 4 typov osobností test, mal by pri odpovediach premýšľať o tom, aby odpovede čo najpresnejšie odrážali jeho správanie, hodnoty a postoje.

Po dokončení testu sa výsledky môžu zobraziť v rôznych formátoch. Niektoré testy poskytnú číselný alebo alfanumerický kód, ktorý si možno následne vyhľadať v databáze, aby človek zistil, aký typ osobnosti má. Iné testy poskytujú grafické znázornenie výsledkov, napríklad stĺpcový alebo koláčový graf.