Psychoterapia – aké sú druhy, pre koho je vhodná a prečo ju podstúpiť?

psychoterapia

Veľa ľudí sa stretáva s množstvom emocionálnych výziev a duševných ťažkostí. Zvyšujúci sa stres, úzkosť a depresia sa stávajú bežnou súčasťou života pre mnohých. V tejto zložitej realite sa stáva hľadanie vnútornej rovnováhy a psychického pohodlia naliehavou potrebou. Tu vstupuje do hry psychoterapia, ktorá ponúka podporu a liečbu pre tých, ktorí čelia rôznym duševným výzvam.


Obsah článku


Tento článok rozoberie tento terapeutický proces, ktorý pomáha preskúmať hĺbku pocitov a myšlienok a nájsť spôsoby, ako sa vyrovnať so životnými výzvami.

Psychoterapia ako liečba duše

Psychické poruchy, podobne ako iné ochorenia, nie sú ničím neobvyklým či zriedkavým. Ľudia, ktorí s nimi zápasia, čelia chorobným zmenám v pocitoch, myslení a konaní. To narušuje ich výkonnosť v práci, v škole a vzťahy s priateľmi a rodinou. Tento stav sa nevyhýba nikomu. Postihuje ženy aj mužov, deti rôznych vekových kategórií, ľudí z rôznych kultúrnych a spoločenských pozadí.

Ľudia, ktorí trpia psychickými ochoreniami, sa môžu cítiť ochromení, znecitlivení alebo vystrašení nežiaducimi emóciami alebo zážitkami. Nepretržité pocity smútku, nekonečná úzkosť, pocit osamelosti, či stretávanie sa s životnými udalosťami ako strata zamestnania, rozvod či úmrtie milovanej osoby môžu byť dôvodmi na vyhľadanie psychiatrickej pomoci.

Lekári, špeciálne psychiatri, liečia psychické ochorenia pomocou psychoterapie a liekov. Psychoterapia, alebo „terapia rozhovorom“, predstavuje účinnú a často odporúčanú metódu liečby pre ľahké a stredne ťažké prípady emočných či duševných porúch.

V prípade závažnejších prípadov sa psychoterapia často kombinuje s farmakoterapiou. Vedecký výskum ukazuje, že väčšina pacientov dosiahne zlepšenie svojho stavu vďaka psychoterapii. Napriek tomu veľké množstvo jedincov s emočnými problémami vyhľadá psychiatrickú pomoc len zriedka.

Dôvody sú rôznorodé – mnohí si neuvedomujú, že ich ťažkosti sú príznakom ochorenia, iní majú obavy, že ich situácia môže byť zneužitá proti nim v škole, práci alebo doma. Nedostatočná dostupnosť psychoterapeutických odborníkov a obmedzené poistenie psychoterapie sú ďalšími prekážkami.

psychoterapia
Vďaka psychoterapii môže jedinec nájsť novú rovnováhu a cítiť sa lepšie v rámci svojho duševného a emocionálneho zdravia.

Aké sú druhy terapie?

Existuje rôznorodé spektrum terapeutických prístupov, pričom každý z nich sa snaží o dosiahnutie rovnakého cieľa: pomôcť jednotlivcom zvládať ich psychické ťažkosti a dosiahnuť lepšiu kvalitu života. Vo svete psychoterapie nie je žiadny prístup „lepší“ ako ostatné, ale skôr je to o tom, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám konkrétneho jedinca. Rozmanitosť psychoterapeutických prístupov je príznačná a umožňuje terapeutom prispôsobiť sa individuálnym potrebám pacientov.

Pri výbere vhodnej terapie sa terapeuti zameriavajú na charakter a závažnosť psychických problémov, osobnosť pacienta, jeho kultúrne pozadie a skúsenosti. Niektoré terapie sa sústreďujú na súčasné ťažkosti, zatiaľ čo iné skúmajú minulosť s cieľom lepšie pochopiť súčasné problémy a nájsť spôsoby ich prekonania.

Tu je prehľad niektorých najčastejšie používaných druhov terapie:

Psychodynamická / hlbinná psychoterapiaPomáha pacientovi porozumieť sám sebe a objaviť nevedomé konflikty, ktoré ovplyvňujú jeho správanie a pocity.
Interpersonálna terapiaZameriava sa na zlepšenie medziľudských vzťahov pacienta a pomáha mu porozumieť problémom, ktoré ovplyvňujú jeho vzťahy.
Kognitívna terapiaPomáha pacientovi identifikovať a zmeniť škodlivé myšlienkové vzory, ktoré spôsobujú nepriaznivé emócie a správanie.
Behaviorálna terapiaZameriava sa na konkrétne škodlivé správanie a pomáha pacientovi nahradiť ho zdravším a konštruktívnejším správaním.

Tieto terapeutické prístupy môžu byť použité individuálne, v skupinovej terapii, rodinnej terapii alebo párových sedeniach. Môžu byť taktiež kombinované s rôznymi relaxačnými metódami ako je autogénny tréning alebo progresívna svalová relaxácia. Hypnóza je ďalším nástrojom terapie, ktorý sa v niektorých prípadoch využíva na podporu terapeutického procesu.

Kognitívna behaviorálna terapia – cesta k lepšiemu mysleniu

Kognitívna behaviorálna terapia (KBT) je založená na pevne stanovených vedeckých princípoch a zdôrazňuje presný popis príznakov alebo problémov, ktoré majú byť ovplyvnené terapeutickým procesom. Štruktúra liečebného procesu závisí aj od schopností terapeuta a spolupráce s klientom pri identifikácii problémov a správania, ktoré sa môžu stať zvykom alebo zlozvykom.

Metódy KBT

Metódy kognitívnej behaviorálnej terapii sú orientované na súčasnosť a budúcnosť klienta, pričom vytvárajú pozitívne myslenie a podporujú žiadúce správanie. Terapeut poskytuje klientovi priamy, jasný a zrozumiteľný výklad, pričom tvrdenia sú zdôvodnené a podložené dôkazmi. Terapia sa zameriava na konkrétne problémy a stanovuje jasné ciele, ktoré sú dohodnuté medzi klientom a terapeutom.

Vývoj terapeutických prístupov sa postupne posunul k integrácii, čo v prípade KBT znamená rozdelenie do troch vĺn:

 • Prvá vlna sa zameriava najmä na pozorovateľné správanie a hľadá udržiavajúce faktory poruchy, nie na vyvolávajúce príčiny.
 • Druhá vlna KBT zdôrazňuje význam myslenia a presvedčení pri ovplyvňovaní emocionálneho stavu. V tomto smere sa pohybuje aj racionálne emočná terapia (RET) Alberta Ellisa.
 • Tretia vlna integruje dynamické smerovanie, čo umožňuje rovnocenný vzťah spolupráce s klientom a využíva princípy schémy terapie, ktorá sa zaoberá rannými adaptívnymi schémami a funkčnými a dysfunkčnými módmi správania.

Základné princípy kognitívnej behaviorálnej teórie

 • KBT je krátka a časovo obmedzená.
 • Je štruktúrovaná a terapeut je aktívny a direktívny.
 • Spočíva na otvorenej a aktívnej spolupráci medzi klientom a terapeutom.
 • Vychádza z teórií učenia a kognitívnej psychológie.
 • Zameriava sa na prítomnosť a konkrétne problémy.
 • Stanovuje jasné ciele a pracuje s pozorovateľným správaním a vedomými psychickými procesmi.
 • Uplatňuje vedeckú metodológiu a smeruje k dosiahnutiu sebestačnosti klienta.
Kognitívna behaviorálna terapia
Kognitívna behaviorálna terapia ponúka efektívny a štruktúrovaný prístup k liečbe rôznych psychických ťažkostí, pričom sa sústredí na súčasné problémy a aktívne pracuje na dosiahnutí pozitívnych zmien vo vzťahu medzi myslením, správaním a emóciami klienta.

Behaviorálna terapia – kto ťaží z jej benefitov?

Behaviorálna terapia je cenným nástrojom pre deti s detskou mozgovou obrnou a ich rodiny. Pomáha im zvládať emocionálne a behaviorálne výzvy, učí ich efektívne komunikovať a riešiť problémy. Opatrovníci získavajú prostriedky na lepšie pochopenie a riadenie správania dieťaťa, čo zvyšuje pohodu celej rodiny.

RodičiaTerapia môže pomôcť pri zmiernení stresu, ktorý sprevádza každodenný život. Zmeny v rutinách, nárast očakávaní a finančné náklady môžu spôsobiť napätie. Behaviorálna terapia je spôsob, ako podnikať kroky k pozitívnym zmenám a opätovnému spojeniu rodiny v atmosfére porozumenia a lásky.
DetiDeti s detskou mozgovou obrnou sa často sústredia na to, čo nedokážu robiť, ale terapia im pomáha sústrediť sa na to, čo môžu. Emócie a postoje detí sú ovplyvnené ich okolím, a preto je dôležité naučiť ich, ako sa vyrovnať s výzvami doma aj v spoločnosti.
OpatrovníciOpatrovníci získavajú užitočné informácie o mentálnom stave dieťaťa prostredníctvom behaviorálnej terapie. Tieto informácie im pomáhajú nielen rozpoznávať deštruktívne správanie, ale aj zvládať ho účinne. Zlepšuje to aj vzťah medzi dieťaťom a opatrovateľmi a umožňuje im lepšie porozumieť dieťaťu.

Ako dlho trvá úzkosť?

To, ako dlho trvá úzkosť je individuálne a závisí od mnohých faktorov ako sú:

 • závažnosť problému
 • osobné zdroje reziliencie
 • úroveň podpory zo strany okolia

Psychoterapia môže hrať dôležitú úlohu v zmiernení úzkosti a jej trvania. Typicky sa terapia zameraná na úzkosť snaží pomôcť klientovi identifikovať a pochopiť faktory, ktoré prispievajú k jeho úzkosti, a naučiť sa spôsoby, ako ju riadiť alebo ju prekonať.

Niektorí ľudia môžu vidieť zlepšenie v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov, zatiaľ čo iní môžu potrebovať dlhodobejšiu terapiu na dosiahnutie trvalých výsledkov. Psychoterapia nie je rýchly liek, ale proces, ktorý môže vyžadovať trpezlivosť a odhodlanie zo strany klienta aj terapeuta. Pri správnom prístupe a účinnej terapii sa úzkosť úspešne zvládne prekonať.

Posttraumatická stresová porucha a jej liečba

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je závažným problémom v oblasti zdravotnej starostlivosti so značnými finančnými a sociálnymi nákladmi. Častejšie postihuje ženy a môže mať výrazný negatívny vplyv na kvalitu života jednotlivca. PTSD sa často vyskytuje u vojenských veteránov a môže mať tragické následky, ako je samovražda.

Čo je posttraumatická stresová porucha? Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je duševná porucha, ktorá sa vyvíja u ľudí, ktorí prežili traumatické udalosti. Medzi jej príznaky patria opakujúce sa nechcené spomienky, nočné mory, vyhýbanie sa situáciám, ktoré pripomínajú traumatickú udalosť, negatívne zmeny v hodnotovom systéme a trvalé zvýšené napätie.

Zaujímavé fakty a štatistiky o PTSD:

 • 70 % dospelých zažije aspoň jednu traumatickú udalosť.
 • Až u 20 % ľudí, ktorí zažili traumatickú udalosť, sa vyvinie PTSD.
 • Odhaduje sa, že v Českej republike sa tento problém týka približne 15 % dospelých.
 • PTSD ovplyvňuje približne 5 % populácie.
 • Muži trpia PTSD menej často ako ženy, približne 2-3 krát.

Rizikové faktory pre príznaky PTSD zahŕňajú rôzne traumatické udalosti, ako je znásilnenie, fyzické násilie, vážne nehody alebo zranenia..

Liečba posttraumatickej stresovej poruchy sa zameriava na zmiernenie príznakov a návrat k normálnemu fungovaniu. Psychoterapia je kľúčovým nástrojom liečby a môže zahŕňať metódy ako:

 • predĺžená expozícia
 • terapia kognitívneho spracovania
 • terapia desenzitizácie
 • farmakologická liečba
posttraumatická stresová porucha liečba
Výskum v oblasti liečby posttraumatickej stresovej poruchy sa sústreďuje na objavovanie nových terapeutických prístupov a liečiv s menšími vedľajšími účinkami. Vedci tiež skúmajú biomarkery spojené s poruchou, čo môže viesť k lepšiemu porozumeniu a účinnejším liečebným postupom.

Ako dlho trvá rozvod?

To, ako dlho trvá rozvod, závisí predovšetkým od dobrej vôle oboch strán a ich schopnosti dohodnúť sa na záležitostiach týkajúcich sa detí. Okrem toho sa dĺžka konania môže líšiť v závislosti od rýchlosti súdov, pričom súdy vo väčších mestách často čelia vyššej pracovnej záťaži.

V prípade, že je návrh na rozvod podaný bez chýb a je k nemu pripojená dohoda o deťoch a výžive na deti a obaja manželia s rozvodom súhlasia, rozvodové konanie zvyčajne vykonajú v priebehu jedného pojednávania. Dĺžka tohto procesu závisí od rýchlosti súdu pri stanovení prvého pojednávania, čo môže trvať približne mesiac až pol roka vzhľadom na zaťaženosť súdov.

To, ako dlho trvá rozvod sa nešpecifikuje zákonmi a môže sa líšiť od prípadu k prípadu.

Rozvod a dôležitosť psychoterapie

Dĺžka rozvodového procesu môže mať významný vplyv na psychické zdravie jednotlivca a potrebu psychoterapie. Záleží to predovšetkým od dôsledkov a stresu, ktoré rozvod so sebou prináša. Pri rýchlych a relatívne bezproblémových rozvodoch, ktoré sa vykonajú jedným pojednávaním, sa môže potreba psychoterapie znížiť.

Naopak, dlhé a komplikované rozvodové procesy, sprevádzané konfliktmi, môžu zvýšiť potrebu psychologickej podpory a terapie.

Psychoterapia môže byť prospešná pre jednotlivcov, ktorí prechádzajú rozvodom, aby zvládli emocionálnu záťaž, ktorá s tým súvisí. Môže im pomôcť zvládať stres, zlepšiť schopnosť komunikácie a vyrovnať sa so zmenami v ich živote.

Psychoterapia online – aké sú jej výhody a nevýhody?

Psychoterapia online je moderná forma terapie, ktorá umožňuje klientom získavať psychologickú pomoc prostredníctvom internetu. Existujú rôzne portály, ako napríklad ksebe.sk, mojra.sk alebo hedepy.sk, ktoré ponúkajú túto službu. Táto forma terapie je čoraz populárnejšia vďaka svojej dostupnosti a pohodliu.

Ako funguje psychoterapia online?

Na týchto portáloch nájde záujemca široký výber licencovaných psychológov s rôznymi špecializáciami a skúsenosťami. Po vybraní psychológa si rezervuje sedenie v čase, ktoré mu vyhovuje, pričom vyberá medzi online alebo osobným stretnutím. Platba za sedenie sa zvyčajne vykonáva kartou, a následne dostáva klient automatickú pozvánku do kalendára s podrobnosťami o sedení.

Výhody psychoterapie onlineNevýhody psychoterapie online
Dostupnosť: Psychoterapia online je dostupná kdekoľvek a kedykoľvek s pripojením na internet, čo umožňuje klientom získať pomoc aj v prípade, že žijú v odľahlých oblastiach alebo majú obmedzený prístup k tradičným zdravotníckym službám.Obmedzený nonverbálny kontakt: V online terapii môže chýbať niektorý nonverbálny kontakt, ako napríklad telesná reakcia klienta alebo drobné gestá, čo môže ovplyvniť interakciu medzi klientom a terapeutom.
Flexibilita: Klienti môžu mať sedenia pohodlne zo svojho domova alebo z miesta, ktoré im vyhovuje, čo uľahčuje plánovanie a integrovanie terapie do ich každodenného života.Technické problémy: Prítomnosť technických problémov, ako je slabé pripojenie na internet alebo problémy so softvérom, môže viesť k prerušeniu alebo obmedzeniu terapie.
Anonymita: Niektorí ľudia môžu preferovať anonymitu online terapie, čo im umožňuje otvorenejšie hovoriť o svojich problémoch a pocitoch.Neschopnosť poskytnúť naliehavú pomoc: V prípade naliehavých situácií alebo krízových stavov môže byť obtiažne poskytnúť okamžitú pomoc online, ako je to možné v prípade tradičnej osobnej terapie.
psychoterapia online
Psychoterapia online ponúka klientom flexibilnú a pohodlnú možnosť získania psychologickej pomoci. Aj keď má svoje výhody a nevýhody, môže byť cenným nástrojom pre tých, ktorí hľadajú podporu a pomoc pri riešení svojich osobných problémov.

Aké kurzy psychoterapie existujú?

Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP) bol založený v roku 2011 po tom, ako Ministerstvo zdravotníctva odňalo Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (SPS) akreditáciu pre vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v psychoterapii. Jeho členmi sú rôzne psychoterapeutické inštitúty a jeho činnosť sa riadi stanovami.

Z legislatívneho hľadiska sa psychoterapia v rámci zdravotníctva rieši ako certifikovaná pracovná činnosť v súlade so zákonom č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a inými relevantnými predpismi.

SIVP má zodpovednosť za organizovanie psychoterapeutickej formácie, ktorá je špecifikovaná v projekte Certifikačného študijného programu v pracovnej činnosti psychoterapia. Tento program bol akreditovaný rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva zo dňa 26. júna 2012.

SIVP ponúka certifikačný študijný program pre zdravotnícke povolania ako lekár, sestra, psychológ, logopéd a liečebný pedagóg v rámci certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia prostredníctvom psychoterapeutických inštitútov, ktoré sú jeho členmi.

Aké kurzy psychoterapie teda existujú?

 • Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie
 • Inštitút pre výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii
 • Inštitút procesorientovanej psychológie
 • Dialóg – Slovenský inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii
 • Inštitút Virginie Satirovej v Slovenskej republike
 • Slovenská spoločnosť pre katatýmno- imaginatívnu psychoterapiu
 • Košický inštitút pre systemickú skúsenosť
 • Slovenská spoločnosť pre psychoanalytickú psychoterapiu
 • Slovenský inštitút logoterapie

Existuje teda široká škála kurzov psychoterapie, ktoré sa líšia svojim zameraním, dĺžkou trvania aj cieľovou skupinou.