Výška podpory v nezamestnanosti v roku 2023

podpora-v-nezamestnanosti

Nezamestnanosť môže byť stresujúcim obdobím pre jednotlivcov bez práce aj pre ich rodiny. Pri obmedzenom množstve dostupných zdrojov môže byť ťažké postaviť sa na nohy. Ako zistím, či mám nárok na podporu v nezamestnanosti a kedy sa tento príspevok vypláca?

Podpora v nezamestnanosti je dôležitou záchrannou sieťou pre osoby, ktoré sú bez práce a potrebujú pomoc, kým si nezabezpečia nové pracovné miesto. Počas obdobia nezamestnanosti nemá vplyv len na ekonomiku jednotlivých pracovníkov, ale aj na komunity a podniky.

Sociálne dávky pre nezamestnaných

Sociálna dávka pre nezamestnaných sa poskytuje nezamestnanej osobe počas podporného obdobia šiestich mesiacov. Slúži na zabezpečenie príjmu v dôsledku straty zamestnania.

Uchádzač o zamestnanie si uplatňuje nárok na sociálnu dávku pre nezamestnaných v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, kde predkladá žiadosť a doklady potrebné k posúdeniu nároku na dávku v nezamestnanosti.

Legislatívne upravuje podmienky nároku, ako aj výšku príspevku v nezamestnanosti § 104 až § 108 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Príspevok v nezamestnanosti

Najbežnejším typom podpory pre nezamestnaných jednotlivcov je poistenie v nezamestnanosti. Ide o fond vytvorený vládou. Je financovaný z daní a poistného plateného zamestnávateľmi.

Poistenie v nezamestnanosti je určené na pokrytie životných nákladov zamestnancov, kým si hľadajú novú prácu. Požiadavky na oprávnenosť sa v jednotlivých štátoch líšia, ale zvyčajne je na získanie nároku potrebné odpracovať určitý čas.

Dávka v nezamestnanosti, resp. často povedané „podpora“ či príspevok v nezamestnanosti je dávka, ktorú vypláca po splnení zákonom stanovených podmienok Sociálna poisťovňa z poistenia v nezamestnanosti.

Na preklenutie finančných ťažkostí môže nezamestnaným ľuďom pomôcť aj pôžička pre nezamestnaných.

Výška dávky v nezamestnanosti – 2023

V roku 2023 môže získať uchádzač o zamestnanie podporu (dávku) v nezamestnanostido výšky približne 1 230 €. Aké podmienky musí splniť a ako dlho trvá podporné obdobie?

Výška dávky v nezamestnanosti v roku 2023:

 • denná výška podpory v nezamestnanosti predstavuje 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ)
 • mesačná výška podpory v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu x počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých vznikol nárok na podporu v nezamestnanosti

Z uvedeného vyplýva, že táto dávka sa vypláca za kalendárne dni, počas ktorých vznikol nárok na podporu v nezamestnanosti.

Nezamestnanosť na Slovensku predstavuje výrazný socio-ekonomický problém.

Výška minimálnej podpory v nezamestnanosti v roku 2023

Chudova je stav, keď ľudia žijú v nedostatku a nemajú dostatočný prístup k základným životným potrebám. Aj na Slovensku sú ľudia, ktorí nedosahujú životné minimum.

V prípade, ak uchádzač o zamestnanie nemal v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti, výška podpory v nezamestnanosti sa vypočíta z tzv. konštanty a vyplatí sa v tejto minimálnej sume. Aká je výška minimálnej podpory v nezamestnanosti v roku 2023?

Tzv. konštanta je vlastne suma určená ako 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu. V roku 2023 je tzv. konštanta, teda minimálny vymeriavací základ, z ktorého sa vyplatí podpora v nezamestnanosti 605,50 € (denný vymeriavací základ je 20,1834 €, pričom dávka je vo výške 50 %).

To znamená, že v roku 2023 sa vyplatí uchádzačovi o zamestnanie minimálna podpora v nezamestnanosti:

 • v mesiaci, ktorý má 30 dní: 302,80 €
 • v mesiaci, ktorý má 31 dní: 312,90 €

Podpora v nezamestnanosti má krátkodobé aj dlhodobé výhody a dôsledky. Hoci môže poskytnúť veľmi potrebnú finančnú pomoc a zdroje v čase núdze, podpora v nezamestnanosti môže tiež vytvoriť závislosť a pocit nároku.

Výpočet podpory v nezamestnanosti

Ako sa vypočíta podpora v nezamestnanosti? Na výpočet výšky podpory v nezamestnanosti sa používa denný vymeriavaci základ (DVZ). DVZ sa vypočíta ako podiel súčtu vymeriavcich základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

Rozhodujúcim obdobím sú dva roky, ktoré predchádzajú dňu zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie. To znamená, že pre výpočet DVZ sa z tohto obdobia spočítajú príjmy (t. j. vymeriavacie základy – spravidla hrubá mzda) a spočítajú sa dni tohto rozhodujúceho obdobia.

Keďže denná výška podpory v nezamestnanosti predstavuje 50 % DVZ, stačí získanú hodnotu vynásobiť číslom 0,5 a výpočet je hotový.

Koľko je maximálna podpora v nezamestnanosti?

Otázkou zostáva, koľko je maximálna podpora v nezamestnanosti. Vypočítaný denný vymeriavací základ pre určenie výšky podpory v nezamestnanosti nesmie byť vyšší ako maximálny denný vymeriavací základ. Koľko je teda reálne maximálna podpora v nezamestnanosti v roku 2023?

Výška maximálnej podpory v nezamestnanosti v roku 2023 (od 1.7.2023) je:

 • v mesiaci, ktorý má 30 dní: 1 286,20 €
 • v mesiaci, ktorý má 31 dní: 1 329,10 €

Podpora v nezamestnanosti môže poskytnúť veľmi potrebnú finančnú pomoc a zdroje počas obdobia nezamestnanosti. Taktiež pomáha predchádzať chudobe.

Nárok na podporu v nezamestnanosti

O žiadosti o nárok na podporu v nezamestnanosti rozhodne pobočka Sociálnej poisťovne najneskôr do 60 dní od jej doručenia, v ojedinelých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Ak pobočka Sociálnej poisťovne usúdi, že človek spĺňa zákonom stanovené podmienky, dávku prizná a vyplatí. 

Sociálna poisťovňa pri priznávaní dávky neskúma spôsob ani dôvod ukončenia pracovného pomeru.

Podporu v nezamestnanosti môže človek poberať maximálne 6 mesiacov.

Ako zistím, či mám nárok na podporu?

Mnohí sa pýtajú, ako zistia, či majú nárok na podporu v nezamestnanosti a kedy tento nárok nadobudnú.

Nárok na dávku v nezamestnanosti má človek, ktorý je uchádzač o zamestnanie registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého pobytu a pred touto evidenciou bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti alebo povinne poistený v nezamestnanosti ako:

 • zamestnanec alebo
 • dohodár s pravidelným mesačným príjmom na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce alebo
 • policajt alebo profesionálny vojak (prípadne iná osoba, na ktorú sa vzťahuje zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov), ktorý nesplnil podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo na invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov

a splnil nižšie uvedené podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti.

Kedy mám nárok na podporu?

Otázkou ostáva, kedy má človek nárok na podporu v nezamestnanosti. Nárok na podporu v nezamestnanosti vznikne, ak človek spĺňa nasledujúce podmienky:

 • je registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce
 • v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní (2 roky)

Predpoklad nároku na dávku v nezamestnanosti je podmienený dobou účasti na poistení v nezamestnanosti.

Nárok na dávku v nezamestnanosti si poistenec uplatňuje na základe písomnej žiadosti, za ktorú sa považuje oznámenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie vydané príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kto nemá nárok na podporu v nezamestnanosti?

Existujú však aj ľudia, ktorí nemajú nárok na podporu v nezamestnanosti. V nasledujúcich odstavcoch je uvedené, kto nemá nárok na podporu v nezamestnanosti.

Nárok na podporu v nezamestnanosti nemajú tieto skupiny ľudí:

 • osoby, na ktoré sa nevzťahuje povinné poistenie v nezamestnanosti
 • osoby, ktoré nie sú zamestnancom podľa zákona o sociálnom poistení
 • osoby, ktoré neboli poistené v nezamestnanosti (napríklad tie, ktoré poberali peňažný príspevok za opatrovanie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny)

Medzi osoby, na ktoré sa nevzťahuje povinné poistenie v nezamestnanosti, patrí:

 • samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá si dobrovoľne neplatí poistné na poistenie v nezamestnanosti
 • zamestnanec podľa osobitného predpisu (napr. sudcovia, prokurátori)
 • obvinený vo väzbe a odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody
 • osoba, ktorej bol priznaný: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70 % alebo invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek

Medzi osoby, ktoré nie sú zamestnancom podľa zákona o sociálnom poistení, patrí:

 • dohodár na základe dohody o brigádnickej práci študentov
 • dohodár na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý má priznaný: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek alebo invalidný výsluhový dôchodok
 • dohodár na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu
 • žiak strednej školy a študent vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe

Program podpory v nezamestnanosti je určený na pomoc jednotlivcom a rodinám bez zamestnania. Treba si však dávať pozor, či jedinci nespadajú medzi tých, ktorí nemajú nárok na podporu v nezamestnanosti.

Požiadanie o podporu v nezamestnanosti

Požiadať o podporu v nezamestnanosti možno týmito spôsobmi:

 • na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, a to podľa miesta svojho trvalého pobytu – žiadosť sa podáva podaním tlačiva „Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • v pobočke Sociálnej poisťovne – žiadosť sa podáva podaním tlačiva „Žiadosť o dávku v nezamestnanosti

Žiadosť do Sociálnej poisťovne je možné podať osobne, poštou alebo elektronicky (prostredníctvom eSchránky).

Kedy sa vypláca podpora?

Jednou z najčastejších otázok nezamestnaných je otázka, kedy sa vypláca podpora. Keďže výplata zo zamestnania chodí mesiac pozadu, rovnako príde aj dávka v nezamestnanosti. Dátum vyplácania podpory v nezamestnanosti v roku 2023 závisí od spôsobu vyplácania. Je možné zvoliť platbu na účet alebo poštovou poukážkou.

Podpora v nezamestnanosti sa môže vyplácať buď v hotovosti alebo na účet v banke.

Vyplácanie podpory – dátum

Podporu v nezamestnanosti vypláca Sociálna poisťovňa mesačne pozadu, t. j. napr. podporu v nezamestnanosti za september 2023 vyplatí v októbri 2023.

Kedy sa vypláca podpora v nezamestnanosti? Dátum vyplácania podpory závisí na spôsobe jej vyplácania. Podporu v nezamestnanosti možno vyplácať na:

 • účet v banke, pričom podpora v nezamestnanosti bude vyplatená väčšinou do 15. kalendárneho dňa
 • v hotovosti na adresu určenú príjemcom dávky alebo na adresu trvalého pobytu poberateľa dávky, pričom podpora v nezamestnanosti býva doručená medzi 18. a 27. dňom v mesiaci

Podpora v nezamestnanosti môže poskytnúť neoceniteľnú pomoc a zdroje, ktoré pomôžu ľuďom v núdzi postaviť sa na vlastné nohy.

Podpora v nezamestnanosti po 6 mesiacoch

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov „podporné obdobie v nezamestnanosti“.

Do tohto obdobia sa nezapočítava obdobie, počas ktorého poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti z dôvodov:

 • nemocenské
 • ošetrovné
 • materské
 • rodičovský príspevok

Po 6 mesiacoch poberania dávky nárok na podporu v nezamestnanosti zaniká.

Koho sa týka predĺženie podpory v nezamestnanosti?

Počas pandémie COVID-19 slovenská vláda schválila predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti počas pandémie o jeden mesiac. Koho sa týkalo toto predĺženie podpory v nezamestnanosti? Táto pomoc smerovala poberateľom, ktorým v krízovej situácii uplynulo už dvakrát predĺžené podporné obdobie.

V súčasnosti však platí, že občan poberajúci podporu v nezamestnanosti stratí nárok na jej výplatu po uplynutí podporného obdobia 6 mesiacov. Predĺženie podpory v nezamestnanosti nad obdobie 6 mesiacov sa už v roku 2023 nikoho netýka.

Zánik nároku na podporu v nezamestnanosti

Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov, že nárok na dávku v nezamestnanosti im v niektorých životných situáciách môže zaniknúť aj počas jej poskytovania. Jedna z takýchto situácií nastáva v deň, keď je poberateľ tejto dávky vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (napr. z dôvodu nástupu do zamestnania).

Nárok na dávku v nezamestnanosti mu zanikne taktiež dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo dňom smrti fyzickej osoby.

Občan poberajúci dávku v nezamestnanosti stratí nárok na jej výplatu taktiež vždy uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti (t.j. po šiestich, resp. štyroch mesiacov).

Podpora v nezamestnanosti a PN – ráta sa PN do podpory?

Otázkou ostáva, či je možno zároveň pooberať PN a podporu v nezamestnanosti. Ráta sa PN do podpory?

Poistenec nemá nárok na podporu v nezamestnanosti ani za dni, počas ktorých dostáva dávky nemocenské (PN), ošetrovné a materské, resp. počas ktorých mu úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypláca rodičovský príspevok.

Z uvedeného vyplýva, že PN sa neráta do podpory a zamestnanec nemôže byť PN, brať nemocenský a súčasne aj podporu v nezamestnanosti.