Skrátený úväzok – stravenky, dovolenka, materská

V dnešnom uponáhľanom a konkurenčnom svete sa zabezpečenie práce na čiastočný úväzok stalo viac než len prostriedkom na zarábanie peňazí navyše. Rozvinula sa do základnej cesty k osobnému rastu, získavaniu cenných pracovných skúseností a zlepšovaniu vlastných zručností. Aká je ponuka práce na skrátený úväzok? Má človek nárok na dovolenku pri skrátenom úväzku?

Práca na skrátený úväzok ponúka množstvo príležitostí pre jednotlivcov všetkých vekových kategórií a pôvodu. Či už ste študent, rodič v domácnosti alebo niekto, kto si chce doplniť príjem, práca na čiastočný úväzok môže byť pre vás výhodnou voľbou.

Hlavný pracovný pomer a skrátený úväzok

Hlavný pracovný pomer sa vzťahuje na hlavné zamestnanie alebo povolanie, ktoré človek vykonáva, aby si zarobil na živobytie. Je to typická pozícia na plný úväzok s pevným harmonogramom, kde zamestnanec venuje väčšinu svojho času a úsilia. Hlavné zamestnanie je kľúčové pre finančnú stabilitu a kariérny rast, pretože zvyčajne ponúka vyššie mzdy, stabilitu, výhody a príležitosti na postup.

Na druhej strane práca na čiastočný úväzok sa týka pracovných miest, ktoré si vyžadujú menej hodín alebo dní práce v porovnaní so zamestnaním na plný úväzok. Práca na čiastočný úväzok je ideálna pre jednotlivcov, ktorí hľadajú flexibilitu, ako sú študenti, pracujúci rodičia alebo tí, ktorí si chcú doplniť svoj príjem. Tieto práce môžu mať variabilné rozvrhy, hodinové mzdy a obmedzené výhody.

Hlavný pracovný pomer často ponúka lepšiu istotu zamestnania, keďže zamestnanci na plný úväzok majú zvyčajne nárok na väčšiu právnu ochranu a majú silnejšie prepojenie so spoločnosťou. Pozície na čiastočný úväzok sú vo svojej podstate náchylnejšie na výkyvy dopytu alebo zmeny v potrebách zamestnávateľa, čím sú náchylnejšie na neistotu zamestnania.

Hlavný pracovný pomer zvyčajne poskytuje komplexnejšie výhody vrátane zdravotnej starostlivosti, dôchodkových plánov, plateného voľna a niekedy aj ďalších výhod, ako je úhrada školného alebo zamestnanecké zľavy. Pracovníci na čiastočný úväzok môžu poberať iba obmedzenú podskupinu týchto výhod.

Práca na skrátený úväzok

Aj keď práca na skrátený úväzok je vo všeobecnosti každým dňom populárnejšia, na Slovensku pracuje na skrátený úväzok len zlomok pracovníkov. Ľudí ktorí pracujú na skrátený úväzok je len 6 % aj keď počas korona krízy, mnoho spoločností skracovalo úväzky s víziou ušetriť.

Práca na čiastočný úväzok poskytuje v prvom rade šancu získať praktické pracovné skúsenosti a rozvíjať zručnosti, ktoré sú cenné na trhu práce. Mnoho pozícií na základnej úrovni vyžaduje predchádzajúce pracovné skúsenosti a práce na čiastočný úväzok ponúkajú skvelý spôsob, ako túto medzeru vyplniť. Pracovaním na čiastočný úväzok sa jednotlivci môžu naučiť nové zručnosti, zostaviť si životopis a ukázať svoju oddanosť a pracovnú morálku budúcim zamestnávateľom.

Okrem toho môžu pracovné miesta na čiastočný úväzok ponúknuť cenné príležitosti na vytváranie sietí. Vďaka interakcii s kolegami, nadriadenými a zákazníkmi môžu jednotlivci budovať profesionálne vzťahy, ktoré im môžu otvoriť dvere k budúcim kariérnym príležitostiam.

Pracovný pomer na skrátený úväzok definuje Zákonník práce ako pracovný čas, ktorý je kratší ako ustanovený týždenný pracovný čas, ktorý je spravidla 40 hodín týždenne. Skrátený pracovný úväzok je možné prediskutovať a požiadať o neho v pracovnej zmluve, ktorá sa uzatvára medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý rovnomerne na všetky pracovné dni – záleží na vzájomnej dohode oboch strán.

Práca na skrátený úväzok ponúka množstvo príležitostí pre jednotlivcov všetkých vekových kategórií a pôvodu.

Ponuka práce na skrátený úväzok

Mnohí zamestnávatelia uznávajú výhody najímania pracovníkov na čiastočný úväzok, pretože im to umožňuje pokryť zmeny, splniť mimoriadne požiadavky počas hlavnej sezóny alebo znížiť prevádzkové náklady v porovnaní s najímaním zamestnancov na plný úväzok. V dôsledku toho sú ponuky práce na čiastočný úväzok čoraz bežnejšie v rôznych odvetviach, ako je maloobchod, stravovanie, pohostinstvo, vzdelávanie a zdravotníctvo.

O prácu na skrátený úväzok majú často záujem dôchodcovia, rodičia na materskej dovolenke alebo študenti. Predstavuje pre nich možnosť ako si privyrobiť aj pri časovej vyťaženosti. 

Výhody a nevýhody skráteného úväzku

V prvom rade skrátený úväzok je menej časovo náročný ako plný úväzok; čiže zamestnanec nemusí odpracovať 40 hodín týždenne, ako je tomu počas práce na plný úväzok. Avšak menej odpracovaných hodín znamená aj menšia mzda. Táto mzda sa viaže na počet odpracovaných hodín. Zamestnávateľ musí taktiež dbať na to, aby všetci jeho zamestnávatelia boli ohodnotení tak, ako je uvedené v pracovnej zmluve. 

Počas práce na skrátený úväzok, nemôže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi prácu nadčas. V prípade, že zamestnávateľ potrebuje, aby jeho zamestnanec pracoval nadčas, musí sa tak stať až po vzájomnej dohode a súhlase so zamestnancom.

Je však potrebné spomenúť aj nevýhody spojené s prácou na skrátený úväzok.

Zamestnancovi, ktorí pracuje na skrátení úväzok sa znižuje príspevok na rekreáciu v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému pomeru. Rekreačný príspevok predstavuje 55 % sumy oprávnených výdavkov, nesmie však prekročiť hodnotu 275 €; a to v prípade, že ide o prácu na plný úväzok.

Tak ako rekreačný príspevok aj výška príspevku na športovú činnosť dieťaťa sa znižuje. V neposlednom rade dojčiacej žene pracujúcej po kratší pracovný čas, ktorý ale trvá aspoň polovicu určeného týždenného času, sa poskytuje len 1 polhodinová prestávka na dojčenie. V prípade, že žena pracuje na plný úväzok, prestávka na dojčenie predstavuje dve hodiny. 

Skrátenie pracovného úväzku – zamestnanie na skrátený úväzok

Zamestnanec môže požiadať o skrátenie pracovného úväzku v prípade, že mu hrozí výpoveď a to ak jej dôvody nespočívajú v nadbytočnosti vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia, v neuspokojivom plnení pracovných úloh, v porušovaní pracovnej disciplíny či v takých skutočnostiach, pre ktoré by bolo možné pracovný pomer skončiť okamžite. Ak platí uvedené zamestnávateľ môže dať výpoveď len vtedy, ak nedokáže ponúknuť ani prácu na kratší pracovný čas, a to v dohodnutom mieste výkonu práce.

Nárok na stravenky pri skrátenom úväzku

V zákone sa píše, že zamestnávatelia musia svojim zamestnancom zabezpečiť stravu počas pracovnej doby. Ak podnik nemá podnikovú jedáleň, svojim zamestnancom zabezpečuje stravenky alebo stravenkové karty. Zo zákona musí zamestnávateľ preplatiť 55 %  z jedla, minimálne 2.20 €. Týka sa to však len tých zamestnancov, ktorí pracujú viac ako 4 hodiny denne.

Mnohí zamestnávatelia uznávajú výhody najímania pracovníkov na čiastočný úväzok, pretože im to umožňuje pokryť zmeny, splniť mimoriadne požiadavky počas hlavnej sezóny alebo znížiť prevádzkové náklady v porovnaní s najímaním zamestnancov na plný úväzok.

Dovolenka pri skrátenom úväzku

Skrátený úväzok a dovolenka, je trochu komplikovanejší proces. Zamestnanec má nárok na toľko dovolenky, koľko dní odpracuje. Zákonník práce hovorí, že skrátený pracovný úväzok nemusí byť roztiahnutý na celý pracovný týždeň, ale práca môže byť vykonaná v priebehu pár dní v týždni a na ostatné dni pripadá akási dovolenka.

Podľa zákona má každý nárok na štyri týždne dovolenky, no v prípade skráteného pracovného úväzku je výpočet dovolenky pri skrátenom úväzku o čosi zložitejší. Dni dovolenky sa počítajú podľa počtu odpracovaných dní. Ak zamestnanec pracuje každý deň po 4 hodiny, má nárok na dovolenku rovnako ako zamestnanci pri hlavnom pracovnom pomere. V prípade, že pracujú len štyri dni v týždni, ich dovolenka pri skrátenom úväzku sa počíta podľa odpracovaných dní.

Materská dovolenka pri skrátenom úväzku

Výška materskej dovolenky sa odvíja od výšky platu. Momentálne vychádza približne na tri štvrtiny hrubej mzdy. Pri vyplácaní materskej dovolenky platí, že výška materskej sa vypočíta podľa príjmu z minulého roka. V tomto prípade sa mamičkám neoplatí prejsť na polovičný úväzok, keďže materská bude nižšia, ako keby ostali na plnom úväzku.

Na záver

Celkovo hlavný pracovný pomer a práca na čiastočný úväzok slúžia rôznym účelom a uspokojujú rôzne potreby. Hlavné zamestnanie poskytuje finančnú stabilitu, výhody a príležitosti na kariérny rast, zatiaľ čo práca na čiastočný úväzok ponúka flexibilitu a môže byť odrazovým mostíkom v kariére. Oba typy zamestnania majú svoje výhody a úvahy a jednotlivci sa môžu rozhodnúť uprednostniť jeden pred druhým na základe svojich osobných okolností a cieľov.