Byť voči sebe úctivý

Sebaúcta je založená na tom, ako jednotlivec vníma sám seba. Nízke sebavedomie je dôsledkom toho, že jednotlivec sám sebe pripisuje negatívnu hodnotu. Jednotlivci so zdravým sebavedomím sa cítia pozitívne a dokážu lepšie prekonávať životné vzostupy a pády.

Okrem toho, ak sa jednotlivci vnímajú pozitívne, bývajú odolnejší v ťažkých časoch a častejšie podstupujú zdravé riziká.

Čo to je sebaúcta

Doslovne vzaté to, čo hovorí význam slova – mať úctu k sebe samému. Keď to rozvinieme, tak je v tom váženie si samého seba a prijímanie sa takého, aký som. Nie však v rovine, že už nepotrebujem na sebe nič meniť, práve naopak. Dokážem realisticky zvážiť svoje sebarozvojové možnosti a príležitosti na sebazdokonaľovanie.

Vo svojej podstate je sebaúcta založená na tom, ako jednotlivec vníma sám seba. Nízke sebavedomie je dôsledkom toho, že jednotlivec sám sebe pripisuje negatívnu hodnotu.

Jednotlivci so zdravým sebavedomím sa cítia pozitívne a dokážu lepšie prekonávať životné vzostupy a pády. Okrem toho, ak sa jednotlivci vnímajú pozitívne, bývajú odolnejší v ťažkých časoch a častejšie podstupujú zdravé riziká.

Sebaúctu určuje vnútorné aj vonkajšie prostredie človeka. Medzi vnútorné faktory, ktoré formujú sebaúctu, patria napríklad minulé skúsenosti a očakávania človeka voči sebe samému.

Okrem toho môže mať na názor, ktorý má človek o sebe, vplyv aj rodinná dynamika, vzťahy a celkové sebavedomie. Na druhej strane vonkajšie faktory, ako sú sociálne médiá, rovesníci a dokonca aj mentori, môžu formovať sebaúctu jednotlivca prostredníctvom spätnej väzby a iných vonkajších vplyvov.

Nízke sebavedomie sa môže prejaviť rôznymi negatívnymi spôsobmi:

  • nízkymi študijnými a kariérnymi výsledkami
  • medziľudskými konfliktmi
  • depresiou

Vzhľadom na to je zlepšenie sebavedomia jednotlivca rozhodujúcim krokom, ktorý mu pomôže lepšie fungovať v domácnosti aj mimo nej. Stratégie na zlepšenie sebaúcty zahŕňajú zapojenie sa do aktivít starostlivosti o seba, ako je rozhovor s priateľom, praktizovanie vďačnosti, udržiavanie aktivity a cvičenia a rozhovor s odborníkom na duševné zdravie. Mnoho ľudí sa aj vo vyššom veku rozhodnú zvýšiť si sebavedomie napríklad akademickým titulom získaným vďaka externému štúdiu na vysokej škole.

Mnoho úspešných ľudí s vysokou sebaúctou vystupuje nenápadne, skromne, pokorne… Nemajú potrebu na seba strhávať pozornosť a okázalo deklarovať svoje kvality.

Už ste isto stretli človeka, u ktorého vám prehnané sebavedomie nesedelo. Mohlo to byť práve preto, že mal nízku sebaúctu a kompenzoval to maskovaním za nafúknuté sebavedomie.

Stanoviť si hranice je kľúčom k sebaúcte

Starostlivosť o duševné a fyzické zdravie je nevyhnutná, aby sa človek k sebe správal s úctou, ktorú si zaslúži. Tu je niekoľko jednoduchých krokov, ktoré mu v tom pomôžu:

  • Stanoviť si hranice – stanovenie a rešpektovanie hraníc je kľúčom k sebaúcte. Treba si uvedomiť situácie, v ktorých názory, požiadavky alebo žiadosti niekoho iného porušujú presvedčenie človeka a jeho preferencie. Tieto hranice treba vyjadriť rozhodne a jasne, aby človek zabezpečil, že jeho osobné hodnoty a priority zostanú nepoškvrnené.
  • Nájsť v živote rovnováhu – Treba sa usilovať o vyvážený život, aby človek v sebe podporil sebaúctu. Snažiť sa dosiahnuť fyzickú, emocionálnu a duchovnú rovnováhu v každodennom živote. Starať sa o seba tým, že bude venovať čas činnostiam a vzťahom, ktoré vyživujú jeho duševný a fyzický stav.
  • Obklopiť sa ľuďmi, ktorí mu prejavujú úctu – Obklopovanie sa ľuďmi, ktorí si človeka vážia a rešpektujú, mu pomôže vytvoriť si pozitívnejšie vnímanie seba samého. Vyhýbať sa treba tým, ktorí sa správajú neúctivo alebo človeka ponižujú. Namiesto toho si treba pestovať pozitívne priateľstvá, ktoré poskytnú povzbudenie a podporu.
  • Preskúmať svoj hodnotový systém – Posúdiť hodnoty, ktoré človek vyznáva, aby sa uistil, že sú prospešné a rešpektujúce. Uistiť sa treba, že hodnoty sú v súlade so základnými presvedčeniami a túžbami.

Pestovať pozitívne myšlienky podporuje sebaúctu

. Treba si uvedomovať seba samého, udržiavať si hranice a pestovať pozitívne návyky a myšlienky.

  • Prevziať zodpovednosť za svoje činy – Prijať svoje chyby a uvedomiť si, že každý človek má kontrolu nad tým, ako na nich reagujete. Uistiť sa, že preberá zodpovednosť za svoje činy a využíva konštruktívnu kritiku, aby mohol rásť.
  • Starať sa o svoje fyzické zdravie – Správne stravovanie, cvičenie a dostatok spánku sú dôležitými zložkami sebaúcty. Prijímanie zdravých rozhodnutí zabezpečí, že fyzický stav bude čo najlepší, čo následne povedie k pozitívnejšiemu pocitu zo seba samého.
  • Investovať do vlastného rastu a rozvoja – Investovať do vlastného rastu a rozvoja aktívnym vyhľadávaním vedomostí a získavaním nových zručností. Neustále kladenie výziev v sebe vzbudí pocit sebadôvery a obdivu a posilní pocit úcty k sebe samému.

Dodržiavaním týchto jednoduchých tipov možno určite podporiť úctivý postoj k sebe samému. Prostredníctvom sebaúcty si človek môže vybudovať základ sebadôvery, ktorý môže byť prospešný vo všetkých oblastiach života.

Sebavedomie alebo sebaúcta?

Sebavedomie sa zvykne synonymicky spájať so sebaúctou. Je v tom rozdiel. Sebavedomiu dokáže človek pomôcť tým, že sa učí sebavedomo vystupovať. Tvorí ho z veľkej miery postoj konkrétneho človeka, ktorý sa prejavuje hlavne navonok správaním.

Sebavedomie je previazané so vzdelaním, inteligenciou, zdravím, statusom, tiež tým, čo človek dokáže a aké má skúsenosti.

Sebaúcta sa, naopak, vzťahuje k vnútornému nastaveniu. Vypovedá o tom, aký človek je. Aj keby prišiel o všetko, sebaúcta je to, čo zostane.

Sebaúcta je celkový pocit vlastnej hodnoty a sebaúcty jednotlivca. Súvisí s duševným aj telesným zdravím a je kľúčovou zložkou celkovej pohody. Sebaúcta zahŕňa dôveru v seba samého a vlastné schopnosti a pozitívny pohľad na život a jeho situácie.

Ide o názor, ktorí majú jednotlivci sami o sebe a často sa vyznačuje tým, ako veľmi si jednotlivec cení svoju vlastnú hodnotu. Sebaúcta ovplyvňuje ľudské myslenie, cítenie a správanie, a tým výrazne ovplyvňuje jeho životné skúsenosti.

Sebaúcta je zázračná vec

V spoločnosti človeka s vysokou sebaúctou sa iní cítia veľmi príjemne. Je pre neho absolútne prirodzené, že autenticky žije Ježišovým „Miluj blížneho svojho ako seba samého“. Naopak, pri výskumoch delikventného správania vystupuje do popredia nízka sebaúcta delikventov. Obdobne je to signifikantné aj pri ľuďoch s tendenciou sebapoškodzovania a zneužívania návykových látok.

Vysokú sebaúctu človek potrebuje pre život aj preto, lebo je to najlepšia ochrana, ako nepodľahnúť manipulácii či zneužívaniu zo strany druhých ľudí. Človek, ktorý si váži sám seba, si váži aj druhých, nepociťuje potrebu sa nad nich povyšovať, alebo im ubližovať. Hodnota rešpektu voči sebe aj voči iným je napĺňaná bez ohľadu na situačné okolnosti.

Rozvoj sebaúcty

Obdobne, ako vie človek posilňovať sebavedomie, vie cieľavedome budovať aj sebaúctu. Má svoje „zložky“, na ktoré keď sa zameria, rozvinie svoju sebaúctu do zdravej a podpornej podoby.

Komponenty zdravej sebaúcty

1. SEBAPOZNANIE

Máte pred sebou zodpovedané a vyjasnené, kým v skutočnosti ste?

Tip: Treba začať rebríčkom hodnôt a spísať si ich podľa vlastnej prioritnosti od prvej po desiatu. Hodnoty predstavujú vôdzku pri rozhodovaní a správaní sa.

2. SEBAPRIJATIE

Staviate na svojich silných stránkach? A viete o oblastiach, ktoré sú pre nás náročné a potrebujete na nich pracovať?

Tip: Mať to spísané umožňuje pozerať na seba objektívne a podľa toho pripraviť rozvojový plán.

3. SEBADÔVERA

Máte kontrolu nad svojím životom?  Dokážete sa vysporiadať s výzvami, keď sa objavia?

Tip: Otvárať sa novým príležitostiam a skúsenostiam, experimentovať a učiť sa nové veci vytvára priestor na posilňovanie mentálnych aj emočných zručností. Ruka v ruke s tým ide guráž a odvaha.

4. SEBAVYJADRENIE

Viete, ako s druhými komunikujete nielen slovami, ale aj výrazom tváre, držaním tela, intonáciou, oblečením, ktoré nosíte?

Tip: Netreba sa obávať dať najavo svoju jedinečnosť. Trúfnuť si vyjadriť odlišnosť prinesie uznanie od tých, ktorí vnímajú, že sa človek líši od davu a masy.

5. SEBAVEDOMIE

Ste si vedomí, že vaše názory, myšlienky a konanie majú hodnotu a že máte právo na ich vyjadrenie?

Tip: Keď človek prekoná strach z neprijatia druhými, zistí, že sa vlastne nič nestane, istí ľudia ho neprestanú mať radi. Zapáčiť sa všetkým nie je možné, ani potrebné.

6. SEBAUVEDOMENIE

Všímate si vlastné pocity kedykoľvek sa vynoria? Dokážete sa sústrediť na to, čo sa s vami tu a teraz deje?

Tip: Rozvíjať emočnú inteligenciu a vedome pracovať so svojimi emóciami je najlepšia prevencia, aby sa potlačené nevrátili späť s ešte väčšou intenzitou a nenarobili zbytočnú deštrukciu.