Zmluva o dielo – vzor, odvody

Zmluva o dielo je jedným z najbežnejších typov zmlúv, s ktorými sa môžu rôzne profesie v živote stretnúť. Upravuje vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom pri zhotovovaní diela. Je však dôležité vedieť, čo zmluva o dielo obsahuje, aké sú jej náležitosti a na čo si dať pozor pri jej uzatváraní.

Zmluva o dielo je dôležitý dokument, ktorý chráni práva oboch zmluvných strán. Pri jej uzatváraní by sa malo dbať na to, aby obsahovala všetky dôležité náležitosti a aby sa porozumelo jej obsahu.

Čo je zmluva o dielo?

Zmluva o dielo je typ zmluvného dohovoru, ktorý sa uzatvára medzi dvoma stranami, kde jedna strana (nazývaná zhotoviteľ) sa zaväzuje vykonať určité dielo alebo poskytnúť určité služby a druhá strana (nazývaná objednávateľ) sa zaväzuje platiť za tieto služby.

Tento typ zmluvy je bežný v mnohých odvetviach, vrátane stavebníctva, umeleckých prác, softvérového vývoja, konzultácií a ďalších profesionálnych služieb. Zmluva o dielo musí obsahovať niekoľko kľúčových prvkov, aby bola platná a účinná. Medzi tieto prvky patria:

 • Identifikácia strán:
  • Zmluva musí obsahovať presné údaje o oboch stranách – zhotoviteľovi a objednávateľovi.
 • Popis diela:
  • Zmluva by mala presne popísať dielo alebo služby, ktoré majú byť vykonané. Tento popis by mal byť dostatočne presný a detailný, aby sa minimalizovala možnosť nedorozumení.
 • Platba:
  • Zmluva by mala stanoviť spôsob a výšku platby za vykonané dielo alebo služby. Môže to byť pevná cena, čiastkové platby alebo platby na základe odvedenej práce.
 • Časový plán:
  • V prípade potreby by zmluva mala obsahovať dohodnutý časový rámec pre vykonanie diela alebo poskytnutie služieb.
 • Zodpovednosť a záruky:
  • Zmluva by mala špecifikovať, kto nesie zodpovednosť za dodržanie dohodnutých podmienok a kvalitu diela alebo poskytnutých služieb. Môže tiež obsahovať ustanovenia o zárukách.
 • Právne podmienky:
  • Zmluva by mala obsahovať akékoľvek potrebné právne podmienky, ako sú práva a povinnosti oboch strán, autorské práva a podobne.

Zmluva o dielo je dôležitým dokumentom, ktorý chráni záujmy oboch strán a definuje ich vzájomné povinnosti a práva v rámci dohodnutého projektu alebo služby. Je dôležité, aby bol obsah zmluvy jasne a presne definovaný a aby bola zmluva dôkladne premyslená a dohodnutá pred jej podpisom.

Pred uzatvorením zmluvy je vhodné, aby si obe strany prečítali zmluvné podmienky a v prípade potreby konzultovali so svojím právnym zástupcom. Zmluva o dielo sa môže týkať aj práce na doma.

Jednoduchá zmluva o dielo – vzor

Jednoduchá zmluva o dielo – vzor, podobne ako každá iná zmluva, musí obsahovať základné podmienky, ktoré sú nevyhnutné pre jej platnosť. Tieto podmienky musia byť v prípade písomnej zmluvy jasne a presne uvedené. Ukážeme si vzor jednoduchej zmluvy o dielo:

 • Identifikácia zmluvných strán:
  • V záhlaví zmluvy musia byť jednoznačne identifikované objednávateľ a zhotoviteľ. Tieto údaje by mali obsahovať obchodné meno, sídlo, identifikačné čísla a iné relevantné údaje podľa právnych predpisov.
 • Popis prác:
  • Zmluva musí presne popísať rozsah, kvalitu a objem práce, ktoré má zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa. Tým sa predchádza možným sporom alebo nejasnostiam ohľadom očakávaní oboch strán.
 • Dohoda o cene:
  • Keďže zmluva o dielo je vždy za odplatu, cena musí byť dohodnutá medzi oboma stranami. Môže ísť o konkrétnu sumu alebo spôsob stanovenia ceny, ako je napríklad rozpočet stavby.
 • Dodatočné ustanovenia:
  • V zmluve by mali byť zahrnuté aj dodatočné ustanovenia, ako sú termíny dodania, postupy riešenia sporov, zodpovednosť za škody a podmienky zrušenia zmluvy.

Tieto základné prvky sú nevyhnutné pre platnosť zmluvy. Podľa platných právnych predpisov nie sú na platnosť písomnej zmluvy vyžadované žiadne ďalšie podmienky. Avšak, ak je zmluva uzavretá ústne, stačí dohoda o diele a cene. Je dôležité poznamenať, že akýkoľvek spor ohľadom zmluvy by mal byť riešený v súlade s platnými právnymi predpismi.

Jednoduchá zmluva o dielo – vzor, podobne ako každá iná zmluva, musí obsahovať základné podmienky, ktoré sú nevyhnutné pre jej platnosť.

Zmluva o dielo – vzor

Zmluva o dielo slúži ako vzor, takže sa dá prispôsobiť podľa individuálnych požiadaviek a potrieb.

Zmluva o dielo

na prípravu a realizáciu prác uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ:             

Obchodné meno: ……………………………………………….

Sídlo:………………………………………………………………………

Bankové spojenie: ………………………………………………

Číslo účtu:…………………………………………………………….

IČO: ………………………………………………………………………

DIČ:……………………………………………………………………….

1.2 Objednávateľ:         

Obchodné meno: ………………………………………………

Sídlo:…………………………………………………………………….

Rodné číslo:…………………………………………………………

Číslo účtu:……………………………………………………………

2. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná dodávku a montáž platových okien. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy. Za zameranie akcie je zodpovedný zhotoviteľ.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

2.3 Predmetom zmluvy je dodávka a montáž plastových okien podľa cenových ponúk …………………. a …………………..

3.  Ďalší záväzok zhotoviteľa

3.1 Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií.

4. Čas plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1, 4.3 tejto zmluvy v termíne: 

Začiatok montáže:   ……………………….                                             Ukončenie montáže: ……………………..

4.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

4.3 Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia. 

5. Spolupôsobenie objednávateľa

5.1 Zhotoviteľ pri rekonštrukčných prácach dodrží Vyhlášku č. 532/2002 Z. z. o všeobecno-technických požiadavkách na výstavbu ako aj všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu budúcej stavby.

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v sprístupnení bytových priestorov k prevedeniu montáže, odovzdaní doplňujúcich údajov a podkladov o dotknutom území, v zaujatí stanoviska, ktorých potreba vznikne počas spracovania realizácie. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ do 7 dní od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú lehotu.

5.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád.

6. Cena a platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – montáž hliníkových dverí, rekonštrukcia v rozsahu čl. 2 a 3 je spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 z.z. o cenách. 

Cena predmetu diela :         ………………….- EUR

DPH 19 % :                           …………………- EUR

Cena spolu :                         ………………….- EUR

Slovom:                              ……………………. eur 

6.2 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie.

6.3 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra , vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v zmysle bodu 4.1.Faktúra bude splatná do 7 dní od jej odoslania objednávateľovi. Objednávateľ sa dohodol so zhotoviteľom na poskytnutí zálohy vo výške 30 %, čo je …………….- EUR.

7. Zodpovednosť za vady, záruka

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4 Záručná doba je 10 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.

7.6 Výhrady orgánov štátnej správy a organizácii poverených výkonom štátnej správy v projekte pri jeho prerokovaní po dodaní sa posudzujú ako závady prác.

7.7 Záruka sa nevzťahuje na uzamykací systém dodaný objednávateľom.

8. Zmluvné pokuty

8.1 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

8.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 7.5 zmluvy.

8.3 Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.

9.2 Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.

9.3 Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa.

9.4 Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

V Bratislave dňa ……………………………..

……………………………………….                                                                     ……………………………………….   

Objednávateľ                                                                                                     Zhotoviteľ

Zmluva o dielo vzor zdarma sa dá stiahnuť z viacerých stránok vo formáte PDF alebo Word.

Zmluva o dielo je bežná v mnohých odvetviach, vrátane stavebníctva, umeleckých prác, softvérového vývoja, konzultácií a ďalších profesionálnych služieb.

Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odstúpenie je v určitých situáciách možné pri rôznych typoch zmlúv, vrátane zmlúv o dielo. Obe zmluvné strany môžu v istých prípadoch od zmluvy o dielo odstúpiť. Zhotoviteľ má právo požiadať o odstúpenie od zmluvy prostredníctvom formuláru odvolania, ak objednávateľ nesplní svoje povinnosti riadne a včas.

Dôvody, prečo by objednávateľ mohol od zmluvy odstúpiť, zahŕňajú:

 • Ak poskytne súčinnosť, ale zhotoviteľ odmieta vykonať dielo.
 • Objednávateľ môže odstúpiť pred zhotovením diela, ale bude povinný uhradiť doterajšie náklady zhotoviteľovi.
 • Ak má dôvodné obavy, že dielo nebude vykonané včas alebo riadne.

Objednávateľ musí byť o takomto odstúpení zmluvy o dielo informovaný.

Zmluva o dielo a odvody

Pri zmluve o dielo uzatvorenej medzi dvomi fyzickými osobami, ktoré nie sú podnikateľmi, sa uplatňuje Občiansky zákonník. Takýto príjem sa podľa zákonníka kvalifikuje ako iný príjem zhotoviteľa. Odvody zmluvy o dielo fyzická osoba zahrnie do čiastkového základu dane podľa § 8 zákona o dani z príjmov.

Podnikatelia, ktorí sa riadia Obchodným zákonníkom, zmluvy o dielo považujú za príjmy z ich podnikateľskej činnosti. Pre fyzické osoby – živnostníkov – platí § 6, pre právnické osoby § 14. Častou formou pracovného pomeru je aj dohoda o vykonaní práce, teda brigáda.