Zmena trvalého pobytu – prepis auta, zmena OP, nahlásenie

zmena trvaleho pobytu

Zmena trvalého pobytu je zmena adresy miesta, kde človek prevažne býva a kde sa väčšinu svojho času zdržiava. Ide teda o adresu občanov, ktorá slúži ako referenčný bod pre záznam o ich živote.

Zmena trvalého pobytu je nevyhnutná pre účely vybavovania množstva vecí, ktoré súvisia s občianstvom a to najmä ak občan prechádza do inej obce, než je obec jeho aktuálneho trvalého pobytu.

Vybavenie občianskeho preukazu pri zmene trvalého pobytu

Nový občiansky preukaz je dokladom o tom, že príslušník Slovenskej republiky má nárok na účasť vo verejnom živote. Postup, ktorý nasleduje v prípade zmeny trvalého pobytu, je jedným z najdôležitejších procesov prihlasovania sa do regiónov. Pred opustením doterajšieho trvalého miesta pobytu je potrebné splniť niekoľko krokov.

Prvým krokom je oficiálne oznámiť zmenu trvalého bydliska na mestskom úrade. Ohlásenie musí obsahovať údaje o doterajšom a novom trvalom bydlisku. Následne pre vybavenie občianskeho preukazu pri zmene trvalého pobytu je potrebné obrátiť sa na okresné riaditeľstvo Policajného zboru, kde je potrebné uviesť niekoľko dokumentov, ako napríklad potvrdenie o zmene trvalého bydliska.

Potom treba zaplatiť administratívny poplatok, ktorý sa odvíja od počtu úkonov, ktoré sú vyžadované pri podaní žiadosti. Poplatok musí byť vopred zaplatený, predtým, ako sa vybaví nový občiansky preukaz.

Potom, ako občan zmení trvalý pobyt, je povinný požiadať o vydanie nového dokladu totožnosti do 30 dní. Vybavenie občianskeho preukazu pri zmene trvalého pobytu nie je náročné, je však potrebné byť zodpovedný a spĺňať lehoty na jeho vybavenie.

Rezervácia termínu na občiansky preukaz je odporúčaná. Týmto spôsobom je vybavenie dokumentu jednoduchšie. Človek sa všeobecne vyhne dlhému čakaniu v rámci online rezervácii termínu na doklady.

V prípade, ak si žiadateľ nebude môcť prevziať svoj občiansky preukaz, môže udeliť splnomocnenie na prevzatie dokladov človeku, ktorý mu ho vyzdvihne.

Zmena trvalého pobytu a prepis auta

Zmena trvalého pobytu je zmena adresy uvedenej v občianskom preukaze. Zmenu trvalého pobytu treba podstúpiť iba vtedy, ak občan prestane byť obyvateľom tej istej adresy, ktorá bola evidovaná v jeho občianskom preukaze.

Avšak, ak sa nastávajúcemu obyvateľovi zmení jeho trvalý pobyt, je potrebné prepísať auto podľa adresy v novom občianskom preukaze.

Prepísanie auta pri zmene trvalého pobytu zahŕňa niekoľko krokov:

  • Po získaní nového občianskeho preukazu je potrebné navštíviť pobočku dopravného inšpektorátu. Tam je potrebné predložiť občiansky preukaz, potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu a osvedčenie o evidencii vozidla.
  • Potom bude potrebné vyplniť jednoduché tlačivo a zaplatiť poplatky.

Každá krajina môže mať odlišné požiadavky, takže je vždy najlepšie skontrolovať si všetky potrebné dokumenty, aby sa proces uskutočnil bez komplikácií.

V prípade, ak majiteľ auta nemôže uskutočniť tento proces z rôznych dôvodov, existuje riešenie- splnomocnenie na prepis auta. Ide o právny dokument, ktorý obsahuje písomný súhlas majiteľa vozidla , ktorým poveruje inú osobu, aby vykonala prepis vlastníctva vozidla v jeho mene.

Ako na zmenu trvalého pobytu elektronicky?

Uskutočnenie zmeny trvalého pobytu elektronicky je pomerne ľahká a jednoduchá procedúra. Môže to byť dôležité riešenie pre tých, čo sa chcú presťahovať do iného miesta, alebo pre tých, čo sa chcú vrátiť do svojho rodného mesta.

Pre uskutočnenie zmeny trvalého pobytu elektronickou formou je potrebné mať k dispozícii občiansky preukaz s elektronickým čipom. Takisto je potrebné disponovať bezpečnostným osobným kódom, čítačkou kariet a podpisovými certifikátmi pre kvalifikovaný elektronický podpis. Zmena sa vykonáva v Centrálnej ohlasovni.

Za posledných pár rokov sa vykonávanie zmeny trvalého bydliska elektronicky stalo bežnou metódou uvedenia zmeny trvalého bydliska, pretože je obzvlášť pohodlné a účinné. Ak je žiadosť úspešne odoslaná, žiadateľ obdrží potvrdzujúci email.

Kde treba nahlásiť zmenu trvalého pobytu?

Odpoveď na otázku kde nahlásiť zmenu trvalého pobytu je dôležitá. Určite je potrebné nahlásiť zmenu u zamestnávateľa prípadne na úrade práce. Podnikatelia by mali informovať o zmene živnostenský úrad či daňový úrad. O zmene sa informujú aj banky, mobilní operátori, dodávatelia energií a podobne.

Zaoberať sa otázkou kde nahlásiť zmenu trvalého pobytu je dôležité, pretože túto povinnosť si musí splniť každý občan, ktorý sa rozhodne zmeniť adresu bývania.

Je v súčasnosti potrebná zmena ŠPZ pri zmene trvalého pobytu?

Keďže od 1. januára 2023 sa už tabuľky ŠPZ neviažu na majiteľa avšak na auto, zmena ŠPZ pri zmene trvalého pobytu nie je potrebná. V prípade ak ide o starší typ ŠPZ so skratkou okresu, nie je potrebné ju meniť za novú, vydanie novej ŠPZ sa uskutoční pri kúpe nového vozidla.

V súčasnosti aj pri zmene trvalého pobytu nie je potrebné meniť ŠPZ, avšak prepis auta na príslušnom dopravnom inšpektoráte je potrebné vykonať.

Na čo všetko myslieť pri zmene trvalého pobytu?

Pri zmene trvalého pobytu je potrebné myslieť na nasledujúce veci:

  • Na miestnom mestskom alebo obecnom úrade je nutné odovzdať presné údaje o sebe. Na doklad bude potrebné predložiť potvrdenie o zápise trvalého pobytu v predchádzajúcom mieste.
  • Pred odchodom bude potrebné vykonať odhlásenie z evidencie trvalého bydliska, na ktorom doteraz žiadateľ figuroval. To sa robí takisto na miestnom mestskom alebo obecnom úrade. Tu je potrebné vybaviť si potvrdenie alebo list o odhlásení.
  • Po uskutočnení zmeny trvalého pobytu bude potrebné aktualizovať všetky osobné údaje v oficiálnych registroch. Tu je dôležité sa postarať o zmenu na poštovom zozname s trvalou adresou, prihlásiť sa k platbe daní v novom obvode, obnoviť svoju zdravotnú poistku, zmeniť adresu v štátom registrovaných zariadeniach a informovať o zmene banku, ak je to potrebné.
  • Informovať o zmene treba všetkých, ktorí môžu žiadateľa kontaktovať prostredníctvom pošty. Bude im nutné zaslať adresu svojho nového trvalého bydliska. Aj keď je to často zbytočne zdĺhavé, je to veľmi dôležité. Nezabudnúť to urobiť u všetkých finančných, zdravotných, obchodných, právnych a daňových inštitúcií, s ktorými má žiadateľ spojenie.
  • Nakoniec je dobré si vziať niekoľko fotokópií dokladu o zmene trvalého pobytu, aby ich bolo možné samostatne odovzdať všade, kde je to potrebné.

Keď je všetko hotové a je naplnená každá potrebná formalita, zmena trvalého pobytu je oficiálna.

Aké sú lehoty pre ohlásenie zmeny trvalého pobytu?

Ohlásenie zmeny trvalého pobytu je súčasťou bežných zmeniek, ako sú prechody medzi mestami, štátmi či kontinentmi, ak človek chce meniť svoj trvalý pobyt. Dôsledky nesplnenia tohto postupu, napríklad v podobe pracovnoprávnych vzťahov, dodržiavaním lehôt na ohlásenie zmeny trvalého pobytu je možné predísť.

Podľa slovenského zákona o znení údajov v občianskom preukaze a ohláseniach o zmene trvalého bydliska sú lehoty pre ohlásenie zmeny trvalého pobytu nasledovné:

Prvýkrát ohlásenie musí byť vykonané najneskôr do piatich dní po dátume vzniku zmeny trvalého pobytu. Ak sa trvalý pobyt zmení po druhý krát alebo neskôr, je potrebné to ohlásiť najneskôr do desiatich dní po dátume vzniku zmeny trvalého pobytu.

V prípade ak je osoba v členskom štáte Európskej únie a má trvalý pobyt alebo pracovné miesto v SR, je potrebné ohlásiť zmenu trvalého pobytu najneskôr do 15 dní po jeho vzniku. Okrem toho je potrebné ohlásenie zmeny trvalého pobytu zahrnúť do všetkých príslušných registrov a úradov pred úradnými lehotami.

Pre slovenské účely to znamená, že po ohlásení zmeny trvalého pobytu je potrebné tiež preukázať zmenu trvalého bydliska či zamestnania na miestnych colných, daňových, dopravných či sociálnych úradoch.

Ak lehota pre ohlásenie nie je dodržaná, môžu byť uložené vysoké pokuty, takže je najlepšie uskutočniť ohlásenie zmeny trvalého pobytu ihneď, ako sa zmena uskutoční.

Je zmena trvalého pobytu spoplatnená?

Často sa ľudia zaujímajú, či je zmena trvalého pobytu spoplatnená. Na Slovensku je zmena trvalého pobytu povolená a nie je spoplatnená. Získanie potvrdenia o trvalom pobyte je však spoplatnené sumou 5 €.

Je možné ho získať osobne na miestnom úrade, prípadne žiadať elektronicky. Ak ho žiadateľ vybavuje osobne, toto potvrdenie sa vystavuje na počkanie.

Zmena trvalého pobytu väčšinou nie je spoplatnená, avšak vydanie potvrdenia o trvalom pobyte je spoplatnené sumou 5 €.

Ak má žiadateľ akékoľvek otázky ohľadom procesu zmeny trvalého pobytu, môže kontaktovať svoj miestny úrad. Pri zmene trvalého pobytu je veľmi dôležité, aby si žiadateľ vždy prečítal všetky príslušné zákony a predpisy, ktoré sú k tejto zmene právne zavedené.

Ak si človek nie je istý, pri vykonávaní týchto zmien sa odporúča požiadať o pomoc odborníka, aby sa správne postupovalo v zmysle zákona.