Splnomocnenie na prepis auta: Kľúč k pohodlnému vlastníctvu vozidla

splnomocnenie na prepis auta

Kúpa alebo predaj automobilu môže byť zložitým procesom, ktorý si vyžaduje rôzne právne a administratívne kroky. Jedným z kľúčových dokumentov, ktorý môže uľahčiť tento proces, je splnomocnenie na prepis auta. Či už je človek majiteľom vozidla, ktoré chce predať, alebo kupuje auto od iného jednotlivca alebo firmy. Správne splnomocnenie môže ušetriť čas a stres pri vybavovaní všetkých potrebných formalít.

Článok sa zameriava na všetko, čo by mal človek vedieť o splnomocneniach na prepis auta. Zistí, čo tieto dokumenty zahŕňajú, ako ich overiť, aká je ich platnosť a čo všetko je potrebné na úspešný prepis vozidla. Okrem toho prináša informácie, ako získať splnomocnenie online a aké sú možnosti, ak ide o firmu, ktorá chce previesť vlastníctvo auta.

Splnomocnenie na prepis auta: Kľúčové aspekty a postup

Splnomocnenie je právny dokument, ktorý v slovenskom právnom systéme umožňuje jednej osobe (nazývanej splnomocniteľ) poveriť inú osobu (splnomocneného) vykonať určité kroky v jej mene a na jej náklady. V prípade prepisu auta ide o dôležitý nástroj, ktorý umožňuje hladký a bezproblémový proces prenosu vlastníctva vozidla. Tu sa človek dozvie viac o tom, čo splnomocnenie na prepis auta zahŕňa a ako funguje v rámci Slovenskej republiky.

Čo je splnomocnenie na prepis auta (vozidla)?

Splnomocnenie na prepis auta je právny dokument, ktorý obsahuje písomný súhlas majiteľa vozidla , ktorým poveruje inú osobu, aby vykonala prepis vlastníctva vozidla v jeho mene. Toto splnomocnenie obsahuje dôležité informácie o oboch stranách, predmete splnomocnenia a jeho rozsahu.

Rôzne typy splnomocnenia na auto

Existujú dva základné typy splnomocnení, ktoré sa používajú pri prepise auta:

Jednorazové splnomocnenie:Tento druh splnomocnenia je vhodný pre jednorazové transakcie, ako je napríklad prepis auta. Obsahuje informácie o konkrétnom úkone, ktorý má byť vykonaný v mene splnomocňovateľa, a platí len pre túto konkrétnu záležitosť.
Generálna plná moc:Ak splnomocniteľ potrebuje, aby splnomocnenie oprávňovalo splnomocneného na zastupovanie vo viacerých prípadoch (napríklad v rámci dedičského konania), udeľuje sa generálna plná moc. Táto forma splnomocnenia umožňuje vykonávať rôzne právne úkony v mene splnomocňovateľa, pričom sú presne špecifikované.

Dôležitosť úradného overenia splnomocnenia na prepis auta

Splnomocnenie na prepis vozidla musí obsahovať nasledujúce informácie:

 • Meno a priezvisko splnomocniteľa a splnomocneného
 • Identifikačné číslo (IČO) alebo rodné číslo splnomocniteľa
 • Adresa trvalého pobytu splnomocniteľa
 • Úkony, ktoré je splnomocnený oprávnený vykonať (napr. prepis vozidla, podanie žiadosti o nové osvedčenie o evidencii vozidla, úhrada poplatkov)
 • Platnosť splnomocnenia (neurčitá)

Pre väčšiu právnu istotu a uznanie splnomocnenia voči úradom a iným inštitúciám je odporúčané, aby bolo splnomocnenie úradne overené notárom. Týmto spôsobom je zaručená jeho legitimita a platnosť vo všetkých relevantných právnych situáciách.

splnomocnenie na prepis auta
Splnomocnenie na prepis vozidla je nevyhnutné, ak človek plánuje poveriť inú osobu, napríklad rodinného príslušníka alebo právneho zástupcu, aby mu pomohol s prepisom vozidla.

Platnosť splnomocnenia na prepis auta

Platnosť splnomocnenia na prepis auta je dôležitým aspektom, ktorý sa nedávno zmenil. Od 1. januára 2023 je platnosť splnomocnenia na prepis auta neobmedzená, čo znamená, že tento právny dokument zostáva platný, kým ho splnomocňujúci osobne nezruší alebo kým splnomocnený neodmietne vykonať splnomocnené úkony.

Pred týmto dátumom bola platnosť splnomocnenia na prepis auta obmedzená na 3 mesiace. Táto zmena v právnom predpise poskytuje väčšiu flexibilitu a pohodlie pre majiteľov vozidiel a splnomocnených osôb. Už nie sú viazaní na krátke obdobia platnosti a nemusia tak často obnovovať splnomocnenia.

Aj keď platnosť splnomocnenia nie je obmedzená časovým rámcom, splnomocnenie môže byť kedykoľvek zrušené splnomocňujúcim. Rovnako aj odmietnuté splnomocneným, ak to bude potrebné. Tým sa zabezpečuje, že majiteľ vozidla má kontrolu nad svojimi právami a rozhodovaním o prepise svojho auta.

Splnomocnenie na prepis auta pre firmu

Splnomocnenie na prepis auta pre firmu predstavuje dôležitý právny nástroj, ktorý umožňuje podnikom a spoločnostiam pohodlne a efektívne vykonávať transakcie týkajúce sa vozidiel. Toto splnomocnenie umožňuje právnej osobe alebo firme poveriť konkrétneho zástupcu, aby v jej mene vykonal všetky potrebné kroky na prepis vlastníctva vozidla.

Pri splnomocnení na prepis auta firmou je dôležité zahrnúť nasledujúce informácie:

Údaje o firme:Splnomocnenie musí obsahovať kompletný názov a IČO firmy. Tieto údaje by mali byť presné a zhodné s registračnými záznamami firmy.
Meno a priezvisko splnomocneného:Zástupca, ktorý bude vykonávať kroky na prepis auta, musí byť jasne identifikovaný so svojím menom a priezviskom.
Účel splnomocnenia:Splnomocnenie by malo jasne uviesť účel, na ktorý je udelené, teda na prepis konkrétneho vozidla.
Identifikačné údaje o vozidle:V splnomocnení by sa mali uviesť údaje o vozidle, ktoré sa má previesť, vrátane jeho evidenčného čísla a registračných informácií.
Podpis oprávnenej osoby:Splnomocnenie musí byť podpísané oprávnenou osobou alebo osobami zo strany firmy.

Správne pripravené splnomocnenie na prepis auta firmy umožní hladký prenos vlastníctva vozidla a minimalizuje potenciálne právne komplikácie.

splnomocnenie na prepis auta firma
Firma by mala venovať osobitnú pozornosť správnemu vypracovaniu splnomocnenia a zabezpečiť, aby boli všetky potrebné informácie uvedené presne a zrozumiteľne.

Vzor splnomocnenia na prepis auta

Tento dokument umožňuje udeliť konkrétnej osobe právomoc konať v mene vlastníka vozidla a vybaviť všetky potrebné kroky spojené s prepisom. Nižšie je vzor splnomocnenia na prepis auta, ktorý pomôže správne a zákonné zorganizovať tento proces. Je dôležité, aby boli všetky informácie uvedené v splnomocnení presné a zhodné s danou situáciou.


VZOR SPLNOMOCNENIA NA PREPIS AUTA

Týmto splnomocnením splnomocňujem pána/pani [meno splnomocneného] (ďalej len „splnomocnený“), aby v mojom mene a na moje náklady vykonal nasledujúce úkony:

 • Prepis vozidla s evidenčným číslom [číslo evidenčného čísla] z môjho vlastníctva do vlastníctva pána/pani [meno nového majiteľa].
 • Podanie žiadosti o vydanie nového osvedčenia o evidencii vozidla časť I. a II.
 • Uhradenie všetkých poplatkov spojených s prepisom vozidla.

Splnomocnený je oprávnený konať v mojom mene a na moje náklady voči akýmkoľvek orgánom verejnej správy, ako aj voči súkromným subjektom.

Toto splnomocnenie je platné na dobu neurčitú.

[Dátum] [Podpis splnomocňovateľa]


 • V prípade, že splnomocňujúcim je firma, je potrebné uviesť aj IČO firmy a adresu sídla.
 • V prípade, že splnomocnenec je zástupcom firmy, je potrebné uviesť aj jeho funkciu vo firme.
 • Splnomocnenie je možné vypísať aj ručne, v takom prípade je potrebné podpis splnomocňovateľa overiť u notára alebo matrike.

Online splnomocnenie na prepis auta

Od 1. 1. 2023 je možné vystaviť online splnomocnenie na prepis auta. Online splnomocnenie je platné na dobu neurčitú a nemusí byť úradne overené u notára.

Ako postupovať pri online splnomocnení na prepis auta?

 1. Prejdsť na webovú stránku Ministerstva vnútra SR.
 2. Kliknúť na tlačidlo „Splnomocnenie“.
 3. Vybrať typ splnomocnenia „Pripomienky, návrhy, žiadosti, podania“.
 4. Do poľa „Splnomocniteľ“ zadať svoje meno a priezvisko.
 5. Do poľa „Splnomocnený“ zadať meno a priezvisko osoby, ktorá bude splnomocnená.
 6. Do poľa „Predmet splnomocnenia“ zadať „Pripomienky, návrhy, žiadosti, podania k evidencii vozidiel“.
 7. Do poľa „Úkony, ktoré je splnomocnený oprávnený vykonať“ zadať „Pripomienky, návrhy, žiadosti, podania k prepis vozidla“.
 8. Kliknúť na tlačidlo „Vystaviť splnomocnenie“.
 9. Vytlačiť splnomocnenie alebo ho uložiť vo formáte PDF.

Čo treba na prepis auta

Pre prepis auta v Slovenskej republike sú potrebné určité kroky a dokumenty. Tu je zoznam toho, čo človek potrebuje na prepis vlastníctva auta:

 • osvedčenie o evidencii vozidla časť I. a II. (malý a veľký techničák)
 • vodičský preukaz nového majiteľa
 • doklad totožnosti nového majiteľa
 • doklad o zaplatení správnych poplatkov
 • splnomocnenie, ak prepis auta vykonáva splnomocnená osoba

Proces prepisu auta je nasledovný:

 1. Pôvodný majiteľ vozidla sa musí odhlásiť z evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte.
 2. Nový majiteľ vozidla sa musí prihlásiť do evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte.
 3. Na dopravnom inšpektoráte sa predložia všetky potrebné dokumenty.
 4. Na dopravnom inšpektoráte sa zaplatí správny poplatok.
 5. Na dopravnom inšpektoráte sa vydajú nové doklady o vozidle.

Auto je potrebné prepísať do 30 dní od nadobudnutia. Ak si nový majiteľ vozidla nesplní túto povinnosť, môže mu byť uložená pokuta.

Od 1. 1. 2023 došlo k niektorým zmenám v prepise auta, ako napríklad:

 • Zmenil sa spôsob výpočtu správnych poplatkov za zápis nového držiteľa vozidla. Nový poplatok sa vypočítava podľa výkonu motora a emisnej normy vozidla.
 • Zrušené bolo povinné menenie evidenčných čísiel pri prevode vlastníctva vozidla.
 • Zjednodušil sa proces prepisu auta. Teraz je možné prepísať auto aj bez prítomnosti pôvodného majiteľa, ak nový majiteľ predloží splnomocnenie od pôvodného majiteľa.

Aké sú poplatky za prepis auta?

Za prepis auta je potrebné zaplatiť správny poplatok. Tento poplatok sa vypočítava podľa výkonu motora a emisnej normy vozidla.

Ako dlho trvá prepis auta?

Proces prepisu auta trvá zvyčajne niekoľko hodín. Ak je splnomocnenie vystavené v papierovej forme, je potrebné ho predložiť na dopravnom inšpektoráte osobne. Ak je splnomocnenie vystavené v elektronickej forme, dá sa predložiť aj elektronicky. Pre uľahčenie celého procesu je možné online objednanie na prepis auta.

Ako si overím, či bolo auto prepísané?

Po prepísaní auta je možné si overiť, či bolo auto skutočne prepísané, na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.

Splnomocnenie na predaj auta

Splnomocnenie na predaj auta je iný právny dokument ako splnomocnenie na prepis auta, hoci majú niektoré spoločné prvky. Rozdiel medzi nimi spočíva v ich účele a tom, aké právomoci poverujú.

Splnomocnenie na predaj auta umožňuje majiteľovi vozidla poveriť inú osobu (splnomocneného) s právom na vykonanie transakcie spojenej s predajom vozidla.

Týmto dokumentom sa splnomocneným zástupcom umožňuje jednať v mene majiteľa vozidla pri jednorazovom alebo opakovanejších predajoch vozidla. To znamená, že majiteľ vozidla poveruje splnomocnenú osobu, aby uskutočnila celý proces predaja automobilu. Vrátane rokovania s kupujúcim, podpisu zmluvy a prípadných formálnych povinností spojených s predajom.

Splnomocnenie na prepis auta, ako sme už spomínali, umožňuje jednej osobe konať v mene iného majiteľa vozidla pri vybavovaní všetkých potrebných krokov na prepis vlastníctva vozidla na nového majiteľa. To zahŕňa úkony, ako je vyplnenie potrebných formulárov, podanie žiadosti o nové osvedčenie o evidencii vozidla a úhrada príslušných poplatkov.

Hlavný rozdiel medzi týmito dvoma splnomocneniami teda spočíva v ich účele a poverených právomociach.

splnomocnenie na prepis auta
Splnomocnenie na predaj auta umožňuje jednať s potenciálnymi kupcami a uzatvoriť obchod s vozidlom. Zatiaľ čo splnomocnenie na prepis auta sa týka výlučne právneho procesu prepisu vlastníctva vozidla z jednej strany na druhú.

Splnomocnenie na prihlásenie auta

Splnomocnenie na prihlásenie auta je právny dokument, ktorý umožňuje jednej osobe vykonať v mene iného majiteľa vozidla všetky potrebné kroky spojené s prihlásením auta na cestách, vrátane získania evidenčných značiek a vydania osvedčenia o evidencii vozidla. Tento typ splnomocnenia sa líši od splnomocnenia na prepis auta a splnomocnenia na predaj auta v niekoľkých dôležitých aspektoch:

Jasné, tu je prehľadná tabuľka o splnomocneniach na auto:

Typ splnomocneniaÚčelProcesVykonávané úkony
Splnomocnenie na prepis autaUmožniť inej osobe (splnomocnenému) vykonať v mene majiteľa vozidla všetky kroky spojené s prepisom vlastníctva auta na nového majiteľa.Zameriava sa na prepis vlastníctva vozidla, čo zahŕňa zmenu vlastníka v registri vozidiel.Umožňuje vykonávať úkony spojené s prepisom vlastníctva, ako je vyplnenie potrebných dokumentov a podanie žiadosti.
Splnomocnenie na predaj autaUmožniť inej osobe (splnomocnenému) vykonávať v mene majiteľa vozidla všetky úkony týkajúce sa predaja vozidla a uzatvárania obchodov.Súvisí s procesom predaja auta a môže zahŕňať rokovanie s kupcami a uzatvorenie obchodu.Umožňuje vykonávať úkony súvisiace s uzatvorením predajnej zmluvy a prípadnými ďalšími právnymi formálnosťami týkajúcimi sa predaja.
Splnomocnenie na prihlásenie autaUmožniť inej osobe (splnomocnenému) vykonať kroky spojené s prihlásením vozidla na cesty. To môže zahŕňať získanie nových evidenčných značiek, osvedčenia o evidencii vozidla a podobne.Umožňuje vykonať všetky kroky potrebné na prihlásenie vozidla na cesty, ako napríklad získanie evidenčných značiek a osvedčenia o evidencii vozidla.Umožňuje vykonávať úkony potrebné na prihlásenie vozidla na cesty, vrátane nákupu evidenčných značiek a vybavovania potrebných dokumentov.

Všetky tieto typy splnomocnení majú svoje špecifické účely a právomoci a sú užitočnými nástrojmi pri rôznych situáciách spojených s vozidlami.