Výpoveď z pracovného pomeru 2024 – dohodou, zo zdtravotných problémov, zo strany zamestnanca

Skončenie pracovného pomeru je udalosťou, ktorá môže mať významný dopad na zamestnancov aj zamestnávateľov. Či už je to z dôvodu výkonu zamestnancov, nesprávneho správania alebo ekonomického poklesu, proces ukončenia pracovného pomeru by sa mal riešiť čestne a s rešpektom ku všetkým zúčastneným stranám. Ako vyzerá vzor výpovede z pracovného pomeru? Je možné podať výpoveď z pracovného pomeru dohodou?

Spravodlivým a rešpektovaným zaobchádzaním s výpoveďou pracovného pomeru dohodou môžu zamestnávatelia zmierniť právne riziká, zachovať morálku zamestnancov a dlhodobo chrániť ich povesť.

Čo je pracovný pomer – zamestnanosť 

Zamestnanosť je stav, keď je človek zamestnaný alebo má prácu, v ktorom je jednotlivec najatý organizáciou na vykonávanie konkrétnych úloh výmenou za kompenzáciu. Je základným prvkom každej ekonomiky, pretože umožňuje jednotlivcom zarábať si na živobytie, prispievať do spoločnosti a napĺňať svoje osobné a profesionálne túžby.

Pracovný pomer môže mať rôznu formu v závislosti od povahy práce a dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Môže byť plný, čiastočný, trvalý alebo dočasný. Zamestnanie na plný úväzok zvyčajne pozostáva z práce približne 40 hodín týždenne, zatiaľ čo zamestnanie na čiastočný úväzok zahŕňa prácu menej hodín. Trvalé zamestnanie ponúka istotu nepretržitej práce a výhod, zatiaľ čo dočasné zamestnanie je na určitú dobu alebo projekt.

Vysoká miera zamestnanosti naznačuje prosperujúce hospodárstvo s príležitosťami na rast a rozvoj. Vedie k zvýšeným spotrebiteľským výdavkom, podporuje podnikanie a vytvára pozitívny cyklus ekonomickej aktivity. Naopak, nízka miera zamestnanosti môže viesť k zníženiu kúpnej sily, zníženiu dopytu po tovaroch a službách a stagnácii ekonomiky.

Výpoveď z pracovného pomeru

Skončenie pracovného pomeru znamená skončenie pracovného pomeru medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Môže k tomu dôjsť rôznymi spôsobmi, vrátane rezignácie, odchodu do dôchodku, prepustenia alebo výpovede zo strany zamestnávateľa. Zatiaľ čo rezignácia a odchod do dôchodku sú dobrovoľné kroky zamestnanca, prepúšťanie a výpoveď zo strany zamestnávateľa sú nedobrovoľné a často sú spojené so zákonnými povinnosťami.

Prepúšťanie je zvyčajne výsledkom organizačnej reštrukturalizácie, ekonomických podmienok alebo zmien obchodných priorít. Zamestnávatelia môžu prepustiť zamestnancov, keď už nemajú dostatok práce alebo keď potrebujú znížiť náklady. Na rozdiel od ukončenia pracovného pomeru je prepúšťanie dočasné a zamestnanec môže mať možnosť byť opätovne prijatý, keď sa podmienky zlepšia.

Na druhej strane k ukončeniu pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa môže dôjsť z rôznych dôvodov, ako je zlý výkon, nevhodné správanie, porušenie podnikových zásad alebo porušenie zmluvy. V týchto prípadoch je ukončenie zvyčajne trvalé a zamestnanec zvyčajne nemá nárok na opätovné prijatie do zamestnania.

Zamestnanosť je stav, keď je človek zamestnaný alebo má prácu, v ktorom je jednotlivec najatý organizáciou na vykonávanie konkrétnych úloh výmenou za kompenzáciu.

Náležitosti výpovede z pracovného pomeru

Nezáleží na tom či výpoveď dáva zamestnanec alebo zamestnávateľ výpoveď musí vždy spĺňať určité náležitosti a je nevyhnutné, aby bola výpoveď v písanej forme.

Ďalším dôležitým krokom v podaní výpovede, je doručenie písomnej formy výpovede adresátovi. Zákonník práce povoľuje osobné doručenie alebo doručenie výpovede poštou, no ak ide o výpoveď zo strany zamestnávateľa, výpoveď musí byť doručená adresátovi do vlastných rúk. Zamestnávateľ musí všetky dokumenty spojené s výpoveďou doručuje na adresu trvalého bydliska.

V prípade výpovede z pracovného pomeru zo strany zamestnanca, výpoveď musí byť doručená zamestnávateľovi na adrese pracoviska. Doručená výpoveď je taká, ktorá je prevzatá zamestnancom alebo zamestnávateľom.

Výpoveď z pracovného pomeru – skončenie pracovného pomeru výpoveďou

K skončeniu pracovného pomeru výpoveďou môže dôjsť vtedy, keď správanie alebo výkon zamestnanca zaostáva za očakávaniami zamestnávateľa. V závislosti od špecifík prípadu môže byť prepustenie považované za nevyhnutné, keď zamestnanec nie je schopný plniť si svoje povinnosti, keď je jeho postoj rušivý na pracovisku, alebo keď sa jeho konanie považuje za riziko pre blaho jeho kolegov, resp. finančnú budúcnosť spoločnosti.

Skončenie pracovného pomeru je zložitá situácia, preto je dôležité zabezpečiť, aby bol tento proces riešený profesionálne a s rešpektom.

Výpoveď z pracovného pomeru – vzor

Meno, priezvisko, adresa zamestnanca

Meno zamestnávateľa
Adresa

Vec: Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Týmto Vám oznamujem, že pracovný pomer založený pracovnou zmluvou zo dňa…

ukončujem

podľa § 72 Zákonníka práce v skúšobnej dobe ku dňu…..

V…………………dňa……………………

……………………………………..
podpis zamestnanca

Výpoveď z pracovného pomeru zo strany

Zamestnanec môže podať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu ako napríklad výpoveď z pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov. Po doručení výpovede začne zamestnancovi plynúť výpovedná doba. Prvým dňom výpovednej doby je prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zamestnávateľovi.

Rozlišujeme dve výpovedné doby:

  1. mesačná výpovedná doba – pracovný pomer trval ku dňu doručenia výpovede menej ako jeden rok 
  2. dvojmesačná výpovedná doba – pracovný pomer trval ku dňu doručenia výpovede viac ako rok 

Dĺžka trvania výpovednej doby je zákonom daná v Zákonníku práce.

K skončeniu pracovného pomeru výpoveďou môže dôjsť vtedy, keď správanie alebo výkon zamestnanca zaostáva za očakávaniami zamestnávateľa.

Výpoveď z pracovného pomeru dohodou 

K skončeniu pracovného pomeru dohodou, známej aj ako vzájomná rozluka alebo vzájomné skončenie, dochádza vtedy, keď sa zamestnávateľ aj zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru. Môže k tomu dôjsť z rôznych dôvodov, napríklad keď si zamestnanec nájde nové zamestnanie, zmení sa obchodné pomery alebo preruší pracovný pomer.

Pri skončení pracovného pomeru dohodou je dôležité, aby obe strany uzavreli formálnu dohodu, v ktorej sú uvedené podmienky skončenia pracovného pomeru. Táto dohoda by mala riešiť všetky nevyriešené otázky, ako sú plat, výhody a výpovedné lehoty. Môže obsahovať aj ustanovenia o dôvernosti, zákaze konkurencie a nevyžiadaní, v závislosti od povahy práce a dohody medzi stranami.

Výpoveď z pracovného pomeru dohodou – vzor

(§ 60 zák. Práce)

Adresa firmy [ ]

VEC:

Rozviazanie pracovného pomeru dohodou

Pracovný pomer zamestnanca, ktorý vznikol dňa ……. skončí dňa ….. z dôvodu …….

Dohodnutá výška odstupného ……

V [ ], dňa [ ]

Podpis ……………

Výpoveď z pracovného pomeru na dobu určitú

K skončeniu pracovného pomeru na dobu určitú dochádza vtedy, keď sa zamestnanecká zmluva skončí k dohodnutému dátumu alebo ukončeniu konkrétneho projektu. Tento typ ukončenia je bežný, keď podniky najímajú zamestnancov na konkrétne trvanie alebo účel, ako je dočasný projekt alebo pokrytie určitého obdobia neprítomnosti.

Faktorov, ktoré môžu viesť k ukončeniu pracovného pomeru na dobu určitú, je viacero. Najzrejmejším dôvodom je dokončenie projektu alebo úlohy, na ktorú bol zamestnanec prijatý. Po dokončení úlohy alebo dosiahnutí stanoveného časového obdobia zmluva prirodzene končí.

Okrem toho môže dôjsť k ukončeniu pracovného pomeru na dobu určitú, ak zamestnanec nesplní potrebné očakávania alebo výkonnostné štandardy uvedené v jeho zmluve. Ak zamestnanec nedosahuje požadované výsledky alebo primerane neplní svoje povinnosti, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť ukončiť zmluvu skôr, ako bolo pôvodne dohodnuté.

Okrem toho môže dôjsť k ukončeniu pracovného pomeru na dobu určitú v dôsledku faktorov, ktoré zamestnanec nemôže ovplyvniť, ako sú rozpočtové obmedzenia alebo zmeny v obchodných potrebách. Ak zamestnávateľ už nepožaduje služby zamestnanca alebo si nemôže dovoliť ich naďalej zamestnávať, môže zmluvu predčasne ukončiť.

Výpoveď z pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov

K skončeniu pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov dochádza vtedy, ak mu fyzický alebo duševný stav bráni v efektívnom plnení pracovných povinností. V takýchto prípadoch sa zamestnávatelia môžu rozhodnúť ukončiť pracovný pomer, aby zabezpečili blaho zamestnanca a zachovali celkovú produktivitu a efektívnosť organizácie.

Ak zdravotný stav zamestnanca výrazne zhorší jeho schopnosť vykonávať pracovné povinnosti, môže to pre jednotlivca aj zamestnávateľa predstavovať viacero výziev. Tieto výzvy môžu zahŕňať:

  • Znížená produktivita: Ak zdravotný stav zamestnancovi bráni vykonávať svoje povinnosti efektívne, môže to viesť k zníženiu produktivity a nižšej kvalite práce. To môže ovplyvniť celkový výkon organizácie.
  • Zvýšené riziko úrazov alebo chýb: Niektoré zdravotné stavy môžu zvýšiť riziko úrazov alebo chýb na pracovisku, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť zamestnanca a iných osôb. V odvetviach, kde je bezpečnosť prvoradá, sa zamestnávatelia môžu rozhodnúť pre ukončenie pracovného pomeru, aby zmiernili tieto riziká.
  • Neschopnosť vykonávať základné pracovné funkcie: V určitých prípadoch môže zdravotný stav zamestnanca brániť v plnení základných funkcií jeho úlohy. To môže zahŕňať fyzické úlohy, kognitívne schopnosti alebo špecifické pracovné požiadavky. V takýchto prípadoch môže byť potrebné ukončenie, aby sa zachovala integrita úlohy.

Pri výpovedi zamestnanca zo zdravotných dôvodov je dôležité, aby zamestnávatelia postupovali spravodlivo a súcitne. To zahŕňa poskytnutie dostatočného upozornenia zamestnancovi, jasné oznámenie dôvodov ukončenia pracovného pomeru a ponúknutie podpory a zdrojov, ktoré mu môžu pomôcť pri prechode do iného zamestnania alebo asistenčných programov.