Tourettov syndróm – čo to je, príznaky, video

tourettov syndróm

Tourettov syndróm, známy aj ako Tourettova porucha, predstavuje neurologické ochorenie, ktoré charakterizujú tiky, čiže výskyt neúmyselných zvukových alebo pohybových prejavov. Ide o komplexný stav, ktorý postihuje nervový systém a môže sa prejaviť v rôznych formách a intenzitách. Tourettov syndróm patrí medzi poruchy autistického spektra a často vyvoláva zvedavosť a nepochopenie.

Tento článok sa zameria na dôležité aspekty tohto syndrómu, jeho príznaky a význam pre jednotlivca so zameraním na otázku, ako sa prejavuje v každodennom živote.

Čo je Tourettov syndróm?

Tourettov syndróm (TS), známy aj ako Gilles de la Tourettov syndróm, patrí do kategórie celoživotných nervových a neuropsychických porúch, ktoré výrazne ovplyvňujú každodenný život postihnutých jednotlivcov. Ochorenie sa obvykle prejaví v období od štvrtého do šiesteho roku života, s vrcholom medzi desiatym a dvanástym rokom. TS, definovaný tikmi, ktoré sa objavujú pred 18. rokom života, sužuje mužov tri až štyrikrát častejšie než ženy. Záchvaty tikov môžu postihnúť jednotlivca mnohokrát denne.

Toto neuropsychiatrické ochorenie nie je jednoduché; sprevádza ho aj komplexná súvislosť s ďalšími poruchami správania, vrátane ADHD a OCD, ovplyvňujúcimi viac ako polovicu pacientov. S rozmanitými prejavmi od depresie po poruchy spánku, si Tourettov syndróm vyžaduje komplexný prístup k diagnostike a liečbe. Aj keď neexistuje univerzálny liek na TS, terapie dostupné v súčasnosti pomáhajú v ovládaní tikov a zlepšujú kvalitu života postihnutých.

Tourettov syndróm: vznik, príčiny a tiky

Presný pôvod Tourettovho syndrómu zostáva neznámy, no všetko naznačuje tomu, že ide o zložitú poruchu spojenú s genetickými a environmentálnymi vplyvmi. Chemické látky v mozgu, zodpovedné za prenos nervových impulzov, zohrávajú dôležitú úlohu, najmä dopamín a serotonín.

Faktory zvyšujúce riziko vzniku TS zahŕňajú rodinnú anamnézu a mužské pohlavie. Aj keď ľudia s Tourettovým syndrómom vedú aktívny život, ochorenie môže vyvolať behaviorálne a sociálne problémy, ovplyvňujúce vnímanie postihnutých v spoločnosti.

Podmienky spojené s Tourettovým syndrómom, ako poruchy pozornosti s hyperaktivitou, obsedantno-kompulzívna porucha, poruchy autistického spektra a ďalšie, môžu značne ovplyvniť každodenný život postihnutých. Tiky, charakteristické pre TS, sú nekontrolovateľné pohyby, môžu byť jednoduché alebo komplexné, zvukové alebo motorické. Ich prítomnosť a vplyv sú dôležitými faktormi pri diagnostikovaní a liečbe tohto neurologického ochorenia.

Liečba Tourettovho syndrómu

Tiky, pohyby, ktoré pacienti nedokážu vždy ovládať, sú teda charakteristickými prejavmi Tourettovho syndrómu. Môžu byť náhle, rýchle, opakujúce sa alebo neúčelné.

  • jednoduché tiky, ako žmurkanie očami alebo kašľanie, môžu trvať týždne
  • komplexné tiky zahŕňajú pohyby alebo zvuky s účelnejším charakterom

Liečba TS je individualizovaná a závisí od vplyvu tikov na pacienta. Správna podpora, edukácia a pochopenie zo strany rodiny a okolia sú kľúčové pre zvládanie ochorenia. Pre tých, pre ktorých tiky nepredstavujú vážne problémy, môže byť poskytnutá jednoduchá podpora. V prípade výraznejších ťažkostí existujú liečebné možnosti vrátane behaviorálnych intervencií a farmakoterapie.

Odborníci, ako lekári, psychológovia a sociálni pracovníci, hrajú dôležitú rolu v poskytovaní podpory a pomoci pacientom s Tourettovým syndrómom. Otvorená komunikácia a vzdelávanie o povahe ochorenia môžu prispieť k zlepšeniu povedomia o TS a k zmierneniu spoločenskej stigmy, ktorej môžu postihnutí čeliť.

tourettov syndróm
Príčina tikov pri Tourettovom syndróme je stále neznáma, avšak častý je dedičný charakter.

Tourettov syndróm: príznaky

Hlavným príznakom Tourettovho syndrómu sú, už spomínané tiky. Ide o náhle a prerušované pohybové či zvukové prejavy, ktorých intenzita sa pohybuje od miernych po závažné. Tieto tiky môžu výrazne ovplyvniť komunikáciu, dennú funkčnosť a celkovú kvalitu života postihnutých. Jednoduché tiky zahŕňajú obmedzený počet svalových skupín, a komplexné vykazujú koordinované vzory pohybov v niekoľkých svalových skupinách.

  • Motorické tiky zahŕňajú žmurkanie, dotýkanie sa predmetov, opakované pohyby hlavou, krčenie ramenami a obscénne gestikulovanie.
  • Zvukové tiky môžu zahŕňať opakované zvuky, slová alebo frázy, kašeľ alebo vypľúvanie.

Tiky sa môžu meniť v type, frekvencii a závažnosti a ich prejavy sú často ovplyvnené faktormi, ako sú choroba, stres, únava alebo vzrušenie. Niekedy môžu tiky pretrvávať aj počas spánku, a ich intenzita môže byť ovplyvnená vývojom a vekom postihnutého.

Diagnostika Tourettovho syndrómu

Diagnostika Tourettovho syndrómu nie je jednoduchá, a pre potvrdenie ochorenia je potrebné splniť určité kritériá. Tiky musia pretrvávať najmenej jeden rok, pričom aspoň jeden typ súvisí so sluchovými prejavmi. Pred stanovením diagnózy sú vylúčené iné možné príčiny porúch, a vyšetrenia, ako EEG, magnetická rezonancia mozgu alebo CT, sa môžu využiť na tento účel.

Príznaky Tourettovho syndrómu nie sú obmedzené len na tiky; môžu súvisieť s rôznymi poruchami správania, vrátane ADHD, OCD, poruchy kontroly impulzov a ďalších. Ochorenie môže postihovať nielen fyzickú, ale aj emocionálnu a sociálnu stránku života postihnutých a vyžaduje individuálny prístup k liečbe a podpore.

Tourettov syndróm a video

V súčasnosti sa o Tourettovom syndróme stále viac rozpráva v médiách. Na platformách ako YouTube alebo mojevideo.sk nájde človek množstvo videí Tourettovho syndrómu, dokumentujúcich prejavy tohto neurologického ochorenia. Tieto videá sú neoceniteľným zdrojom informácií pre tých, ktorí chcú lepšie porozumieť realite života s týmto syndrómom.

Niet divu, že mnohé známe osobnosti, ako napríklad Lewis Capaldi, Billie Eilish a ďalší, verejne zdieľajú svoje skúsenosti s touto poruchou. Ich úprimnosť a otvorenosť vytvárajú diskusiu a zvyšujú povedomie o Tourettovom syndróme medzi bežnými ľuďmi. To, že tieto osobnosti zdieľajú svoje príbehy, prispieva k odstráneniu stigmy a normalizácii diskusie o neurologických poruchách.

Prejavy Tourettovho syndrómu sa môžu líšiť od človeka k človeku. Na tomto videu o Tourettovom syndróme vidno jasné prejavy. Niektorí ľudia majú mierne príznaky, ktoré sa dajú dobre ovládať. Iní majú závažné príznaky, ktoré môžu mať významný vplyv na ich život.

História Tourettovho syndrómu

Tourettov syndróm má pomerne dlhú a zaujímavú históriu. Ochorenie bolo prvýkrát systematicky popísané lekárom Georgesom Gillesom de la Tourettom v roku 1885. Tourettove príznaky však boli uznávané aj v predchádzajúcich obdobiach, len neboli výrazne zdokumentované alebo kategorizované.

  • Objavenie a pomenovanie: Tourettov syndróm dostal svoje meno práve podľa francúzskeho lekára Georgesa Gillesa de la Touretta, ktorý prvýkrát detailne popísal príznaky u jedného svojho pacienta. De la Tourette zistil, že ide o neurologickú poruchu charakterizovanú nekontrolovanými tikmi a vokálnymi prejavmi.
  • Rozvoj výskumu: V nasledujúcich desaťročiach po objavení sa postupne zvyšoval záujem o Tourettov syndróm. V 20. storočí sa začali vyvíjať lepšie diagnostické metódy a výskum, ktorý odhalil genetické a neurologické súvislosti s touto poruchou.
  • Genetická zložka: V 20. storočí sa začalo tiež presadzovať genetické združenie Tourettovho syndrómu. Štúdie identifikovali určité genetické faktory spojené s výskytom ochorenia a ukázali, že môže byť dedičný. Rodinná anamnéza Tourettovho syndrómu sa stala dôležitým prvkom pri pochopení jeho pôvodu.
  • Rozpoznanie a diagnostika: S postupom času sa zlepšila aj schopnosť lekárov rozpoznávať a diagnostikovať Tourettov syndróm. Diagnostické kritériá sa zdokonaľovali a aktualizovali podľa aktuálneho stavu výskumu.

Celková história Tourettovho syndrómu ukazuje, že sa jedná o komplexnú poruchu s mnohými aspektami, ktorá prešla výrazným vývojom v diagnostike, výskume a verejnom povedomí.

Tourettov syndróm a sociálna dynamika

Mnoho jednotlivcov s touto poruchou uprednostňuje izoláciu pred zdĺhavým vysvetľovaním alebo zvedavými pohľadmi okolia. Existujú odporúčania, že ľudia s Tourettovým by sa mali sústrediť na nejakú aktivitu, čo môže pomôcť zmierniť príznaky. Preto je aktívnejší prístup, ako napríklad cestovanie vlakom alebo čakanie v rade, menej rizikový.

V prípade podobných situácií sa odporúča mať so sebou knihu, počúvať podcasty alebo lúštiť krížovky, aby sa udržala pozornosť na inom mieste.

Dôležité je uvedomiť si, že Tourettov syndróm nesúvisí s inteligenciou. Príklady slávnych osobností, ako W. A. Mozart, H. Ch. Andersen alebo rapper Eminem, ktorý sa priznal k príznakom tejto poruchy, svedčia o tom, že ani kultúrna inteligencia a emočná inteligencia (a iné typy inteligencie) nie sú ovplyvnené touto neurologickou poruchou.

Napriek zvyšujúcemu sa povedomiu o Tourettovom syndróme je stále potrebné viac úsilia na zvýšenie povedomia o tejto chorobe. Tourettov syndróm môže mať významný dopad na sociálny život postihnutého, a preto by mala spoločnosť prejaviť viac empatie a menej odcudzovania, aby ssa vytvorilo inkluzívnejšie prostredie pre všetkých.