Priepustka k lekárovi – ako funguje a čo musí obsahovať?

Návštevu lekára je niekedy potrebné dôkladne naplánovať a informovať o nej svojho zamestnávateľa. Zamestnanec má nárok na platené voľno, musí však najprv priniesť priepustku k lekárovi. Ako to funguje a na čo má zamestnanec nárok?

Zákonník práce v Slovenskej republike je kľúčovým dokumentom, ktorý upravuje mnoho aspektov pracovných vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Jedným z dôležitých aspektov je otázka dovolenky a pracovného voľna, ako aj nárok naň zo strany zamestnanca.

Podľa § 141 Zákonníka práce má zamestnanec nárok na dovolenku, ktorá je stanovená na základe doby trvania pracovného pomeru. Konkrétne sa zamestnanec môže tešiť na dovolenku nasledovne:

 1. Dovolenka: Dĺžka dovolenky je zvyčajne stanovená podľa dĺžky trvania pracovného pomeru. V zásade je minimálna dovolenka 4 týždne (20 dní) v kalendárnom roku. Môže sa však zvýšiť o ďalšie dni v závislosti od veku zamestnanca, jeho zdravotného stavu, pracovných podmienok a ďalších faktorov.
 2. Pracovné voľno: Okrem dovolenky má zamestnanec nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy z rôznych dôvodov. Tieto dôvody zahŕňajú napríklad vyšetrenie alebo ošetrenie na nevyhnutne potrebný čas, ktorý nemôže byť vykonaný mimo pracovného času. Zamestnanec má nárok na najviac 7 dní pracovného voľna v kalendárnom roku (56 hodín), ale táto doba sa môže líšiť v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru.

Je dôležité, aby zamestnanci a zamestnávatelia pochopili, že dovolenka a pracovné voľno sú právami a povinnosťami podľa zákona, ktoré treba rešpektovať. Okrem toho sa vyžaduje, aby návštevu lekára zamestnanec nahlásil zamestnávateľovi a aby lekár potvrdil dátum a trvanie vyšetrenia na priepustke z práce.

Priepustka k lekárovi

Správne a včasné informovanie zamestnávateľa o návšteve lekára je dôležité pre zabezpečenie plynulého spracovania pracovného voľna a náhrady mzdy. Tu sú podrobnejšie informácie o postupe a povinnostiach, ktoré vyplývajú zo spomínaného zákona:

 1. Nahlásenie návštevy lekára: Zamestnanec je povinný informovať svojho zamestnávateľa o plánovanej návšteve lekára. Toto oznámenie by malo byť čo najskôr, aby zamestnávateľ mohol zabezpečiť vhodné náhradné opatrenia a plánovanie pracovných povinností.
 2. Vyznačenie dátumu a trvania na priepustke: Lekár alebo príslušné zdravotnícke zariadenie sú povinné vyznačiť na priepustke k lekárovi dátum a dĺžku trvania vyšetrenia. Tieto informácie slúžia na overenie dôvodu pracovného voľna a náhrady mzdy.
 3. Doručenie priepustky zamestnávateľovi: Zamestnanec by mal čo najskôr doručiť priepustku k lekárovi svojmu zamestnávateľovi. Odporúča sa to urobiť ihneď po vyšetrení alebo najneskôr do konca mesiaca, v ktorom sa návšteva lekára uskutočnila.
 4. Upresnenie lehoty: Zákonník práce neupravuje presnú lehotu, do kedy musí byť priepustka doručená zamestnávateľovi. Avšak je vhodné, aby sa tak stalo čo najskôr po vyšetrení, aby zamestnávateľ mal včasné informácie na plánovanie práce a náhradných opatrení. Presná lehota môže byť dohodnutá v kolektívnej alebo individuálnej pracovnej zmluve.

Tento postup má za cieľ zabezpečiť, aby zamestnanec, ktorý potrebuje pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie, mohol toto voľno legálne a spravodlivo uplatniť. Zamestnávatelia by mali rešpektovať tieto práva a spolupracovať so zamestnancami, aby umožnili prístup k zdravotnej starostlivosti, keď je to potrebné.

Ako funguje priepustka

Zamestnávateľovi neprináleží právo posudzovať, či zamestnanec strávil u lekára skutočne celý deň alebo či bol časový interval vyšetrenia nevyhnutný. Je na zamestnancovi, prípadne lekárovi, aby určili primeraný čas pre vyšetrenie alebo ošetrenie. Ako funguje priepustka k lekárovi?

Zamestnanec má právo na pracovné voľno aj pri návšteve lekára s rodinným príslušníkom. Zamestnávateľ nemá právo rozhodovať, či je táto návšteva oprávnená, pokiaľ ide o práva zamestnanca na pracovné voľno. Vtedy môže predložiť priepustku o doprovode, ktorá je vhodná keď prebieha ošetrovanie člena rodiny.

Firma môže kontaktovať lekára a overiť si, či zamestnanec bol skutočne na návšteve a či bola trvanie návštevy adekvátne dlhé. Toto overenie by však malo byť vykonávané s ohľadom na ochranu osobných údajov a nesmie byť zneužité na porušenie súkromia zamestnanca.

Zamestnávateľ môže požiadať o informácie týkajúce sa dôvodu návštevy lekára len v prípade, že zamestnanec súhlasí s takýmto poskytnutím informácií. Lekári sú viazaní lekárskou mlčanlivosťou a nesmú bez súhlasu zamestnanca poskytovať informácie o jeho zdravotnom stave zamestnávateľovi.

Okrem návštev u lekára sa zamestnancovi poskytuje pracovné voľno z ďalších dôvodov, ako napríklad sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia (predloží priepustku o doprovode), úmrtie v rodine, svadba, sťahovanie alebo hľadanie novej práce. Tieto dôvody sú stanovené v zákone a zamestnanec má na ne nárok.

Ak niekto nevie, ako funguje priepustka, môže osloviť svojho zamestnávateľa, ktorý mu upresní všetky podmienky, prípade poskytne tlačivo priepustky. O svojich právach sa môže dočítať v zákonníku práce.

Priepustka tlačivo

Tlačivo priepustky by mal v prvom rade vedieť poskytnúť zamestnávateľ. Človek si ho však môže zohnať aj na rôznych iných miestach. Tento typ tlačiva možno zohnať v papiernictve alebo online ako pdf priepustku k lekárovi.

Každá (aj pdf priepustka) musí obsahovať:

 • meno a priezvisko
 • deň, kedy má zamestnanec povolené opustiť pracovisko
 • podpis vedúceho
 • dôvod neprítomnosti zamestnanca (služobná/súkromná záležitosť, návšteva lekára)
 • čas odchodu a príchodu

Priepustku k lekárovi pdf si však musí zamestnanec pripraviť a vytlačiť sám. Stiahne si ju na niektorom z online portálov, ktoré tento formát poskytujú, vypíše a včas odovzdá zamestnávateľovi.

Priepustka od lekára na dva dni

Ako už bolo spomenuté v texte vyššie, zamestnanec má nárok na sedem dní plateného pracovného voľna. To, koľko dní po sebe môže byť zamestnanec neprítomný, môže rozhodnúť zamestnávateľ.

Niektorí povolia priepustku od lekára na dva dni, niektorí na tri a viac. Všetko záleží od pracovnej zmluvy, niektorí zamestnávatelia viac dní nepovolia, niektorí sú ochotní sprístupniť tzv. voľno na lekárske vyšetrenie len na pol dňa.

Preto je dôležité vopred si overiť, či zamestnávateľ povoľuje priepustku od lekára na dva dni alebo menej. Zákon to neupresňuje, hovorí však predovšetkým o nevyhnutnom lekárskom ošetrení. Či už ide o priepustku k lekárovi pdf, z papierníctva alebo zamestnávateľa, vždy je potrebné ju priniesť včas.

Nárok na voľno

Toto sú ustanovenia Zákonníka práce, ktoré upravujú právo zamestnancov na pracovné voľno z rôznych dôvodov a v stanovenom rozsahu:

Vyšetrenie alebo ošetrenie: Zamestnancovi sa poskytuje pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení, pokiaľ to nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Rovnako platí aj pre preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom. Zamestnanec má nárok na voľno aj keď sprevádza rodinného príslušníka.

Narodenie dieťaťa: Zamestnancovi sa poskytuje pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť.

Úmrtie rodinného príslušníka: Zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy v prípade úmrtia rodinného príslušníka, pričom dĺžka pracovného voľna závisí od vzťahu medzi zamestnancom a zosnulým.

Svadba: Zamestnancovi sa poskytuje pracovné voľno s náhradou mzdy na účasť na vlastnej svadbe a na svadbe dieťaťa a rodiča zamestnanca.

Znemožnenie cesty do zamestnania: Ak zamestnanec so zdravotným postihnutím nemôže dosiahnuť miesto pracoviska z dôvodu poveternostných podmienok alebo prerušenia verejnej dopravy, poskytuje sa mu pracovné voľno bez náhrady mzdy.

Prerušenie premávky: Zamestnancovi sa poskytuje pracovné voľno bez náhrady mzdy v prípade nepredvídaného prerušenia premávky alebo meškania pravidelnej verejnej dopravy.

Sťahovanie: Ak zamestnanec vlastní bytové zariadenie a presťahuje sa, má nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy na určitý čas v závislosti od miesta sťahovania.

Hľadanie nového miesta: Zamestnanec má nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy na hľadanie nového pracovného miesta pred skončením pracovného pomeru alebo v prípade skončenia pracovného pomeru zo zákonných dôvodov.

Tieto ustanovenia chránia práva zamestnancov v rôznych životných situáciách a zabezpečujú im potrebnú flexibilitu a podporu zo strany zamestnávateľa.

Priepustka od lekára pre študentov

Priepustku od lekára môžu vyžadovať aj niektoré vysoké školy od študentov. Fungujú na rovnakom princípe, ako priepustka z práce a to najmä vtedy, ak študent využil viac než dve hodiny povoleného abstinenčného voľna.

Priepustku od lekára si môžu stiahnuť priamo na stránkach ich vysokej školy, využiť však môžu aj iné online portály, ktoré týmto tlačivom disponujú. Obsahuje tie isté údaje, čo klasická priepustka. Tú musí odovzdať svojmu vyučujúcemu alebo vedúcemu katedry.

Záver

Zamestnanci majú v rámci Zákonníka práce právo na pracovné voľno na návštevu lekára a iné dôvody, ako je sprevádzanie rodinných príslušníkov do zdravotníckeho zariadenia. V takom prípade musia predložiť priepustku od lekára na celý deň.

Zamestnávateľ nemá právo posudzovať, či dĺžka návštevy u lekára je oprávnená, a môže len požiadať o potvrdenie návštevy, nesmie však zasahovať do súkromia zamestnanca. Lekári sú viazaní lekárskou mlčanlivosťou a nesmú bez súhlasu zamestnanca poskytovať informácie o jeho zdravotnom stave zamestnávateľovi.

Okrem návštev u lekára zamestnancom prináleží pracovné voľno aj z iných dôvodov stanovených v zákone. Je dôležité, aby obe strany boli informované o svojich právach a povinnostiach, aby sa zabezpečilo spravodlivé a zákonné uplatňovanie týchto ustanovení. Každý má právo na priepustku od lekára na celý deň, pokým pracovná zmluva nehovorí niečo iné.