Ošetrovanie člena rodiny – paragraf, nárok, podmienky 2024

Členovia rodiny, ktorí sa rozhodnú prevziať starostlivosť o iného člena, môžu čeliť rôznym podmienkam a výzvam. Ošetrovanie so sebou prináša poskytnutie fyzickej starostlivosti, emociálnu podporu a adaptáciu na zmeny. Čo je to OČR a aký paragraf na ošetrovanie člena rodiny existuje?

Tento článok poskytne základné informácie, o ktorých je dobré vedieť pri vybavovaní ošetrovania člena rodiny.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Na základe zákona majú rodinní príslušníci nárok na celodenné ošetrovanie člena rodiny po dobu 14 dní, pričom pri dlhodobom ošetrovaní závažnejších prípadov možno využiť až 90 dní.

Počas ošetrovania člena rodiny môže jednotlivec poberať dávku v podobe ošetrovného, ktoré je vypočítané ako 55 % z denného vymeriavacieho základu.

Ošetrovné môže poberať len osoba, ktorá je nemocensky poistená v Sociálnej poisťovni, či povinne alebo dobrovoľne.

Podmienky pre ošetrované osoby sa líšia u dospelých a u detí do 11 rokov, avšak potrebu celodenného ošetrovania člena rodiny stanoví ošetrujúci lekár.

Formulár ošetrovania člena rodiny vyhotoví lekár, pričom je vypísané tlačivo potrebné predložiť zamestnávateľovi a zaslať Sociálnej poisťovni.

Ošetrovanie člena rodiny – podstata a zákon

Ošetrovné či skrátene OČR (ošetrovanie člena rodiny) je dôležitou formou podpory, ktorú poskytuje sociálne poistenie. Táto dávka slúži na zabezpečenie rodinných príslušníkov v čase, keď je potrebná starostlivosť o chorého člena rodiny.

Hoci je predovšetkým určená pre rodičov pri ošetrovaní chorého dieťaťa, je dôležité poznamenať, že sa môže využiť aj na starostlivosť o iných členov rodiny, ako sú napríklad starší rodičia, manžel alebo súrodenci.

Poskytovanie ošetrovného je upravené zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Tento zákon ošetrovania člena rodiny stanovuje podmienky a postupy pre vyplácanie tejto dávky z fondu sociálneho poistenia. Ošetrovné tak poskytuje finančnú stabilitu rodinám v období, keď sú konfrontované so zvýšenými nárokmi na starostlivosť o svojich blízkych.

Kto má nárok na ošetrovanie člena rodiny?

Podľa platných noriem má nárok na ošetrovanie člena rodiny a ošetrovné ten, kto osobne a celodenne ošetruje chorého príbuzného v priamom rade. Tento priamy rad zahŕňa:

 • rodičov
 • starých rodičov
 • deti
 • vnúčatá

Okrem príbuzných v priamom rade možno nárok na ošetrovanie člena rodiny uplatniť aj na ďalšie osoby, ako sú súrodenci, manželia a manželky, a rodičia partnera. Pre získanie tohto nároku je nevyhnutné potvrdiť zdravotný stav chorého člena rodiny príslušným lekárom.

Osobitné podmienky platia pre rodičov, ktorí majú deti do 11 rokov. Tieto podmienky sú zavedené s ohľadom na starostlivosť o malé deti a ich potreby.

Nárok na ošetrovné môže uplatniť osoba, ktorá je nemocensky poistená v Sociálnej poisťovni. To zahŕňa:

 • nemocensky poistených zamestnancov
 • samostatne zárobkovo činné osoby povinne poistené v nemocenskom poistení
 • dobrovoľne nemocensky poistené osoby
 • osoby, ktorým vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Je dôležité mať na pamäti potrebné podmienky a postupy, aby sa mohli nároky uplatniť v súlade so zákonom a aby sa mohla poskytnúť nevyhnutná starostlivosť v čase potreby.

Pre získanie ošetrovného je potrebné v prvom kroku navštíviť ošetrujúceho lekára, ktorý vystaví potrebné tlačivo.

Podmienky ošetrovania člena rodiny

Podmienky ošetrovania člena rodiny sú stanovené tak, aby zabezpečili adekvátnu starostlivosť a podporu pre príbuzných, ktorí potrebujú pomoc a ošetrovanie. Existujú dve podmienky, z ktorých treba aspoň jednu splniť pre získanie nároku na ošetrovanie člena rodiny:

 1. Nevyhnutná potreba ošetrovania: Prvá podmienka požaduje, aby príbuzný nevyhnutne potreboval ošetrovanie zo strany inej fyzickej osoby. Táto potreba môže vyplynúť z rôznych dôvodov, ako sú rôzne zdravotné problémy, ktoré príbuznému bránia v samostatnej starostlivosti o seba.
 2. Dlhodobá potreba ošetrovania v prirodzenom prostredí: Druhá podmienka sa týka prípadov, kedy príbuzný vyžaduje dlhodobé ošetrovanie zo strany inej osoby, pretože potrebuje starostlivosť v jeho alebo jej prirodzenom prostredí. To znamená, že je preferované, aby sa starostlivosť poskytovala v domácom prostredí príbuzného, kde sa cíti pohodlne a kde má podporu zo strany rodiny a blízkych.

Tieto podmienky sú navrhnuté s cieľom zabezpečiť, aby príbuzný, ktorý potrebuje ošetrovanie, dostal potrebnú starostlivosť a podporu v súlade so svojimi individuálnymi potrebami.

Podmienky ošetrovania dieťaťa do 11 rokov

Podmienky pre nárok na ošetrovanie dieťaťa do 11 rokov sú stanovené s ohľadom na rôzne situácie, ktoré môžu mať vplyv na jeho starostlivosť a zdravie. Tieto podmienky ošetrovania člena rodiny sú dôležité pre zabezpečenie primeranej starostlivosti o dieťa v prípade karanténnych opatrení, izolácie alebo zatvorenia zariadení, ktoré dieťa navštevuje.

 • Nariadená karanténna izolácia:
  Ak dieťa podlieha karanténnej izolácii podľa rozhodnutia príslušných zdravotných orgánov, má nárok na ošetrovanie. Táto situácia môže nastať v prípade, že dieťa bolo vystavené riziku nákazy alebo sa u neho potvrdila prítomnosť infekčného ochorenia.
 • Zatvorenie zariadení navštevovaných dieťaťom:
  Okrem toho, ak boli predškolské zariadenia, zariadenia sociálnych služieb alebo školy, ktoré dieťa navštevuje, uzavreté alebo v nich boli nariadené karanténne opatrenia, v dôsledku rozhodnutia príslušných orgánov, má dieťa nárok na ošetrovanie. Toto môže nastať v prípade, že tieto inštitúcie boli uzavreté na základe zvýšeného rizika pre šírenie infekčných ochorení alebo z dôvodu potreby vykonania dezinfekčných opatrení.
 • Osoba, ktorá sa bežne stará o dieťa ochorela:
  Ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa (napríklad opatrovateľ), ochorela na infekčné ochorenie, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať, dieťa má nárok na ošetrovanie. Táto situácia zabezpečuje, že dieťa bude mať primeranú starostlivosť aj v prípade, keď jeho bežný starostlivo poskytovateľ je indisponovaný z dôvodu zdravotného stavu.

Celkovo tieto podmienky podľa zákona ošetrovania člena rodiny zabezpečujú, že dieťa bude mať dostatočnú starostlivosť v situáciách, kedy je ohrozené jeho zdravie alebo bezpečnosť v dôsledku karanténnych opatrení, izolácie alebo zatvorenia inštitúcií, ktoré navštevuje. Tieto opatrenia majú za cieľ chrániť zdravie a zároveň zabezpečiť kontinuitu starostlivosti o deti v nečakaných situáciách.

Obdobie ošetrovania člena rodiny

Pre poskytnutie podpory v podobe ošetrovného, ktoré sa poskytuje v rámci dávky, existujú určité maximálne lehoty, ktoré určujú trvanie obdobia ošetrovania a získanie tejto dávky. Tieto lehoty sa líšia v závislosti od charakteru starostlivosti o člena rodiny.

1. 14 dní pri starostlivosti o dieťa

V prípade osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa je maximálna doba, počas ktorej je možné uplatniť ošetrovné, 14 dní. Táto lehota umožňuje rodičom dostatočný čas na poskytnutie potrebnej starostlivosti a pozornosti dieťaťu v situáciách, keď je to nevyhnutné.

2. 14 dní pri starostlivosti o inú osobu

Podobne, ak je potrebné poskytnúť osobnú a celodennú starostlivosť inej osobe, ako je napríklad starší člen rodiny, platí rovnaká maximálna lehota o 14 dní. Toto opatrenie umožňuje blízkym príbuzným alebo opatrovateľom poskytnúť potrebnú starostlivosť a podporu bez záťaže finančných prostriedkov.

3. 90 dní pri dlhodobom ošetrovaní

V prípade dlhodobého ošetrovania je stanovená maximálna doba pre uplatnenie ošetrovného dlhšia, konkrétne 90 dní. Tento dlhší časový rámec umožňuje poskytnúť nepretržitú starostlivosť a podporu členovi rodiny, ktorý vyžaduje dlhodobú starostlivosť a pomoc.

Ošetrovné možno získať aj na ostatných príbuzných, ako sú starí rodičia či súrodenci, pričom platia iné podmienky ako u detí.

Výpočet ošetrovania člena rodiny – ošetrovné

Podľa ustanovení zákona sa výpočet ošetrovania člena rodiny, a teda ošetrovného, odvíja od tzv. denného vymeriavacieho základu. Tento vymeriavací základ predstavuje sumu, z ktorej poistenec odvádzal nemocenské poistenie v rozhodujúcom období. Z tohto základu sa potom vypočíta 55 %, ktoré predstavuje samotné ošetrovné.

Je dôležité poznamenať, že zákon o sociálnom poistení stanovuje maximálnu výšku denného ošetrovného, ktorá sa avšak každoročne zvyšuje. Táto maximálna výška môže byť limitujúcim faktorom pri výpočte ošetrovania člena rodiny, pretože sa na ňu musí prihliadať aj v prípade, že 55 % z denného vymeriavacieho základu by predstavovalo vyššiu sumu.

Ošetrovanie člena rodiny – postup a formulár

Postup získania ošetrovného pri ošetrovaní člena rodiny začína návštevou lekára a pokračuje cez schválenie zamestnávateľom a doručenie potrebných dokumentov Sociálnej poisťovni:

 1. Návšteva lekára:
  Prvým krokom je navštíviť lekára, ktorý má k dispozícii tlačivo Sociálnej poisťovne. Po konzultácii s lekárom a stanovení potreby ošetrovania pre člena rodiny, lekár vystaví príslušný formulár ošetrovania člena rodiny. Toto tlačivo obsahuje dôležité informácie o ošetrujúcom a ošetrovanej osobe.
 2. Predloženie tlačiva zamestnávateľovi:
  Nasledujúcim krokom je predložiť vystavené tlačivo zamestnávateľovi. Potvrdené tlačivo je následne potrebné doručiť Sociálnej poisťovni.
 3. Doručenie tlačiva Sociálnej poisťovni:
  Po potvrdení zo strany zamestnávateľa je potrebné doručiť vystavené tlačivo Sociálnej poisťovni. Týmto krokom sa formálne žiada o poskytnutie ošetrovného.
 4. Vydanie potvrdenia o skončení ošetrovania:
  Po skončení obdobia ošetrovania lekár vydá potvrdenie o skončení ošetrovania. Toto potvrdenie je následne potrebné opäť doručiť Sociálnej poisťovni.
 5. Vyplatenie ošetrovného:
  Nakoniec, Sociálna poisťovňa vyplatí ošetrovné do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom nastalo ošetrovanie. Týmto spôsobom je zabezpečené finančné krytie počas obdobia, kedy bola poskytovaná starostlivosť členovi rodiny.

Takýto postup zabezpečuje formálnu žiadosť o ošetrovné a zabezpečuje, že potrebné finančné prostriedky sú poskytnuté v súlade s príslušnými predpismi. Je dôležité dodržať každý krok uvedený v procese získavania ošetrovného, aby sa zabezpečila bezproblémová a rýchla podpora v čase, keď je rodinný príslušník v potrebe.

Dlhodobé ošetrovanie člena rodiny

Od roku 2021 je na Slovensku zavedené dlhodobé ošetrovanie člena rodiny, čo poskytuje možnosť príbuzným poskytovať dlhodobú starostlivosť o svojich blízkych po dobu až 90 dní.

Dávka dlhodobého ošetrovania rodiny je poskytovaná vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu, čo môže pomôcť rodinám zmierniť finančné bremeno spojené s poskytovaním starostlivosti.

Kvalifikácia pre dlhodobé ošetrovné zahŕňa situácie, kde je člen rodiny hospitalizovaný aspoň 5 dní kvôli vážnym zdravotným problémom a predpokladá sa, že bude potrebovať osobnú starostlivosť najmenej ďalších 30 dní. Okrem toho je dlhodobé ošetrovné poskytované aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú v terminálnom štádiu ochorenia.