Pozastavenie živnosti – online, formulár, predĺženie, obnovenie

Pozastavenie živnosti, či už dobrovoľné alebo nedobrovoľné, je rozhodnutie, ktorému môžu čeliť samostatne zárobkovo činné osoby kedykoľvek v priebehu svojej kariéry. Môže to byť z rôznych dôvodov, ako sú finančné ťažkosti, osobné alebo zdravotné problémy, hospodársky pokles alebo neočakávané okolnosti. Nech už je dôvod akýkoľvek, rozhodnutie pozastaviť živnosť môže byť ťažké a emocionálne náročné. Ako postupovať pri pozastavení a následnom obnovení pozastavenej živnosti?

Tento článok sa bude zaoberať konceptom pozastavenia podnikania samostatne zárobkovo činných osôb, jeho možnými dôsledkami a tým, ako sa v tejto náročnej situácii orientovať. Bez ohľadu na to, či človek práve stojí pred týmto rozhodnutím, alebo sa jednoducho chce pripraviť na budúcnosť, tento článok poskytne cenné poznatky a usmernenia.

Okrem toho rozoberie aj stratégie na zvládnutie tejto náročnej situácie a ponúkne poznatky o tom, ako efektívne obnoviť podnikateľskú činnosť po období pozastavenia.

Pozastavenie živnosti

Ak má podnik ťažkosti, nemusí to nevyhnutne znamenať okamžité ukončenie podnikania. Jednou z alternatív je dočasné prerušenie živnosti s možnosťou kedykoľvek ju ukončiť alebo obnoviť v budúcnosti. Tento prístup je jednoduchší ako iniciovanie nového podnikania a jeho budovanie od základov.

Živnosť možno prerušiť v určitých situáciách, ako je:

 • pokles dopytu po tovare alebo službách
 • nástup do zamestnania
 • sezónne obdobie mimo sezóny
 • práceneschopnosť z dôvodu choroby alebo úrazu bez nároku na nemocenské dávky

Pozastavením živnosti nebude živnostník musieť platiť zdravotné poistenie alebo príspevky na sociálne zabezpečenie, ako aj daň z príjmu, keďže nebude zárobkovo činný. Pozastavenie živnosti je jednoduchý proces, za ktorý sa platí len minimálny poplatok. Rovnako je to aj s obnovením pozastavenej živnosti.

Pozastavenie živnosti online

Pozastavenie živnosti možno oznámiť buď osobne na živnostenskom úrade, alebo online. Osobné oznámenie je spoplatnené sumou 4 € a pozastavenie živnosti online stojí 2 €.

Ak chce živnostník zastaviť svoju činnosť, musí to najprv oznámiť živnostenskému úradu v mieste svojho bydliska. Formulár používaný na tento účel sa nazýva Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti. Je potrebné uviesť zámer pozastaviť všetky podnikateľské činnosti vrátane pozastavenia platenia príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie a dane z príjmu.

V tlačive o prerušení podnikania je potrebné uviesť požadovaný dátum začiatku a konca pozastavenia živnosti. Neuvedenie dátumu začiatku bude mať za následok pozastavenie podnikania od nasledujúceho dňa po doručení oznámenia o živnosti živnostenskému úradu.

Oznámenie o pozastavení živnosti musí podať živnostník osobne:

 • Sociálnej poisťovni, len ak si platí povinné sociálne poistenie (do 30 dní od prerušenia) – je povinný oznámiť prerušenie povinného sociálneho poistenia.
 • Daňovému úradu len v prípade, že je platiteľom DPH (do 30 dní od prerušenia) – je povinný požiadať o zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty.
 • Daňovému úradu len v prípade, že používa pokladnicu e-kasa klient (do 3 pracovných dní od prerušenia) – je povinný oznámiť ukončenie používania pokladnice e-kasa klient.

Zdravotnej poisťovni nie je potrebné nič oznamovať, pretože živnostenský úrad tak urobí automaticky, ak je na tlačive uvedený názov zdravotnej poisťovne. Neplatitelia DPH a tí, čo nepoužívajú pokladnicu e-kasa klient, nemusia oznamovať pozastavenie živnosti daňovému úradu, pretože tak urobí živnostenský úrad. Registrácia na daň z príjmov sa však z dôvodu pozastavenia živnosti nezruší.

Pozastavenie živnosti formulár

Tento formulár na pozastavenie živnosti si môžu živnostníci stiahnuť a vyplniť online. Pozastavenie živnosti je vďaka tomu rýchly a jednoduchý proces a dá sa vybaviť z pohodlia domova.

OKRESNÝ ÚRAD  ……………………………..

odbor živnostenského podnikania

……………………………………………………………

Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti

Obchodné meno:    
Identifikačné číslo (IČO): 
Rodné číslo (iba u FO):  
Fyzická osoba (podnikateľ) označí obchodné meno zdravotnej poisťovne, v ktorej je prihlásená na    povinné zdravotné  poistenie:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.         
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.        
Union zdravotná poisťovňa, a. s.                        
Zdravotná poisťovňa mimo SR
Podľa § 57 ods. 4  zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov oznamujem: 
I. o pozastavenie prevádzkovania živnosti

od:
do:
vo všetkých predmetoch podnikania uvedených na doklade o živnostenskom oprávnení: 1)
 vydané pod číslom:  dňaOkresným úradom*
iba u nasledovných predmetov podnikania uvedených na doklade o živnostenskom oprávnení: 1)
  vydané pod číslom:dňaOkresným úradom*


predmet podnikania:Poznámka:  Podnikateľ oznámi živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti na ním určenú dobu. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom. Po pozastavení prevádzkovania živnosti podnikateľ nadobudne živnostenské oprávnenie uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.
II. o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti na obdobie:

od:
do:

 Právnická osoba označí, či žiada príslušné zmeny oznámiť správcovi dane:  Áno          Nie                                             

Dátum ………………………………….

                                                                     ____________________________________

    podpis oprávnenej osoby

Čo potrebujem na pozastavenie živnosti?

Ak chce živnostník zabezpečiť bezproblémové pozastavenie živnosti, nesmie zabudnúť zaplatiť posledný preddavok na zdravotné poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom ukončil živnosť. Dlžná suma sa vypočíta na základe podielu času, počas ktorého v danom mesiaci aktívne vykonával svoju podnikateľskú činnosť. To isté platí aj pre platby na sociálne poistenie, ak bol ich platiteľom.

Ak bol aj platiteľom DPH a požiadal o zrušenie registrácie, musí ešte podať záverečné daňové priznanie k DPH. Okrem toho, ak bol povinný platiť preddavky na daň z príjmov, po dátume pozastavenia živnosti už nie je zodpovedný za platby.

Povinnosti živnostníka sa tým však nekončia. V nasledujúcom roku musí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok, v ktorom si pozastavil živnosť. V závislosti od okolností môže byť potrebné vykonať úpravy základu dane z príjmov. Ak si živnostník neobnoví živnosť pred termínom na podanie priznania a zároveň nejde o sezónnu činnosť, bude potrebné vykonať úpravy. Ak však živnosť obnoví alebo vykonáva sezónne činnosti, úpravy nie sú potrebné.

V prípade, že si živnostník pozastavil živnosť kedykoľvek v roku 2023, daňové priznanie k dani z príjmov mal povinnosť podať do 31. marca 2024, pokiaľ nepožiadal o predĺženie daňového priznania.

Žiadosť o pozastavenie živnosti

Ak sa živnostník rozhodne z nejakých dôvodov živnosť nevykonávať, má možnosť živnosť ukončiť alebo pozastaviť. Pozastavenie prevádzkovania živnosti ponecháva otvorenú možnosť pokračovať v podnikaní. Žiadosť o pozastavenie živnosti sa podáva na živnostenský úrad.

Zmeny v tlačive oproti predchádzajúcemu vzoru:

 • zmena v názve formulára
 • pridaný údaj pre vyplnenie obchodného mena zdravotnej poisťovne
 • zmena v texte – odkaz na iný § a odstavec zákona
 • zmena v poznámke
 • vypustené údaje o oznámení správcovi dane a zdravotnej poisťovni
 • pridané údaje pre odbor živnostenského podnikania – vypĺňa úrad

Žiadosť o pozastavenie živnosti je len starší názov pre Oznámenie o pozastavení živnosti. Tlačivo si prešlo viacerými formálnymi úpravami, ale v podstate sa od toho predošlého veľmi nelíši.

Pozastavenie živnosti a účtovníctva

Prerušenie podnikateľskej činnosti počas zdaňovacieho obdobia fyzickou osobou, ktorá je daňovníkom, nemá za následok ukončenie podnikania na účely zistenia základu dane (podľa § 17 ods. 9 zákona o dani z príjmov), ak sa činnosť obnoví v lehote na podanie daňového priznania.

To platí aj pre sezónne činnosti, pri ktorých dôjde k dočasnému pozastaveniu alebo neobnoveniu v tomto časovom rámci. V takýchto prípadoch sa obdobie pozastavenia zahrnie do bežného účtovného a zdaňovacieho obdobia.

Ak však živnostenské oprávnenie nebude obnovené do termínu na podanie daňového priznania, bude sa činnosť považovať za ukončenú (podľa § 17 ods. 9 zákona o dani z príjmov) a daňovník musí uzavrieť účtovníctvo a primerane upraviť základ dane (podľa § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov). Pozastavenie živnosti a účtovníctva je v takom prípade povinné zo zákona.

Pozastavenie alebo ukončenie živnosti

Živnosť bude po podaní online formulára na pozastavenie živnosti dočasne pozastavená a môže sa prípadne obnoviť. Na obnovenie je potrebná žiadosť živnostníka, inak sa živnosť automaticky obnoví po uplynutí oznámeného obdobia pozastavenia.

V súčasnosti je pozastavenie živnosti povolené bez obmedzenia, ale vždy musí byť uvedený konkrétny časový rámec. Po uplynutí tohto časového rámca sa živnosť obnoví. Ukončenie živnosti je konečné a nie je možné ho zvrátiť, hoci novú živnosť je možné kedykoľvek založiť.

Predĺženie pozastavenia živnosti

Ak je živnosť pozastavená napríklad na jeden rok, môže sa počas obdobia pozastavenia obnoviť alebo sa doba pozastavenia môže skrátiť. Rovnako tak sa dá prerušenie živnosti aj predĺžiť. Predĺženie prerušenia živnosti je možné aj opätovne. Živnosť si môžno kedykoľvek aj zrušiť a potom si ju prípadne neskôr opäť otvoriť.

Tieto zmeny je možné vykonať osobne na živnostenskom úrade, online pomocou eID karty a čítačky cez slovensko.sk alebo prostredníctvom Firmáreň bez eID karty, čítačky alebo notára.

Obnovenie pozastavenej živnosti

Keď dôvody na pozastavenie živnosti pominú, je možné ju jednoducho obnoviť. Na časovom rámci obnovenia živnosti nezáleží – môže to byť po niekoľkých týždňoch, mesiacoch alebo dokonca rokoch. Ak neexistuje zámer obnoviť podnikanie, prerušenú živnosť možno kedykoľvek ukončiť.

Na obnovenie pozastavenej živnosti po uplynutí obdobia prerušenia je potrebné živnostenskému úradu predložiť formulár Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti. Vo formulári by sa mali uviesť prípadné zmeny v období prerušenia živnosti a je potrebné zaplatiť poplatok vo výške 4 €. Živnosť je možné obnoviť aj online s elektronickým podpisom za poplatok 2 €.

Po obnovení pozastavenej živnosti nie je potrebné oznamovať to zdravotnej poisťovni ani daňovému úradu, ale Sociálnej poisťovni je potrebné dať vedieť do 30 dní, ak si predtým živnostník uhrádzal povinné sociálne poistenie.

V prípade ukončenia živnosti je potrebné informovať živnostenský úrad osobne alebo elektronicky prostredníctvom tlačiva Oznámenie o ukončení podnikania. Za ukončenie živnosti sa neplatí žiadny poplatok bez ohľadu na spôsob oznámenia. V prípade ukončenia živnosti nie je potrebné túto skutočnosť oznamovať zdravotnej poisťovni, daňovému úradu (pokiaľ živnosť nebola pred ukončením platiteľom DPH alebo klientom e-kasa) ani Sociálnej poisťovni.

Ak živnosť nebola zastavená, ale úplne zrušená a neskôr vznikne záujem ju opäť založiť, celý proces založenia živnosti sa musí zopakovať. To zahŕňa použitie tlačiva na ohlásenie živnosti a zaplatenie poplatku 5 € za každú voľnú živnosť a 15 € za každú viazanú alebo remeselnú živnosť (pri elektronickom ohlásení živnosti 0 € za každú voľnú živnosť a 7,50 € za každú viazanú alebo remeselnú živnosť).