Platca DPH – od akej sumy, koľko je DPH na Slovensku

Daň z pridanej hodnoty (DPH) je spotrebná daň, ktorá sa uplatňuje na väčšinu tovarov a služieb v mnohých krajinách sveta. Aby mohli podniky vyberať a odvádzať túto daň, musia sa zaregistrovať ako platitelia DPH. Tento štatút je spojený s určitými povinnosťami a výhodami, čo z neho robí dôležitý aspekt daňového systému. Kto je platca DPH a koľko je DPH na Slovensku?

Tento článok sa bude zaoberať definíciou platiteľa DPH, rozdielom medzi platcom DPH a neplatcom DPH a faktormi, ktoré určujú status platcu DPH.

Platca DPH

Platcom DPH (dane z pridanej hodnoty) je fyzická osoba alebo podnikateľský subjekt, ktorý je povinný platiť DPH za tovar a služby, ktoré poskytuje. DPH je spotrebná daň, ktorá sa pripočítava ku konečnej cene výrobku alebo služby a vyberajú ju podniky v mene vlády.

Platca DPH je osoba, ktorá je registrovaná pre DPH a je povinná vyberať a odvádzať DPH štátu. Patria sem:

 • podniky
 • samostatne zárobkovo činné osoby
 • slobodné povolania

ktoré poskytujú zdaniteľný tovar alebo služby. DPH sa zvyčajne pripočítava k cene výrobku alebo služby v každom štádiu výroby alebo distribúcie a náklady nakoniec znáša konečný spotrebiteľ. Platcovia DPH preto pôsobia ako sprostredkovatelia medzi vládou a spotrebiteľmi tým, že vyberajú a odvádzajú daň.

Kto je platca DPH?

Kto je platcom DPH a ktoré faktory určujú status platiteľa DPH? Od akej sumy je človek platcom DPH? Na Slovensku je zdaniteľná osoba povinná registrovať sa pre DPH, ak spĺňa niektoré z nasledujúcich kritérií:

 1. V predchádzajúcom alebo súčasnom roku uskutoční zdaniteľné dodanie tovaru alebo poskytnutie služby na Slovensku v celkovej hodnote presahujúcej 49 790 €. To zahŕňa dodávky uskutočnené tak zákazníkom na Slovensku, ako aj zákazníkom mimo Slovenska.
 2. Dováža tovar z iného členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny v celkovej hodnote presahujúcej 16 000 €.
 3. Je zdaniteľnou osobou, ktorá uskutočňuje zdaniteľné dodanie tovaru alebo služby na Slovensku zdaniteľným osobám so sídlom na Slovensku v celkovej hodnote presahujúcej 10 000 € v predchádzajúcom alebo súčasnom roku.
 4. Je zdaniteľnou osobou, ktorá uskutočňuje zdaniteľné dodanie tovaru alebo poskytnutie služby na Slovensku a ktorej ročný obrat z tohto dodania tovaru alebo poskytnutia služby presiahne 16 000 €.

Po registrácii pre DPH je zdaniteľná osoba povinná účtovať DPH zo svojich zdaniteľných plnení a pravidelne podávať daňové priznania k DPH. Daňové priznania k DPH sa zvyčajne podávajú štvrťročne, hoci od niektorých podnikov sa môže vyžadovať podávanie mesačných priznaní.

Tu je niekoľko príkladov zdaniteľných plnení, ktoré na Slovensku podliehajú DPH:

 • predaj tovaru vrátane nového a použitého tovaru
 • poskytovanie služieb, ako sú poradenstvo, opravy a preprava
 • dovoz tovaru

Toto sú príklady tovarov alebo služieb, ktoré sú na Slovensku oslobodené od DPH. V týchto prípadoch si človek môže povedať „nie som platca DPH“:

 • predaj základných potravín, ako je chlieb, mlieko a vajcia
 • poskytovanie niektorých lekárskych a zubárskych služieb
 • poskytovanie služieb v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
 • poskytovanie tovaru a služieb niektorými neziskovými organizáciami

Ak si človek nie je istý, či je platiteľom DPH a kladie si otázku „kedy som platca DPH“, môže sa obrátiť na Finančnú správu SR, ktorá mu poskytne viac informácií.

Koľko je DPH?

Koľko je DPH na Slovensku? Základná sadzba DPH je 20 %. Tá sa vzťahuje na väčšinu tovarov a služieb. Na niektoré tovary a služby sa však vzťahuje znížená sadzba DPH vo výške 10 %. Medzi ne patria:

 • základné potraviny, ako je chlieb, mlieko, vajcia a mäso
 • tlačené materiály a médiá
 • niektoré zdravotnícke výrobky
 • ubytovacie služby
 • niektoré kultúrne a športové podujatia

Existuje aj niekoľko tovarov a služieb, ktoré sú úplne oslobodené od DPH. Medzi ne patria:

 • finančné služby
 • poštové služby
 • služby v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
 • služby zdravotnej starostlivosti
 • preprava osôb

Ide len o všeobecný prehľad o tom, koľko je DPH na Slovensku. Z týchto sadzieb môžu existovať výnimky. Úplný zoznam zdaniteľných plnení a platných sadzieb DPH možno nájsť na webovej stránke Ministerstva financií SR.

Neplatca DPH

Neplatca DPH na Slovensku je osoba alebo subjekt, ktorý nie je povinný registrovať sa pre DPH. To znamená, že nemusí účtovať DPH z tovaru alebo služieb a nemá nárok na odpočet DPH z nákupov.

Na Slovensku existuje niekoľko typov neplatcov DPH:

 1. Fyzické osoby s bydliskom v SR, ktoré neprekročili prah pre registráciu: Táto hranica je momentálne 49 790 € za predchádzajúci alebo súčasný rok. Každá registrovaná fyzická osoba, ktorá uskutočňuje zdaniteľné dodávky tovaru alebo služieb v celkovej hodnote presahujúcej tento prah, je povinná sa registrovať k DPH.
 2. Fyzické osoby, ktoré sú oslobodené od DPH: Na Slovensku existuje niekoľko špecifických druhov plnení, ktoré sú oslobodené od DPH. Od DPH sú oslobodené napríklad dodávky základných potravín, niektoré lekárske a zubárske služby a služby v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.
 3. Fyzické osoby, ktoré nevykonávajú žiadnu ekonomickú činnosť: Ak fyzická osoba nevykonáva žiadnu ekonomickú činnosť, nie je povinná registrovať sa pre DPH, a to ani v prípade, že príležitostne dodáva tovar alebo poskytuje služby.

Je dôležité poznamenať, že aj keď človek nie je platiteľom DPH, môže sa od neho vyžadovať, aby platil DPH za určité tovary a služby. Ak napríklad dováža tovar z iného členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny, bude povinný zaplatiť DPH z dovozu. DPH môže byť človek povinný platiť aj za určité služby, napríklad telekomunikačné služby a energetické služby.

Platca a neplatca DPH

Hlavným rozdielom medzi platcom a neplatcom DPH je povinnosť vyberať a odvádzať DPH. Neplatitelia DPH nie sú registrovaní pre DPH a nie sú povinní vyberať DPH zo svojho tovaru alebo služieb. Patria sem fyzické osoby, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť, napríklad zamestnanci alebo dôchodcovia, a podniky, ktorých ročný obrat nedosahuje prahovú hodnotu DPH stanovenú vládou.

Platca DPH – obrat

V § 4 ods. 7 zákona o DPH sa obrat definuje ako hodnota tovaru a služieb dodaných v tuzemsku bez dane. Osobitnú úpravu miesta dodania tovaru a poskytnutia služby možno nájsť v § 13, 14, 15, 16 a 16a zákona o DPH. Niektoré plnenia sa však do výpočtu obratu nezahŕňajú, napríklad:

 • poštové služby (§ 28)
 • služby zdravotnej starostlivosti (§ 29)
 • služby sociálnej pomoci (§ 30)
 • výchovné a vzdelávacie služby (§ 31)
 • služby dodávané členom (§ 32)
 • služby v oblasti športu a telesnej výchovy (§ 33)
 • služby v oblasti kultúry (§ 34)
 • služby pri získavaní finančných prostriedkov (§ 35)
 • služby verejnoprávnej televízie a rozhlasu (§ 36)
 • predaj poštových cenín, kolkov a úradných cenín (§ 40)
 • prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier (§ 41)
 • dodanie tovaru bez možnosti odpočítania dane (§ 42)
 • doplnkové poisťovacie a finančné služby (§ 37 a 39) poskytované ako doplnkové služby v súvislosti s inou hlavnou službou

Okrem toho sa do obratu nezapočítava príležitostný predaj nehmotného a hmotného majetku s výnimkou zásob. Na druhej strane sa do obratu zahŕňa okrem iného hodnota bez dane z dodania a prenájmu nehnuteľného majetku (§ 38) a hlavné poisťovacie a finančné služby (§§ 37 a 39).

Dobrovoľný platca DPH

Dobrovoľní platcovia DPH sú platitelia dane, ktorí sa rozhodli zaregistrovať k DPH, aj keď im to zákon neukladá. Existuje viacero dôvodov, prečo sa platiteľ dane môže rozhodnúť dobrovoľne zaregistrovať k DPH, ako napr:

 • Vrátiť si DPH, ktorú zaplatil zo svojich podnikateľských výdavkov.
 • Zlepšiť svoje peňažné toky odpočítaním DPH z tržieb pred tým, ako ju bude musieť zaplatiť daňovému úradu.
 • Získať konkurenčnú výhodu tým, že bude môcť zákazníkom ponúknuť nižšie ceny.

Keď sa platiteľ dane zaregistruje ako platca DPH, je povinný účtovať DPH zo všetkých svojich zdaniteľných dodávok tovaru alebo služieb. DPH sa zvyčajne účtuje so sadzbou 20 %, ale existuje niekoľko tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje znížená sadzba DPH vo výške 10 % alebo 0 %.

Živnostník – platca DPH

Ak ročný obrat živnostníka prekročí určitú hranicu, je povinný sa ako platca DPH na Slovensku zaregistrovať na účely DPH. Súčasná hranica pre registráciu DPH na Slovensku je 49 790 €. To znamená, že ak celkové tržby za posledných 12 mesiacov presiahli túto sumu, živnostník je zo zákona povinný zaregistrovať sa pre DPH a začať svojim zákazníkom účtovať DPH zo svojho tovaru a služieb.

Tu sú uvedené kroky, ako sa zaregistrovať ako živnostník – platca DPH na Slovensku:

 1. Získať daňové identifikačné číslo (IČO). Ide o jedinečný identifikátor firmy, ktorý sa vyžaduje pri všetkých daňových registráciách na Slovensku. IČO môžno získať online na webovej stránke Finančnej správy SR.
 2. Vyplniť formulár na registráciu pre DPH (Prihláška k registrácii pre daň z pridanej hodnoty). Toto tlačivo je k dispozícii online alebo na ktoromkoľvek daňovom úrade na Slovensku. Bude potrebné uviesť svoje IČO, osobné údaje a údaje o svojej podnikateľskej činnosti.
 3. Formulár na registráciu DPH predložiť miestnemu daňovému úradu. Formulár môžno predložiť osobne, poštou alebo elektronicky. Daňový úrad následne spracuje registráciu a vydá živnostníkovi osvedčenie o registrácii pre DPH (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).
 4. Po registrácii pre DPH bude potrebné začať účtovať svojim zákazníkom DPH v príslušnej sadzbe. Základná sadzba DPH na Slovensku je 20 %, ale niektoré tovary a služby sa účtujú so zníženou sadzbou 10 %. Bude tiež nevyhnutné štvrťročne podávať daňové priznania k DPH a odvádzať DPH, ktorú živnostník vyberie od svojich zákazníkov, slovenskému daňovému úradu.

Môžno tiež využiť služby daňového poradcu, ktorý živnostníkovi pomôže s registráciou a dodržiavaním pravidiel DPH. Je dôležité byť informovaný o najnovších predpisoch týkajúcich sa DPH na Slovensku.

Povinná registrácia DPH

Podľa zákona o DPH sa v § 4 ods. 1 zákona stanovuje, že tuzemské zdaniteľné osoby majú povinnosť registrácie, ak spĺňajú kritériá obratu uvedené v § 4 ods. 7 zákona. Týka sa to fyzických alebo právnických osôb, ktoré pôsobia v tuzemsku, alebo tých, ktoré majú v tuzemsku bydlisko alebo obvyklý pobyt a dosiahli za predchádzajúcich 12 mesiacov obrat najmenej 49 790 €. Ak však ich obrat pochádza výlučne z tovarov a služieb oslobodených od dane uvedených v § 37 až 39 zákona o DPH, registrácia nie je povinná.

Registrácia DPH je povinná v prípade, že sú splnené tieto dve podmienky:

 1. Po prvé, žiadateľ (či už fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom na Slovensku) musí byť považovaný za zdaniteľnú osobu v zmysle § 3 zákona o DPH, t. j. musí vykonávať ekonomickú činnosť v zmysle usmernení zákona.
 2. Po druhé, obrat musí dosiahnuť alebo prekročiť 49 790 € za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov pred registráciou.

Žiadosť o registráciu sa musí podať do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom obrat zdaniteľnej osoby dosiahol hraničnú hodnotu.

Zákon DPH

Právo DPH na Slovensku upravuje zákon o DPH č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Tento zákon stanovuje základné princípy DPH vrátane rozsahu uplatňovania, sadzieb, oslobodení a odpočtov.

Rozsah pôsobnosti DPH na Slovensku je veľmi široký a vzťahuje sa na väčšinu tovarov a služieb dodávaných zdaniteľnými osobami. Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť bez ohľadu na to, či táto činnosť je alebo nie je zisková.

Na Slovensku existujú dve hlavné sadzby DPH:

 • základná sadzba vo výške 20 %
 • znížená sadzba vo výške 10 %

Podniky registrované na Slovensku ako platcovia DPH majú nárok na odpočet DPH pri nákupe tovaru a služieb, ktoré sa používajú na podnikateľské účely. To znamená, že si môžu započítať DPH, ktorú zaplatia pri nákupe, s DPH, ktorú vyberú od svojich zákazníkov.

Daňové priznanie k DPH sa na Slovensku podáva štvrťročne. Podniky musia podávať daňové priznania k DPH slovenským daňovým úradom elektronicky.

Tu je niekoľko ďalších zdrojov o zákone o DPH na Slovensku:

 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 • Ústredný portál verejnej správy
 • GlobalVATCompliance

Slovenské daňové úrady sú zodpovedné za presadzovanie zákona o DPH a výber DPH od podnikov. Podnikom, ktoré nedodržiavajú predpisy o DPH, môžu ukladať pokuty.