Čo je dôležité pre podávanie výkonov v biznise aj v športe

Dôležitým aspektom tak v biznise ako aj v športe je podávanie vysokých a dlhodobo stabilných výkonov. Hoci navonok vyžadujú tieto oblasti rozličné schopnosti, úspech v jednej aj v druhej je determinovaný niekoľkými spoločnými faktormi.

V športe aj v biznise sa dá pracovať na dlhodobej optimalizácii výkonnosti. Každý tím alebo jednotlivec môže pracovať na zlepšovaní svojich schopností, vytrvalosti a zvyšovaní vlastnej efektivity.

Šport a podnikanie môžu mať veľa spoločného, pretože v oboch prípadoch je úspech založený na tvrdej práci, odhodlaní a schopnosti strategického myslenia. Či už niekto športuje alebo podniká, bude potrebovať vážne zručnosti, aby prekonal svojich konkurentov a dostal sa na vrchol.

Ako uspieť v biznise aj v športe

Naše rozhodnutia, myslenie a správanie sú najsilnejšími prostriedkami k získaniu pocitu spokojnosti a sebarealizácie.

Tu sú spoločné charakteristiky, ktoré ovplyvňujú individuálnu a tímovú úspešnosť v biznise aj v športe: 

  • Tlak na výsledky. V profesionálnom športe aj v biznise je dôležité dosahovať určité výsledky a naplniť stanovené ciele. Úspech môže byť definovaný rôzne, napr. aj spokojnosťou zákazníkov alebo divákov. Vždy však nejaké kritérium existuje a od jednotlivcov sa vyžaduje vyvíjať maximálne úsilie, aby sa tento úspech dosiahol. Práve zvládanie tlaku na výsledky je dôležitým predpokladom presadenia sa, či už v biznise alebo športe.
  • Úspech je podmienený tvrdou a systematickou prácou. Tí najlepší vo svojom odvetví museli na sebe dlhodobo a systematicky pracovať. Hoci sa niekedy výsledný produkt, služba alebo výkon zdá jednoduchý, za touto jednoduchosťou je množstvo energie, času a čiastkových neúspechov. Prekonávanie vlastnej pohodlnosti, zábran a obmedzení je nevyhnutnou súčasťou zdokonaľovania seba a výsledkov svojej práce. Práve prekračovanie zóny komfortu sa stáva dôležitou súčasťou a každodenným zvykom na ceste za úspechom.
  • Prítomnosť stresu a potreba zvládania stresu. Výkonové oblasti sú spojené s určitou mierou stresu. Hoci je stres vnímaný negatívne, v istej miere má  na našu prácu pozitívne účinky. Pomáha aktivizovať organizmus a pripraviť ho na podávanie vrcholných výkonov. Bez stresu, či už fyzického alebo psychického, by sa ťažko dalo približovať k vlastnému potenciálu. Treba nájsť určitú, pre každého individuálnu, optimálnu mieru stresu. Ak však túto úroveň prekročí, môže mať výrazne negatívny efekt na celkový výkon. Vtedy je dôležité, aké spôsoby zvládania používame a ako sme schopní so stresom pracovať, napr. za pomoci koučingu.

Šport a podnikanie môžu mať veľa spoločného, pretože v oboch prípadoch za úspechom stojí tvrdá práca, odhodlanie a schopnosť strategického myslenia.

O úspechu rozhodujú aj detaily

Treba pripomenúť, že v športe aj v biznise sa dá pracovať na dlhodobej optimalizácii výkonnosti. Každý tím alebo jednotlivec môže pracovať na zlepšovaní svojich schopností, vytrvalosti a zvyšovaní vlastnej efektivity.

  • Detaily rozhodujú o úspechu. Malá zmena robí veľké rozdiely. Detaily odlišujú  dobrých od priemerných a najlepších od dobrých.
  • V tímovom prostredí je kľúčová komunikácia. KO-MU-NI-KÁ-CIA. Ak chcete efektívne viesť ľudí, ak chcete zvýšiť výkonnosť v tíme, ak chcete, aby boli ľudia okolo vás spokojnejší, pracujte na svojej komunikácii. Lídri, manažéri, tréneri, kapitáni, vodcovia, komunikácia rozhoduje o tom, ako ste schopní ovplyvniť a inšpirovať ostatných.
  • Keď ľudí práca baví, odvádzajú najlepšie výkony. Na tento aspekt sa často zabúda. Keď majú ľudia pozitívny emočný vzťah k samotnej činnosti, keď ich práca napĺňa a prežívajú radosť, vtedy pracujú najtvrdšie a sú najviac motivovaní. Pomáhate ľuďom vo svojom tíme, aby boli vnútorne motivovaní a aby ich práca bavila?
  • Potreba pracovať s emóciami. V biznise aj v športe hrajú emócie dôležitú úlohu. Ich zvládanie je podstatným predpokladom úspešnosti a spokojnosti každého jednotlivca. Napätie, úzkosť, hnev, radosť, sklamanie alebo frustrácia sú bežnou súčasťou podávania výkonov. Treba byť čo najviac v kontakte s vlastnými emóciami, uvedomovať si ich a pomenovať. Ak je človek schopný priniesť preniesť emócie do vedomej sféry, následne s nimi môže pracovať a nielen ich zvládať, ale aj efektívne využiť.

Systematická práca vedie k dosiahnutiu cieľov, či už v športe v podobe kvalitných výkonov, alebo v biznise v podobe spokojných zákazníkov a dobrých finančných výsledkov. A následne aj k radosti z dobre odvedenej práce a pocitu sebarealizácie.

Úspech v športe i biznise stojí na drine a odhodlaní

Šport a podnikanie môžu mať veľa spoločného. V oboch prípadoch stojí za úspechom tvrdá práca, odhodlanie a schopnosť strategického myslenia. Či už niekto športuje alebo podniká, bude potrebovať vážne zručnosti, aby prekonal svojich konkurentov a dostal sa na vrchol.

V prvom rade treba mať vášeň. Vášeň patrí k najdôležitejším faktorom pri dosahovaní úspechu v oboch oblastiach. Ak je človek zapálený pre danú činnosť a horí túžbou uspieť, je oveľa pravdepodobnejšie, že bude vynikať. To isté platí aj pre podnikanie – nebude ľahké vybudovať úspešnú spoločnosť, ak nie je človek stopercentne oddaný tomuto úsiliu.

Zamerať sa treba aj na rozvoj zručností potrebných na dosiahnutie úspechu. V športe to môže byť sila, rýchlosť a obratnosť. Zatiaľ čo podnikanie si vyžaduje zručnosti v oblasti riadenia peňazí, inovatívneho myslenia a efektívnej komunikácie.

Treba venovať čas zdokonaľovaniu a vylepšovaniu týchto zručností – čím viac času človek venuje príprave, tým je pravdepodobnejšie, že bude schopný dosiahnuť svoje ciele.

Jasná vízia prináša úspech

Nakoniec sa treba sústrediť na širšie súvislosti. Jednotliví hráči alebo firmy môžu krátkodobo vyhrať zápas alebo dosiahnuť zisk, ale tí, ktorí sa zameriavajú na rozvoj celkovej stratégie a dlhodobých cieľov, môžu byť z dlhodobého hľadiska úspešnejší.

Treba mať jasnú víziu toho, kam chce človek smerovať, a tú používať ako vôdzku pri rozhodovaní a prijímaní opatrení.

Rovnaké koncepty sa dajú uplatniť v športe aj v podnikaní – ale schopnosť skutočne dosahovať výsledky na ihrisku alebo na trhu si vyžaduje tvrdú prácu a odhodlanie.

Aby človek dosiahol úspech či už v športe alebo podnikaní, treba byť zapálený pre danú vec. Treba byť ochotný sa učiť, zlepšovať a zamerať sa na dlhodobú perspektívu, čím človek zvýši svoje šance.