Osobný bankrot – ako dlho trvá, nevýhody, zoznam úpadcov

Osobný bankrot na Slovensku je právny proces, pri ktorom sa fyzická osoba, podnik alebo iný subjekt vyhlási za platobne neschopného a neschopného splácať svoje dlhy. Tento proces upravuje slovenský insolvenčný zákon, v ktorom sú uvedené práva a povinnosti dlžníkov a veriteľov v prípade konkurzu.

Podľa slovenského zákona o platobnej neschopnosti môže dlžník podať návrh na osobný bankrot, ak nie je schopný splácať svoje dlhy. Dlžník musí predložiť dôkaz o svojom finančnom stave vrátane zoznamu majetku, záväzkov a príjmov. Po podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu súd návrh preskúma a rozhodne o jeho prijatí. Ak bude návrh prijatý, majetok dlžníka sa speňaží na splatenie dlhov.

Na Slovensku existujú dva druhy osobného bankrotu – dobrovoľný a nedobrovoľný. Dobrovoľný bankrot je taký, keď dlžník podá návrh na vyhlásenie bankrotu z vlastnej iniciatívy. Nedobrovoľný bankrot je taký, keď veritelia podajú návrh na vyhlásenie konkurzu na dlžníka.

V oboch typoch konkurzu sa majetok dlžníka predá, aby sa splatili pohľadávky veriteľov. Od dlžníka sa tiež môže vyžadovať, aby v priebehu určitého obdobia platil veriteľom.

Na Slovensku je osobný bankrot vážnou záležitosťou a mal by sa zvažovať len ako posledná možnosť. Má veľký vplyv na schopnosť jednotlivca získať úver a môže zostať v úverovom registri osoby až desať rokov. Z tohto dôvodu je dôležité vyhľadať odbornú radu pred podaním žiadosti o osobný bankrot.

Aké podmienky má osobný bankrot?

Osobný bankrot nemôže postúpiť každý. Podmienky osobného bankrotu stanovuje zákon č. 7/2005 Z.z., konkrétne paragraf 166. Medzi hlavné podmienky osobného bankrotu, ktoré musia byť splnené pre akceptovanie žiadosti o osobný bankrot patria:

 • žiadateľ o oddlženie nesmie byť vo výkone trestu odňatia slobody a počas posledných 10 rokov neabsolvoval iné oddlženie
 • žiadateľ musí spĺňať stav platobnej neschopnosti, teda musí mať aspoň jednu peňažnú pohľadávku po dobe splatnosti dlhšej ako 180 dní
 • pri oddlžení konkurzom musí byť voči žiadateľovi vedená exekúcia aspoň jeden rok
 • pri osobnom bankrote realizovanom cez inštitút splátkového kalendára, nie je potrebné naplniť podmienku vedenia exekúcie, overenie exekúcie je možné online

Oddlženie sa nevzťahuje na celkom všetky pohľadávky. Výnimkou sú napríklad:

 • pohľadávky, ktoré voči majú voči dlžníkovi fyzické osoby a nenadobudli ich postúpením, prevodom alebo prechodom, výnimkou je dedenie – ak ich neprihlásia do konkurzu pretože neboli o tejto možnosti správcom písomne upovedomené
 • pohľadávky z právnej pomoci, ktorú v súvislosti s konaním o oddlžení poskytne Centrum právnej pomoci
 • zabezpečené pohľadávky v rozsahu, v ktorom sú kryté hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva
 • pohľadávky náhrady škody na zdraví alebo škody spôsobenej úmyselným konaním dlžníka
 • výživné na dieťa
 • nezaplatené mzdy
 • peňažné tresty podľa Trestného zákona
 • nepeňažné pohľadávky

Podmienkou osobného bankrotu je aj preukázanie poctivého zámeru. Žiadateľ o insolvenciu musí mať úprimnú snahu o vyriešenie svojej situácie. Teda o zbavenie sa dlhov bez toho, aby robil obštrukcie pri vysporiadavaní záväzkov voči veriteľovi.

Žiadateľ musíte poskytnúť maximálnu súčinnosť, preukázať snahu nájsť si zamestnanie alebo iný zdroj príjmov a dokázať, že má záujem o opätovné zaradenie sa do spoločnosti.

Na Slovensku je osobný bankrot vážnou záležitosťou a mal by sa zvažovať len ako posledná možnosť. Má veľký vplyv na schopnosť jednotlivca získať úver a môže zostať v úverovom registri osoby až desať rokov.

Ako dlho trvá osobný bankrot

Osobný bankrot je dlhodobý proces, ktorý môže pomôcť zbaviť sa finančných záväzkov a dosiahnuť finančnú slobodu. Nedá sa presne uviesť, koľko trvá osobný bankrot. Tento proces môže trvať od 1 do 5 rokov v závislosti od individuálnych okolností žiadateľa.

Pri oddlžení formou splátkového kalendára neprichádza dlžník o celý majetok. Podmienkou je, aby dlžník počas najbližších 5 rokov každému nezabezpečenému veriteľovi uhradili aspoň 30 % z pohľadávky. Zároveň však musí mať dlžník aj príjem, aby mohol dlhy splácať.

Splátky musia byť nastavené tak, aby ich horná hranica nepresiahla predpokladaný príjem znížený o nevyhnutné výdavky potrebné na zabezpečenia základných životných potrieb dlžníka a vyživovaných osôb. Okrem toho by mal návrh splátkového kalendára zahŕňať aspoň o 10 % vyššie uspokojenie nezabezpečených veriteľov, ako by dosiahli v konkurze.  

Pri oddlžení formou konkurzu dlžník o majetok príde, ale konkurz nie je podmienený ani určitou výškou príjmu, ani vlastníctvom hodnotnejších vecí. Konkurz sa však netýka tzv. nepostihnuteľnej hodnoty obydlia (v súčasnosti 10 000 Eur) a majetku, ktorý nemožno postihnúť v exekúcii ako je oblečenie, nevyhnutné vybavenie domácnosti, domáce zvieratá podobne. Overenie exekúcie je možné v centrálnom registri exekúcií.

Osobný bankrot – nevýhody a výhody

V ťažkej finančnej situácii môže byť pre niektorých ľudí vhodným riešením vyhlásenie insolvencie. Na Slovensku je osobný bankrot právny proces, ktorý môže poskytnúť potrebnú úľavu od obrovských dlhov. Ak niekto hľadá spôsob, ako zistiť všetky svoje dlhy, mal by sa obrátiť na najväčšie registre dlžníkov na Slovensku a požiadať ich o výpis či nahliadnutie do registra. 

Predtým, ako sa dlžník rozhodne, či je osobný bankrot tá správna možnosť, je však dôležité pochopiť jeho výhody a nevýhody.

Hlavnou výhodou osobného bankrotu na Slovensku je, že umožňuje prevziať kontrolu nad svojimi financiami a začať odznova. Môže poskytnúť úľavu od ohromujúcich dlhov tým, že umožní začať odznova s čistým štítom. Môže tiež poskytnúť ochranu pred veriteľmi, keďže všetky dlhy, až na spomínané výnimky, budú zrušené a dlžník už nebude zodpovedný za ich splácanie.

Nevýhoda osobného bankrotu na Slovensku je, že môže mať vážny vplyv na kreditné skóre, ktoré bude negatívne ovplyvnené. Jeho obnova môže trvať niekoľko rokov. Okrem toho niektoré druhy dlhov, ako sú študentské pôžičky a platby výživného na deti, nie sú oprávnené na konkurz a dlžník za nich bude stále zodpovedný.

Ďalšou nevýhodou je, že aj po vyhlásení osobného bankrotu môže byť dlžník povinní splácať niektoré svoje dlhy. Ide o tzv. splátkový plán a splnenie podmienok splácania môže byť náročné. Okrem toho, ak vlastní nejaký majetok, môže byť zabavený, aby pomohol splatiť dlhy.

Napokon, podanie žiadosti o osobný bankrot môže byť dlhý a komplikovaný proces. Bude potrebné predložiť podrobné finančné dokumenty a môže dôjsť k súdnemu konaniu. Okrem toho môže celý proces trvať niekoľko mesiacov.

Celkovo môže byť podanie žiadosti o osobný bankrot na Slovensku pre niektorých ľudí vhodným riešením. Ale je dôležité pochopiť výhody a nevýhody osobného bankrotu predtým, ako sa k nemu pristúpi. Pri rozhodnutí ísť do osobného bankrotu, je dôležité úzko spolupracovať s kvalifikovaným finančným poradcom, aby sa dlžník uistil, že urobí najlepšie rozhodnutia.

Aj po vyhlásení osobného bankrotu môže byť dlžník povinní splácať niektoré svoje dlhy. Ide o tzv. splátkový plán a splnenie podmienok splácania môže byť náročné.

Ako požiadať o osobný bankrot?

Ak chce dlžník na Slovensku začať konanie o osobnom bankrote, musí najprv podať návrh na súd. Návrh musí obsahovať zoznam všetkých vašich veriteľov, zoznam majetku, zoznam záväzkov, prehľad príjmov a prehľad výdavkov.

Súd potom návrh preskúma a rozhodne, či poskytne ochranu pred bankrotom. Ak súd žiadosť schváli, bude sa dlžník musieť zúčastniť na pojednávaní a uzavrieť s veriteľmi splátkový plán. Pred ukončením konkurzu musí súd schváliť splátkový plán.

Žiadosť o osobný bankrot nemusí dlžník pripravovať sám, ale môže sa obrátiť na najbližšie Centrum právnej pomoci. Poverení pracovníci centra posúdia, či vôbec má žiadosť šancu na úspech a s vybavením osobného bankrotu dokážu pomôcť.

Kto je úpadca

Úpadca je osoba, ktorá z dôvodu finančnej neschopnosti nedokáže splniť svoje finančné záväzky. Tento pojem sa používa na označenie osoby, ktorá má veľké dlhy a nedokáže ich splatiť. Úpadca je tiež niekto, kto sa musí vyrovnať s veľmi nízkym príjmom, ktorý mu neumožňuje splniť jeho finančné záväzky.

Osobný bankrot zoznam úpadcov sa dá nájsť na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). SOI zbiera a udržuje údaje o všetkých úpadcov na Slovensku. Zoznam úpadcov, ktorí boli vykonaní, je zverejnený na ich oficiálnych webových stránkach.

Pôžička pre dlžníkov v exekúcií

Pravda je taká, pre poskytovateľa pôžičky je prijateľnejší dlžník v exekúcii ako človek v osobnom bankrote. Osoby po exekúcii či osobnom bankrote sú pre poskytovateľov pôžičky vysoko rizikové a žiadosť o pôžičku je zvyčajne zamietnutá. Jednoducho povedané, pôžička pre dlžníkov v exekúcii je dostupnejšia ako po osobnom bankrote.

Banky na Slovensku alebo nebankové spoločnosti pri posudzovaní žiadosti o pôžičku získavajú informácie aj o tom, či sú žiadatelia dlžníci na Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, alebo či to nie je daňový dlžník. Možným riešením v osobnom bankrote je P2P pôžička, teda kolektívna pôžička.

Tá môže byť poskytnutá aj takému dlžníkovi, ktorému by žiadna iná inštitúcia peňažnú pôžičku neposkytla. Výška takejto pôžičky je rôzna, zvyčajne ide o sumy od 50 eur do 15 000 eur. Splatnosť pôžičky sa pohybuje od 3 mesiacov do 5 rokov s ročnou úrokovou sadzbou od 5 % p. a. až do 50 % p. a. v niektorých prípadoch.

Osoby po exekúcii či osobnom bankrote sú pre poskytovateľov pôžičky vysoko rizikové a žiadosť o pôžičku je zvyčajne zamietnutá.

Život po osobnom bankrote

Osobný bankrot je cesta k životu bez dlhou, ale má aj určité obmedzenia. Čo sa deje po osobnom bankrote? Nadobudnutie majetku po osobnom bankrote je napríklad náročnejšie v tom, že nie je možné čerpanie hypotéky a zároveň byť osobnom bankrote. Oddlženie osobným bankrotom sa ale nevzťahuje na hypotéku, ktorá je zabezpečenou pohľadávkou.

Aj kúpa auta po osobnom bankrote je náročnejšia, pretože bezúčelová pôžička alebo lízing sú prakticky nedostupné. Na otázku ako zistím všetky svoje dlhy, nie je odpoveď jednoznačná. Človek musí mať prehľad od koho si požičal a kontaktovať tieto spoločnosti ešte pred hrozbou exekúcie.

Dostať úver po osobnom bankrote, keďže z pohľadu poskytovateľov ide o vysoko rizikové osoby. Život po osobnom bankrote teda nebude taký, aký pred ním. Problémy je treba riešiť ešte pred exekúciou. Či sú osoby v exekúcii a občanovi hrozí zhabanie majetku sa dá zistiť v centrálnom registri exekúcii a konať kým nebude neskoro.

V prípade dedičstva a prebiehajúceho osobného bankrotu sa dlžník musí podeliť s veriteľmi. Pri dedení vyššej čiastky by mal veriteľom poskytnúť polovicu zdedeného majetku. Platí to aj pre prípadnú výhry v lotérii alebo finančného daru.

Čo sa deje po osobnom bankrote je otázka aj na samotného dlžníka. Pri disciplinovanom správaní z pohľadu financií a zlepšovaní finančnej gramotnosti sa dá viesť lepší život bez tlaku od veriteľov.