Pôžička a insolvencia – požičať si môžu aj zadlžení

Poskytovanie pôžičiek pre zadlžených môže byť riskantné pre obe strany – pre pôžičkovú spoločnosť aj pre žiadateľov o pôžičku. Vo väčšine prípadov pôžičkové spoločnosti skúmajú úverovú históriu žiadateľa, aby sa uistili, že majú schopnosť splácať pôžičku včas a v plnej výške.

Ak je však klient v dôsledku dlhodobých finančných problémov a zlej úverovej histórie zadlžený, môže naraziť na ťažkosti pri získavaní tradičnej pôžičky od bežných bánk a pôžičkových spoločností. Insolvencia je pre získanie novej pôžičky veľkou komplikáciou.

Čo je insolvencia

Insolvencia je právny termín, ktorý označuje stav, keď jednotlivca alebo spoločnosť nie je schopná splácať svoje dlhy a finančné záväzky v termínoch, ktoré boli dohodnuté s veriteľmi. Ide o situáciu, kedy dlžník nemá dostatok finančných prostriedkov na pokrytie svojich dlhov a jeho aktíva nie sú dostatočné na uspokojenie všetkých svojich veriteľov.

Insolvencia môže viesť k rôznym právnym postupom a dôsledkom, vrátane možnosti vyhlásenia konkurzu alebo likvidácie majetku. Tieto postupy sa zameriavajú na riešenie finančnej situácie dlžníka a spravodlivé rozdelenie jeho aktív medzi veriteľmi.

Rozdielne jurisdikcie majú rôzne právne mechanizmy na riešenie insolventných situácií. V prípade spoločností môže prísť do úvahy insolvenčný konkurz alebo reštrukturalizačný proces, ktorý pomáha udržať činnosť spoločnosti aj napriek jej finančným problémom.

Dôležité je si uvedomiť, že platobná neschopnosť môže mať vážne dôsledky na finančnú a právnu situáciu dlžníka alebo spoločnosti. Riešenie insolventnej situácie je komplexný proces, ktorý vyžaduje poradenstvo právnych a finančných odborníkov, aby boli zabezpečené spravodlivé a legálne riešenia pre všetkých zúčastnených strán.

Platobná neschopnosť je termín, ktorý sa často používa ako synonymum pre insolvenciu. Platobná neschopnosť môže byť dočasná alebo trvalá, pričom dôvody môžu byť rôznorodé. Medzi príčiny môžu patriť nečakané hospodárske ťažkosti, pokles príjmu, náklady na zdravotnú starostlivosť, neúspešné podnikateľské záväzky a ďalšie faktory.

Platobná neschopnosť je termín, ktorý sa často používa ako synonymum pre insolvenciu. Platobná neschopnosť môže byť dočasná alebo trvalá, pričom dôvody môžu byť rôznorodé.

Ako získať nové pôžičky pre zadlžených?

Máloktorá inštitúcia je ochotná požičať peniaze niekomu, kto si neplní iné finančné záväzky. Napriek tomu existujú určité možnosti, ako získať nové pôžičky pre zadlžených.

Tu sú niektoré možnosti, ktoré sa môžu zvážiť:

  • alternatívne pôžičkové spoločnosti – existujú spoločnosti, ktoré sa špecializujú na poskytovanie pôžičiek pre ľudí so zlou úverovou históriou. Tieto pôžičky však často prinášajú vyššie úroky a poplatky, aby pokryli vyšší rizikový profil žiadateľov.
  • zmena spôsobu splácania dlhov – skúsiť vypracovať plán na splácanie existujúcich dlhov. Možno bude klient schopný zmeniť podmienky alebo plány splátok so svojimi veriteľmi.
  • ručiteľ – ak je niekto s dobrými úverovými skóre, kto by bol ochotný ručiť za dlžníka, mohol by získať pôžičku na základe úverovej histórie a finančnej stability ručiteľa.
  • zlepšovanie úverovej histórie – je dôležité pracovať na zlepšovaní úverovej histórie. To môže zahŕňať pravidelné a včasné splácanie dlhov, minimalizácia nových dlhov a udržiavanie zodpovedného finančného správania.
  • pôžičky od priateľov a rodiny – ak sú blízkych ľudí, ktorí by mohli požičať peniaze, toto by mohla byť alternatíva bez prísnych podmienok týkajúcich sa úverovej histórie.

Nezávisle od toho, ktorú možnosť dlžník zvolí, je dôležité premyslieť si finančnú situáciu, plán na splácanie pôžičky a dôkladne sa oboznámiť so všetkými podmienkami a poplatkami pred podpisom akejkoľvek zmluvy o pôžičke. Ak je to možné, klient by sa mal poradiť so skúseným finančným poradcom. Nové pôžičky pre zadlžených totiž môžu finančnú situáciu ešte zhoršiť.

Pôžička aj pre zadlžených bez overovania registra a príjmu

Pôžička aj pre zadlžených v registri je finančný produkt poskytovaný pre ľudí s negatívnym záznamom v registri dlžníkov. Ide o určitý druh úveru, ktorý je ponúkaný prostredníctvom finančných spoločností, bankových ústavov, nebankových subjektov a finančných inštitúcií.

Dáva dlžníkom možnosť získať finančnú pomoc v situácii, keď im banky odmietnu poskytnúť úver. Pôžičky pre dlžníkov v registri sú často dostupné s vyššími úrokovými sadzbami ako úvery od banky.

Úverový register je informačná databáza, ktorá poskytuje informácie o aktuálnom finančnom stave klientov, ako aj o ich minulých úveroch. Tieto informácie sú poskytované finančnými inštitúciami ako sú banky, nebankové spoločnosti, poisťovne a ďalšie. Úverový register je dôležitý pre finančnú transparentnosť, pretože poskytuje dôkazy o historických úveroch a dlhoch.

Informácie o úveroch prístupných cez úverový register sa používajú na osobné účely, ako napríklad pre prístup k úveru, alebo na posúdenie vhodnosti klienta

Pôžičky bez dokladovania príjmu a bez registra sú veľmi výhodnou alternatívou pre poskytovateľov pôžičiek, ktorí chcú ponúknuť svojim klientom rýchly prístup k finančným prostriedkom. Tento typ pôžičiek je zvyčajne vyplácaný prostredníctvom online platformy. Výhody pôžičiek bez dokladovania príjmu a bez registra sú nesporné.

Napríklad, poskytovatelia pôžičiek aj pre zadlžených nemusia vyžadovať žiadne doklady o príjme alebo žiadne informácie o registri dlžníkov. Títo poskytovatelia pôžičiek môžu ponúknuť rýchle vybavenie žiadostí o pôžičku a klienti môžu získať finančné prostriedky pre svoje potreby za veľmi krátky čas.

Tieto pôžičky sú tiež veľmi flexibilné. Poskytovatelia pôžičiek môžu klientom ponúknuť rôzne typy úverov, ako sú krátkodobé pôžičky, strednodobé pôžičky alebo dlhodobé pôžičky. Tiež sa nemusia obávať veľkých poplatkov alebo poplatkov za poskytnutie, ako je to pri iných typoch pôžičiek. Existujú však aj nevýhody týchto pôžičiek.

Vzhľadom na to, že ich poskytovatelia nemajú žiadne informácie o finančných príjmoch klienta, úrokové sadzby môžu byť vysoké. Tiež, ak sa klientovi nepodarí splatiť pôžičku včas, jeho účet môže byť zaradený do registra dlžníkov, čo môže viesť k zhoršeniu jeho finančnej situácie.

Napriek tomu, že pôžičky bez dokladovania príjmu a bez registra majú nevýhody, väčšina klientov oceňuje ich rýchlosť a flexibilitu. Ak je človek v núdzi a potrebuje rýchle finančné prostriedky, môžu byť pôžičky bez dokladovania príjmu a bez registra pre neho veľmi výhodné.

Informácie o úveroch prístupných cez úverový register sa používajú na osobné účely, ako napríklad pre prístup k úveru, alebo na posúdenie vhodnosti klienta.

Niekedy je najvhodnejším riešením oddlženie

Oddlženie, alebo tiež osobný bankrot, je jedno z opatrení na prevzatie kontroly nad dlhmi. V zákone sa hovorí o procese oddlženia, ktorý má dve hlavné možnosti – vyhlásenie konkurzu alebo vytvorenie splátkového plánu.

Dlžník môže predložiť návrh na oddlženie a zároveň požiadať o vyhlásenie konkurzu. Tento návrh by mal obsahovať zdôvodnenie, že dlžník sa zaväzuje vynaložiť primerané úsilie na vyrovnanie svojich záväzkov voči veriteľom.

Pri konkurze sa dlžník zaväzuje neplatiť dlhy, ale stráca aj svoj majetok, ktorý sa čiastočne používa na pokrytie záväzkov. Ak sa dlžník rozhodne pre splátkový plán, môže si ponechať svoj majetok, avšak svoje dlhy bude splácať v súlade s dohodnutým plánom.

Osobný bankrot – kritériá:

  • voči dlžníkovi prebiehajú exekučné konania trvajúce viac než jeden rok
  • dlžník má blokované bankové účty
  • nemá pravidelný príjem

Na riešenie tejto situácie sa často zíde právnik alebo odborná spoločnosť, ktoré poskytujú právne poradenstvo a asistenciu. Viaceré z týchto zdrojov sú dostupné online.

Pomoc pri oddlžení

Na trhu existuje niekoľko firiem, ktoré môžu byť pre jednotlivcov významným zdrojom pomoci v prípade komplexných alebo zložitých právnych situácií. Ak ide napríklad o výzvu súvisiacou s oddlžením, môže sa dlžník obrátiť na Centrum právnej pomoci. Táto inštitúcia je zriadená Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Jedná sa o štátnu organizáciu, ktorá poskytuje spoľahlivé bezplatné právne poradenstvo. Jej portfólio je pomerne rozsiahle a okrem iného sa venuje aj otázkam osobného bankrotu. V prípade potreby stačí kontaktovať dané centrum a dohodnúť si osobnú konzultáciu v jednom z ich pobočiek podľa miesta trvalého bydliska.

Pre získanie právnej pomoci je nutné podať žiadosť vyplnením príslušného formuláru, ktorý je často dostupný aj online. Dokončenú žiadosť treba vlastnoručne podpísať a zaslať na adresu príslušného centra. Ak osoba spĺňa všetky požadované podmienky, pracovníci centra budú v jej mene predkladať návrh na vyhlásenie konkurzu.

V prípade, že sa rozhodnete pre oddlženie cez splátkový plán, budete musieť centru uhradiť poplatok približne vo výške 700 €. Z tejto sumy 500 € slpoúži ako záloha pre správcu konkurzného záväzku a 200 € ide na účet právnika, ktorého centrum určí pre dotknutú osobu.