Hospice na Slovensku – koľko stojí a aké sú podmienky prijatia?

Nevyliečiteľné diagnózy sú trápením pre pacienta aj pre jeho rodinu. Bolesť, množstvo liekov, pobyty v nemocnici či prichádzajúci koniec sú neľahkou cestou. Zmierniť trápenie s nevyliečiteľnou chorobou pomáhajú hospice na Slovensku. Sú to zariadenia zdravotnej starostlivosti pre dlhodobo chorých a zomierajúcich ľudí.

V hospici kladú dôraz na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. Snažia sa, aby človek nebol v ťažkej chvíli sám a pomáhajú mu zmierniť bolesti.

Hlavným cieľom hospicov na Slovensku je urobiť zostávajúci čas nevyliečiteľne chorému človeku čo najlepším. Pacientovi pomáhajú zmiernením bolesti, podporou pre pacienta aj jeho rodinu pri vyrovnávaní sa s chorobou.

Čo je to hospic

Nevyliečiteľné choroby sú trápením pre samotného pacienta i pre jeho blízkych. Chorý človek potrebuje často celodennú opateru a v pokročilých štádiách choroby aj pomoc s bežnými činnosťami. Práve v tom vie pomôcť hospic.

Ide o zdravotnícke zariadenie pre dlhodobo chorých a zomierajúcich ľudí. V hospici kladú dôraz na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, snažia sa, aby človek nebol v ťažkej chvíli sám a pomáhajú mu zmierniť bolesti.

Hospice na Slovensku klientom poskytujú pohodlie, starostlivosť a podporu jednotlivcom v posledných mesiacoch ich života. Cieľom hospicu je pomôcť rodinám a opatrovateľom s fyzickými, ako aj emocionálnymi a duchovnými potrebami ich blízkej osoby.

Hospic pre dlhodobo chorých je služba v zariadení alebo v domácom prostredí, ktorá je určená nevyliečiteľne chorým osobám. Jej cieľom je poskytnúť pacientovi humánne, starostlivé a súcitné prostredie a zároveň čo najlepšie využiť jeho zostávajúce dni alebo mesiace podľa potrieb a rozhodnutia pacienta a jeho rodiny.

Hospicová starostlivosť sa poskytuje buď v domácom prostredí, alebo v hospici – zariadení podporovaného bývania alebo v podobe pobytu s rozšírenou starostlivosťou.

Služby hospicu môžu zahŕňať:

 • lekársku starostlivosť
 • liečbu bolesti
 • kontrolu symptómov
 • emocionálnu a duchovnú podporu
 • poradenstvo pre rodiny

Zdravotná starostlivosť zahŕňa návštevy lekára alebo zdravotnej sestry, ktorá poskytuje pravidelné vyšetrenia a liečbu symptómov. Okrem toho sociálni pracovníci poskytujú podporu pacientovi a jeho rodine, aby mohli rozhodovať o starostlivosti o pacienta a záležitostiach týkajúcich sa konca života.

Hospici na Slovensku pomáhajú zomierajúcim v posledných chvíľach života

Hlavným cieľom hospicov na Slovensku je urobiť zostávajúci čas nevyliečiteľne chorému človeku čo najlepším. Pacientovi pomáhajú zmiernením bolesti, podporou pre pacienta aj jeho rodinu pri vyrovnávaní sa s chorobou.

Hospicová starostlivosť zohľadňuje fyzické, sociálne, duchovné a emocionálne potreby pacienta a jeho najbližších. Hopsic je určený osobám s nevyliečiteľným ochorením bez ohľadu na vek, zdravotné postihnutie alebo povolanie.

Hospice na Slovensku a v zahraničí sa snažia zabezpečiť, aby zdravotná starostlivosť bola kvalitná a súcitná, aby rodiny dostali podporu a aby sa s pacientom zaobchádzalo dôstojne a s úctou.

Koľko stojí hospic

Náklady spojené s pobytom a starostlivosťou v hospici sa líšia podľa zariadení, avšak zvyčajne cena závisí od typu poskytovaných služieb.

Ústavná hospicová starostlivosť ponúka nepretržité služby, ktoré môžu zahŕňať vyškolený zdravotnícky personál a špecializovanú liečbu pacienta. Starostlivosť o zomierajúceho pacienta sa zameriava na zmierňovanie príznakov choroby a zmiernenie bolesti.

V hospici poskytujú aj psychickú, sociálnu, emocionálnu a duchovnú podporu pacientovi a jeho rodine vo finálnom štádiu ochorenia, pri úmrtí a v čase smútku. Opateru o dlhodobo chorého pacienta zabezpečuje spravidla tím lekárov, zdravotných sestier a sanitárov. Pomáha tiež sociálny pracovník, duchovný i dobrovoľníci.

Zabezpečovať citlivo a empaticky starostlivosť o zomierajúceho pacienta nie je nič jednoduché a treba na to skutočne dobre vyškolený personál s citlivým prístupom. Na mieste je otázka koľko stojí hospic?

Náklady na jedného pacienta sa pohybujú okolo 60-70 eur za jeden deň. Pacient však hradí len časť nákladov, istú časť hradí aj zdravotná poisťovňa. Hospicom finančne pomáhajú aj rôzne dary, biskupské úrady, zriaďovatelia a podobne. Mesačný pobyt v hospici teda pre pacienta vychádza na 450-600 eur.

Časť nákladov na pobyt pacienta v hospici uhrádzajú aj zdravotné poisťovne. Ide o tzv. lôžkodeň a táto suma pokrýva 50 – 60 percent nákladov.

Pobyt pacienta v hospici spravidla nie je obmedzený, avšak zdravotné poisťovne opakovane v 3-mesačných intervaloch odôvodnenosť pobytu individuálne prehodnocujú.

Pri mobilnom hospici prichádza pomoc za pacientom domov

Mobilný hospic poskytuje starostlivosť nevyliečiteľné chorým v ich vlastnom domove. Je to teda podobná služba ako v hospici pre dlhodobo chorých. Avšak pri mobilnom hospici personál navštevuje pacienta doma, kde mu pomáha prekonať ťažké chvíle v boji s nevyliečiteľnou chorobou.

Aj mobilný hospic poskytuje vysokú úroveň starostlivosti a podpory. Umožňuje pacientom a ich rodinám zostať vo svojich domovoch namiesto prevozu do nemocnice alebo iného zdravotníckeho zariadenia.

Táto služba podporuje rodiny poskytovaním 24-hodinovej lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti, ako aj psychologickej a sociálnej podpory. Tím odborníkov je vysoko kvalifikovaný a skúsený a zahŕňa lekárov, zdravotné sestry, psychológov a sociálnych pracovníkov.

Mobilná hospicová služba sa poskytuje v troch rôznych fázach:

 1. Prvá etapa zahŕňa diagnostiku a kontrolu symptómov pacienta, ktorá môže zahŕňať liečbu bolesti.
 2. Druhá etapa sa zameriava na starostlivosť o pacienta. Tá zahŕňa fyzickú aj emocionálnu podporu, ako aj poskytovanie úľavy od bolesti a pohodlia pacientovi.
 3. Posledná fáza služieb mobilného hospicu zahŕňa starostlivosť na konci života. Ide najmä o poskytovanie duchovnej, psychologickej a sociálnej podpory pacientovi a jeho rodine.

Služby mobilného hospicu, alebo inak ambulantná hospicová starostlivosť, sa zvyčajne poskytuje pacientovi v domácom prostredí alebo v zariadení pre seniorov. Koľko stojí hospic, teda jeho ambulantná verzia?

Poplatky za tieto služby sa pohybujú od 20 do 30 eur za hodinu. Mnohé z týchto služieb môžu byť hradené zo zdravotného poistenia.

Mobilný hospic vo všeobecnosti pozostáva zo služieb, ako je liečba bolesti a symptómov, osobná starostlivosť, poradenstvo, sociálne služby, duchovná starostlivosť a podpora pri smútení. Tieto služby zvyčajne stoja od 25 do 50 eur za hodinu. Niektoré z nákladov môžu byť tiež hradené z poistenia.

Celkovo sa náklady na hospicovú starostlivosť na Slovensku odvíjajú od typu požadovaných služieb a starostlivosti a je dôležité overiť si, aká časť nákladov je hradená zo zdravotného poistenia.

Podmienky prijatia do hospicu

Hospicové zariadenia sú určené na poskytovanie špeciálneho typu zdravotnej starostlivosti osobám, ktorým sa poskytuje starostlivosť na konci života. Mnoho ľudí sa rozhodne pre hospic, aby si zabezpečili súcitnú starostlivosť počas posledných dní svojho života.

Aby mohli jednotlivci túto starostlivosť získať, musia spĺňať určité podmienky na prijatie do hospicu. Aké teda sú podmienky prijatia do hospicu?

Podmienky prijatia do hospicu stanovuje Ministerstvo zdravotníctva SR a tiež jednotlivé hospice na Slovensku. Vo všeobecnosti platí, že prijatie do hospicu je zvyčajne vyhradené pre osoby, ktorým bola stanovená nevyliečiteľná diagnóza závažného ochorenia a očakáva sa, že im zostáva menej ako šesť mesiacov života.

Postup a podmienky prijatia do hospicu:

 • umiestnenie do hospicu odporúča odborný alebo obvodný lekár po konzultácii s príbuznými
 • indikáciou je nepriaznivý zdravotný stav pacienta, ktorý vyžaduje kontrolu a liečbu symptómov postupujúcej nevyliečiteľnej choroby v preterminálnom a terminálnom štádiu
 • realizuje sa, ak nie je možné starostlivosť o chorého v plnom rozsahu zabezpečiť na iných oddeleniach nemocnice alebo v domácom prostredí pacienta
 • treba vyplniť žiadosť o prijatie pacienta do hospicu a spolu s odporúčaním lekára ju doručiť príslušnému hospicu

Náklady spojené s pobytom v hospici sčasti uhrádzajú aj zdravotné poisťovne, a to v prípade, ak pacient spĺňa podmienky prijatia do hospicu stanovené poisťovňou.

Ak poisťovňa pobyt v hospici z nejakého dôvodu neprepláca, možno umiestniť pacienta do hospicu ako samoplatca. Avšak všetky náklady na pobyt a starostlivosť v hospici znáša pacient alebo jeho rodina.

Hospice na Slovensku

Hospice na Slovensku poskytujú súcitnú a paliatívnu starostlivosť nevyliečiteľne chorým a ich rodinám. Venujú sa fyzickým, psychologickým, sociálnym a duchovným potrebám pacienta a napĺňajú jedinečné potreby rodín, ktoré žijú v tejto ťažkej situácii.

Hospice sú formou starostlivosti na konci života, ktorá sa poskytuje v špecializovanom zdravotníckom zariadení.

Na Slovensku pôsobí 12 hospicov. Polovica z nich pôsobí ako samostatné zariadenia, ďalšie sú buď súčasťou nemocníc alebo poskytujú okrem paliatívnej starostlivosti aj sociálne služby.

Zoznam hospicov na Slovensku:

 • Zariadenia ktoré poskytujú primárne paliatívnu starostlivosťv – hospic:
  • Bardejov – Hospic Matky Terezy
  • hospic Ľubica – Hospic Sv. Alžbety
  • hospic Trenčín
  • hospic Nitra – známy aj ako dom pokoja a zmieru u Bernadetky
  • Banská Bystrica – DOM Božieho milosrdenstva
  • hospic Palárikovo
 • Zariadenia, ktoré poskytujú sociálne služby s pridruženou paliatívnou zdravotnou starostlivosťou – hospic alebo inou zdravotnou starostlivosťou:
  • Bratislava – Rafael n.o. – Petržalka
  • Trstice – zdravotno-sociálne centrum sv. Alžbeta
  • Košice
 • Hospic v nemocničnom prostredí:
  • Bratislava – Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia
  • Ilava – Nemocnica s poliklinikou Ilava
  • Lučenec – Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec

Hospice na Slovensku tak poskytujú dokopy 202 lôžok v 12 zariadeniach.

Zdravotno – sociálne centrum Sv. Alžbety

Hospic Sv. Alžbeta v Trsticiach poskytuje sociálnu a zdravotnú starostlivosť od roku 2002. Prevádzkuje ho nezisková organizácia založená obcou Trstice a súkromnou firmou.

Lôžkové oddelenie otvorili v roku 2004, od nasledujúceho roku nezisková organizácia získala licenciu aj na prevádzkovanie mobilného hospicu. Neskôr hospic svätá Alžbeta rozšíril svoje služby aj o ADOS (Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti).

Hospic svätá Alžbeta v Trsticiach poskytuje služby nevyliečiteľne chorým pacientom a snaží sa im vytvoriť pohodlie a atmosféru domáceho prostredia.

Hospic Trenčín

V Trenčíne poskytuje služby nevyliečiteľne chorým Hospic Milosrdných sestier. Ide o neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré slúži nevyliečiteľne chorým pacientom v pokročilom štádiu choroby a zomierajúcim.

Hospic Trenčín má vo svojej prevádzke 24 lôžok v jedno a dvojposteľových izbách.

Cieľom zariadenia je zmierňovať utrpenie pacienta, rešpektovať pacientovu dôstojnosť a sprevádzať pacienta a jeho rodinu.

Hospic Ľubica

Hospic sv. Alžbety v obci Ľubica alebo inak Hospic Ľubica prevádzkuje Spišská katolícka charita. Hospic má 24 lôžok a poskytuje pacientom paliatívnu, no predovšetkým symptomatickú liečbu a starostlivosť. Súčasne sa snaží uspokojiť i jeho psychické, sociálne a spirituálne potreby.

Hospic Nitra – dom pokoja a zmieru u Bernadetky

Hospic Nitra – Hospic dom pokoja a zmieru u Bernadetky je určený pre pacientov v záverečnom štádiu ochorenia.

Starostlivosť o nevyliečiteľne chorého a zomierajúceho pacienta sa zameriava najmä na zmierňovanie príznakov choroby a bolesti, poskytovanie psychickej, sociálnej, emocionálnej a duchovnej podpory pacientovi i jeho príbuzným vo finálnom štádiu ochorenia, pri úmrtí a v období smútku. 

V hospici je 15 lôžok v jeden-, dvoj- až trojlôžkových izbách. Spolu s pacientom sa môže ubytovať aj rodinný príslušník či blízka osoba buď na prístelku alebo v samostatnej izbe.

Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre má uzatvorenú zmluvu so zdravotnými poisťovňami. Prijíma pacientov na základe odporúčania lekára či na vlastnú žiadosť.

Hospic Palárikovo

Hospic Palárikovo – alebo oficiálne Hospic sv. Františka z Assisi v Palárikove je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré bolo otvorené v roku 2008.

Prevádzkuje ho nezisková organizácia, ktorej cieľom je starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich bez ohľadu na vek, pohlavie, náboženské vyznanie, národnosť či sociálne postavenie v spolupráci s blízkymi chorého.

Hospic má 23 lôžok.