ADHD u detí a dospelých – prejavy, príznaky, test a lieky

adhd

Mnohí by sa mali zastaviť a zamyslieť sa nad otázkami: „Koľko krát denne sa mi stane, že sa neudržím pri jednej činnosti?“ „Koľko krát moja myseľ lieta od jednej myšlienky k druhej?“ „Je moja pozornosť ako na húsenkovej dráhe?“ Aj to sú jedny z mnohých prejavov ADHD – poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou.

ADHD, či už u detí alebo dospelých, môže zásadne ovplyvniť spôsob, akým vnímajú a interagujú so svetom okolo seba. Ale čo to vlastne ADHD je? Je to len nedostatok koncentrácie, alebo sa za týmto pojmom skrýva viac? A aké sú najnovšie metódy na diagnostiku a liečbu tejto poruchy?

Čo to je ADHD?

ADHD (angl. Attention deficit hyperactive disorder) je neurologická porucha pozornosti s hyperaktivitou, ktorá ovplyvňuje správanie a vyvíja sa už v detstve, pričom môže perzistovať aj v dospelosti. ADHD je charakterizované nedostatkom pozornosti, hyperaktivitou a impulzívnym správaním. Ľudia s touto poruchou často pôsobia nepokojne, majú krátku dobu pozornosti a sú náchylní k impulzívnemu konaniu.

Čo to teda ADHD je? Príznaky sa obvykle začínajú prejavovať v rannom veku, väčšinou medzi šiestym a dvanástym rokom života. Avšak niektoré prípady môžu zostať nediagnostikované alebo nesprávne diagnostikované až do dospelosti. Často sú zamieňané za iné duševné poruchy ako napríklad bipolárna porucha. Dôležité je si uvedomiť, že nie každé nepokojné dieťa má ADHD, preto je nevyhnutné konzultovať to s odborníkom a diskutovať o možných diagnózach.

Aj keď sa môže zdať, že príznaky ADHD sa s vekom zmiernia, mnohí dospelí stále čelia výzvam spojeným s touto poruchou. U niektorých sa môžu rozvíjať ďalšie psychiatrické poruchy, ako sú poruchy nálady, úzkostné poruchy či závislosti. ADHD je zložitý syndróm, ktorý si vyžaduje individuálny prístup a podporu, a pre mnohých predstavuje výzvu nielen v osobnom, ale aj rodinnom živote.

adhd
Existuje príbuzná porucha, známa ako porucha pozornosti (ADD), ktorá môže spôsobovať problémy s nedostatkom pozornosti bez prítomnosti hyperaktivity alebo impulzívnosti charakteristickej pre ADHD.

ADHD – príznaky a prejavy

Prejavy a príznaky ADHD môžu spôsobiť problémy v rôznych oblastiach života, vrátane vzdelávania, správania a sociálnych interakcií. Ako už bolo spomenuté, osoby s ADHD môžu prejavovať príznaky spojené s nedostatkom pozornosti, hyperaktivitou a impulzívnym správaním, avšak nie nutne všetky tieto aspekty.

Najčastejšie príznaky ADHD

 • krátka doba pozornosti a ľahké rozptyľovanie
 • prehliadanie detailov a časté chyby z nepozornosti
 • zabúdanie na bežné úlohy a strácanie vecí
 • ťažkosti s dokončením dlhších a namáhavých úloh
 • začínanie nových projektov pred dokončením tých súčasných
 • nedostatočné počúvanie ostatných ľudí
 • ťažkosti s dodržiavaním pokynov
 • neustále pohybovanie sa a neustála aktivita
 • neschopnosť pokojne sa hrať alebo venovať koníčkom
 • konanie bez predchádzajúceho zváženia s malým alebo žiadnym vnímaním nebezpečenstva
 • nadmerné rozprávanie
 • časté prerušovanie alebo vyrušovanie iných ľudí alebo rozhovorov

Aké sú etapy choroby ADHD?

Príznaky ADHD sa obvykle prvýkrát prejavia v rannom veku a môžu sa zhoršiť, keď deti začnú chodiť do školy. S postupným vývojom a vstupom do obdobia dospievania sa môže hyperaktivita zmierniť. Napriek tomu mnohí ľudia s chorobou ADHD budú mať problémy s medziľudskými vzťahmi a ich správanie môže byť antisociálne.

Jedna štúdia zistila, že takmer polovica ľudí, ktorí trpeli ADHD v detstve, stále spĺňa všetky kritériá pre ADHD aj v dospelosti. Príznaky nedostatku pozornosti sa u dospelých udržiavali výrazne častejšie ako príznaky hyperaktivity a impulzivity. U dospelých je hyperaktivita častejšie vnútorne vnímaná a symptómy nedostatku pozornosti sa môžu prejaviť aj ako príznaky úzkosti alebo kompenzačné stratégie s obsedantným charakterom.

choroba adhd
Symptómy nedostatku pozornosti, nepokoj a impulzivita sa zvyčajne zmiernia s vekom, ale mnohí dospelí ľudia aj naďalej zápasia s týmito problémami súvisiacimi s chorobou ADHD.

ADHD u detí vs. ADHD u dospelých

Ako už bolo spomenuté, ADHD ovplyvňuje ľudí rôzneho veku, pričom sa jeho prejavy môžu meniť s pribúdajúcim vekom. Aké sú rozdiely a podobnosti medzi ADHD u detí a dospelých? Ako tieto prejavy ovplyvňujú ich každodenný život?

Prejavy ADHD u detí

PríznakyPopis
NepozornosťKrátka doba pozornosti; ľahké rozptýlenie; prehliadanie detailov; problémy s dokončovaním úloh a počúvaním.
HyperaktivitaNeustále pohybovanie; ťažkosti so sústredením; neschopnosť sedieť pokojne; nadmerné rozprávanie.
ImpulzivitaKonanie bez rozmýšľania; prerušovanie iných; ťažkosti s dodržiavaním pokynov.

Prejavy ADHD u dospelých

PríznakyPopis
NepozornosťStrata pozornosti pri úlohách; problémy s organizáciou; zabúdanie na dôležité úlohy alebo detaily.
HyperaktivitaVnútorné nekľudné pocity; neschopnosť relaxovať; rýchle myšlienkové tempo; nadmerná aktivita alebo neistota.
ImpulzivitaImpulzívne rozhodnutia; nedostatočné plánovanie; prejavovanie emocionálnej nekontrolovateľnosti.
 • Prejavy v detstve: Deti sú často fyzicky hyperaktívnejšie, čo sa prejavuje neustálou potrebou pohybu. Dospelí môžu skrývať fyzickú hyperaktivitu, ale prejavy môžu byť vnútorne nekludné.
 • Nepozornosť: U detí sa nepozornosť často prejavuje ťažkosťami so sústredením na úlohy, kým u dospelých to môže byť viac o problémoch s organizáciou a zabúdaním.
 • Impulzivita: Deti sú obvykle impulzívnejšie v konaní, kým u dospelých sa to môže prejaviť skôr v impulzívnych rozhodnutiach alebo výbuchoch emocionálnej nekontrolovateľnosti.

Hoci ADHD môže ovplyvniť ľudí rôzneho veku, jeho prejavy a dôsledky sú výrazne odlišné medzi deťmi a dospelými. Je dôležité porozumieť týmto rozdielom a poskytnúť primeranú podporu a liečbu pre každú vekovú skupinu. Spoločným prvkom však zostáva dôraz na rôznorodosť prístupov k zvládaniu a liečbe, či už ide o ADHD u dospelých alebo ADHD u detí.

Liečba a lieky na ADHD

Dnešná medicína uznáva, že niektoré deti s ADHD nedosiahnu spontánne zlepšenie. Mládež aj dospelí, ktorí trpia touto poruchou, potrebujú adekvátnu podporu. Liečba zahŕňa kombináciu behaviorálnej terapie a farmakoterapie, ktorá môže výrazne zmierniť príznaky a zlepšiť kvalitu života.

Liečba choroby ADHD sa zameriava na poskytnutie komplexnej podpory, ktorá zahŕňa vzdelávanie, poradenstvo a lekárske terapie. U dospelých je liečba často založená na liekoch na ADHD s podporou psychoterapie.

Aké lieky na ADHD sa používajú?

Na liečbu príznakov ADHD je k dispozícii široká škála liekov. Lekári často musia individuálne prispôsobovať liečbu každému pacientovi, aby našli vhodný liek a dávkovanie. Väčšina liekov na ADHD sa delí na dva hlavné typy: stimulanty a nestimulanty.

Stimulanty:Sú najčastejšie používaným typom liekov pri ADHD. Ich účinok spočíva v zvýšení hladín chemických látok – dopamínu a noradrenalínu v mozgu, ktoré sú kľúčové pri riadení myslenia a pozornosti.
Nestimulanty:Sú alternatívou pre tých, ktorí neznesú stimulanty alebo pre ktorých nie sú vhodné. Tieto lieky môžu tiež pomôcť zlepšiť sústredenie, pozornosť a impulzívnosť u pacientov s ADHD.

Niektoré antidepresíva sa taktiež používajú na liečbu ADHD, buď samostatne alebo v kombinácii so stimulantmi. Tieto lieky môžu pomôcť pri všetkých príznakoch ADHD a sú užitočné, ak sa vyžaduje súčasná liečba s inými ochoreniami, ako napríklad úzkostnou poruchou.

adhd lieky
Je dôležité, aby lieky na ADHD, rovnako ako všetky lieky na lekársky predpis, boli užívané pod dohľadom lekára.

Terapia a intervencie na ADHD

Rôzne terapie a intervencie môžu taktiež prispieť k úspešnej liečbe ADHD:

 • Behaviorálna terapia: Pomáha jednotlivcom zvládať svoje správanie a naučiť sa lepšie reagovať na rôzne situácie.
 • Kognitívno-behaviorálna terapia (CBT): Zameriava sa na uvedomenie si a prijímanie myšlienok a pocitov, čo môže zlepšiť sústredenie a koncentráciu.
 • Rodinná terapia/rodičovské zručnosti: Podpora rodiny pri zvládaní problémového správania a podpora pozitívnych zmien vo vzťahoch.

Zdravá strava a pravidelné cvičenie môžu taktiež podporiť celkové zdravie a pohodu jednotlivcov s ADHD. Je dôležité individuálne prispôsobiť liečbu a terapiu každému pacientovi s ADHD, pričom sa zohľadňujú ich jedinečné potreby a situácia.

ADHD online test sk

Na webovej stránke displus.sk/testy, ako aj na m nohých iných, je možné nájsť rôzne testy na ADHD určené pre deti aj dospelých. Tieto testy poskytujú možnosť overiť príznaky a symptómy, ktoré sú charakteristické pre túto poruchu. Pre rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich dieťa môže trpieť ADHD, je k dispozícii test navrhnutý špeciálne pre deti. Tento test obsahuje sériu otázok a scénárov, ktoré umožňujú zistitť, či dieťa prejavuje príznaky ADHD.

Pre dospelých, ktorí majú obavy o možnú prítomnosť ADHD u seba, je k dispozícii špeciálny online ADHD test navrhnutý pre ich vekovú kategóriu. Tento test sa zameriava na rôzne aspekty správania a pozornosti, ktoré sú spojené s ADHD. Jeho cieľom je poskytnúť jednoduchý a dostupný spôsob, ako vyhodnotiť pravdepodobnosť ADHD a poskytnúť návod na ďalšie kroky, ako sa vyrovnať s touto poruchou.

Je dôležité si uvedomiť, že online testy na ADHD sú iba orientačné a nenahrádzajú profesionálnu diagnózu zo strany lekára alebo odborníka na duševné zdravie.