Abeceda koučovania: C ako coaching, coach a coachee

Sobota, 11. Február 2017, 17:45, Zverejnil

„Všetko, čo hľadáme, máme vo svojom vnútri.
Človek má v sebe všetky odpovede.‘

V dnešnej časti abecedy koučovania sa zamyslím nad tým čo je a čo nie je koučovanie (coaching), aká je rola kouča (coach) a aká je rola koučovaného (coachee).

Čo je koučovanie?

 • „Koučovanie je vytvorenie referenčného rámca, ktorý klientovi umožní nájsť nové riešenia.“ (Solution Fosuced)
 • NeuroLeadership Group (Results Coaching System™)  na základe poznatkov o  fungovaní mozgu definuje koučovanie ako „napomáhanie pozitívnym zmenám zlepšovaním kvality myslenia.“ (David Rock)
 • „Profesionálni kouči vytvárajú trvalé partnerstvá zamerané na pomoc klientom plniť rozhodnutia v ich osobných a profesionálnych životoch. Kouči pomáhajú ľuďom zlepšovať ich výkony a skvalitňovať ich životy. Úlohou kouča je podpora schopností, zdrojov a kreativity, ktorú už klient má.“ (ICF)
 • “Koučovanie je vytváranie bezpečného prostredia, v ktorom vznikajú nové riešenia. Je to konverzácia, ktorá mení svet.”
 • “Koučovanie je rozhovor, ktorý pomáha koučovanému pozrieť sa na veci s odstupom, vidieť ich v širších súvislostiach a s potrebnou invenciou a starostlivosťou formulovať vlastný život v súlade so svojimi predstavami – inak povedané, vytvárať budúcnosť, po akej túži.”(Rosinski, 2009)
 • “Koučovanie prináša pozitívne výsledky hlavne preto, že vytvára medzi koučom a koučovaným vzťah vzájomnej podpory a používa špecifické prostriedky a štýl komunikácie. Koučovaný nezískává fakty od kouča, ale s pomocou kouča ich sám nachádza. Prvoradý je cieľ, ktorým je lepší výkon. To, čo nás zaujíma, je, ako ten cieľ čo najlepšie dosiahnuť.”(John Whitmore: z knihy Koučovanie) – John Whitmore hovorí o koučovaní ako o činnosti, ktorá uvoľňuje potenciál člověka a tým umožňuje maximalizovať jeho výkon. Podľa neho koučovanie skôr než by niečomu učilo, pomáha učiť sa.
 • “Naša myseľ je oveľa silnejší súper ako ten na druhej strane dvorca a kouč pomôže hráčovi odstrániť vnútorné prekážky. Koučovanie uvoľňuje potenciál človeka a umožňuje mu tak maximalizovať jeho výkon. Koučovanie neučí, ale pomáha učiť sa.” (Tim Gallwey) – Tim Gallwey sa začal zaoberať koučovaním ako činnosťou zaoberajúcou sa „stavom mysle“ športovca. Tvrdil, že odstránením alebo obmedzením vnútorných prekážok obmedzujúcich výkon hráča sa hráč výrazne zlepší, a to bez toho, aby kouč rozvíjal technickú stránku hry.
 • Koučovanie je spôsob práce, kedy kouč a partner v profesionálne vedenom rozhovore spoločne vytvárajú nové možnosti pre posun partnera k tomu, čo chce, s využitím zdrojov, ktoré má k dispozícii. Klientove priania, Zdroje, Posun, Spoluvytváranie
 • Koučovanie je mimoriadne účinný spôsob podpory ľudí pri dosahovaní cieľov. Uplatňuje sa spravidla tam, kde doterajšie prístupy už nestačia – u manažérov,ktorí sú odborne dobre pripravení, profesionálne zdatní, majú niekoľkoročné manažérske skúsenosti, absolvovali množství vzdělávacích programov a napriek tomu majú zuáujem o ďalší odborný a osobnostný rast. Koučovanie u těchto manažérov prichádza ako nadstavba na doterajšie vzdelávanie a jeho cieľom je pomôcť riešiť najnáročnejšie situácie a zložité problémy, súvisiace s ich manažérskou praxou. (Michael Armstrong, popredný představitel Institute of Personel and Development, London)

Chceli by ste získať odborné vedomostíia zručnosti, potrebné pre výkon profesie kouča?
Kliknite sem a zistite viac.

Princípy koučovania:

 • Žiadne koučovanie, pokiaľ nie je koučovacia otázka.
 • Moje vlastné názory sú irelevantné.
 • Mojim zámerom nie je dať to najlepšie zo seba, ale dostať to najlepšie z ostatných.
 • Každý má už v sebe všetky zdroje potrebné na to, aby rástol.
 • Neposudzujem – Nehodnotím.
 • Nepredpokladám – čo je, je / čo nie je, nie je
 • Uvedomujem si, že neustále komunikujem.
 • Čím menej robím, tým viac sa deje.
 • Žiadne zlyhanie, iba spätná väzba.
 • Koučovanie je o posune vpred a nie o analýze minulosti.

„Ako koučovia vytvárame myšlienkový rámec pre klienta, v ktorom môžu zažiariť jeho ciele, riešenia a prvé kroky.“

„Klient má priestor a čas na to, aby si uporiadal svoje myšlienky, určil konkrétne ciele, uvedomil si zdroje a prekážky a naplánoval ďalšie kroky.“

 Koučovanie je:

 • cesta plná dobrodružstiev pri objavovaní skrytých možností, silných stránok a rôznych úskalí
 • je postavený na predpoklade – kde ste, kde chcete byť a čo urobíte s tým, aby ste sa tam dostali 
 • prináša vyššie uvedomenie si svojich silných stránok a oblastí pre svoj rozvoj
 • je proces, ktorý napomáha ľuďom zamerať pozornosť na svoj potenciál, uvedomiť si ho, vytiahnuť ho na povrch, pracovať s ním a nasmerovať ho smerom, ktorým sa chcú uberať
 • sa pozerá na to ‚AKO‘ nie ‚PREČO‘
 • je cesta k rozpoznaniu a zmene návykov
 • je o posune vpred a nie o analýze minulosti
 • učí ľudí zodpovednosti voči sebe aj mimo koučovacieho vzťahu
 • zameranie na zmenu, na určitý typ zmeny – pozitívne zameranej zmeny, ktorá je opakom zmeny zameranej na nedostatok
 • je napomáhanie rozvoju, učeniu a výkonnosti koučovaného
 • je o hľadaní motivácie

Akreditovaný a vyslovene praktický kurz Kouč 104 pre všetkých, ktorí uvažujú o profesii kouča. Získajte aj pod mojim vedením všetky potrebné kometencie na to, aby ste sa mohli stať certifikovaným koučom.

Zistite viac tu.

Koučovanie nie je:

Koučing nie je náboženstvom, filozofiou alebo sadou inštrukcií pre život. Nehovorí, ako myslieť či jednať, ani to nie je kurz, ktorý „urobíte“. Kouč nemá pripravený rozhovor alebo prezentáciu, ktorou vás má previesť, aj keď niekedy sa vyskytne typ rozhovoru, ktorým je potrebné prejsť. Kouč umožňuje, aby sa rozhovor rozvinul spôsobom, ktorý je pre koučovaného vhodný.

Koučing nie je terapia. Nepokúša sa riešiť osobné problémy ľudí, aj keď i tie sa niekedy vyriešia. Koučing je o posune vpred, a nie o analýze minulosti. Nie je zameraný iba na riešenie, stojí tiež na akcii: pomáha nachádzať riešenia, ale tiež vedie k tomu, aby sa klient zaviazal podniknúť akciu – ihneď. Koučing zaujíma „ako“, a nie „prečo“.

Koučing nie je konzultovanie. Kouči nedávajú rady, pokiaľ to nie je vyslovene vhodné. Aj vtedy dávajú radšej možnosť voľby, miesto toho, aby vám hovorili, čo „máte“ urobiť. Konzultant robí prácu za vás, kouč vás podporuje, aby ste ju lepšie robili sami. Konzultant prináša fakty, reporty alebo ďalšiu prácu, zatiaľ čo kouč s vami vedie rozhovor, ktorý vás podporuje v tom, aby ste bol najlepší. Koučovia nepotrebujú vedieť všetko o oblasti, v ktorej klienta koučujú. Bývajú dokonca lepší, keď o nej vedia iba málo.

Koučing nie je trénovanie ani školenie. Nemá žiadne pripravené „študijné plány“, podľa ktorých sa postupuje. Neexistujú žiadne očakávané výsledky, okrem cieľov, ktoré si stanovuje za pomoci kouča sám klient. Skutočné koučovanie je také, kde agendu riadi klient.

Koučing nie je mentoring. Mentoring ten je zameraný na poskytovanie rád na základe vlastnej skúsenosti. Kouč ku koučovaniu nepotrebuje informácie o klientovej odbornosti. Mentorovanie sa často orientuje na rozvoj kariéry, avšak koučing je širší a použiteľný v akejkoľvek oblasti života. Okrem toho je štruktúrovanejší – napríklad v podobe jasne definovaných sedení a cieľov. Kouč je obvykle ku klientovi náročnejší, než by bol mentor.

Koučing nie je riadenie. Manažér má vo vzťahu k podriadeným svoj záujem a vlastnú zodpovednosť (v terminológii koučingu vlastnú „agendu“). Koučovia pomáhajú ľuďom zvládať život, ale byť koučom neznamená robiť niekomu manažéra. Kľúčovým rozdielom je, že kouč vedie klienta, aby bol zodpovedný sám k sebe a nie voči nám. „Agenda“ v koučovaní je klientova a nie je hocijaká, je pre jeho budúcnosť. Pokiaľ svoju agendu nemá, kouč mu ju pomáha vytvoriť: kým by chcel byť, ako by chcel žiť a ako mu môže kouč na tejto ceste pomôcť. 

Koučing nie je metódou nápravy. Nie je možné ho prikázať ani „naordinovať“ ako poslednú šancu. Podmienkou pre to, aby bol koučing efektívny, je, že koučovaný (klient) sám chce. „Hádzať“ pracovníkovi koučing ako „záchranné koleso“ býva často neúčinné. Pod tlakom „poslednej šance“ sa klient ocitá v obavách a uzatvára si tak možnosti preskúmať do hĺbky vnútorné zdroje svojej múdrosti, zostáva na povrchu a bez dostatočnej motivácie k uskutočneniu zmien.

Za pár dní resp. mesiacov získate všetky kompetencie na to, aby ste sa stali certifikovaným koučom.
Kde je to možné? Klikajte sem a zistite viac.

Rola kouča:

 • vytvárať bezpečný priestor a inšpirovať koučovaného k nachádzaniu odpovedí
 • napomôcť ľuďom, aby spoznali a ocenili svoje silné stránky, ktoré potom môžu pre seba s výhodou použiť
 • vedie klienta, aby bol zodpovedný sám voči sebe a nie voči ostatným  
 • pomôcť klientom lepšie myslieť, nie im hovoriť, čo majú robiť
 • odkrývanie nových dimenzií skutočnost
 • kouč necháva vlastnú agendu predo dvermi a pri koučingu je tam iba pre klienta
 • kouč musí byť v tomto procese neviditeľný, skoro akoby tam nebol.

Rola koučovaného:

 • stanovovať si ciele – definícia konečného stavu
 • riadiť si svoju agendu (program, témy) – pre seba a pre svoju budúcnosť
 • nachádzať si odpovede na svoje otázky
 • generovať nápady
 • nachádzať riešenia a zaviazať sa k podnikaniu akcií

Ak sa vám môj článok páčil, alebo aj nepáčil, ak máte chuť sa k nemu vyjadriť, napíšte komentár priamo pod príspevok. 

Dostaňte strach definitívne pod kontrolu!

Zistite, ako zvíťaziť nad strachom.Objavte v sebe vnútorného superhrdinu.

Prekonajte strach a dosiahnite vysokú úroveň sebadôvery.