Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti

suhlas s umiestnenim sidla spolocnosti

Pri zakladaní novej spoločnosti je jedným z kľúčových krokov získať súhlas vlastníka nehnuteľnosti na umiestnenie sídla podniku. Tento proces nie je len administratívnou formalitou, ale aj dôležitým právnym aspektom, ktorý môže ovplyvniť plynulý chod podniku.

Aký má význam súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti? Ako vyzerá vzor takéhoto súhlasu? Ako zvládnuť tento proces efektívne a bez problémov?

Čo je to sídlo spoločnosti?

Sídlo firmy, väčšinou spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), predstavuje oficiálnu adresu, na ktorej je firma zaregistrovaná. Podľa § 2 Obchodného zákonníka ide o adresu uvedenú v obchodnom registri, obsahujúcu názov obce, poštové smerovacie číslo, názov ulice alebo verejného priestranstva a orientačné číslo.

Sídlo spoločnosti nemusí nutne zodpovedať miestu podnikania, kde spoločnosť skutočne vykonáva svoje obchodné aktivity. Často slúži iba ako administratívna adresa s poštovou schránkou, pričom prevádzkové aktivity spoločnosti môžu mať úplne inú lokalitu.

Zrušenie s.r.o. môže vyžadovať súhlas vlastníka s umiestnením sídla spoločnosti, najmä ak je nehnuteľnosť v jeho vlastníctve. Proces zrušenia a súhlasu vlastníka sú neoddeliteľne prepojené v prípade zmien v sídle s.r.o.

Základné aspekty sídla spoločnosti

Aké sú podmienky na priestor sídla spoločnosti s.r.o.? Podľa platných zákonov musí byť priestor, ktorý spoločnosť využíva ako sídlo, skolaudovanou nehnuteľnosťou pevne spojenou so zemou. Adresa sídla musí obsahovať názov obce, poštové smerovacie číslo, názov ulice alebo verejného priestranstva a orientačné číslo, prípadne súpisné číslo v prípade, že obec nie je členená na ulice.
Písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnostiPodľa Obchodného zákonníka a živnostenského zákona je nevyhnutné, aby spoločnosť s.r.o. preukázala právo užívať nehnuteľnosť ako sídlo prostredníctvom písomného súhlasu vlastníka. Od 1. 10. 2020 musia byť podpisy na týchto súhlasoch úradne osvedčené.
Aký je rozdiel medzi sídlom spoločnosti a prevádzkou?Sídlo firmy je oficiálna adresa zapísaná v obchodnom registri, zatiaľ čo prevádzka predstavuje priestor, kde spoločnosť vykonáva svoje obchodné aktivity. Firma môže mať len jedno sídlo, ktoré slúži pre korešpondenciu, a môže mať viacero prevádzok.
Zmena sídla spoločnosti s.r.o.Zmena sídla firmy je bežným krokom, ktorý môže spoločnosť podniknúť, napríklad pri presťahovaní do nových priestorov. Táto zmena vyžaduje rozhodnutie valného zhromaždenia, prípravu potrebných dokumentov a následné ohlásenie zmeny rôznym inštitúciám.
Ohlasovacie povinnosti pri zmene sídla spoločnostiZmena sídla spoločnosti musí byť oznámená rôznym inštitúciám, vrátane daňového úradu, sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne (ak je spoločnosť zamestnávateľom). Každý krok v procese menenia sídla by mal byť vykonaný v súlade s právnymi predpismi a s náležitým dodržaním administratívnych povinností.

Sídlo firmy je kľúčovým aspektom každej spoločnosti s.r.o. a jeho voľba vyžaduje starostlivý prístup. Každá spoločnosť by mala zvážiť svoje potreby a situáciu pri výbere sídla, a to s ohľadom na legislatívne požiadavky a administratívne povinnosti spojené s touto voľbou.

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti
Bez ohľadu na to, či ide o využitie vlastného bytu, kancelárie alebo virtuálneho sídla, dôležité je dodržať všetky právne normy a postupy súvisiace so sídlom firmy.

Čo je to súhlas s umiestnením sídla spoločnosti?

Súhlas s umiestnením sídla spoločnosti je právny dokument, ktorý vyjadruje súhlas vlastníka alebo vlastníkov nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti (firmy) na tejto konkrétnej adrese. Tento súhlas je nevyhnutný v procese registrácie sídla spoločnosti v obchodnom registri alebo iných relevantných evidenciách.

Dokument zahŕňa informácie, ako sú údaje o vlastníkovi nehnuteľnosti, identifikácia samotnej nehnuteľnosti podľa údajov z katastra nehnuteľností, vyhlásenie vlastníka o súhlase so zapísaním sídla do obchodného registra alebo inej evidencie, identifikáciu subjektu (spoločnosti), pre ktorý je súhlas udelený, vrátane obchodného mena a identifikačného čísla.

Novelizácia právnych predpisov môže ovplyvniť požiadavky na súhlas, vrátane potreby úradného overenia podpisov vlastníkov a presnejšieho postupu v prípade spoluvlastníctva nehnuteľnosti. Súhlas s umiestnením sídla spoločnosti je dôležitým krokom v právnom procese zabezpečenia evidencie správnej adresy spoločnosti v relevantných verejných registroch.

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti

Pre zapísanie sídla spoločnosti do obchodného registra je nevyhnutné preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorej adresa bude zaznamenaná ako sídlo v obchodnom registri. Alternatívne je možné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Právny rámec pre udelenie tohto súhlasu je možné nájsť v § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.

Od 1. októbra 2020 došlo k určitým zmenám v požiadavkách na súhlas vlastníka nehnuteľnosti, a to v dôsledku novelizácie Obchodného zákonníka prostredníctvom zákona č. 390/2019 Z. z. Teraz je nevyhnutné úradne overiť podpis vlastníka (alebo spoluvlastníkov), pričom predtým stačilo obyčajné podpísanie bez overenia.

Novela zákona tiež presnejšie upravuje postup pri udelení súhlasu v prípade, keď je viacero osôb spoluvlastníkmi nehnuteľnosti. V tomto scenári je potrebný úradne overený podpis od väčšiny spoluvlastníkov, pričom ich podiely sú braté do úvahy.

Základné informácie obsiahnuté v súhlase vlastníka nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka zahŕňajú:

 • Údaje o vlastníkovi (vlastníkoch) nehnuteľnosti, ktorý/ktorí udelenie súhlasu schvaľujú.
 • Identifikácia nehnuteľnosti na základe informácií z katastra nehnuteľností.
 • Vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti, že súhlasí so zapísaním nehnuteľnosti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie podľa osobitného zákona.
 • Identifikácia subjektu, pre ktorý je súhlas udelený, vrátane obchodného mena a IČO.
 • Úradne overený podpis vlastníka alebo väčšiny podielových spoluvlastníkov.
Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti
Samotné udelenie súhlasu vlastníka podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka nespočíva vo vytvorení práva na užívanie nehnuteľnosti. Sídlo firmy slúži predovšetkým ako evidenčný údaj pre obchodný register. Aj napriek tomu by však bolo vhodné zvážiť potenciálne riziká a nevýhody spojené s umiestnením sídla v bytovom priestore.

Vzor súhlasu s umiestnením sídla spoločnosti (nielen) v .pdf

Vzor súhlasu s umiestnením sídla spoločnosti v .pdf formáte je dôležitý dokument, ktorý umožňuje spoločnosti oficiálne zaregistrovať svoje sídlo v obchodnom registri alebo iných evidenciách. Tu je príklad obsahu a informácií, ktoré by mohli byť súčasťou takéhoto súhlasu:

Obsah súhlasu s umiestnením sídla spoločnosti

 • Identifikácia vlastníka nehnuteľnosti:
  • Meno a priezvisko (alebo názov firmy) vlastníka nehnuteľnosti.
  • Adresa trvalého pobytu (pre fyzickú osobu) alebo obchodná adresa (pre právnickú osobu).
  • Identifikačné číslo daňového subjektu (IČO) alebo rodné číslo vlastníka.
 • Identifikácia spoločnosti:
  • Obchodné meno spoločnosti.
  • Právna forma spoločnosti (s.r.o., a.s., atď.).
  • Identifikačné číslo daňového subjektu (IČO) spoločnosti.
 • Identifikácia nehnuteľnosti:
  • Presný opis nehnuteľnosti, vrátane jej adresy, katastrálneho územia a čísla parcely.
  • Ak ide o byt alebo komerčný priestor, je vhodné uviesť aj jeho orientačné číslo.
 • Vyhlásenie vlastníka:
  • Prehlásenie vlastníka o tom, že udelením súhlasu súhlasí so zápisom sídla spoločnosti na uvedenú nehnuteľnosť v obchodnom registri alebo inej príslušnej evidencii.
 • Podpis vlastníka:
  • Úradne overený podpis vlastníka nehnuteľnosti.
 • Dátum a miesto:
  • Dátum podpisu súhlasu a miesto, kde bol súhlas udelený.

Kde stiahnuť vzory súhlasu s umiestnením sídla spoločnosti (nielen) v .pdf?

Vzory súhlasov s umiestnením sídla spoločnosti sú často dostupné na webových stránkach príslušných obchodných registrov alebo na webových stránkach právnych služieb a podnikateľských portálov. Alternatívne je to možné konzultovať so svojím právnym zástupcom, ktorý poskytne prispôsobený dokument.

Pred použitím akéhokoľvek vzoru súhlasu sa to odporúča konzultovať s právnym odborníkom, aby sa zabezpečilo, že dokument spĺňa všetky aktuálne právne požiadavky a normy.


SÚHLAS VLASTNÍKA S UMIESTNENÍM SÍDLA SPOLOČNOSTI

podľa § 2 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov

Týmto prehlásením udeľuje:

MENO PRIEZVISKO, nar. DD.MM.RRRR, bytom ULICA ČÍSLO, PSČ OBEC

ako vlastník nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na adrese ULICA ČÍSLO, PSČ OBEC,

súpisné č.: XYZ,

katastrálne územie: KAT.UZEMIE,

obec: OBEC,

okres: OKRES,

evidovaná na liste vlastníctva č.:  XYZ

(ďalej len „Nehnuteľnosť“)

s ú h l a s

podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka so zápisom vyššie uvedenej Nehnuteľnosti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom pre nasledovný subjekt:

OBCH.MENO s.r.o., IČO: XXXXXXXX so sídlom na adrese ULICA ČÍSLO, PSČ OBEC.

Vlastník nehnuteľnosti si vyhradzuje právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a to s okamžitou účinnosťou.

V ___________________________________, dňa __________________

________________________________

MENO PRIEZVISKO


Podpis tohto dokumentu musí byť úradne overený. Súhlas je potrebný od vlastníka nehnuteľnosti, resp. ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, od väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti počítanej podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov.