Pôžičky na zmenku – ihneď, od súkromnej osoby, bez podvodu

Zmenka je forma právneho dokumentu, v ktorom je uvedený prísľub dlžníka splatiť veriteľovi pôžičku. V súčasnosti sú zmenky ešte stále bežným spôsobom získavania finančných prostriedkov. Ako získať pôžičku na zmenku okamžite a bez podvodu?

Tento článok sa bude venovať základom pôžičiek na zmenku vrátane toho, čo sú, ako fungujú a aké sú s nimi spojené výhody a riziká. Bez ohľadu na to, či človek uvažuje o požičaní si peňazí alebo o ich poskytnutí, pochopenie zmenky je nevyhnutné.

Čo je zmenka?

Zmenky sú písomné prísľuby, ktoré zaručujú vrátiť určitú sumu peňazí vo vopred stanovenom čase. Slúžia ako právne záväzné zmluvy, v ktorých sú uvedené podmienky zmluvy o pôžičke. Na Slovensku sa zmenky riadia predovšetkým Občianskym zákonníkom, ktorý stanovuje základné náležitosti platnej zmenky, medzi ktoré patrí:

 • Záväzok zaplatiť. V zmenke musí byť jasne vyjadrený záväzok dlžníka vrátiť požičané finančné prostriedky.
 • Dlžná suma. V zmenke musí byť uvedená presná suma peňazí, ktorú sa dlžník zaväzuje vrátiť.
 • Príjemca. V zmenke musí byť uvedený veriteľ alebo príjemca, ktorému je dlžník povinný vrátiť sumu.
 • Dátum splatnosti. Na zmenke musí byť uvedený dátum, ku ktorému je potrebné splatiť celú sumu.
 • Podpis. Zmenka musí byť podpísaná dlžníkom, ktorý tým vyjadruje svoj súhlas s podmienkami pôžičky.

Hoci ich môžu vydávať finančné inštitúcie – napríklad, ak si chce človek vziať malú osobnú pôžičku v banke, môže sa od neho vyžadovať podpísanie zmenky – zmenky však tiež umožňujú spoločnostiam a jednotlivcom získať financovanie z nebankového zdroja. Týmto zdrojom môže byť fyzická osoba alebo spoločnosť, ktorá je ochotná vystaviť zmenku a poskytnúť financovanie za dohodnutých podmienok. V skutočnosti môžu zmenky umožniť komukoľvek stať sa veriteľom.

Čo je zmenka a čo si o nej zapamätať:

 1. Zmenka je finančný nástroj, ktorý obsahuje písomný prísľub jednej strany (vystaviteľa zmenky) zaplatiť druhej strane (príjemcovi zmenky) určitú peňažnú sumu, a to buď na požiadanie, alebo k určitému dátumu.
 2. Zmenka zvyčajne obsahuje všetky podmienky týkajúce sa dlhu, ako je suma istiny, úroková sadzba, dátum splatnosti, dátum a miesto vystavenia a podpis vystaviteľa.
 3. Z hľadiska právnej vymáhateľnosti sa zmenky nachádzajú niekde medzi neformálnosťou vlastnej zmenky a striktnosťou zmluvy o pôžičke.

V najjednoduchšej forme môže byť zmenka písomným prísľubom splatenia dlhu rodinnému príslušníkovi. Štátne alebo federálne subjekty v oblasti cenných papierov môžu upravovať zložitejšie zmenky.

Zabezpečená vs. nezabezpečená zmenka

Zmenka môže byť zabezpečená alebo nezabezpečená. Zabezpečená zmenka opisuje zábezpeku – zvyčajne nehnuteľnosť – ktorá zabezpečuje dlh alebo požičanú sumu. Napríklad ak dlžník vlastní nehnuteľnosť, veriteľ ju môže použiť ako zábezpeku, kým sa dlh nesplatí. Ak dlžník pôžičku nesplatí, veriteľ môže majetok prevziať.

Nezabezpečená zmenka nezahŕňa zábezpeku. V tomto prípade, ak dlžník nespláca pôžičku, veriteľ sa môže pokúsiť použiť štandardné postupy vymáhania pohľadávok.

V oboch prípadoch veriteľ disponuje zmenkou až do splatenia dlhu. Zvyčajne sa tí, ktorí pripravujú zmenku, poradia s právnikom, aby sa uistili, že zmenka dodržiava všetky štátne zákony týkajúce sa pôžičiek alebo investícií.

Bianko zmenka

Blankozmenka alebo bianko zmenka je druh cenného papiera, ktorý sa vystavuje v zákonom predpísanej forme. Slúži ako prísľub osoby, ktorá zmenku vystavila (dlžníka), že v deň splatnosti zaplatí majiteľovi zmenky (veriteľovi) určitú sumu.

V tomto type zmenky sa zámerne neuvádzajú určité údaje, napríklad dlžná suma, a stáva sa platnou až po doplnení týchto údajov podľa vopred stanoveného postupu. Bianko zmenka sa používa ako zabezpečovacie opatrenie, ktoré banke umožňuje podniknúť právne kroky, ak dlžník nesplní svoj záväzok.

Zmenka – vzor

Tu je vzor zmenky, ktorý možno nájsť na internete prípadne zakúpiť v papierníctve:

Miesto a dátum vystavenia zmenky (mesiac slovom)
Údaj splatnosti (mesiac slovom)

Za túto zmenku zaplatím bez protestu (vyplnia sa údaje zmenkového veriteľa)

Meno a priezvisko: ………………………… narodený: ……………. , bytom ……………………….
sumu slovom …………………………………………..
Splatné (miesto a dátum platenia)

Meno a priezvisko dlžníka zo zmenky (vystaviteľa): ……………… , bytom: ……………….. , narodený: …………..

………………………………………

podpis vystaviteľa

………………………………………

podpis veriteľa

Účastníci zmenkového vzťahu svojimi podpismi na tejto zmenke prejavujú svoju vôľu byť viazaní týmto zmenkovým vzťahom a touto rozhodcovskou doložkou. Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto zmenky budú riešené v rozhodcovskom konaní (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie „vybranou osobou“ podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 55/2018, značka: O000088. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.

Pôžička na zmenku ihneď

Pôžička na zmenku ihneď je jednoduchý proces – na získanie finančných prostriedkov stačí podpísať zmenku. Nevyžaduje sa žiadna ďalšia dokumentácia. Peniaze sú k dispozícii okamžite a nie sú potrebné žiadne poplatky, overovanie registrov, dokladovanie príjmu, zábezpeka ani ručiteľ. Tento typ pôžičky môže byť vhodnou voľbou pre tých, ktorí si nedokázali zabezpečiť pôžičku v banke alebo nebankovej spoločnosti.

Po vystavení zmenky je dlžník povinný vrátiť požičanú sumu do stanoveného dátumu. Tento dokument môže vytvoriť ktokoľvek bez potreby overovania. Vzor zmenky možno ľahko získať na internete alebo zakúpiť vo forme tlačiva v papiernictve.

Hoci sa to môže zdať ako ideálne riešenie, má to háčik – majetok dlžníka slúži ako zábezpeka za zmenku.

Pôžička od súkromnej osoby na zmenku

Úvery na zmenku sa nepovažujú za osobitný druh úveru, ale skôr za formu zabezpečenia úveru. V minulosti tieto pôžičky ponúkali najmä nebankové spoločnosti a fyzické osoby, ale v súčasnosti sa s nimi stretávame len zriedkavo. Pôžičky od súkromnej osoby na zmenku však nie sú nezvyčajné.

Banky tiež často používajú zmenky ako zábezpeku pri väčších spotrebiteľských a podnikateľských úveroch. Na rozdiel od nebankových úverov na zmenku sa tie, ktoré poskytujú banky, považujú za legitímne a zodpovedné použitie zmenky. V týchto prípadoch sa totiž zmenka nepoužíva ako náhrada za doklad o príjme alebo kontrolu finančnej situácie.

Pôžička na zmenku od súkromného investora

Pôžičky na zmenku od súkromného investora môžu mať formu zmeniek alebo iných druhov záruk. Tieto súkromné úvery poskytujú predovšetkým investori, ktorí chcú ponúknuť neúčelové úvery fyzickým osobám.

Medzi výhody týchto pôžičiek patrí rýchle vybavenie bez akýchkoľvek prieťahov, ako aj skutočnosť, že súkromný investor používa vlastné finančné prostriedky, čím sa eliminuje potreba účasti nebankových inštitúcií, ktorá môže byť časovo náročná. Keďže investor používa vlastné peniaze, často sa nevyžaduje doklad o ich účelovom použití, vďaka čomu sú k dispozícii na rôzne účely. V prípade vyšších súm úveru je však potrebná zábezpeka, zvyčajne vo forme nehnuteľnosti.

Hoci pôžička na zmenku zabezpečená nehnuteľnosťou môže ponúkať počiatočné finančné výhody, pred uzavretím takejto zmluvy by sa malo dôkladne zvážiť riziko nesplácania a potenciálnej straty majetku.

Pôžičky na zmenku – výhody

Zmenky poskytujú niekoľko výhod pre dlžníkov aj veriteľov na Slovensku:

Pre dlžníkov:Pre veriteľov:
Flexibilita. Zmenky môžu byť prispôsobené konkrétnym potrebám pôžičky vrátane požičanej sumy, podmienok splácania a úrokových sadzieb.Právna vymáhateľnosť. Zmenky sú právne vymáhateľné zmluvy, ktoré veriteľom poskytujú silný právny základ na vymáhanie nesplatených dlhov v prípade zlyhania dlžníka.
Jednoduchosť získania. V porovnaní s tradičnými bankovými úvermi môžu dlžníci ľahšie získať pôžičky na základe zmeniek, pretože môžu obísť kontroly úverovej bonity a iné prísne požiadavky.Zabezpečenie. Zmenky môžu byť zabezpečené kolaterálom, napríklad nehnuteľnosťou alebo iným majetkom, čo zvyšuje ochranu veriteľa v prípade zlyhania dlžníka.
Nákladová efektívnosť. V porovnaní s bankovými úvermi môžu byť zmenky nákladovo efektívnou možnosťou financovania, pretože často zahŕňajú nižšie poplatky za poskytnutie a úrokové sadzby.Zjednodušená dokumentácia. V porovnaní s tradičnými bankovými úvermi sa zmenkami zjednodušuje proces dokumentácie, čím sa znižuje administratívna záťaž veriteľov.

Pôžička na zmenku môže byť výhodná, ak subjekt nemôže získať pôžičku od tradičného veriteľa, ako je napríklad banka. Avšak zmenka môže byť oveľa rizikovejšia, pretože veriteľ nemá prostriedky a rozsah zdrojov, ktoré sa nachádzajú vo finančných inštitúciách. Zároveň by v prípade nesplácania mohli vzniknúť právne problémy pre vystaviteľa aj príjemcu. Z tohto dôvodu je dôležité dať si zmenku overiť u notára.

Overená pôžička na zmenku

Pôžička na zmenku s overeným podpisom je typ pôžičky, ktorá je zabezpečená zmenkou s úradnou pečiatkou notára. To poskytuje veriteľovi vyššiu úroveň zabezpečenia pôžičky, keďže je pre dlžníka ťažšie spochybniť podmienky pôžičky alebo tvrdiť, že prostriedky z pôžičky nedostal.

V dôsledku toho majú overené pôžičky na zmenku často nižšie úrokové sadzby a výhodnejšie podmienky ako nezabezpečené úvery. Zvyčajne však vyžadujú aj vyššie kreditné skóre.

Zmenkový ručiteľ

Zmenkový ručiteľ je tretia strana, ktorá sa zaväzuje ručiť za splatenie zmenky, ak dlžník nesplní svoje záväzky. To znamená, že ručiteľ v podstate spolupodpisuje pôžičku a bude zodpovedný za splácanie, ak dlžník nespláca.

Záruky môžu byť osobné alebo firemné. Osobnú záruku zvyčajne poskytuje fyzická osoba, ktorá je finančne zodpovedná, napríklad manželský partner, rodič alebo priateľ dlžníka. Firemnú záruku poskytuje spoločnosť, ktorú kontroluje dlžník, napríklad materská alebo dcérska spoločnosť.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by dlžník mohol chcieť využiť zmenkového ručiteľa:

 1. Po prvé, ručiteľ môže pomôcť dlžníkovi kvalifikovať sa na úver, ktorý by inak nemohol získať. Je to preto, že veriteľ bude mať väčšiu dôveru v schopnosť dlžníka splácať pôžičku, ak má ručiteľa, ktorý je ochotný niesť zodpovednosť za pôžičku, ak dlžník nespláca svoje záväzky.
 2. Po druhé, zmenkový ručiteľ môže pomôcť znížiť úrokovú sadzbu úveru. Veritelia sú totiž často ochotní ponúknuť nižšie úrokové sadzby dlžníkom, ktorí majú ručiteľa. Je to preto, že je menej pravdepodobné, že veriteľ príde o peniaze z pôžičky, ak dlžník nespláca, pretože má ručiteľa, na ktorého sa môže spoľahnúť.
 3. A napokon, ručiteľ môže chrániť zábezpeku veriteľa. Je to preto, že ak dlžník nespláca úver, veriteľ môže stále žiadať ručiteľa o splatenie. To môže spôsobiť, že veritelia budú ochotnejší požičať peniaze dlžníkom, ktorí majú ručiteľa, pretože vedia, že majú záložný plán pre prípad, že dlžník zlyhá.

S využívaním ručiteľa sú však spojené aj určité riziká. Ručiteľ je osobne zodpovedný za pôžičku, čo znamená, že v prípade nesplácania dlžníka môže prísť o svoj vlastný majetok. Ručiteľ by tiež mohol byť žalovaný veriteľom, ak dlžník nespláca úver. A napokon, v prípade že dlžník nespláca úver, môže to mať negatívny vplyv na jeho kreditné hodnotenie.

Pôžičky na zmenku ihneď bez poplatku vopred

Pôžičky na zmenku ihneď bez poplatku vopred možno často nájsť na rôznych webových stránkach inzerované ako „poskytnem úver na zmenku“, „ponúkam pôžičky na zmenku bez poplatku“ či „poskytujem pôžičky na zmenku“.

Tieto pôžičky ponúkajú súkromné osoby, preto treba byť pri jednaní s nimi opatrný. Na trhu existujú spoľahliví aj pochybní poskytovatelia a je dôležité, aby dlžníci dôkladne zvážili podmienky pôžičky a vyhli sa nadmerným poplatkom a úrokom.

Pred uzavretím zmluvy o pôžičke na zmenku od súkromnej osoby je nevyhnutné dôkladne si preštudovať všetky informácie týkajúce sa celkových nákladov na pôžičku a dobu splatnosti. Odporúča sa nechať si zmluvu overiť notárom a nikdy neposielať poplatky vopred neznámemu poskytovateľovi.

Overené portály sú bezpečnejšou možnosťou získania pôžičky na zmenku bez overovania príjmu a možno ich použiť na akýkoľvek účel. Tieto pôžičky sú často inzerované ako okamžite dostupné.

Pôžičky na zmenku bez podvodu

Pôžičky na zmenku môžu byť legitímnym spôsobom získavania kapitálu, ale môžu sa zneužívať aj na podvody. Podvodníci sa môžu pokúsiť predať zmenky, ktoré nemajú žiadnu hodnotu, alebo môžu sľúbiť vysoké výnosy, ktoré sú príliš dobré na to, aby boli pravdivé.

Tu je niekoľko varovných signálov, na ktoré si treba dať pozor, keď si chce človek zabezpečiť pôžičku na zmenku bez podvodu:

 • Veriteľ nemá licenciu ani nie je regulovaný. Na Slovensku musia mať zmenkoví veritelia licenciu od Finančnej správy Slovenskej republiky. Ak veriteľ nemá licenciu, ide o podvod.
 • Veriteľ ponúka vysoké výnosy. Legitímni zmenkoví veritelia zvyčajne ponúkajú výnosy, ktoré sú porovnateľné s inými investičnými možnosťami. Ak veriteľ ponúka výnosy, ktoré sú oveľa vyššie ako trhové sadzby, ide o podvod.
 • Veriteľ tlačí na dlžníka, aby konal rýchlo. Legitímni veritelia by mali poskytnúť čas na preskúmanie úverových dokumentov a kladenie otázok. Ak veriteľ tlačí, aby sa hneď podpísali úverové dokumenty, ide o podvod.
 • Veriteľ žiada poplatky vopred. Legitímni veritelia si môžu účtovať poplatky za poskytnutie úveru alebo iné poplatky, ale nebudú žiadať, aby dlžník zaplatil poplatky vopred predtým, ako dostane prostriedky z úveru.

Ak človek uvažuje o pôžičke na zmenku bez podvodu, je dôležité urobiť si prieskum a spolupracovať len s renomovanými veriteľmi. Mal by si tiež pozorne prečítať dokumenty o pôžičke a uistiť sa, že rozumie všetkým podmienkam pred ich podpisom.

Ak si niekto myslí, že sa stal obeťou podvodu s pôžičkami na zmenku, mal by to oznámiť Finančnej správe SR a polícii.