Invalidný dôchodok – nárok, výška, žiadosť

Invalidný dôchodok je finančná dávka alebo platba poskytovaná osobám, ktoré trpia zdravotným postihnutím alebo invaliditou a nemôžu plnohodnotne pracovať alebo zarobiť na svoje živobytie. Tento druh dôchodku je zvyčajne poskytovaný štátnymi orgánmi alebo sociálnou poisťovňou a má za cieľ pomôcť ľuďom s obmedzenou schopnosťou pracovať.

Invalidný dôchodok môže byť pridelený na základe lekárskych posudkov a hodnotení, ktoré určujú stupeň invalidity alebo zdravotné postihnutie osoby. Výška invalidného dôchodku môže závisieť od rôznych faktorov, vrátane závažnosti postihnutia, pracovnej histórie a príjmov osoby.

Cieľom invalidného dôchodku je zabezpečiť, aby ľudia so zdravotnými obmedzeniami mali prístup k finančným prostriedkom na základné životné náklady a nezávislosť od iných. Presné podmienky a postupy týkajúce sa pridelenia invalidného dôchodku sa však môžu líšiť v závislosti viacerých faktorov.

Kedy vzniká nárok na invalidný dôchodok

Nárok na invalidný dôchodok vzniká vtedy, keď poistenec spĺňa niekoľko podmienok súčasne. Musí byť diagnostikovaný ako invalidný. To sa stane na základe odborných vyšetrení a posudkov lekára, ktorý určuje závažnosť a percentuálnu stratu pracovnej schopnosti. Zároveň musí mať odpracovaný dostatočný počet rokov, pričom tento počet závisí od jeho veku.

Okrem toho nesmie byť oprávnený na starobný dôchodok alebo mu predčasný starobný dôchodok nebol priznaný do dňa, kedy sa stane invalidným. V niektorých prípadoch môže byť udelený aj tzv. invalidný dôchodok z mladosti, pokiaľ osoba získala invaliditu ešte ako nezaopatrené dieťa. Tento nárok vzniká až po dosiahnutí veku 18 rokov.

Nárok na invalidný dôchodok teda nemá automaticky každý. Dôležité je tiež zadefinovať pojem invalidita. Je to trvalý zdravotný stav, ktorý vedie k strate schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou, bol potvrdený lekárom ako taký, ktorý bude trvať zvyčajne viac ako jeden rok.

Nárok na invalidný dôchodok vzniká, ak:

 • je poistenec invalid
 • má zaplatené dôchodkové poistenie v zodpovedajúcom počte rokov:
  • menej ako 1 rok, ak ide o poistenca do 20 rokov
  • aspoň 1 rok, ak ide o poistenca vo veku nad 20 rokov do 24 rokov
  • aspoň 2 roky, ak ide o poistenca vo veku nad 24 rokov do 28 rokov veku
  • aspoň 5 rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 28 rokov do 34 rokov veku
  • aspoň 8 rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 34 rokov do 40 rokov veku
  • aspoň 10 rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 40 rokov do 45 rokov veku
  • aspoň 15 rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 45 rokov veku
 • ku dňu priznania invalidného dôchodku nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok a nepoberá predčasný starobný dôchodok
 • špecifickým prípadom je aj tzv. invalidný dôchodok z mladosti

Podrobnejšie informácie môže poskytnúť Sociálna poisťovňa.

Najčastejšie diagnózy na invalidný dôchodok

Najčastejšie diagnózy na invalidný dôchodok sú civilizačné choroby, teda onkologické, metabolické, srdcovocievne choroby či choroby pohybového aparátu. Vo zvýšenej miere sa ale objavujú aj psychické ochorenie. Najčastejšie diagnózy na invalidný dôchodok sú však stále tie fyzické, samozrejme sa sem zaraďujú aj rôzne nehody a úrazy.

Medzi diagnózy, ktoré vedú k udeleniu invalidného dôchodku, patrí napríklad cervikobrachiálny syndróm, teda stav, ktorý je spojený s bolesťou, necitlivosťou a/alebo slabosťou v krku, ramene a horných končatinách.

Často ide aj o chronické ochorenia svalov ako artritída, osteoporóza, svalová dystrofia. Ak diabetes vedie k závažným komplikáciám, ako sú slepota, amputácie končatín alebo chronické problémy s obličkami, osoba môže byť oprávnená na invalidný dôchodok.

Osoby trpiace závažnými chorobami srdca alebo pľúc, ako sú chronická obštrukčná pľúcna choroba (COPD) alebo kardiomyopatia, môžu byť oprávnené na invalidný dôchodok. Diagnóza g54.4 a invalidný dôchodok môžu byť reálne, ale dôležitý je posudok lekára. To isté platí aj o artróze a invalidnom dôchodku.

Napríklad výmena bedrového kĺbu neznamená automaticky invalidný dôchodok, keďže po operácii by sa mala kvalita života zvýšiť. Pokiaľ ale nestanú komplikácie, stav sa zhorší alebo sú pridružené aj iné diagnózy, môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok.

Je dôležité poznamenať, že pridelenie invalidného dôchodku závisí na konkrétnych kritériách a posudkoch lekára, ktorý zhodnotí závažnosť a trvajúce postihnutie osoby. Človeku môže byť schválený plný alebo polovičný invalidný dôchodok.

Psychické poruchy a invalidný dôchodok sú čoraz častejším spojením. Je dôležité poznamenať, že presné kritériá a postupy pre pridelenie invalidného dôchodku závisia od posudku lekára a poisťovne.

Psychiatrické diagnózy na invalidný dôchodok

Udelenie invalidného dôchodku v dôsledku psychiatrických diagnóz závisí od vážnosti a trvania týchto diagnóz, ako aj od konkrétnych kritérií a postupov platných v danom štáte alebo systéme sociálneho zabezpečenia. Psychiatrické diagnózy na invalidný dôchodok zahŕňajú:

 • depresia – ak osoba trpí závažnou depresiou, ktorá má významný vplyv na jej schopnosť vykonávať prácu a plniť každodenné povinnosti, stredne ťažká depresia na invalidný dôchodok môže, ale aj nemusí stačiť
 • úzkostné poruchy – prítomnosť závažných úzkostných porúch, ako je generalizovaná úzkostná porucha, sociálna fóbia alebo panická porucha
 • bipolárna porucha – osoby s bipolárnou poruchou, ktorá spôsobuje závažné náladové výkyvy a poruchy v správaní
 • schizofrénia – závažná psychiatrická porucha, ktorá môže mať výrazný vplyv na schopnosť pracovať a riadiť sa bežnými dennými aktivitami
 • posttraumatická stresová porucha (PTSD) – osoby trpiace PTSD po traumatických udalostiach môžu potrebovať invalidný dôchodok, ak ich stav vážne obmedzuje v pracovnej činnosti
 • autizmus – v prípade osôb s ťažkým autizmom, ktorý výrazne obmedzuje ich sociálnu interakciu a schopnosť komunikovať
 • iné psychiatrické diagnózy – okrem vyššie uvedených diagnóz existuje mnoho ďalších psychiatrických porúch a stavov, ktoré môžu viesť k invalidite a oprávňovať k udeleniu invalidného dôchodku, ak sú výrazné a trvajúce

Psychické poruchy a invalidný dôchodok sú čoraz častejším spojením. Je dôležité poznamenať, že presné kritériá a postupy pre pridelenie invalidného dôchodku závisia od posudku lekára a poisťovne.

Osoba, ktorá si myslí, že by mohla byť oprávnená na invalidný dôchodok kvôli psychiatrickým diagnózam, by mala konzultovať svoj stav s lekárom alebo psychoterapeutom, ktorý môže poskytnúť potrebnú lekársku dokumentáciu. Napríklad posúdiť, či ide o ľahkú alebo stredne ťažkú depresiu. Invalidný dôchodok sa prideľuje iba na základe lekárskeho posudku.

Žiadosť o invalidný dôchodok

Žiadosť o invalidný dôchodok sa spisuje na pobočke Sociálnej poisťovne, príslušnej podľa trvalého pobytu. Pre získanie konkrétnych informácií o tom, ako postupovať pri žiadosti o dôchodok a o otváracích hodinách miestnych pobočiek Sociálnej poisťovne, treba navštíviť oficiálnu webovú stránku alebo kontaktovať Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne.

Toto centrum poskytne aktuálne a presné informácie o tom, aké kroky treba urobiť, aké dokumenty budú potrebné a aké budú termíny a podmienky pre pridelenie dôchodku. Je vždy dôležité postupovať podľa miestnych postupov a nariadení, aby sa mohol úspešne vybaviť dôchodok.

Pacient môže pri niektorých diagnózach získať aj parkovacie tabuľky invalidného dôchodcu, ktoré umožnia parkovanie na vyhradených miestach.

Žiadosť o invalidný dôchodok sa spisuje na pobočke Sociálnej poisťovne, príslušnej podľa trvalého pobytu.

Ako napísať odvolanie na invalidný dôchodok – vzor

Ak poisťovňa neprizná nárok na invalidný dôchodok, je možné podať odvolanie.

Odvolanie proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne (VZOR)

Sociálna poisťovňa Ústredie

Ul. 29. augusta č. 8

813 63 Bratislava

Meno Priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko žiadateľa

Odvolanie proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne  č. ……………………

Rozhodnutím č. …………………… zo dňa …….mi  bolo Sociálnou poisťovňou, pobočka ……………… zamietnuté priznanie invalidného dôchodku z dôvodu, že …………………….. (dôvod nepriznania je uvedený v rozhodnutí Sociálnej poisťovne) .

Nesúhlasím s uvedeným zhodnotením môjho zdravotného stavu posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka………, resp. s tvrdením, že môj zdravotný stav zodpovedá miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ……%, podávam podľa§214 a násl. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o sociálnom poistení“) proti predmetnému rozhodnutiu odvolanie, ktoré odôvodňujem nasledovným. 

I.

V tejto časti je potrebné uviesť na základe čoho sa pacient domnieva, že má nárok na invaliditu – diagnóza, ich závažnosť a prečo má dojem, že prišlo k nesprávnemu posúdeniu zdravotného stavu.

Treba uviesť aj to, aké lekárske správy a s akými závermi má pacient k dispozícií.

Navrhované dôkazy:

 • Rozhodnutie Sociálnej poisťovne č. XX zo dňa XX
 • Odborný posudok o invalidite zo dňa XX
 • Lekárska správa MUDr. XX zo dňa XX
 • Lekárska správa MUDr. XX zo dňa XX

II.

Na základe vyššie uvedených skutočností žiadam, aby Sociálna poisťovňa  zrušila  rozhodnutie č. ……………………….. a nahradila ho rozhodnutím, ktorým mi prizná invalidný dôchodok (alebo v ktorom stanoví mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na ……%).

V …………………………., dňa……………… podpis pacienta

Výška invalidného dôchodku

Výška invalidného dôchodku závisí od viacerých faktorov ako dĺžka získaného obdobia dôchodkového poistenia. K obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal pred vznikom invalidity sa pripočíta obdobie medzi vznikom nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Výška invalidného dôchodku závisí tiež od miery poklesu práceschopnosti, ktorú stanovuje posudkový lekár Sociálnej poisťovne. Zohľadňuje sa aj výška hrubých zárobkov, ktoré poistenec ste za svoj pracovný život získal.

Ráta sa invalidný dôchodok do dôchodku?

Do obdobia dôchodkového poistenia sa počíta obdobie poberania invalidného dôchodku po 31. decembri 2007 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku, ak invalidný dôchodok priznala a vypláca Sociálna poisťovňa.

Invalidný dôchodok sa teda ráta do dôchodku. Svojim spôsobom sa teda počíta sa invalidný dôchodok do odpracovaných rokov.

Kedy môžu zobrať invalidný dôchodok?

Keď osoba dosiahne vek dôchodku, nebude automaticky poberať obe finančné dávky (napríklad starobný dôchodok a invalidný dôchodok) súčasne. Namiesto toho, ak takáto osoba chce obdržať dôchodok, môže požiadať ústredie Sociálnej poisťovne o výpočet výšky svojho starobného dôchodku.

Ústredie Sociálnej poisťovne potom vypočíta výšku oboch dôchodkov (starobného a invalidného), porovná ich a následne vypláca tú dávku, ktorá je vyššia z týchto dvoch možností.

Dôležité je poznamenať, že nárok na „nižší“ dôchodok (či už starobný alebo invalidný) automaticky zanikne vtedy, keď osoba začne poberať ten dôchodok, ktorý je vyšší. Toto opatrenie zabezpečuje, že osoba dostane najvyšší možný dôchodok, na ktorý má nárok, a nie oba dôchodky naraz.

Proces získavania invalidného dôchodku alebo dávky v práceneschopnosti môže byť komplikovaný, najmä ak niekto pracoval vo viacerých krajinách.

Môžem poberať invalidný dôchodok a byť na PN?

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá umožňuje dôchodcom, ktorí sú práce neschopní (PN) prijímať svoj dôchodok a zároveň dávku nemocenské alebo náhradu mzdy od zamestnávateľa, platí od 1. júna 2022. Táto novela je platná pre poberateľov starobných, predčasných starobných a invalidných dôchodkov.

Dôležité je, že tieto zmeny nevyžadujú od dôchodcov, aby znovu žiadali o priznanie dôchodku, pretože Sociálna poisťovňa im automaticky pošle rozhodnutie, ktoré im umožní súčasný príjem z obidvoch zdrojov.

Toto opatrenie má za cieľ poskytnúť dôchodcom väčšiu finančnú istotu v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti a umožniť im lepšie zvládnuť nároky spojené s liečbou a zotavením sa z choroby alebo pracovného úrazu.

Invalidný dôchodok v Rakúsku – skúsenosti

Proces získavania invalidného dôchodku alebo dávky v práceneschopnosti môže byť komplikovaný, najmä ak niekto pracoval vo viacerých krajinách. Každá krajina má svoje vlastné postupy a kritériá na posúdenie zdravotného stavu a nároku na dôchodok. V dôsledku toho sa môže stať, že jedna krajina posúdi váš zdravotný stav inak ako iná krajina.

Skúsenosti s invalidným dôchodkom v Rakúsku sú preto rôzne. Záleží aj na tom, ako dlho dotyčná osoba v Rakúsku pracovala a ako dlho tam bola poistená.

Je dôležité konzultovať s príslušnými orgánmi sociálneho zabezpečenia a dôchodkovými úradmi v každej krajine, v ktorej človek pracoval.