Radosť zo služby Bohu pri oltári

Pomaly sa blíži chvíľa, keď mnohé deti do svojho srdca prvýkrát prijmu Eucharistiu. Prijatím chleba a vína sa naše telo stáva živým chrámom. Chlieb a víno sa stáva telom a krvou Pána Ježiša na svätej omši. Tento dar z neba sa deje prostredníctvom kňaza. Kto je to kňaz? Odkiaľ sa tu zobral? Nebude na škodu povedať si o kňazoch, biskupoch a miništrantoch trochu viac. 

Pán Ježiš ustanovil sviatosť kňazstva, keď pri Poslednej večeri povedal apoštolom. Kňaz je zástupca Pána Ježiša na zemi. Mať kňaza vo farnosti, v meste či na dedine je dar. Za duchovného otca sa treba modliť.

A ako sa stať kňazom? Budúci kňaz počuje v sebe volanie pre kňazské povolanie. Nie je to jednoduché povolanie. Vyžaduje si veľa ochoty slúžiť Bohu a ľuďom. Prípravou je štúdium teológie a modlitba.

Hodnosť kňazstva dostáva kňaz vkladaním rúk biskupa pri vysviacke. Vysviackou sa diakoni, kňazi a biskupi stávajú znakmi prítomnosti Boha a jeho lásky medzi ľuďmi. Oni vysluhujú sviatosti

Diakon prijal prvý stupeň sviatosti kňazstva a môže krstiť, sobášiť, pochovávať a viesť kázeň, nemôže však sám slúžiť omše, spovedať ani udeľovať pomazanie chorým. To môže až kňaz, ktorý prijal druhý stupeň sviatosti kňazstva. Nazýva sa aj presbyter. Biskup prijal tretí stupeň kňazstva a môže iných vysvätiť na diakonov, kňazov i biskupov, tých však iba so súhlasom pápeža.

Kaplán, farár, dekan – všetci sú kňazi. Úlohou kaplána je byť pomocníkom farára v starostlivosti o konkrétnu farnosť. Farár spravuje farnosť natrvalo. Dekan má na starosť spoluprácu viacerých farností, ktoré tvoria dekanát.

Biskup, arcibiskup i pápežbiskupi. Diecézny biskup spravuje diecézu. Arcidiecézu spravuje arcibiskup. Pomocný biskup vypomáha biskupovi diecézy. Na čele Katolíckej cirkvi je rímsky biskup – pápež. Sídli vo Vatikáne. Po zvolení si vyberá nové meno.

A čo my malí? Máme čakať, kým vyrastieme? Vôbec nie. Už v čase prvých kresťanov sa objavujú pomocníci. Ak usporiadaš písmená ukryté v obrázku, dozvieš sa, ako ich voláme. Zdá sa ti to slovíčko podobné s ministrom? Nie je to náhoda. Obe slovíčka totiž majú rovnaký základ – posluhovať, slúžiť druhým, pomáhať pri službe.

Chlapci pri oltári sú teda tí, ktorí prisluhujú pri oltári. Z miništranta nemusí vyrásť kňaz. Kňazom sa môže stať aj chlapec, ktorý neminištroval. Dôležité je, aby z vás – chlapci – vyrástli dobrí ľudia, manželia či otcovia. Ak sa chceš stať miništrantom, netreba veľa. Stačí ísť za vaším kňazom a povedať mu o svojej túžbe.

Hoci miništrujú iba chlapci, aj dievčatá sa môžu aktívne zapájať počas svätej omše. Môžu čítať jednotlivé čítania okrem evanjelia, prinášať obetné dary alebo spievať v chrámovom zbore. Určite môžu pomôcť aj pri príprave kvetov na svätú omšu a pri úprave kostola.