Obchodovanie s ľuďmi sa dotýka aj detí

niku-5649661Obchodovanie s ľuďmi predstavuje hrubé porušovanie ľudských práv. Ide pritom o závažnú trestnú činnosť páchanú na ženách, mužoch a deťoch, ktorá na obetiach zanecháva trvalé následky. Slovenská katolícka charita (SKCH) prostredníctvom projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi okrem priamej pomoci obetiam, realizuje aj viaceré aktivity zamerané na šírenie väčšieho povedomia o tejto problematike.

Humanitárne krízy, prírodné katastrofy, neutíchajúce konflikty často spôsobujú nútené presídľovanie. V tomto kontexte sú obzvlášť zraniteľnou skupinou deti, keďže priamym dôsledkom presídľovania je nestabilita rodiny a porušenie širších spoločenských štruktúr, ktoré ich bežne chránia. Chudobné rodiny, ktoré opustili svoju vlasť sú preto častým cieľom obchodníkov, ktorí sľubujú lepší prístup ku vzdelaniu a svetlú budúcnosť, no v skutočnosti ich zneužijú: na nútenú prácu, sexuálne vykorisťovanie, žobranie, či nútenú kriminalitu. Na európskej úrovni sa obchodovanie s ľuďmi čoraz viac stáva medzinárodným. Je bežné, že na uliciach veľkých miest stretnete dieťa, ktoré napriek svojmu nízkemu veku už žilo v niekoľkých krajinách.

„Svetový deň proti obchodovaniu s ľuďmi vytvára priestor na zamyslenie, ako sa táto téma dotýka každého z nás. Oveľa viac vtedy, ak sú jeho obeťou deti,“  uviedol generálny sekretár SKCH Ing. Erich Hulman. Viaceré európske charity v spolupráci s Caritas Europa a Caritas Internationalis predložili pri príležitosti prezentácie správy osobitného spravodajcu Organizácie Spojených národov (OSN) o obchodovaní s ľuďmi v júni 2017 Rade OSN pre ľudské práva sedem základných bodov, ktoré by pomohli zefektívniť spoločný boj proti obchodovaniu s deťmi. Na základe nich je potrebné zviditeľniť tento skrytý fenomén prostredníctvom väčšej informovanosti verejnosti, zamerať sa na priamu pomoc obetiam, nekriminalizovať detské obete obchodovania, garantovať uplatnenie medzinárodne uznaných práv dieťaťa, zabezpečiť pre deti obvinené z trestných činov tlmočníka, rozvíjať odbornú prípravu odborníkov a dobrovoľníkov zameraných na pomoc detským obetiam obchodovania a vytvoriť otvorené migračné politiky so zameraním na ochranu migrantov.

„Uvedomujeme si, že okrem priamej podpory obetiam a ich postupnému začleneniu do spoločnosti je dôležité stále viac prinášať túto tému na verejnosť. Je potrebné, aby tento problém nebol už len problémom obetí, ale problémom nás všetkých,“ uviedla Anna Bartošová koordinátorka projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi, ktorý SKCH realizuje vďaka podpore Ministerstva vnútra SR.

Dňa 27. marca 2013 schválilo Valné zhromaždenie OSN rezolúciu pod názvom Zlepšovanie koordinačných snáh v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, v rámci ktorej bol ustanovený 30. júl ako Svetový deň proti obchodovaniu s ľuďmi (World Day Against Trafficking in Persons).

Slovenská katolícka charita