Maják v čase totality

V mojom príspevku sa chcem vrátiť niekoľkými spomienkami do rokov, keď bol Mons. Maga farárom v Batizovciach. Bolo to v období od novembra 1979 do júna 1989.

Po oprave farskej budovy v Batizovciach boli pre každého farníka dvere fary otvorené. Prevažná časť veriacich zo Svitu chodila na bohoslužby do Batizoviec. Tu začali vznikať nové spoločenstvá, mládežnícky spevokol, ktorý viedol Peter Jurek, spevokol dospelých fungoval pod vedením rehoľnej sestry Celestíny, a tiež vzniklo spoločenstvo miništrantov. Nácvik spevokolu dospelých bol každú sobotu podvečer na fare, spevokol účinkoval pri sv. omšiach, na sobášoch. Miništrantom sa venoval Mons. Maga s pomocou niektorých rodičov, resp. otcov miništrantov, organizovali rôzne športové aktivity, v lete futbal, stolnotenisových turnaj.

V zime organizoval sánkovačky, či túry do Vysokých Tatier. Pamätná bola pešia túra z Batizoviec na Sliezsky dom.
Počas Vianoc sa s mládežou nacvičovali tzv. vianočné akadémie, ktoré Mons. Maga sám písal a vo vianočnom období sa prezentovali v Batizovciach a okolitých farnostiach, v Lučivnej, Starom Smokovci, Tatranskej Lomnici. Každý rok na sviatok sv. Mikuláša navštívil sv. Mikuláš aj deti v batizovskom kostole. Mons. Maga organizoval aj aktivity pre dospelých. Na batizovskej fare boli raz do mesiaca prednášky prof. Hanusa na rôzne témy. Napr. dejiny kresťanstva, podrobne sa rozoberali Loretánske litánie, a i. Uskutočnilo sa niekoľko zájazdov na Sp. Kapitulu, do Černovej k pamätníku černovskej tragédie z 27. októbra 1907, navštívili sme galériu akademického maliara Ľudovíta Fullu v Ružomberku, každý rok sme absolvovali zájazd na koncert ružomberského chrámového zboru, ktorý viedol p. Olos. Pamätný bol aj zájazd veriacich do Erfurtu, Drážďan a Wartburgu v lete 1982. Keďže v tom čase boli veriaci pod drobnohľadom ŠTB, celý zájazd sa rozdelil na tri skupiny ľudí, takže jedna skupina nastupovala do rýchlika v Košiciach, ďalšia v Poprade a tretia v L. Mikuláši. Cestovali sme ako zájazd „drobnochovateľov“ a pred odchodom na zájazd sme absolvovali krátku prednášku na tému „Chov drobných hospodárskych zvierat“ . Ďalší zaujímavý zájazd sme absolvovali do Prahy, historickými a sakrálnymi pamiatkami nás sprevádzal Dr. Zvěřina. Prijal nás aj  kardinál Tomášek.

V hlbokej totalite niekoľko mladých, odvážnych ľudí prepisovalo náboženské texty, prípravu na birmovku, tlačili sa samizdaty Týždenník, Rebrík, a i.

Počas pôsobenia Mons. J. Magu v Batizovciach sme mali možnosť stretnúť na fare veľa osobností, napr. prof. Ladislava Hanusa, J. Kútnika, básnika Janka Silana, ak. maliara Vincenta Hložníka, herca Gustáva Valacha, karikaturistu Viktora Kubala a taktiež hudobníka a speváka Waldemara Matušku .

Mons. J. Maga nás učil citlivo vnímať umenie, hlavne obrazy V. Hložníka a Ľ. Fullu.

Na záver chcem ešte povedať, že každé stretnutie malo v prvom rade duchovný rozmer. Týkalo sa to detí, mladých aj starších a prenikalo do každej oblasti života duchovnými hodnotami.

  O Mons. Jánovi Magovi vyšla samostatná publikácia v roku 2008 pod názvom: Ján Maga – katolícky kňaz a publicista. V tejto publikácii sa čitateľ dozvie všetko z jeho života.

autor: J. Púčik