Hypotéka – čo s nou po rozvode

hypoteka-po-rozvode

Rozvod je vždy nepríjemná záležitosť, ale bohužiaľ takmer 50% miera rozvodovosti u nás núti veľa ľudí zamyslieť sa nad tým, čo s hypotékou po rozvode a aké bude vysporiadanie majetku.

Súčasťou vlastníctva manželov je u nás v drvivej väčšine prípadov pojem známy aj ako BSM, čiže bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. V praxi ide o to, že obaja manželia počas svojho manželského života spoločne nadobúdajú tak majetok, ako aj rôzne záväzky a úvery.

Po rozvode musí prísť majetkové vyrovnanie a to zahŕňa buď vzájomnú dohodu alebo rozhodnutie súdu. Tohto vyrovnania sa dotýka aj hypotekárny úver manželov.

Ak ste si kúpili dom alebo byt na hypotéku, po rozvode je nutné dohodnúť sa, čo ďalej s touto nehnuteľnosťou. Samotná dohoda rozvádzajúcich sa manželov je najlepšia, pretože majú možnosť individuálne si prispôsobiť situáciu.

Pokiaľ totiž musí o rozdelení majetku a záväzkov rozhodnúť súd, najčastejšie sa to delí rovným dielom, takže aj delenie hypotéky po rozvode je 1:1 a obaja manželia ju musia naďalej splácať. To nemusí vždy obom aj vyhovovať.

Možnosti pre vysporiadanie hypotéky

Je viacero možností, ako sa dá pristúpiť k záväzkom po rozvode. Keďže banka má k nehnuteľnosti záložné právo, musí súhlasiť s návrhom klientov a vo väčšine prípadov to aj robí, pokiaľ to dovoľujú možnosti a okolnosti.

Samozrejme, každú dohodu o vyrovnaní BSM a tiež aj záväzkov, kam hypotekárny úver spadá, musí ešte schváliť súd. Až po takomto schválení sa predkladá dohoda banke a je na nej, či ju schváli alebo nie.

Vo väčšine prípadov banka nemá problém so schválením dohody, ktorá pre ňu znamená pokračovanie tak, ako to bolo doposiaľ, čiže splácanie záväzku naďalej. Problém je, ak sa situácia nevyrieši buď okamžitým splatením alebo pokračovaním splácania a je zároveň ohrozená aj stabilita splácania hypotéky.

Je viac možností, ako sa môžu manželia dohodnúť. Prvou je, že sa obaja rozhodnú naďalej pokračovať vo svojom záväzku a teda splácanie hypotéky pokračuje aj po rozvode. Druhou možnosťou je, že platenie pripadne len jednému, takže nastane rozdelenie, kedy ten, čo už nebude hypotéku platiť, prestáva byť spoludlžníkom.

Treťou možnosťou je, že ani jeden z manželov nemá záujem pokračovať a vtedy musí byť hypotéka po rozvode splatená ihneď, najčastejšie sa volí forma predaja a uspokojenia pohľadávky z finančných prostriedkov získaných predajom nehnuteľnosti.

Čiastočne štvrtou možnosťou, ktorá je podobná tretej, je to, že sa celá hypotéka prenesie na nového človeka, ktorý však musí preukázať bonitu a schopnosť úver splatiť a prihliada sa na neho ako na nového dlžníka.

1. Pokračovanie v hypotéke oboma manželmi

V prípade, že sa rozhodnú rozvádzajúci sa manželia, alebo v prípade, ak o tom rozhodné súd, pokračovať v hypotéke tak ako doposiaľ, situácia sa nemení, jedine sa upraví v liste vlastníctva k danej nehnuteľnosti presný podiel, obvykle 1:1. V tomto pomere manželia aj splácajú naďalej hypotekárny úver, pričom obaja majú k nehnuteľnosti nielen rovnaké povinnosti, ale aj rovnaké práva.

Problémom však býva, že vo väčšine prípadov nechcú obaja manželia túto nehnuteľnosť spolu obývať. Preto sa v tomto prípade rieši situácia tak, že jeden z manželov kompenzuje situáciu platením prenájmu bývania pre druhého, prípadne platením nákladov na bývanie do istej výšky.

Inou možnosťou je, že sa prenajíma nehnuteľnosť tretej osobe a nie je obývaná ani jedným z manželov. Aj v prípade tohto riešenia je možné neskôr nehnuteľnosť napríklad odpredať, pretože bývalí manželia sú už na liste vlastníctva zapísaní v riadnom spoluvlastníckom pomere.

2. Pokračovanie hypotéky len jedným manželom

Ak nastane situácia, že platenie hypotéky bude len na jednom z rozvádzajúcich sa manželov, nastane vysporiadanie majetku v tomto ohľade tak, aby boli zohľadnené všetky investície a náklady vynaložené do spoločnej nehnuteľnosti.

Manžel, ktorému nehnuteľnosť ostane, bude už len jej jediným vlastníkom a zároveň jediným platiteľom hypotéky, pričom tento manžel musí druhého partnera vyplatiť z jeho podielu.

V tomto prípade môže nastať problém jednak s vyplatením, ale najmä aj s akceptovaním len jedného manžela bankou. Ten nemusí mať napríklad dostatočnú bonitu alebo dostatočnú výšku príjmu a vtedy je potrebné napríklad predĺžiť splatnosť pôvodnej hypotéky tak, aby bola mesačná splátka na schválenej úrovni.

Prípadne inou alternatívou je, že je nutné nájsť iného spoludlžníka namiesto druhej strany, aby banka akceptovala dovtedajšie podmienky hypotéky; môže ísť o niekoho z rodiny, ale je nutné, aby aj tento nový spoludlžník napríklad mal dostatočný príjem a banka ho akceptovala ako dôveryhodného veriteľa, takže sa naň kladú obvykle podmienky podobné ako na nového žiadateľa o úver.

3. Nepokračovanie v platení hypotéky

Ak sa rozhodnú rozvádzajúci sa manželia nepokračovať v platení hypotéky, sú len dve možnosti, pričom obe z nich musí odsúhlasiť banka.

Prvá je jednoduchšia a je ňou predaj nehnuteľnosti s tým, že z utŕžených financií sa vyplatí zostatok hypotéky a zvyšok si manželia podľa rozhodnutia o vysporiadaní BSM navzájom rozdelia.

Druhou možnosťou je nájsť tretiu osobu, ktorá tento záväzok na seba prevezme, obvykle ide ale o ten istý prípad ako prvá cesta.

V rámci predaja nehnuteľnosti je možné postupovať aj tak, že sa vecné bremeno, čiže vlastne ručenie, prenesie z pôvodnej nehnuteľnosti na novú, pôvodná nehnuteľnosť sa tak predáva bez ťarchy a hypotéky a po jej predaji sa môže hypoúver vyplatiť a zruší sa už prenesené bremeno a celkovo ručenie nehnuteľnosťou. Je to jednoduchší prípad ako možnosť, že sa predáva nehnuteľnosťou aj s hypotékou.

V prípade, že sa predáva nehnuteľnosť aj s hypotekárnym úverom, je možné pre kupujúceho buď vyplatiť kúpnu cenu a predávajúci manželia z tejto sumy uspokoja pohľadávku banky, prípadne môže kupujúci na seba prevziať pôvodný dlh a pôvodnú hypotéku.

V tomto prípade ale k nemu banka pristupuje ako k novému žiadateľov o nový úver a preto musí kupujúci dokladovať svoju bonitu a finančné možnosti na riadne splácanie hypotéky. Banka má potom konečné slovo, či ho akceptuje alebo nie.

Banka nemusí akceptovať také riešenie, ktoré bude pre ňu znamenať riziko riadneho splatenia hypotéky a preto môže napríklad zamietnuť predaj nesolventnému záujemcovi v prípade, že chce pôvodný dlh prevziať.

Vo väčšine prípadov ale banky nemajú problém s predajom nehnuteľnosti za hotovosť v prípade, že bude uspokojená ich pohľadávka. Pri predčasnom splatení hypotéky sa treba pripraviť na nejaký sankčný poplatok, obvykle to býva do 5% z nesplatenej časti dlhu.

Záver

Vo všeobecnosti platí, že hypotéka pri rozvode v rámci vysporiadania je na tom podobne ako majetok alebo iné záväzky. Buď príde k dohode oboch manželov na spôsobe urovnania záväzku, prípadne musí nastúpiť súd, ktorý rozhodne sám o rozdelení všetkého, čo spadalo pod BSM a teda aj o rozdelení hypotéky, najčastejšie pomerom 1:1.

Najrýchlejší postup je samozrejme vzájomná dohoda, ktorá bude potvrdená aj súdom a teda nehrozia žiadne komplikácie s jej naplnením.

V tomto prípade banka nemá problém vyhovieť žiadosti rozvádzajúcich sa manželov, samozrejme, pokiaľ to je vo finančných možnostiach manželov a dovoľuje to situácia. Každopádne, zánikom manželstva povinnosť splácať hypoúver nezaniká a je nutné nájsť riešenie.